Forskningstemaer for feltstudier

  • .
    Foto
    my nordic

Feltarbeid vil samle empiriske data for fire former for naturbasert reiseliv: Sammensatte friluftsaktiviteter, opplevelser av dyr, turruter og arrangementer. De fire forskningstemaene vil gå som en rød tråd i prosjektet og integreres i alle arbeidspakkene.

Tematikk

Sammensatte friluftsaktiveter

I dette feltarbeidet vil vi samarbeide med næringsaktører som tilbyr både tradisjonelle og nye typer friluftsaktiviteter for å utforme konsepter og designe nye stedsbaserte produkter.

Opplevelser av dyr

Temaet inkluderer analyser av "grønn og blå" villmarksrelatert turisme (på land, marint og i ferskvann) og vil omfatte både offentlig tilgjengelige og private tjenestetilbud.

Fotturruter

Vi vil analysere hvordan historiske, kulturelle og nåværende dimensjoner ved fotturruter kan brukes for å utvikle det naturbaserte reiselivet. Vi vil også inkludere bruk av for eksempel skilt, kart, apper og andre sosiale medier.

Arrangementer

Temaet fokuserer på det økende antall arrangementer som finner sted i naturmiljøer (for eksempel musikkfestivaler, multisport-konkurranser og fjellmaraton).

Published 13. juni 2016 - 9:18 - Updated 31. august 2016 - 9:29