Tildelte midler for innovativ undervisning - 2017

Fem prosjekter får støtte som alle oppfyller kriteriene som er satt. Samtlige prosjekter har klare målsettinger om å øke studentenes læringsutbytte og gjennomføringsgrad. De er forankret i eget institutts strategier og mål på utdanningsområdet. Prosjektene er høyst gjennomførbare og samtlige prosjekter har tydelige planer for deling og formidling av kunnskap, erfaringer og resultater fra prosjektet.

Støtteordningen har en ramme på totalt 2,3 mill. kroner, fordelt over 4 år (2016-2019). Utlysningen i 2017 er på totalt 600 000 kroner, som skal deles på inntil 5 prosjekter. Den knyttes ikke til et bestemt tema, men er generell. Alle fagmiljøer ved NMBU ble invitert til å søke.

Videre følger en liten presentasjon av de ulike prosjektene. 

Prosjekter tildelt midler 2017

Årets søknadsmasse besto av mange gode prosjekter. Totalt var det 13 prosjekter som søkte støtte.

Følgende prosjekter har blitt valgt ut til å motta støtte:

Søkers navn

Prosjektets navn

Fakultets-tilhørighet

Nicolai Worren

Utvikling av simulering for   undervisning i organisasjon og ledelse

HH

Anne Gravdal, Morten Sørlie   og Yngve Stenstrøm

Flipped lab i kombinasjon   med blended learning - digital simulering av kjemiske reaksjoner og metoder

KBM

Solve Sæbø

Omvendt klasserom i   storskala statistikkurs

KBM

Ronny Steen

Bruk av digitale verktøy og   metoder for å bidra til aktiv læring - alt under ett tak ved bruk av   læringsplattformen canvas

MINA

Anne Torgersen

Økt læringsutbytte i   kompliserte ferdigheter og pedagogisk kompetanseheving i   studenttilbakemeldinger hos undervisere

VET

Prosjektene:

Nicolai Worren har fått støtte til sitt prosjekt som om handler utvikling av simulering for undervisning i organisasjon og ledelse.

Bakgrunnen for prosjektet forklarer Nicolai med at simuleringer er – sammen med case-undervisning – den viktigste formen for studentaktive læringsmetoder som benyttes ved handelshøyskoler. Den største forskjellen fra case-undervisning er at man i en simulering ikke bare drøfter en problemstilling eller utfordring, men også blir bedt om å ta konkrete steg for å løse utfordringen – man blir bedt om å ta ulike valg og å forfølge disse. I noen simuleringer vil man også få tilbakemeldinger og tydelig se konsekvenser av de valgene man har gjort. Simuleringer er på denne måten enda mere «praksisnære» enn det case-studier er.

Formålet med prosjektet er å videreutvikle hvordan simuleringer kan bidra bedre forståelse av hvordan virksomheter er organisert.

Anne Gravdahl, Morten Sørlie og Yngve Stenstrøm sitt prosjekt tar for seg Flipped lab i kombinasjon med blended learning - digital simulering av kjemiske reaksjoner og metoder

Prosjektet ønsker å fremme en mer studentaktiv læreform der studentene er aktive deltakere og har mulighet til å forberede seg til laboratoriekurs gjennom video, spill og egentesterdigitalt før de kommer på lab. Forberedelse fremmer refleksjon og gir et vesentlig større læringsutbytte. Det er ønskelig at studentene skal kunne simulere kjemiske reaksjoner hjemme før de kommer og prøver de i praksis på laboratoriet.

Mer konkret ønsker prosjektet å utvikle egen app (iPhone og Android) som gjør at grunnleggende kjemiske begreper, reaksjoner, navn etc. kan læres ved et enkelt spill hvor studenten tar seg frem til disse tingene på en naturlig og logisk måte. Dette medfører at man kan integrere flere deler av kursene ved at de ”blandes” på en mer utfyllende måte enn man gjør i en lærebok. Vanskelighetsgraden kan også økes på en mer individuell måte og dermed ta høyde for at studentene kan følge sin egen læringskurve.

Solve Sæbø ønsker med sitt prosjekt å gjennomføre statistikkurs i storskala ved å benytte flipped classrom, eller omvendt klasserom.

Målet for prosjektet er å utvikle et storskala undervisningsopplegg i form av en variant av omvendt klasserom (flipped classroom) som kan gi bedre læring i og forståelse for faget statistikk, og som kan øke gjennomføringsraden i dette faget som så mange oppfatter som svært vanskelig. Denne type undervisning har med hell hatt gode resultater blant annet på NTNU og BI. Omvendt klasserom gir mulighet for å tilpasse undervisningen mer individuelt, ettersom tradisjonell klasseromsundervisning ikke nødvendigvis er en undervisningsform som passer alle.

Ronny Steen, vil ta i bruk de digitale verktøyene og mulighetene som ligger i læringsplattformen Canvas for å bidra til aktiv læring. Dette innebærer omvendte klasserom i form av instruksjonsvideoer. Prosjektet tar utgangspunkt i kurset ”Virveldyr” (ZOOL210). Omvendte klasserom vil derfor være et godt supplement og er tenkt å kunne effektivisere og forbedre laboratorieøvelsene, slik at man i timene kan vie mer tid til studentenes spørsmål.

Canvas som læringsplattform vil også bidra til å skape flere muligheter i bruk av digital læringsteknologi. Samtidig gis det mulighet for å samle flere av ressursene under samme tak, noe Fronter ikke hadde mulighet til. Dette vil også bidra mer effektiv ressursstyring i tillegg til å øke brukeropplevelsen for studentene. Når dette kombineres med å lage oversiktlige ukesmoduler vil man sikre effektiv fremdrift hos studentene.

Anne Torgersen har fått bevilget penger til prosjektet ”Økt læringsutbytte i   kompliserte ferdigheter og pedagogisk kompetanseheving i   studenttilbakemeldinger hos undervisere”. Prosjektet er tilknyttet vetrinær og bachelor i dyrepleie. Prosjektet er planlagt med to hovedmål: 1. Forbedre studentenes læringsutbytte i utviklingen av kliniske ferdigheter de siste årene av studiet. 2. Forbedre og utvikle undervisere i å gi konstruktive tilbakemeldinger til studenter for å ytterligere fremme god læring og godt læringsutbytte.

Prosjektet har som mål å øke studentenes læringsutbytte ved å utvikle ferdighetstreningen til studentene både på produksjonsdyrklinikken og hesteklinikken. Ved å ta i bruk VR-teknologi og vil en kunne benytte seg av en simulator for å tilby mengdetrening i ulike undersøkelser. Dette kan bidra til å skape forbedret undervisning og samt man ivaretar dyrevelferden på en tilfredsstillende måte. Bruken av simulatorer i ferdighetstreningen vil også gjøre det mulig for underviseren å se hva studenten gjør, gi instrukser og gi tilbakemeldinger på hva studenten gjør umiddelbart og dermed yte god veiledning i undervisningssituasjonen.

Published 11. august 2017 - 10:01 - Updated 11. august 2017 - 10:14