Intervjuer

Ved bruk av intervjuer gir man den enkelte student tid til å selv sette ord på sine erfaringer med et emne eller et studieprogram. Slike samtaler gir ofte rike og nyanserte beskrivelser som er vanskeligere tilgjengelig gjennom andre metoder. Intervjuer er best egnet som supplement til andre evalueringer der det har kommet frem forhold som emneansvarlig eller andre fagansvarlige har behov for en dypere forståelse av.

Råd til praktisk gjennomføring av intervju

 • For ikke å sitte igjen med uhåndterlige mengder data, bør antall intervjuer ikke være for høyt. Hvor mange du velger ut må ses i forhold til det totale antallet studenter du står overfor.

 • Vurder på forhånd hvem du ønsker tilbakemeldinger fra (eksempel kjønn, deltid/heltid, studenter som har/ikke har deltatt på undervisning osv.). Dersom man kombinerer intervjuer med andre metoder (for eksempel spørreskjema), vil utvelgelse av intervjupersoner kunne gjøres på bakgrunn av eksisterende resultater.

 • Lag en spørsmålguide. Før du setter i gang med å lage spørsmålene bør du tenke nøye gjennom hva du søker tilbakemelding på, hvordan du planlegger å bruke informasjonen og hva du forventer av tilbakemeldingen.

 • Intervjuene bør ikke vare i mer enn én time. Juster derfor antall spørsmål i forhold til hvor lang tid du tror intervjuet vil ta.

 • Formuler spørsmålene på en måte som inviterer studentene til å fortelle, utdype og begrunne sine svar. Det kan være en god ide å formulere oppfølgingsspørsmål på forhånd.

 • Det anbefales å få noen til å lese gjennom spørsmålene og komme med tilbakemeldinger før du gjennomfører intervjuene.

 • Før du begynner på spørsmålene bør du sørge for å informere studenten om hvorfor vedkommende er her, hva intervjuet skal handle om og hvilken sammenheng intervjuene skal inngå i.

 • Vær tålmodig under intervjuet. Gi studenten tid til å tenke og avgi sine forklaringer.

 • Vurder om du vil ta opp intervjuet eller basere deg på egne notater. Vær klar over at dersom du velger å ta opp intervjuet må du få godkjennelse fra studenten om dette, og at transkribering av intervju er tidkrevende. Velger du å notere kan du spare tid, men dette kan virke forstyrrende for den som blir intervjuet.

Eksempel på intervjucase
Forrige semester fikk vi en del kritiske kommentarer fra studentene om at de savnet undervisning i flere temaer representert i studielitteraturen. Vi har i dette semesteret forsøkt å etterkomme ønsket ved å dekke noen av temaene gjennom seminargruppene.

 • Synes du tilbudet som har blitt gitt dette semesteret har vært bra? Har du savnet noe?

 • Er det noen av seminargruppene eller forelesningsrekkene du liker spesielt godt? (Isåfall - hva er det ved den undervisningen du liker? Er det noe av undervisningstilbudet du ikke har deltatt på? Evt. hvorfor ikke?)

 • Hva synes du om din egen studieinnsats dette semesteret? Kan du fortelle litt om hvordan du jobber med studiene?
Published 13. juli 2015 - 10:58 - Updated 16. oktober 2015 - 10:40