Forslag til alternative vurderingsformer

Tidligere prorektor for utdanning, Solve Sæbø, har intervjuet professor Arild Raaheim som er forfatter av boken Eksamensrevolusjonen - Råd og tips om eksamen og alternative vurderingsformer og hvor eksemplene under er hentet fra.

1. Skriftlig eksamen med åpenhet til alle typer kilder – «Take away eksamen» 

En heldigital eksamen uten begrensninger med hensyn til kildebruk. En slik eksamen stiller store krav til oppgavetype og oppgaveformulering, ettersom det ikke er et poeng å vurdere om studentene er i stand til å gjengi et bestemt pensumstoff, en bestemt teori eller spesielle resonnementer, men heller å vurdere studentenes egne vurderinger og kritiske bruk av kilder. 

Det betyr også at det stilles store krav til dem som skal vurdere studentenes eksamensbesvarelser, både med hensyn til oversikt over fagfeltet og kjennskap til ulike kilder, og når det gjelder studentenes vurderinger og bidrag til fagfeltet. 

2. Individualisert eksamen 

En form for skriftlig eksamen der hver enkelt student får en oppgave knyttet til et tidligere innlevert skriftlig arbeid (labrapport, feltrapport, mappe, en eller annen form for hjemmeoppgave).  

Et slikt alternativ kan ha to hovedsiktemål: enten fungere som en kontroll med at studenten er opphavsmann til denne og tidligere innlevert skriftlig arbeid, eller være en mulighet for studenten til å utdype noen sentrale poeng eller til å reflektere over sitt eget bidrag til fagfeltet. 

Dette alternativet kan på sett og vis ses på som en skriftliggjøring av muntlig eksamen. 

3. Omvendt objektiv prøve (MCQ) 

MCQ er best egnet til å teste studentenes hukommelse og til en viss grad forståelse.  

En vri på den tradisjonelle MCQ’en er å dele ut en ferdig utfylt MCQ og be studentene begrunne hvorfor bestemte svaralternativer er korrekt/feil. 

Man kan også be studentene om å utarbeide en MCQ med spørsmål og svaralternativer, og be om et notat der studenten reflekterer over utvalget av spørsmål og alternativer. 

4. Student som sensor 

I stedet for å be studentene om å «gjøre rede for» en bestemt del av pensum eller «drøfte» en gitt problemstilling kan studentene heller få utlevert et ferdig produkt – en eksamensbesvarelse (utarbeidet av faglærer) som de skal vurdere. Det studenten skal vurdere kan være spørsmål som: Er dette en god besvarelse? Hvorfor/Hvorfor ikke? Hva mangler? Hvilke deler av faglitteraturen savnes, og hvorfor?  

Tilgang til alle hjelpemidler vil her være uproblematisk siden siktemålet er å teste studentens forståelse, resonnement og vurderingsevne, ikke hukommelse eller gjengivelse av fakta.  

5. Fagartikkel 

Det å formulere seg konsist og kort er en krevende øvelse. Det krever blant annet at man har mye kunnskap inne og god oversikt over det temaet man skal beskrive. Det krever gode analytiske og argumenterende ferdigheter, og det krever at man er i stand til å se faglige problemstillinger fra et annet perspektiv enn sitt eget – at man har et «utenfrablikk». Alt dette får man mulighet til å vurdere om eksamen går ut på å skrive en fagartikkel. De ytre betingelsene (antall ord, stil, form) er klarlagt på forhånd. Det samme gjelder vurderingskriteriene. Det er også mulighet for å legge på et formativt element i form av medstudentvurdering (peer review). Den ferdige fagartikkelen skal sa inneholde en kopi av medstudentvurderingen og en redegjørelse for hvordan man har forholdt seg til tilbakemeldingen. 

Dersom man velger denne eksamensformen bør man tenke gjennom hvordan de ulike produktene skal tas vare på. En mulighet er å publisere et utvalg av arbeidene i en e-journal, på den måten kan de fungere som en viktig database for andre. 

6. Muntlig eksamen med tid til forberedelse 

Studentene får oppgitt et tema, enten hver for seg eller i mindre grupper på et gitt tidspunkt. Deretter får de tid til å forberede seg, to til fire timer, før de møter sensor. Det første de må gjøre er redegjøre for hvilke kilder de har benyttet seg av i forberedelsesarbeidet. Prosessen videre kan foregå på flere måter, be dem drøfte en bestemt problemstilling, eller legge det opp i form av spørsmål og svar.  

7. Foredrag 

Studentene får en tidsbegrenset periode (14 dager?) til å forberede et (individuelt) foredrag for et bestemt publikum (eks. fagpersoner innenfor fagfeltet, medlemmer av en bestemt interessegruppe). Eksamen består av å holde foredraget for sensorer og svare på oppfølgingsspørsmål.  

8. Virtuell konferanse 

Studentene arbeider individuelt eller to og to der konferanseinnlegget er i form av en muntlig presentasjon «her og nå», men med en full «paper» som underlagsmateriale distribuert til øvrige deltakere og med umiddelbar tilbakemelding fra ekstern ekspert. På tilsvarende måte som for ordinære konferanser har studentene på forhånd fått godkjent konferansebidraget. Her må man påregne en viss veiledningsressurs. Konferansen organiseres i temaer med en administrator for hvert tema som overvåker det hele, og som vurderer kvaliteten på bidraget (karaktersetting. Tilbakemeldingen fra ekstern ekspert vektlegges. 

9. Kronikk 

Formidling av ens egen forståelse av faglige problemstillinger er utfordrende. Spesielt om mottakeren ikke er kjent med faget, og dersom tid og plass er begrenset, slik tilfellet er for aviskronikker. Dette formatet skulle derfor være velegnet til å teste studentenes forståelse, analyse og oversikt. Redegjør på forhånd for sentrale kriterier ved en god kronikk (samarbeid gjerne med en avis). La studentene velge tema selv for å en god kronikk, og la dem skrive den selv eller sammen med andre. Vurder kronikkene (gjerne sammen med en representant fra avisen) og velg ut en eller to som trykkes i avisen. Studenter som ikke får sin kronikk publisert står fritt til å sende kronikken til andre aviser (etter sensur). 

10. Refleksjonsvideo som eksamensform

 

Ressurser

30. november 2020 holdt Læringssenteret et webinar i samarbeid med Studieavdelingen. Vi snakket om oppgavetyper som egner seg til hjemmeeksamen og hvordan sette opp dette i Wiseflow. 

Her er lenke til opptaket. (Praktiske i tips i Wiseflow fra ca 11:50).

Hvilket system skal brukes til hva?

For praktisk gjennomføring av eksamen anbefaler vi fortrinnsvis å benytte eksamensverktøyet Wiseflow. Informasjon om Wiseflow og bruksanvisninger finner du på studieadministrasjonens informasjonsside om eksamen og vurdering.

For muntlige eksamener anbefaler vi at dere bruker Zoom. I NMBUhjelp finner du bruksanvisninger om Zoom, og også veiledere for bruk av Zoom ved digital muntlig eksamen.

De 9 første alternative vurderingsformene er hentet fra boken Eksamensrevolusjonen - Råd og tips om eksamen og alternative vurderingsformer. Forfatter: Arild Raaheim (2019).

Published 24. september 2021 - 14:11 - Updated 31. mars 2022 - 13:07