NMBUs læringsfilosofi

NMBU er dedikert til fremragende undervisning og læring.

Læringsfilosofien ligger ved hjertet av vår visjon om fremragende undervisning og læring. Den understreker vår dedikasjon til å hjelpe våre studenter å bli livslange lærende, og å tilegne seg nødvendige ferdigheter for å takle globale utfordringer.

 

NMBU skal skape inkluderende læringsmiljøer og gode faglige hjem, både for studenter og ansatte. Dette oppnnås gjennom å tilrettelegge for at studentene kan være aktive deltakere i fagmiljøet, og vet at undervisere veileder og støtter studentene i deres læringsprosesser.

Læring er en studentaktiv prosess som fremmer refleksjon og selvstendighet. Ved å oppfordre og utfordre studenter gis de nødvendige verktøy for å kunne ta ansvar for og styre sin egen læring.

Gjennom konstruktive tilbakemeldinger og strukturert refleksjon øker sjansen for læring. Studentene må derfor ses på som en viktig læringsressurs for hverandre og må delta aktivt i undervisningen av sine medstudenter. Vi bør derfor oppfordre studenter til å undervise, evaluere og lære av hverandre gjennom akademisk dialog.  

Sammenhengen mellom læringsutbyttebeskrivelser, læringsaktiviteter og vurdering utgjør en stor rolle i NMBU sin Læringsfilosofi. Gode læringsutbyttebeskrivelser må utvikles både for ulike programmer og fakulteter, slik at man har gode forskningsbaserte læringsaktiviteter som bidrar til at studentene når sine læringsmål.

For å sikre at man lager gode læringsutbyttebeskrivelser, læringsaktivteter og vurderingsmetoder er måten man evaluerer et emne på viktig. Dette gjøres tradisjonelt med en summativ evaluering i slutten av hvert semester. Gode formative, langsgående evalueringer bidrar også til konstruktiv viderutelvikling av et emne. Ved å benytte begge metoder gis det verdifulle tilbakemeldinger på studenters læring, samtidig som man samler verdifulle tilbakemeldinger fra studenter om hvordan man kan støtte, legge til rette for og guide deres læring. Undervisere kan fritt velge hvordan de utfører formative evalueringer.

I en sluttevaluering er undervisere forpliktet til å gi sine refleksjoner og arbeide med å kontinuerlig forbedre sine emner.

 

NMBU læringsfilosofi i praksis

Trykk på bildene for å lese mer 
Langsiktig arbeid med forbedring og justering av undervisningsmetoder gir resultater. De siste femten årene har ansatte ved Institutt for plantevitenskap jobbet målrettet for å stadig forbedre utdanningsmetodene slik at studentene ved masterprogrammet for Agroøkologi skal få stadig bedre læringsutbytte. I 2016 mottok NMBU Utdanningskvalitetsprisen fra NOKUT.
Ronny Steen ble våren 2017 kåret til årets beste foreleser. Han er kjent for å ta i bruk nye digitale hjelpemidler for å bidra til engasjement blant sine studenter. Han har eksempelvis laget denne filmen som brukes i kurset ZOOL210.
Elin Kubberød har ansvaret for mentorordningen i INN340. De har fått støtte av Norgesuniversitetet til å utvikle dette og er en del av kompetanseprosjektet: "Mentorrollen som element i Entreprenøriell ekspertise - Utvikling av mentorrollen for utdanning i entreprenørskap".

 Utdanningslandskapet endrer seg stadig. NMBU tilbyr mange ulike undervisnings- og læringsressurser, som kan bidra til å støtte underviseres profesjonelle utvikling. NMBU sitt Læringssenter er tilgjengelig for alle som ønsker en akademisk sparringspartner når man ønsker å utbedre sine pedagogiske ferdigheter. Herunder bidrar Læringssenteret med:

  • Et bredt utvalg av relevante pedagogiske workshops, kurs og konsultasjoner.
  • Det tilbys læringsressurser på nett, som er lett tilgjengelig i en digital verktøykasse.
  • Læringssenteret støtter undervisere sitt arbeid i å utforme gode pedagogiske kurs i Canvas, NMBU sin læringsplattform.
  • Læringssenteret og filmgruppen bidrar med å utvikle gode digitale læringsressurser som video, animasjoner og interaktive læringsstier.
  • I tillegg bistår Læringssenteret og Skrivesenteret med å støtte studenter og deres akademiske skriveferdigheter.

NMBU er dedikerte til undervisning og fremragende læring. Vi ønsker at våre uteksaminerte har kunnskapen og de ferdighetene som trengs for å bidra til et bedre globalt samfunn. 

NMBUs Læringsfilosofi er vedtatt av Studienemda.

NMBUs Læringsfilosofi

Foto
NMBU

 

Published 25. juni 2015 - 14:27 - Updated 11. mars 2020 - 20:59