Bekrivelse av parallellene i programmet - Utforskende arbeidsmter i naturfag

 

Bekrivelse av parallellene i programmet utforskende arbeidsmater i naturfag

Parallell 1: Rapportskriving i utforskende arbeidsmåter
Fremlegging av erfaringer med elevers skriving av rapporter hvor vi prøver å få elevene til å argumentere naturvitenskapelig med utgangspunkt i egne data. Videre diskusjon av deltageres vurderinger av våre erfaringer og hvordan vi kan få elevene til å skrive om egen utforskning.
Parallell 2: Læreren i utforskende arbeidsmetoder
Denne parallellen tar opp spørsmål som: Hvordan kan jeg sikre at elevene når læringsmålene når jeg har mindre kontroll over elevenes arbeid? Hva kan vi forvente at elevene lærer? Hvordan få satt av nok tid til utforskende arbeidsmåter? Passer arbeidsmåten for alle elever?       
Parallell 3:Vurdering i utforskende arbeidsmåter
Sammenhengen mellom arbeidsform, mål og sluttvurdering er viktig for å lykkes med utforskende arbeidsmåter, og sluttvurdering med bruk av kjennetegn på måloppnåelse i et tverrfaglig prosjekt blir illustrert. Underveisvurdering med bruk av hverandrevurdering er et annet hovedtema i denne økta.
P4: Hvordan få til faglig snakk?
Sesjonen vil ta utgangspunkt i erfaringer vi har gjort der målet har vært å få til faglig snakk i forbindelse med praktisk arbeid. Vi vil trekke inn ideer om tilrettelegging for elevenes språkbruk som vi mener er avgjørende for å få til faglig engasjement når elevene snakker. Vi ønsker også å ta opp og drøfte erfaringer og refleksjoner som deltakerne på parallellsesjonen har gjort seg i egen praksis eller forskningsarbeid.
P5: Hvordan få til forandring i undervisningspraksis?
Utforskende arbeidsmetoder kan utfordre elevenes kunnskapssyn og etablerte læringsstrategier. En endring av etablerte vaner er krevende og kan skape motstand. Hvordan kan vi møte denne utfordringen i praksis?
P6: Tverrfaglig prosjekt med wiki
Deltakerne får innblikk i et samarbeid med en videregående skole over fire år. Lærere i norsk, samfunnsfag og naturfag samarbeidet om et prosjekt knyttet til sentrale kompetanser for bærekraftig utvikling og interessekonflikter. Det legges opp til drøfting om utfordringer og muligheter med tanke på ulike typer utbytte for elevene.
P7: Diskusjon med Bereiter og Scardamalia etter plenumsforedraget
P8: Rapporter fra utforskende arbeid: Økt læringsutbytte gjennom "fagellevurdering".
Erfaringer fra elevers vurdering av hverandres rapporter før publisering i tidsskriftet SPISS, et tidsskrift for og av elever i faget Teknologi og Forskningslære. Elevene fikk utlevert vitenskapelige kriterier for vurdering av hverandres rapporter fra utforskende arbeid. Hvordan kan erfaringene våre kan brukes for å bedre læringsutbytte når elevene arbeider utforskende?
P9: Utforskende arbeidsmåter i egen undervisning (verksted for lærere)
Deltakerne bes ta med tanker om eller skisser til sitt eget undervisningopplegg. Ved hjelp av innspill i konferansen og drøfting i parallellen skal skissene bli videreutviklet for egen undervisning. Et rom i wiki tilbys som samarbeidsarena etter konferansen.
P10: Forskerføtter og leserøtter - utprøving av en undervisningsenhet. Eksempler på arbeid med "Fordøyelse og kroppssystemer"

Sammen med workshop-deltakerne vil vi vise og prøve ut noen praktiske eksempler fra våre læringsressurser som kombinerer utforskende aktiviteter med grunnleggende ferdigheter. Etterpå viser vi noen resultater fra utprøving med ekte elever! Vi får et innblikk i både elevens og lærerens perspektiv.

P11: Kunnskapsbygging i praksis
I kunnskapsbygging legges det stor vekt på elevengasjement, samarbeid og problemformulering. Hvordan legge til rette for å støtte elevene til å komme i gang og å gjennomføre slike prosesser ansikt til ansikt og digitalt?  
P12: Naturvitenskapens egenart gjennom førstehånds kunnskap
Erfaringer fra to ulike prosjekter der elevene skulle lære naturvitenskapelig tenke- og arbeidsmåte. Hvordan utvikle dere kunnskap, og hvordan utvikle deres kompetanse til å gjennomføre utforskninger. Hva kan vi lære av forskjellene i elevenes utbytte fra de to prosjektene?
 
Published 29. september 2014 - 15:18 - Updated 23. mai 2017 - 19:39