Spesialpensum

Et spesialpensum er en teoretisk og/eller praktisk arbidsoppgave som ikke er spesifisert som et eget emne eller som en del av et emne i studiehåndboka. Spesialpensum kan også tas i tilknytning til en gradsoppgave.

Spesialpensum

Avtale om spesialpensum

Før en student påbegynner et spesialpensum, skal det utformes en avtale mellom studenten(e)/ph.d.-kandidaten og veileder ved ansvarlig fakultet. Avtalen fylles ut elektronisk i skjema og signeres av både student(er). I følge forskriften skal avtalen godkjennes av fakultetet eller den godkjenningen er delegert til. Avtalen skal inneholde tittel på både norsk og engelsk, læringsmål, læringsutbytte, nivå, evalueringsform, framdriftsplan og ansvarsforhold, både i forhold til veiledning i den skriftlige delen av oppgaven, og også for eventuelt laboratoriearbeid og omfanget av arbeidet. Fremdriftsplan og disposisjon for spesialpensum fylles inn i skjemaet eller vedlegges avtalen. Husk oppmeldingfrist!

Skjema for avtale om spesialpensum på  norsk og engelsk er tilgjengelig under skjema og maler

Læringsmål og læringsutbytte - må fylles ut!
Læringsutbytte betyr kunnskapene og ferdighetene som studenten kan forventes å ha når spesialpensumet er avsluttet. I tråd med Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk deles dette inn i tre grupper: kunnskap, faglige ferdigheter og generell kompetanse. 
Læringsutbyttene skrives med et verb som forteller hva studenten kan gjøre som resultat av læringsaktivitetene i emnet. 
Læringsutbyttebeskrivelsen skal ikke fortelle noe om grad av oppnåelse av utbyttet, bare type utbytte. Det er karakteren som forteller i hvilken grad studenten har oppnådd utbyttet. 
Beskrivelsen bør få fram de viktigste læringsutbyttene for spesialpensumet sett i forhold til rollen som det er tiltenkt å ha i studieprogrammet.

Nivå og karakterregel
Det kan tas spesialpensum på både bachelor-, master- og doktorgradsnivå.
Spesialpensum på ph.d.-nivå skal være på 400-nivå.
Spesialpensum på 400-nivå skal bedømmes med bestått/ikke bestått.
Spesialpensum på alle andre nivå skal bedømmes med karakter A-F.

Omfang (stp)
Et spesialpensum skal minimum være på 5 studiepoeng.
Unntak for spesialpensum på ph.d.-nivå. 
Det er fakultetets ansvar å påse at arbeidsmengden avpasses etter det antall studiepoeng avtalen forutsetter. Når flere studenter skriver en oppgave sammen, skal omfanget av oppgaven økes tilsvarende. Øking av antall studiepoeng underveis skal ikke godkjennes. 

Avslutning av spesialpensumet
Spesialpensumet skal være avsluttet innen siste undervisningsdag i undervisningsperioden. Det betyr at rapport/oppgave er levert og en eventuell muntlig eller lokal arrangert skriftlig prøve er gjennomført.
Unntak: spesialpensum som er tilknyttet en masteroppgave eller på ph.d.-nivå. 

Oppmeldingsfrist for spesialpensum
Følger vanlige frister for oppmelding til emner ved NMBU campus Ås. Se akademisk kalender

Begrensninger i antall spesialpensum og studiepoeng
I hver grad kan det kun inngå to spesialpensumer.
I en bachelorgrad kan det kun inngå 10 studiepoeng spesialpensum.
I en 2-årig mastergrad kan det kun inngå 20 studiepoeng spesialpensum.
I en 5-årig mastergrad kan det kun inngå 30 studiepoeng spesialpensum.
Unntak gjelder for spesialpensum på ph.d. nivå.

Sensurfristen   
3 uker etter siste undervisningsdag.

Utfyllende informasjon

Et spesialpensum må ligge klart innenfor fakultetets kompetanseområde og undervisningskapasitet. To eller flere fakultet kan samarbeide om et spesialpensum. Det er ansvarlig veileders ansvar å kontrollere at studentene har tilfredsstillende faglig bakgrunn. Spesialpensum kan utføres av en enkelt student eller av en gruppe studenter. 

Spesialpensum er beskrevet i NMBUs forskrift om opptak, studier, eksamen og grader. Spesielle retningslinjer for spesialpensum i tilknytning til gradsoppgave.

Les forskriften før avtalen fylles ut.

Forskrift om studier ved NMBU.

Published 24. august 2009 - 13:00 - Updated 7. desember 2017 - 12:42