Studentevaluering med bruk av referansegrupper

Referansegrupper kan arrangeres på emnenivå for eksempel i form av en gruppe satt sammen av tre-fire studenter på emnet som fungerer som referansegruppe for studentene på emnet. Referansegruppen kan bidra til dialog om læringsopplegg mellom studenter og emneansvarlige i de enkelte fag som grunnlag for justeringer og forbedringer. Referansegruppene kan gjøre det lettere for studentene å fremme sine synspunkter på det faglige opplegget overfor utdanningen i løpet av semesteret.

Bruk av referansegrupper på emnenivå kan med fordel brukes som supplement til andre former for evalueringer. Om referansegrupper brukes som eneste form for evaluering av emnet anbefales det at referansegruppen og emneansvarlig møtes jevnlig, og at referansegruppen får et ansvar for å innhente jevnlig informasjon fra alle studenter på emnet. Oppsummering av emneevalueringen kan med fordel gjennomføres mot slutten av emnet slik at alle tilbakemeldinger i løpet av emnet kommer med.

Råd til praktisk gjennomføring

  • Vurder hvor mange studenter du ønsker å plukke ut til referansegruppen. Antallet bør ses i forhold til hvor stor studentgruppen er, hvordan undervisningen er organisert og intensjonen med evalueringen.

  • Vurder hvilke ansvarsområder de utvalgte i referansegruppen skal ha. Det er viktig at studentene får god informasjon om hva som forventes av dem.

  • Utvalget bør gjøres ved semesterstart. 

  • Det bør lages en møteplan i begynnelsen av semesteret. Vurder hvor ofte møtene skal finne sted og hvorvidt andre ansatte utover emne- eller programansvarlig skal delta. Gjør møteplanen tilgjengelig for samtlige studenter.

  • Når utvalget er gjort, bør man tidlig i semesteret drøfte med referansegruppen hvordan evalueringsarbeidet skal organiseres og hvilke tematiske områder det skal omfatte. Det vil være viktig for studentrepresentantene å vite hvorvidt det forventes at de aktivt skal samle inn andre studenters erfaringer eller om det er opp til de øvrige studentene å formidle dette til representantene.

  • I møtene bør hovedvekten ligge på å gi studentrepresentantene tid og rom til å formidle egne og andres erfaringer (både positive og negative).

  • Sørg for at det skrives et godt møtereferat som gjengir både studentrepresentantenes tilbakemeldinger og lærernes/øvrige ansattes svar og kommentarer. Referatet bør gjøres tilgjengelig for den øvrige studentmassen så raskt som mulig.

  • Dersom du skal evaluere et program eller et emne som strekker seg over flere semestere kan det være en ide å bytte referansegruppe underveis. Dette vil gi den ansvarlige mulighet til å komme i direkte kontakt med flere studenter samtidig som at studentene får byttet på å inneha vervet som studentrepresentant. Sørg likevel for at utskiftingen ikke går utover kontinuiteten i arbeidet. Det anbefales at gruppen treffes minimum 3-4 ganger før det etableres ny gruppe.
Published 7. juli 2015 - 12:43 - Updated 25. august 2015 - 8:40