Teambasert læring

 • Gruppearbeid
  Foto
  Shutterstock/Jacob Lund

En studentaktiv læringsform som tilrettelegger for et læringsmiljø hvor studentene må analysere og anvende kunnskap både selvstendig og i samarbeid med sine medstudenter. 

Teambasert læring

Teambasert læring (TBL) er en studentaktiv undervisningsform som kan benyttes i en flippet tilnærming, og som også kan kombineres med vanlige tradisjonelle forelesninger. 

TBL ivaretar alle aspekter ved NMBUs Læringsfilosofi. TBL tilrettelegger for et inkluderende læringsmiljø hvor studentene er selvstendige og aktive i egen læringsprosess. De må ta ansvar for egen læring ved å forberede seg, og er viktige læringsressurser for hverandre i undervisningen. Lærerne tilrettelegger, veileder og støtter studentene underveis i læringsprosessen ved å gi umiddelbare tilbakemeldinger og forklaringer til studentene.

Noen begreper er sentrale i metoden:

RAP: Readiness assurance proceess

iRAT: Individual Readiness Assurance Test

tRAT: Team Readiness Assurance Test

tAPP: Team Applications

Bilderesultat for Teambasert læring â en studentaktiviserende og lærerstyrt undervisningsform

Fremgangsmåte

 • Studentene får utdelt pensum/litteratur/støttemateriell som de skal forberede seg på før hver forelesning (flipped classroom).

 • I begynnelsen av forelesningen får studentene utdelt en multiple choice (MCQ) som de skal besvare individuelt (iRAT). Hensikten er å teste kunnskapsnivået til studenten i materialet de skulle forberede seg på.

 • Deretter skal studentene besvare den samme MCQ i forhåndsdefinerte teams (tRAT). Her må studentene diskutere og argumentere for sine svar for å komme frem til en felles besvarelse.  

 • Når studentene har levert sine team-besvarelser, holdes en miniforelesning på ca 20 min som er tilpasset kunnskapsnivået som fremkommer av testen. Ved å benytte test-verktøyet i Canvas, eller f.eks Socrative får du svarene umiddelbart og kan enkelt danne deg et bilde over hvilke spm studentene sliter med.

 • I siste del av undervisningstiden skal alle teams jobbe mot å løse et case/problemstilling med gitte svaralternativer (tAPP). Gruppene får utdelt samme case, og skal avgi sitt svar synkront etter å ha jobbet seg frem til en konklusjon i ca. 1 time. Svarene kan avgis digitalt (eks i Socrative) eller ved å på forhånd utdele ark med eks. svaralternativ A, B, C, D.

 • Når teamene har avgitt sine svar kan det gis en miniforelesning med "fasit" eller utdypende forklaring på problemet/casen.

Se hvordan TBL benyttes som undervisningsform ved det medisinske fakultet på NTNU:

Teambasert læring – Det medisinske fakultet - NTNU from NTNUs Multimediesenter on Vimeo.

Gjennomføringen av TBL er også presentert som artikkel i Uniped: Teambasert læring - en studentaktiviserende og lærerstyrt undervisningsform

Les hvordan bruk av TBL bidro til høyere læringsutbytte for førsteårsstudenter i psykologi: Team-based learningimproves course outcomes in introductory psychology

Nokutpodden om teambasert læring

NB:
Skrapekortene som er benyttet under tRAT kalles IF-AT cards og må bestilles på nett. 

Published 5. september 2018 - 11:47 - Updated 16. november 2018 - 11:05