Om BIOTOUR

BIOTOUR er et fireårig, tverrfaglig forskningsprosjekt som ledes av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU. Hovedmålsetningen er å utforske nøkkelbetingelser for videreutvikling av naturbasert reiseliv i norsk bioøkonomi som sikrer næringsutvikling, robuste lokalsamfunn og bærekraftig ressursbruk.

Om oss

 

Prosjektet varer fra april 2016 til mars 2020. Bakgrunnen er at det naturbaserte reiselivet endres betydelig, blant annet som følge av globaliseringstrender og innføring av ny teknologi. Disse endringene skaper større mangfold og nye muligheter som fordrer mer kunnskap om ressurser og ressursbruk, etterspørselsstrukturer, marked- og markedstilpassede produkter, entreprenørskap og ledelse. Den overordnede hypotesen for BIOTOUR er at en integrert tilnærming til naturbasert reiseliv (inkludert ressurser, markeds- og ledelsesanalyser) vil danne grunnlag for næringsutvikling, robuste lokalsamfunn og bærekraftig ressursbruk.

Organisering og partnere

BIOTOUR finansieres av Norges forskningsråd.

22 forskere fra fem norske og fire utenlandske universiteter og institutter og fem næringslivspartnere deltar i prosjektet. 

BIOTOUR ledes av NMBU-professor Peter Fredman og administreres fra Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Prosjektet er organisert i fem integrerte arbeidspakker for forskning og to støttende arbeidspakker for formidling, kommunikasjon og prosjektadministrasjon:

 • Naturbasert reiseliv i den norske bioøkonomien
 • Ressurs- og produktanalyser
 • Markedsanalyser
 • Aktører og reiselivsledelse
 • Innovative løsninger
 • Samfunnskontakt og kommunikasjon
 • Prosjektadministrasjon

Prosjektet undersøker fire typer av naturbasert reiseliv innen disse fire temaene:

 • Sammensatte friluftsaktiviteter
 • Opplevelser av dyr
 • Turruter
 • Arrangement

Feltarbeid og datainnsamling vil foregå i Varanger, Trysil og Indre Hardanger.

Published 13. juni 2016 - 9:18 - Updated 20. February 2017 - 13:14