Støtte til innovativ undervisning 2017

Om støtteordningen og utlysningen 2017

Målsettingen med støtteordningen er å prøve ut undervisnings- og/eller vurderingsformer som kan øke studentenes læringsutbytte og gjennomføringsgrad. Prosjektene skal utformes på en måte, som gir nytteverdi på tvers av programmer/institutter.

Kriterier for vurdering av søknadene:

 • Relevans: Hvordan svarer prosjektet på målsettingen om å øke studentenes læringsutbytte og gjennomføringsgrad?
 • Forankring: Hvordan er prosjektet forankret i eget institutts strategier og mål på utdanningsområdet?
 • Realisme: Er prosjektet gjennomførbart med ressursene, tidsrammen og støtteapparatet som er til rådighet?
 • Evaluering, deling og samarbeid: Hva er planene for deling/formidling av kunnskaper, erfaringer og resultater fra prosjektet? Hvordan kan prosjektet ha nytteverdi for andre miljøer ved NMBU?

Støtteordningen har en ramme på totalt 2,3 mill. kroner, fordelt over 4 år (2016-2019). Det skal være årlige utlysninger av støtte i denne perioden. Utlysningene skjer mai/juni. Det gis støtte til inntil 5 prosjekter ved hver utlysning.

Det stilles krav om egeninnsats fra de aktuelle instituttene, på svarende til størrelsen på den enkelte tildeling.

Utlysningen i 2017 er på totalt 600 000 kroner, som skal deles på inntil 5 prosjekter. Den knyttes ikke til et bestemt tema, men er generell. Alle fagmiljøer ved NMBU inviteres til å søke.

Søknadsskjema skal benyttes.

Vurderingskomiteen skal bestå av prorektor, tre vitenskapelige ansatte (undervisningsledere), leder for Læringssenteret og to studenter.

Læringssenteret vil følge opp prosjektene underveis i arbeidet og bidra til spredning av resultatene. Senteret vil avholde et felles oppstartsseminar for de aktuelle prosjektene i august/september 2016.

Søknaden sendes til: learningcenter@nmbu.no

Ta gjerne kontakt med Læringssenteret ved Mike Moulton for mer informasjon.

Fremdriftsplan:

 • Informasjon sendes til fakultetene og utlysningen publiseres på intranett i månedsskiftet februar/mars
 • Frist for å søke om støtte: 28 april 2017
 • Kunngjøring av resultatet i uke 19

Om utlysningen i 2016

Utlysningen i 2016 ble gjennomført i perioden april-juni. Etter at vurderingskommiteen hadde gjennomgått søknadene ble følgende prosjekter tildelt midler:

 1. Digital Storytelling as a Tool to Explore the Relationship Between Energy and Society – John McNeish, Noragric
 2. Project Based Learning – Hvordan fremme undervisningsbasert innovasjon gjennom et engasjert tverrfaglige studentmiljø – Odd Ivar Lekang, IMT
 3. Ny og tidsmessig smittevernopplæring i laboratoriet – Trine L’Abee-Lund, MatInf
 4. Videogenerert egenundervisning – sharing and learning – Nils Sanne, HH
 5. From empirical research to scientific writing and publishing in natural sciences – Roland Kallenborn, IKBM
 6. Translation in action: virtual interactive learning – Ekaterina Avershina, IKBM

Det ble avholdt et felles oppstartsseminar for prosjektene 5. september 2016 i regi av Læringssenteret. Læringssenteret følger opp prosjektene underveis i arbeidet og vil bidra til spredning av resultatene. Prosjektene vil bli presentert ved Læringsfestivalen i juni 2017. 

Published 27. April 2016 - 13:53 - Updated 28. April 2017 - 16:27