Utforming og innlevering av eksamensoppgaver

Utforming av eksamensoppgaven

Eksamensoppgavene utarbeides ved fakultetene. Alle ved fakultetene som arbeider med eksamensoppgaver har taushetsplikt.

Det må vises særlig varsomhet når det gjelder sikkerheten ved utarbeiding, utskrift, kopiering og oppbevaring av eksamensoppgaver. Det er viktig å sikre PC ved fravær.

Studieavdelingen har utarbeidet mal for eksamensoppgaver

Eksamensoppgavene skal være påført:

 • emnekode
 • emnenavn
 • eksamensdato
 • eksamensvarighet (antall timer) og
 • faglærers navn
 • Består eksamensoppgaven av flere sider skal antall sider påføres oppgaven og alle sider i oppgaven nummereres.
 • Består eksamensoppgaven av deloppgaver, skal det opplyses om hvor mye hver av disse teller.
 • Eksamensoppgavene skal være underskrevet med signatur av lærer(e) og, om mulig, av sensor (rutine utgår vår 2020).

Krav til målform/språk

Administrasjonen ved fakultete bistår med oversikt over målformer/språk hos oppmeldte studenter. Dersom minst én student ønsker eksamensoppgaven på nynorsk, skal oppgaven utformes både på bokmål og nynorsk. Hvis det er plass, kan begge målformene stå i samme oppgave eks. på hver sin side. Alternativt utformes separate oppgaver på bokmål og nynorsk.

Krav til målform følger av forskrift om målform i eksamensoppgåver. Krav til språk (norsk/engelsk) følger av emnets undervisngsspråk og nærmere bestemmelser oppgitt i emnets emnebeskrivelse på nett.

Forskrift om studier ved NMBU
Les mer i § 34-4  Eksamensoppaver/-besvarelser og -målform

Hjelpemidler og hjelpemiddelkode

Bruk av hjelpemidler skal være i samsvar med emnebeskrivelsen på nett kapittel rf. kapittel 35 - Forskrift om studier ved NMBU.

Hjelpemiddelkoden oppgis øverst på side 1 i eksamensoppgaven.

Tillatte hjelpemidler skal være i samsvar med følgende koder:
- A1: ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
- A2: ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
- B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
- B2: utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
- C1: alle typer kalkulatorer, spesifiserte andre hjelpemidler
- C2: alle typer kalkulatorer, alle andre skriftlige hjelpemidler.
- C3: alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale

Enkel kalkulator for utdeling disponeres av Studieavdelingen.

Hvis det skal deles ut spesielle hjelpemidler (tabeller, steinprøver etc.), må dette opplyses om på eksamensoppgavens første side.  Det må gis beskjed om dette til Studieavdelingen sammen med innlevering av eksamensoppgavene.

Kopiering av oppgaven - rutine utgår vår 2020

Vær oppmerksom på følgende ved kopiering av eksamensoppgaven:

 • Ikke la eksamensoppgaver ligge ubevoktet på skiver og ikke forlat kopimaskinen under kopiering
 • Vær oppmerksom på at noen skrivere og kopimaskiner har minne.

Levering av oppgaven til eksamenskontoret - rutine utgår vår 2020

 • Eksamensoppgavene skal leveres eksamenskontoret minst 3 arbeidsdager før eksamen.
 • Vennligst fordel oppgavene i konvolutter pr eksamensrom. Fyll inn forside malen og teip denne fast til konvoluttene. Oversikt over eksamensrom emnet er fordelt på fås på fakultetet.
 • Mal for forside på konvolutt - Emnekode, eksamensdato, antall kopier, hjelpemiddelkode samt navn og mobilnummer til emneansvarlig påføres konvolutten.
 • Lever samme antall ferdig kopierte oppgaver som det er antall oppmeldte studenter i emnet. Lever også fem (5) ekstra kopier.

 

 

Published 13. February 2017 - 10:59 - Updated 23. April 2020 - 10:51