Foredragsholdere varkonferansen miljo 2010

Arild Angelsen

Professor ved Institutt for økonomi og ressursforvaltning (IØR) ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), og Senior Associate ved Center for International Forestry Research (CIFOR) i Indonesia.

Angelsen har forsket på tropisk avskoging i snart to tiår, og er forfatter av flere av de mest siterte publikasjonene innen feltet. De siste årene har han jobbet med REDD (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation), og har bl.a. redigert to bøker som ble presentert på klimatoppmøtene i 2008 og 2009. Han har også deltatt i flere policy utredninger og vært medlem av ekspertgrupper for bl.a. Verdensbanken og den norske regjeringen om utformingen av REDD

 
Arild Angelsen
Arild Angelsen Foto: Reidun Aasheim


Tor A. Benjaminsen
  
Tor A. Benjaminsen er professor i utviklingsstudier ved Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric) ved UMB. 

Han er samfunnsgeograf og involvert i å utvikle det stadig voksende fagfeltet « politisk økologi » som er en samfunnsfaglig og kritisk tilnærming til studier av miljøspørsmål.

Han er medforfatter av en lærebok i politisk økologi som blir publisert av Universitetsforlaget sommeren 2010.

 
Prof. Tor Arve Benjaminsen
Prof. Tor Arve Benjaminsen Foto: Evy Jørgensen


Anne Chapuis

Anne Chapuis, phD-student i glasiologi og en mastergrad i Earth Science fra Frankrike.

Hovedmålsetningen med phD-arbeidet hennes er å få en bedre forståelse for hvordan isbreer reagerer på klimaendringer gjennom studier av isbrekalving på Svalbard.

Chapius hovedinteresse i sitt virke er naturvern og mulighetene for å minske gapet mellom forskning og offentlighet.

 
Anne Chapius
Anne Chapius Foto:Eva Falleth
Eva Falleth er utdannet jordskiftekandidat innen arealplanlegging fra NLH i 1987 og Dr.ing. fra NTH i 1994 på tema byvekst i Kathmandu.

Hun har arbeidet 15 år på Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) med forskningsprosjekter om by- og regionplanlegging og ressursforvaltning.

Falleth er insituttleder på Institutt for landskapsplanlegging ved UMB og professor i by- og regionplanlegging.

 
 
Eva Falleth
Eva Falleth Foto: Kjersti Sørlie Rimer


Ingeborg Gjærum
Ingeborg Gjærum er en engasjert og profilert miljøvernforkjemper.

Gjærum var leder I Natur og Ungdom fra 2008 til 2009.

Hun arbeider nå som rådgiver i Naturvernforbundet.

 
Ingeborg Gjrum
Ingeborg Gjærum Foto:


Petter Hieronymus Heyerdahl

Petter Hieronymus Heyerdahl er sivilingeniør fra NTH i 1980 innen elektronikk og kybernetikk (regulerinsteknikk). Han har arbeidet i NVE, Statens teknologiske institutt, Samkjøringen og siden 1981 ved NLH som i 2005 ble Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB.

Oppgaver: Underviser i energi- og elektrofag og har veiledet rundt 100 hovedfagsstudenter innen miljøfysikk, kretsløpsteknologi og fornybar energi. Vært med å etablere siv. ing.- utdanning innen miljøfysikk og fornybar energi ved UMB. En håndfull patenter, har etablert selskaper innen kretsløpsteknologi, akvakultur, måleteknikk og fornybar energi, står bak en del industriprodukter innen fiskeoppdrett og har gjennomgått flere konkurser. Er fremdeles optimist.

Viktige oppgaver i dag: Forskning innen energisystemer, bioenergi, energiomformere, distribuert energi og sluttbrukereffektivitet. Bygge opp et sterkt senter for fornybar energi i Ås-miljøet med gode laboratorier for forskning og undervisning og for å få ungdom til ikke å velge bort realfag i ungdomsskolen.

 
Petter H. Heyerdahl
Petter H. Heyerdahl Foto:


Sigmund Hågvar
Sigmund Hågvar er professor i natur- og miljøvern ved UMB. Han er opptatt av å bevare truete arter og naturtyper, og har engasjert seg sterkt i vernearbeidet for skog.

Som zoolog har han blant annet arbeidet med virkninger av sur nedbør og klimaendringer på virvelløse dyr.

Han har skrevet eller redigert flere populærvitenskapelige bøker om naturvern.

Tidligere har han arbeidet ved Universitetet i Oslo, i Miljøverndepartementet og på Skogforsk.

 
Sigmund Hgvar
Sigmund Hågvar Foto:


Petter D. Jenssen
Petter D. Jenssen er professor ved Institutt for miljø- og biovitenskap. Han er president i “International Ecological Engineering Society” og var med å starte oppbygging av grønne sivilingeniørstudier ved UMB.

Sammen med Petter Heyerdahl har Jenssen vært pådriver for at UMB skal bli et kretsløpsuniversitet med nullutslipp. Han har vært en pioneer for utvikling av naturbaserte- og kretsløpsbaserte rensemetoder og bygger opp 3 nye MSc program, i Norge, Nepal og Pakistan, med fokus på bærekraftig VA-teknologi tilpasset lokale forhold.

Han er en etterspurt foredragsholder ved internasjonale konferanser innen sitt fagfelt og har erfaring fra prosjekter i bl.a. India, Kina, Cuba, Malaysia, Russland, USA og Grønland.

 
Petter D. Jenssen
Petter D. Jenssen Foto:


Bjørn Lomborg

Lomborg er utdannet cand.scient.pol  i statsvitenskap fra Århus universitet og har en doktorgrad i statsvitenskap fra København universitet.

Han er for tiden adjunct professor ved Copenhagen Business School. Lomborg  er direktør for Copenhagen Consensus Center, som samler noen av verdens ledende økonomer sammen for å prioritere verdens utfordringer.

Time Magazine utnevnte i 2004 Bjørn Lomborg som ”en av verdens 100 mest innflytelsesrike”. I 2008 ble han utpekt som  "en av de 50 menneskene som kunne redde planeten" av britiske Guardian (UK),  "en av de topp 100 intellektuelle" av Foreign Policy and Prospect Magazine og "en av verdens 75 mest innflytelsesrike mennesker i det 21. århundre" av Esquire.

Lomborg har utgitt bøkene ”The Skeptical Environmentalist” og ”Cool it”, der han utfordrer bekymringene om miljøet og hevder at vi må fokusere på de viktigste problemene først. 

 
Bjrn Lomborg er en av verdens mest inflytelsesrike personer. 27. mai deltar han under UMBs vrkonferanse Milj 2010.
Bjørn Lomborg er en av verdens mest inflytelsesrike personer. 27. mai deltar han under UMBs vårkonferanse Miljø 2010. Foto: Emil Jupin

Per Stålnacke
Per Stålnacke, seniorforsker og forskningssjef,  Vannkvalitet og hydrologi på Bioforsk Jord og miljø – Ås.

Stålnackes forskningsområde er integrert vannresurssforvaltning generelt og vannforurensingstransport fra jord til elvemunninger spesielt. Deteksjon av trender i lange tidsserier på miljøovervåkingsdata er ett spesialforskningsfelt for Stålnacke.

Han er også opptatt av bedre kobling og samvirke mellom forskning, policy og forvaltning noe som kan eksemplifiseres i en nylig utgitt bok (april 2010) med tittelen ’ Science, Policy and Stakeholders in Water Management - An Integrated Approach to River Basin Management’ (Geoffrey Gooch og Per Stålnacke, Eds).

I 2009 blev han også premiert for beste artikkel på en EU konferanse om bærekraftig utvikling. Stålnacke har forskningserfaring fra Østersjøregionen, India, Kambodsja og Vietnam.

 
Per Stlnacke
Per Stålnacke Foto:


Kine Halvorsen Thorén
Kine Halvorsen Thorén er professor i landskapsarkitektur ved UMB. Hun har gjennom mange år forsket på hvordan dagens byutvikling basert på fortetting påvirker bynaturen, grønnstrukturen og kvaliteten på uteoppholdsarealene i byen som helhet og i boligområdene, tilknyttet skoler osv .

For tiden arbeider Thorén med studier av hvordan nabolag og bymiljøer påvirker fysisk aktivitet blant ungdom med utgangspunkt i folkehelse. Thorén har også gjennomført mange FoU-prosjekter knyttet til metodeutvikling innenfor landskapsarkitektur og planfaget samt med studier/ evalueringer av  hvordan virkemidler innenfor planlegging påvirker kvalitet i det som bygges.

Thoréns forskning er tverrfaglig og anvendt. Hun har tidligere arbeidet ved NIBR og ofte drevet forskning for miljømyndighetene, både Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet, som har munnet ut i offentlig veiledning innenfor grønnstruktur- og fortettingsproblematikken.

Thorén brukes ofte som foredragsholder/foreleser innenfor fagfeltet sitt og synes det er viktig  å delta i den offentlige byplandebatten.

 
Anne-Karine Halvorsen Thorn
Anne-Karine Halvorsen Thornén Foto: Håkon SparreErik Trømborg
Forsker ved Insitutt for naturforvaltning, UMB. Skogfagskandidat og Dr. Scient i skogøkonomi fra UMB, Ås og Ms. Sc in Forest Ecology and management fra University of Wisconsin-Madison.

Arbeider med råstofftilgang, verdikjeder, marked og internasjonal handel innen bioenergi generelt og  spesielt med hvilke effekter utviklingen av andre generasjons biodrivstoff vil kunne få for norsk skogsektor.

 
Erik Trmborg
Erik Trømborg Foto: UMB


Snorre Valen
Valen er stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag SV og leder samme sted.

Han er miljøpolitisk talsmann for SV og sitter i Stortingets energi- og miljøkomite.

 
Snorre Valen
Snorre Valen Foto: Stig Weston/SV
Published 29. september 2014 - 15:18 - Updated 23. mai 2017 - 19:41