Varkonferansen akva2013 foredragsholdere


Stephen Hall
Stephen Hall Photo:

Dr. Stephen J. Hall
Dr. Stephen J. Hall was appointed Director General of WorldFish in March 2004. He was previously Director of the Australian Institute of Marine Science (AIMS) and was a member of the Prime Minister’s Steering Committee on Mapping Australia’s Innovation System from 2003 until 2004. 

He also served as Director of the Lincoln Marine Science Center, Australia, worked at Flinders University as Professor of Marine Biology, and as Section Head (Fish Biology) in the Scottish Office Agriculture Environment and Fisheries Dept, Marine Lab Aberdeen, UK. In January 2005, Dr Hall was awarded the Public Service Medal for outstanding service as Director of the Australian Institute of Marine Science. In 2001, he was awarded a Pew Fellowship in Marine Conservation in recognition of his contributions to fisheries and marine science in Australia. 

He has published extensively in scientific and development literature on tropical fisheries and aquaculture. Dr. Hall has a Ph.D. in Marine Ecology and a B.Sc. in Marine Biology and Biochemistry

Dr. agric Per Olav Skjervold
Dr. agric Per Olav Skjervold Photo: Paal Staven

Per Olav Skjervold

Per Olav Skjervold er en norsk forsker og forskningsleder. Skjervold er utdannet fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), med en Dr.agric-grad basert på en avhandling med tittelen  Live-chilling and pre-rigor filleting of salmonids: technology affecting physiology and product quality. Doktoravhandlingen har dannet det vitenskapelige grunnlaget for etableringen av Salma.

Skjervolds forskning innen akvakultur, bioteknologi og næringsmiddelteknologi har resultert i en rekke patenter og er kommersielt utnyttet av eksisterende industri (Tine, Storvik) og ved nyetableringer (Time temp, Hepmarin).

Skjervold er i dag administrerende direktør for Vitenparken. Han har tidligere vært avdelingsdirektør i Divisjon for innovasjon i Norsk forskningsråd, administrerende direktør i Ewos Innovation, innovasjonssjef og ansvarlig for marin forskning i Tine, samt medeier og styremedlem i Den blinde ku.

Trym Eidem Gundersen er administrerende direktr i Salmon Brands AS.
Trym Eidem Gundersen er administrerende direktr i Salmon Brands AS. Photo: Salma

Trym Eidem Gundersen
Trym Eidem Gundersen er administrerende direktør i Salmon Brands AS som har SALMA i porteføljen. Trym har lang erfaring innen markedsanalyse i Nielsen og på merkevareledelse, trade-marketing og eksportmarkedsføring fra TINE. 

I 2007 ble han salgsdirektør for SALMA, og fikk dermed ansvaret med å lansere kvalitetslaksen til norske og utenlandske markeder. Innovasjon og merkevarebygging har vært viktige drivere for SALMAs vekst i løpet av de siste årene. I 2011 ble SALMA nominert til Årets Markedsfører og Nielsen Merkestyrkepris (også i 2012).


John Mosbye<br />
John Mosbye
Photo: Kjersti Srlie Rimer

John Mosbye

John Mosbye er Professor i prosessteknikk ved UMB, og har 10 års erfaring fra prosessindustrien (Norske Skog og Borregaard). I denne perioden jobbet han mye med optimalisering og «trouble-shooting» av industrielle prosesser, både på norske og utenlandske fabrikker. Før det jobbet han i noen år som forsker og prosjektleder ved forskningsinstituttet PFI i Trondhjem.  Her forsket han hovedsakelig på hvordan systemer med mikropartikler og kolloidalt materiale oppfører seg i forskjellige typer prosessvann. Dette arbeidet resulterte bl.a. i doktorgradsavhandlingen «Colloidal wood resin: analyses and interactions» som ble tatt ved NTNU.

 

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Photo: Statsministerens kontor

Kristin Halvorsen
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har ansvar for politikken knyttet til barnehager, grunnskole, videregående opplæring, høyere utdanning og forskning. Halvorsen ble utnevnt til kunnskapsminister 20. oktober 2009.  
Kristin Halvorsen har fremstått som en av de mest populære og markante norske politikere, og hun fikk personlig mye av æren for SVs fremgang ved valgene 2001 og 2003.

Kristin Halvorsen var også arkitekten bak partiets samarbeidslinje overfor Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som førte til at SV fra 2005 gikk med i den rød-grønne regjeringen. Kristin Halvorsen var finansminister 2005-09, kunnskapsminister fra 2009 og statsministerens stedfortreder 2005-12. Fra 2012 overtok hun ansvaret for hele Kunnskapsdepartementet, inkludert forskning og høyere utdanning.

Odd Mange Rdseth er administrerende direktr i Aqua Gen As.
Odd Mange Rdseth er administrerende direktr i Aqua Gen As. Photo: Aqua Gen

Odd Magne Rødseth
Odd Mange Rødseth er administrerende direktør i Aqua Gen As. Rødseth har tidligere vært forskningsdirektør i Intervet Norbio AS. Odd Magne Rødseth er født og oppvokst i Stranda på Sunnmøre. Parallelt med studier ved Universitetet i Bergen, samlet Rødseth praktisk erfaring fra ulike deler av havbruksnæringen med bl.a. driftslederansvar for klekkeri/settefisk og matfiskanlegg.

Etter endt utdanning jobbet han i perioden 1986 til 1992 som forsker ved Havforskningsinstituttet i Bergen. I tiden som aktiv forsker var fokus lagt på fiskens immunsystem og muligheten til å utvikle vaksiner til oppdrettsfisk. I samme periode var han med å bygge opp og drive det nasjonale forskningsprogrammet Frisk Fisk, som dannet grunnlaget for utviklingen av den første fiskevaksine mot kaldvannsvibriose.

I forbindelse med det hollandske veterinærfarmasøytiske selskapet Intervet International sitt oppkjøp av Norbio AS, fikk Rødseth ansvaret for selskapets satsing på utvikling av nye fiskevaksiner. Gjennom sin stilling som forskningsdirektør i selskapet har Rødseth de siste 10 år ledet utviklingen og lanseringen av en rekke nye produkter på det internasjonale markedet.

Tor Einar Horsberg
Tor Einar Horsberg Photo:

Tor Einar Horsberg

Horsberg er professor i veterinærmedisinsk farmakologi ved Norges veterinærhøgskole. Han har arbeidet med fiskesykdommer og behandling av disse siden 1986. Fokuset har vært på lakselusbekjempelse og bakterielle sykdommer.

Han har også jobbet med velferd hos fisk i oppdrett, særlig smertepersepsjon hos fisk etter ytre påvirkning og vaksinasjon. For tiden er hovedfokus på resistensutvikling mot lakselusmidler der han blant annet deltar i den 8-årige SFIen Sea Lice Research Centre.

Professor Brit Salbu
Professor Brit Salbu Photo: Gisle Bjrneby

Brit Salbu

Brit Salbu er professor i kjemi ved Isotoplaboratoriet ved Institutt for plante- og miljøvitenskap og prosjektleder for UMBs Centre for Environmental Radioactivity, som ble utpekt som Senter for fremragende forskning i 2013.

Hennes forskning er på et høyt internasjonalt plan. Hun har en stor faglig bredde i sin forskning og samarbeider med vitenskapelige miljøer både lokalt ved UMB, nasjonalt og internasjonalt. Salbu forsker på metaller og radionuklider - fra kilde til eksponering og biologisk respons.

Salbu blir brukt som rådgiver i internasjonale og nasjonale sammenhenger, bl.a. i NATOS vitenskapspanel for Environmetal Security og medlem i "Thoriumutvalget" som ble etablert av Olje- og energidepartementet og Forskningsrådet. I tillegg til sin forsknings- og undervisningsaktivitet har professor Salbu også deltatt i kommersialisering av ideer.

Margareth verland, senterdirektr for Aquaculture Protein Centre (APC).
Margareth verland, senterdirektr for Aquaculture Protein Centre (APC). Photo: APC

Margareth Øverland
Margareth Øverland er professor i akvakulturernæring ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap. Tidligere var hun hun senterdirektør for Aquaculture Protein Centre (APC). Øverland er utdannet Dr. scient. ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Hun har en  masterutdanning innen husdyrernæring fra Montana State University i USA.  Hun har også Bachelor of Science fra Montana State University. Under doktorgradsarbeidet sitt, var hun to år ved University of Minnesota, USA.  Margareth har forsket i hovedsak på nye proteinkilder i fôr til oppdrettsfisk.

Fra arbeidslivet har Øverland i tillegg til engasjementet sitt som senterdirektør i APC, erfaring fra ulike forskerstillinger ved UMB. I tillegg har hun arbeidet som forskningsleder ved Norsk Hydro.

Ian Bryceson
Ian Bryceson Photo: Evy Jrgensen

Ian Bryceson
Professor Ian Bryceson (Ph.D. Dar es Salaam) is a Professor in the Department of International Environment and Development Studies, Norwegian University of Life Sciences, where he teaches and supervises post-graduate students.

He focuses his research on ecological and social issues in coastal areas throughout the world. In particular, he works on coastal resource use, access and control. His emphasis is on conflicts of interests with respect to aquaculture, small-scale fisheries, tourism and conservation. This is all within the broader context of the impacts of globalisation and people's struggles for their rights.

He is from Tanzania and taught at the University of Dar es Salaam for ten years, and is now based in Norway. He serves on several international committees and boards and takes part in active public debates.

Atle Guttormsen
Atle Guttormsen Photo: Hkon Sparre

Atle Guttormsen

Atle G. Guttormsen er professor i økonomi ved Institutt for økonomi og ressursforvaltning ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og har akvakultur- og ressursøkonomi som sine spesialfelt.

Han er internasjonalt anerkjent for sin forskning relatert til oppdrettsnæringen og utviklingen i sjømatsektoren. Han har publisert en rekke både vitenskaplige og populærvitenskaplige artikler/kronikker, og er en flittig benyttet foredragsholder for næringen.

Lars H. Andresen
Lars H. Andresen Photo: WWF-Norge

Lars Andresen
Lars Andresen er utdannet cand.scient. i akvakultur fra Universitet i Bergen (2003) og har i tillegg fagbrev i akvakultur fra Matre Havbruksstasjon (1998).

Han har jobbet med forvaltning av havbruksnæringen i Fiskeridirektoratet og senere Hordaland fylkeskommune (2006-2012). Andresen har siden september 2012 vært ansatt som seniorrådgiver i WWF der han jobber for et bærekraftig norsk havbruk som ikke truer økosystemer og enkeltarter, i tråd med WWFs havbruksstrategi.

Published 29. september 2014 - 15:18 - Updated 23. mai 2017 - 19:34