Foredragsholdere mat 2009


Knut Hove,
professor og rektor ved Universitetet for miljø- og biovitenskap
Knut Hove tiltrådte som rektor 1. januar 2002 og ble 19. mai 2005 gjenvalgt for perioden 2005-2009.

Hove er veterinær og professor i husdyrbruk og har vært leder av Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap og tidligere medlem av høgskolestyret.

 
Knut Hove
Knut Hove Photo: Hkon Sparre

Hilde Frafjord Johnson
, Deputy Executive Director, UNICEF

Hilde Frafjord Johnson har jobbet i UNICEF som viseadministrerende direktør siden 2007. Frafjord Johnson har tidligere vært menneskerettighets- og utviklingsminister fra 1997-2000 og utviklingsminister i den Norske regjeringen fra 2001-2005. Hun har bred erfaring med politisk lederskap, internasjonal utvikling og samarbeid.

 
Hilde Frafjord Johnson
Hilde Frafjord Johnson Photo: UNICEF/HQ07-1237/Susan Markisz


Professor Arild Vatn ble i 2008 tildelt Thor Heyerdahl-professoratet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Han arbeider med teamer i grenselandet mellom miljø- og utvikling. Vatn er internasjonalt anerkjent gjennom ulike publikasjoner. Han har mottatt den prestisjefulle Thorstein Veblen-prisen for boken "Institutions and the Environment". Vatn leder Norges forskningsråds program "Miljø 2015", er president i European Society for Ecological Economics og sitter i styringsgruppen for det regjeringsoppnevnte Klima21 - et strategisk forum for klimaforskning.

 
Arild Vatn.
Arild Vatn. Photo: Hkon Sparre

Atle Guttormsen

Atle G. Guttormsen er professor i økonomi ved Institutt for økonomi og ressursforvaltning ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og har akvakultur- og ressursøkonomi som sine spesialfelt. Han er internasjonalt anerkjent for sin forskning relatert til oppdrettsnæringen og utviklingen i sjømatsektoren. Han har publisert en rekke både vitenskaplige og populærvitenskaplige artikler/kronikker, og er en flittig benyttet foredragsholder for næringen.

 
Atle Guttormsen
Atle Guttormsen Photo: Hkon Sparre

Tor Lea

Professor, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Universitetet for miljø- og biovitenskap. Tor Lea har doktorgrad i immunologi, og har i sin forskning vært opptatt av molekylære mekanismer for regulering av kroppens forsvar mot infeksjons- og kreftsykdommer. Han har de seneste årene også forsket på samspillet mellom stamceller og immunceller med henblikk på bruk av stamceller i pasientbehandling. Lea arbeider nå med problemstillinger knyttet til hvordan maten og tarmfloraen påvirker kroppens infeksjonsforsvar og helse generelt. Han har skrevet flere lærebøker i immunologi og er en mye brukt foreleser og foredragsholder.
 
Photo: Elin Judit Straumsvg


Brit Salbu

Professor i kjemi ved Isotoplaboratoriet ved Institutt for plante- og miljøvitenskap, UMB. Hennes forskning er på et høyt internasjonalt plan. Hun har en stor faglig bredde i sin forskning og samarbeider med vitenskapelige miljøer både lokalt ved UMB, nasjonalt og internasjonalt. Salbu forsker på metaller og radionuklider - fra kilde til eksponering og biologisk respons. Salbu blir brukt som rådgiver i internasjonale og nasjonale sammenhenger, bl.a. i NATOS vitenskapspanel for Environmetal Security og medlem i "Thoriumutvalget" som ble etablert av Olje- og energidepartementet og Forskningsrådet. I tillegg til sin forsknings- og undervisningsaktivitet har professor Salbu også deltatt i kommersialisering av ideer.

 
Professor Brit Salbu
Professor Brit Salbu Photo: Hkon Sparre

Roald Gulbrandsen

Direktør næringspolitikk, NHO Mat og Drikke
Gulbrandsen har ansvar for områdene næringspolitikk, handelspolitikk, matpolitikk, klima- og miljøpolitikk. Han har tidligere jobbet som økonomisjef i Prior. Utdannelse: Master of Management Handelshøyskolen BI Samfunnsøkonomi - NTNU Management program - Henley Management College.
 
Roald Gulbrandsen
Roald Gulbrandsen Photo:

Magni Martens

Magni Martens er seniorforsker i Nofima Mat (tidligere Matforsk) og professor tilknyttet Københavns Universitet. I perioden 1995-2005 var hun fulltidsprofessor i sensorisk videnskab ved Københavns Universitet. I 2007 ble Martens utnevnt til æresdoktor ved Københavns Universitet. Hennes forskningsområde er sensorikk, dvs. forskning på hvordan mennesker oppfatter verden gjennom sanseinntrykk. Martens er spesielt opptatt av teorier og metoder for å studere sansning, persepsjon og kognisjon som multisensoriske informasjonsprosesser, med basis i sensorisk psykologi og filosofi. Hun er utdannet sivilingeniør/biokjemi fra NTNU, har dr.agric-grad fra UMB og cand.mag-grad i filosofi og psykologi fra Universitetet i Oslo.

 
Magni Martens
Magni Martens Photo: Kilde: http://nofima.no


Birger Svihus
er professor i ernæring ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Han har sin doktorgrad i husdyrernæring, men har de siste årene også engasjert seg i humanernæring, ikke minst knyttet til det voksende fedmeproblemet i befolkningen og hvordan en bedre forståelse av matens energiinnhold er avgjørende i denne sammenheng. Svihus har utviklet en ny beregningsmetode for matens energiinnhold og fetende effekt, og har skrevet to bøker innen humanernæring. 

 
Professor Birger Svihus. IHA. Ernring. Fjrfe.
Professor Birger Svihus. IHA. Ernring. Fjrfe. Photo: Elin Judit Straumsvg

Raj Patel

Dr University of KwaZulu-Natal og University of California (Berkeley)
Raj Patel er en britisk født akademiker, journalist, aktivist og forfatter. For tiden er han gjesteforsker ved University of California (Berkeley) og forsker ved University of KwaZulu-Natal i Sør-Afrika. Han har en B.A. i filosofi, politikk og økonomi fra Oxford, en matergrad fra London School og Economics og ph.d.-grad i utviklingssosiologi fra Cornell Universityi 2002. I 2008 skrev han boken Stuffed and Starved: The Hidden Battle for the World Food System. Han ble i 2008 bedt om å uttale seg om den globale matkrisen for den amerikanske finanskomiteen.
 
Raj Patel
Raj Patel Photo: Kilde: http://www.rajpatel.org/

Ruth Haug, professor og prorektor for forskning, Universitetet for miljø- og biovitenskap
Ruth Haug er professor i utviklingsstudier og har vært instituttleder ved Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric) i perioden 2001-2008.
Hun har også vært forskningsleder ved dette instituttet i fem år før hun ble instituttleder.

Ruth Haug har sin doktorgrad fra universitetet i Maryland i USA og har arbeidet i Verdensbanken, Norad og landbruksdepartementet før hun begynte å arbeide ved Noragric i 1993. Hun startet som prorektor for forskning ved UMB i 50% stilling 1.september 2008.

 
Ruth Haug
Ruth Haug Photo: Hkon Sparre
Published 29. september 2014 - 15:18 - Updated 23. mai 2017 - 19:43