NMBU nøkkel

NMBU nøkkel for læringsutbytte - Bachelor
En person som innehar en bachelorgrad fra NMBU skal ha følgende læringsutbytter, beskrevet som hva de er i stand til å gjøre/hva de kan. Læringsutbyttene er inndelt i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Den som innehar bachelorgraden kan: 

KUNNSKAP

 • Vise kunnskap som bygger på videregående opplæring, om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor faget i et internasjonalt perspektiv
 • Vise kjennskap til sentrale tema og dagsaktuelle spørsmål i forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • Vise kunnskap om fagfeltets samfunnsbetydning, inkludert samspill med andre fagfelter og bidrag til miljø og bærekraftig utvikling
 • Vise kjennskap til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor fagområdet og forklare behovet for disse
 • Vise innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • Vise kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner og egenart

FERDIGHETER

 • Anvende faglig kunnskap, metoder og verktøy samt relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemer innenfor fagfeltet og treffe begrunnede valg
 • Finne, vurdere og henvise til fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • Bruke relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

GENERELL KOMPETANSE

 • Styre eget læringsarbeid med høy grad av selvstendighet
 • Oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet
 • Reflektere over og forbedre egen faglig utøvelse under veiledning
 • Delta i og bidra til tverrkulturell kommunikasjon i et internasjonalt studiemiljø
 • Planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter (over tid, alene og i grupper) i tråd med fag- og yrkesetiske krav
 • Formidle sentralt fagstoff (teorier, problemstillinger, løsninger) skriftlig, muntlig og gjennom andre relevant uttrykksformer
 • Utveksle synspunkter og erfaringer med andre som har bakgrunn innenfor fagområdet og bidra til utvikling av god praksis
 • (VALGFRI, fra EQF) Utveksle synspunkter og erfaringer med målgrupper uten faglig bakgrunn
 • (VALGFRI, fra EQF)  Lede profesjonelle aktiviteter eller prosjekter, ta ansvar for beslutninger i uforutsigbare situasjoner og styre kompetanseutvikling i et kollegialt miljø 

NMBU nøkkel for læringsutbytte - 2-årig Master
En person som innehar en 2-årig mastergrad fra NMBU skal ha følgende læringsutbytter, beskrevet som hva de er i stand til å gjøre/hva de kan. Læringsutbyttene er inndelt i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.  Den som innehar en 2-årig mastergrad kan: 

KUNNSKAP

 • Vise avansert kunnskap innenfor fagområdet i et internasjonalt og tverrfaglig perspektiv, samt spesialisert innsikt i et avgrenset område
 • Vise inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metode

FERDIGHETER

 • Anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet
 • Gjennomføre tverrfaglige analyser av problemer og vurdere løsninger knyttet til miljø og bærekraftig utvikling, i samspill med kolleger fra andre fagområder 
 • Analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet
 • Analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • Analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnement
 • Bruke relevante metoder for forskning og utviklingsarbeid på en selvstendig måte
 • Analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • Bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser

GENERELL KOMPETANSE

 • Studere videre på en hovedsakelig selvstyrt og selvstendig måte
 • Arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsing
 • Anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • Kommunisere og samarbeide faglig i en internasjonal studie- eller arbeidskontekst
 • Gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • Formidle omfattende selvstendig arbeid og bruke fagområdets uttrykksformer
 • Kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten
 • (VALGFRI fra EQF) Lede og bidra til strategisk utvikling av komplekse arbeids- eller studiekontekster
 • (VALGFRI fra EQF) Ta ansvar for å bidra profesjonelt i et arbeids- eller studiemiljø og vurdere en arbeidsgruppes prestasjon i forhold til strategiske mål

NMBU nøkkel for læringsutbytte – 5-årig Master
En person som innehar en 5-årig mastergrad fra NMBU skal ha følgende læringsutbytter, beskrevet som hva de er i stand til å gjøre/hva de kan. Læringsutbyttene er inndelt i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.  Den som innehar en 5-årig mastergrad kan: 

KUNNSKAP

 • Vise kunnskap som bygger på videregående opplæring, om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor faget i et internasjonalt perspektiv
 • (M) Vise avansert kunnskap innenfor fagområdet i et internasjonalt og tverrfaglig perspektiv, samt spesialisert innsikt i et avgrenset område
 • (M) Vise inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metode
 • Vise kunnskap om fagfeltets samfunnsbetydning, inkludert samspill med andre fagfelter og bidrag til miljø og bærekraftig utvikling
 • Vise kjennskap til sentrale tema og dagsaktuelle spørsmål i forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • Vise kjennskap til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor fagområdet og forklare behovet for disse
 • Vise innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • Vise kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner og egenart

FERDIGHETER

 • Anvende faglig kunnskap, metoder og verktøy samt relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemer innenfor fagfeltet og treffe begrunnede valg
 • (M) Anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet
 • (M) Gjennomføre tverrfaglige analyser av problemer og vurdere løsninger knyttet til miljø og bærekraftig utvikling i samspill med kolleger fra andre fagområder 
 • (M) Analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet
 • (M) Analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • Finne, vurdere og henvise til fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • (M) Analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnement
 • Bruke relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • (M) Bruke relevante metoder for forskning og utviklingsarbeid på en selvstendig måte
 • (M) Analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • (M) Bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser

GENERELL KOMPETANSE

 • Styre eget læringsarbeid med høy grad av selvstendighet
 • (M) Studere videre på en hovedsakelig selvstyrt og selvstendig måte
 • Oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet
 • Reflektere over og forbedre egen faglig utøvelse under veiledning
 • Delta i og bidra til tverrkulturell kommunikasjon i et internasjonalt studiemiljø
 • (M) Kommunisere og samarbeide faglig i en internasjonal studie- eller arbeidskontekst
 • Planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter (over tid, alene og i grupper) i tråd med fag- og yrkesetiske krav
 • (M) Arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsing
 • (M) Anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • (M) Gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • Formidle sentralt fagstoff (teorier, problemstillinger, løsninger) skriftlig, muntlig og gjennom andre relevant uttrykksformer
 • (M) Formidle omfattende selvstendig arbeid og bruke fagområdets uttrykksformer
 • Utveksle synspunkter og erfaringer med andre som har bakgrunn innenfor fagområdet og bidra til utvikling av god praksis
 • (VALGFRI, fra EQF) Utveksle synspunkter og erfaringer med målgrupper uten faglig bakgrunn
 • (M) Kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten
 • (VALGFRI, fra EQF) Lede profesjonelle aktiviteter eller prosjekter, ta ansvar for beslutninger i uforutsigbare situasjoner og styre kompetanseutvikling i et kollegialt miljø
 • (M) (VALGFRI fra EQF) Lede og bidra til strategisk utvikling av komplekse arbeids- eller studiekontekster
 • (M) (VALGFRI fra EQF) Ta ansvar for å bidra profesjonelt i et arbeids- eller studiemiljø og vurdere en arbeidsgruppes prestasjon i forhold til strategiske mål
Published 1. september 2015 - 15:30 - Updated 23. november 2015 - 10:58