Sensorveiledning

Om sensorveiledning

I henhold til krav i universitets- og høyskoleloven (UH-loven) § 3-9 andre ledd skal det utarbeides skriftlig sensorveiledning til alle eksamener

Det finnes ingen offisiell definisjon av hva en sensorveiledning er. Når det finnes mange ulike typer eksamen og vurderinger, må også sensorveiledningene være tilpasset den enkelte eksamen og det enkelte fag eller emne. 
 
For å sikre konsistent sensur ved eventuelt klage er det viktig å utarbeide gode sensorveiledninger. Systematisk bruk av sensorveiledninger vil bidra til åpenhet og innsyn rundt sensorordningen og det kan hjelpe studentene til selv å vurdere hvorvidt de har fått en rimelig karakter. Sensorveiledninger skal bidra til å sikre samsvar mellom læringsutbytte, eksamensoppgaver og vurderingskriterier innen et emne og innen et studieprogram.
 
En sensorveiledning bør som minimum inneholde en løsningsskisse eller –kommentar som presiserer hva det ut fra emnets læringsmål og innhold må forventes at kandidatene må kunne. Den bør gi sensorene informasjon om hva som ble dekket av stoff og pensum i det aktuelle emnet. Veiledningen kan dessuten inneholde retningslinjer fra emneansvarlig foreleser for karaktersetting, supplert med generelle og eventuelt spesielle karakterbeskrivelser. Sensorveiledninger skal også gi studentene etter avlagt eksamen viktig informasjon om hva som kreves for å få et godt resultat på denne eksamen. 

Hvem sensorveiledningen er for

En sensorveiledning skal skrives slik at den kan brukes av andre enn den emneansvarlige som har skrevet den, dvs. andre sensorer, herunder klagesensorer, eksamenskandidatene og ev. andre studenter.

Formålet med sensorveiledninger er:
 • å bidra til at sensorene vurderer og kan begrunne vurderingen utfra de samme kriterier
 • å oppdatere sensorene på det området eksamensoppgavene handler om
 • å hjelpe studentene til å forstå den karakteren de har fått utfra det de har prestert
 • ev. å hjelpe studentene til å vurdere om de har grunnlag for å klage
 • ev. å brukes som et pedagogisk verktøy ved gjennomgang av eldre eksamensoppgaver i undervisningen

Hva sensorveiledningen bør inneholde

Følgende momenter bør være med i en sensorveiledning:
 • om sammenhengen med læringsutbyttene
 • om hva man har fokusert på i emnet
 • om pensumdekningen, dvs. hvordan pensum dekker oppgavetemaet
 • om vektingen mellom eksamensoppgavens underoppgaver, og hva sensor skal gjøre når ikke alle underoppgaver er besvart 
 • om allmenne prinsipper for vurderingen
 • om vektlegging av selvstendighet, evne til resonnement, originalitet og interessante perspektiver. Her må det tas hensyn til hvilke hjelpemidler kandidaten har hatt tilgjengelig.
 • om krav til språkføring, referanseteknikk og ryddighet i framstillingen og i hvilken grad slikt skal telle
 • om forholdet mellom spesifikke krav og skjønn og helhetsvurdering i sensuren
Sensorveiledningen kan også inneholde:
 • orientere kort om undervisningen
 • oppdatere sensorene på feltet
 • forklare hva besvarelsene bør inneholde, gjerne på forskjellige nivåer, dvs. hva som forventes av en middels besvarelse, og hva som forventes av en god besvarelse. Eksakte beskrivelser av hva som kreves for å oppnå hver enkelt karakter, vil erfaringsmessig være vanskelig for sensor å følge opp. Også uheldige måter å besvare eksamensoppgaven på som man kan forestille seg, kan nevnes.
 • si noe om bruk av pensum og i hvilken grad kandidatene må vise kjennskap til dette i besvarelsen (Dette er særlig aktuelt på hjemmeeksamen). Det kan stå hvor i pensum sensor finner det studenten skal kunne for å besvare oppgaven
 • opplyse om formelle krav til besvarelsen, lengde, begrensninger pålagt kandidatene f.eks. i valg av materiale/særpensum
  kommentere de forskjellige tolkningene av oppgaveteksten man er blitt oppmerksom på hvis man (f.eks. på trøsterunden eller ved en første gjennomgang av besvarelsene) ser at oppgaveteksten er flertydig

Offentliggjøring av sensorveiledning

I henhold til regelverket skal sensorveiledningen gjøres tilgjengelig for studentene, men det er ikke nødvendig at sensorveiledningen publiseres på nett eller eks. i Canvas. Det er tilstrekkelig at sensorveiledningen gjøres tilgjengelig på et kontor for gjennomlesing.

 

 

 

Published 18. February 2019 - 9:24 - Updated 21. desember 2020 - 16:10