NMBU læringsfilosofi

NMBU Læringsfilosofi

  • Vi skaper inkluderende læringsmiljøer og gode faglige hjem.

  • Studentene er aktive deltakere i fagmiljøet.

  • Læring er en studentaktiv prosess som fremmer refleksjon og selvstendighet.

  • Studentene tar ansvar for og styrer egen læring.

  • Lærerne tilrettelegger, veileder og støtter studentene i deres læringsprosess.

  • Studentene er en viktig læringsressurs for hverandre og deltar aktivt i undervisningen av sine medstudenter.

  • Lærerne fremmer studentenes læringsprosess underveis gjennom konstruktive tilbakemeldinger.

Læringsfilosofien fremmes ved at:

  • Instituttene videreutvikler undervisningen mot mer studentaktive læringsformer.

  • Et veiledende mål ved NMBU er at 25% av tiden studenten bruker i et emne skal være kontakttid med fagpersoner, og 75% er ulike former for tilrettelagte oppgaver, læringsaktiviteter og selvstudier.

  • Studieadministrasjonen sentralt sørger for et høyt nivå på støttefunksjoner for utviklingsarbeidet.

NMBUs Læringsfilosofi er vedtatt av Studienemda.

Published 25. juni 2015 - 14:27 - Updated 7. juli 2017 - 13:32