Instruks eksamensoppgave

Sikkerhet

Det må vises særlig varsomhet når det gjelder sikkerheten ved utarbeiding, utskrift, kopiering og oppbevaring av eksamensoppgaver.

a. Fysisk sikring av PC ved fravær – lokal PC er ikke sikker
b. Ikke la eksamensoppgaver ligge ubevoktet på skriver og ikke forlat skriver under kopiering
c. Vær oppmerksom på at noen skrivere og kopimaskiner har minne

Utforming av oppgaver og maler

Eksamensoppgavene utformes og kopieres ved fakultetene. NB: Påse at det leses grundig korrektur av både oppgaveteksten og informasjon på oppgavens første side!

 • Eksamenskontoret har utarbeidet maler for eksamensoppgaver på begge målformer og engelsk. Benytt gjerne disse.
 • Eksamensoppgavene skal være påført emnekode, emnenavn, eksamensdato, eksamensvarighet (antall timer), emneansvarliges og ekstern sensors navn.
 • Består eksamensoppgaven av deloppgaver, skal det opplyses om hvor mye hver av disse teller.
 • Oppmeldingslisten, Arbeidsliste 1 – eksamensmelding, fra FS (Felles Studentsystem) inneholder informasjon om hvor mange studenter som skal ta emnet. Studieveileder ved instituttene gir deg disse listene.
 • Bruk av hjelpemidler skal være i samsvar med emnets emnebeskrivelse på nett og skal oppgis på side 1 i eksamensoppgaven, se mer i eget punkt under

Eksamensoppgave i papirformat

 • Kopiering av eksamensoppgaven i rett antall kopier må gjøres på fakultetet
 • NB: Påse at det leses grundig korrektur av både oppgaveteksten og informasjon om eksamen på oppgavens første side før oppgaven kopieres!
 • Husk å ta 5 ekstra kopier av eksamensoppgaven i tillegg til antallet studenter.
 • Emnekode, eksamensdato, antall kopier og hjelpemiddelkode påføres konvolutten som oppgavene legges i.
 • Oppgavene skal leveres Studieavdelingen senest 3 arbeidsdager før eksamen.
 • Oppgavene skal leveres Studieavdelingen senest 3 arbeidsdager før eksamen.
 • Ferdigstilt eksamensoppgavesett lagres også som PDF-fil og legges inn på egen mappe på Y: som kun studieveileder og få andre har tilgang til (sikkerhetshensyn). Studieavdelingen sender liste med frister og rutine til fakultetene på studieveileder epost før eksamen.

Eksamensoppgaver i WISEflow

 • NB: Påse at det leses grundig korrektur av både oppgaveteksten og informasjon om eksamen før oppgaven ferdigstilles for WISEflow!
 • Eksamenoppgaven må være klar og sendes eksamenskontoret ved studieavdelingen senest 3 arbeidsdager før eksamen
 • Dersom eksamensoppgaven er i PDF skal studieveileder sørge for at at eksamenskontoret får oppgaven. Er oppgaven laget i WISEflow må kode sendes til wiseflow@nmbu.no

Frist for levering av oppgaven til studieavdeling

Oppgavene skal leveres Studieavdelingen senest 3 arbeidsdager før eksamen, dette gjelder uavhengig av om oppgaven er i papirformat eller digital.

Målform og språk

Oppmeldingslisten fra FS (Arbeidsliste 1 – eksamensmelding) inneholder også informasjon om antall studenter som har hvilken målform. Dersom minst én student har nynorsk som målform, skal eksamensoppgavene utformes både på bokmål og nynorsk. Hvis det er plass, kan begge begge målformene skrives på samme side av oppagaveteksten. Er det flere sider kopieres disse og stiftes sammen, ev. tosidig kopiering. Består eksamensoppgaven av flere sider skal antall sider påføres på fordiden av oppgaven og alle sider nummereres.

Hjelpemidler

Bruk av hjelpemidler skal være i samsvar med emnets emnebeskrivelse på nett og skal oppgis øverst på side 1 i eksamensoppgaven.

Utfyllende bestemmelser til kapittel 33. Hjelpemidler samt bruk av ordbok
33-1-1 Tillatte hjelpemidler
Tillatte hjelpemidler ved eksamen eller annen vurderingsordning i et emne skal være i samsvar med følgende koder:
- A1: ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
- A2: ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
- B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
- B2: utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
- C1: alle typer kalkulatorer, spesifiserte andre hjelpemidler
- C2: alle typer kalkulatorer, alle andre skriftlige hjelpemidler.
- C3: alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale.

33-1-2 Kontroll av hjelpemidler
Ved campusbasert eksamen der det benyttes eksamensinspektører skal alle medbrakte hjelpemidler enkeltvis kontrolleres av inspektørene

33-1-3 Studentens ansvar – lovlige og ulovlige hjelpemidler
(1) Studentene må selv ta med seg tillatte hjelpemidler til eksamenslokalet ved campusbasert eksamen. Dette gjelder ikke der NMBU stiller hjelpemidler til disposisjon. Tillatte hjelpemidler skal være angitt på eksamensoppgaven og i emnebeskrivelsen. Det er ikke lov å ha med eller ha tilgang til andre hjelpemidler enn det som er angitt som tillatt ved den aktuelle eksamenen.
(2) Studentene er selv ansvarlig for at medbrakte hjelpemidler til ved campusbasert eksamen ikke inneholder ulovlige notater. Det er ikke tillatt med lån av hjelpemidler mellom studenter under eksamen.
(3) All tilgang til og bruk av mobiltelefon eller digitale hjelpemidler som inneholder kommunikasjonsutstyr, i eller utenfor eksamenslokalet under en campusbasert eksamen, betraktes som fusk. Unntak gjelder kun der det på eksamensoppgaven eller i emnebeskrivelsen er presisert at hjelpemidler med kommunikasjonsutstyr er tillatt.
(4) Det er ikke tillatt med kommunikasjon mellom medstudenter eller med andre personer under en eksamen, hvis ikke slik kommunikasjon er presisert som et tillatt hjelpemiddel i eksamensoppgaven eller i emnebeskrivelsen. Dette gjelder både ved eksamen som gjennomføres på campus og som hjemmeeksamen.
(5) Ved campusbasert eksamen betyr hjelpemiddelet alle typer kalkulatorer, så fremt annet ikke er presisert i eksamensoppgaven eller i emnebeskrivelsen, en kalkulator som ikke inneholder filer, ikke er knyttet til internett, strømnettet eller skriver, ikke kommuniserer med andre enheter, ikke støyer og som bare består av en enkelt gjenstand.

33-1-4 Ordbok ved campusbasert eksamen Fremmedspråklige studenter har anledning til å ha med ordbok, fra morsmål til norsk og norsk til morsmål. Tilsvarende regel gjelder dersom eksamen holdes på engelsk (gjelder også for studenter med nor

Kalkulator og spesifiserte hjelpemidler

Enkel kalkulator for utdeling disponeres av Studieavdelingen. Hvis det skal deles ut spesielle hjelpemidler (tabeller, steinprøver etc.), må det opplyses øverst på eksamensoppgavens første side, og det må gis melding om dette til Studieavdelingen sammen med innlevering av eksamensoppgavene.

Underviser må være tilgjengelig

Det er nødvendig at ansvarlig underviser er tilgjengelig på telefon, ev. mobiltelefon, på eksamensdagen (inkl. lunsj) – av hensyn til eventuelle uklarheter og spørsmål fra studentene. Noen undervisere tar en runde på eksamenssalene under eksamen, der eksamen avvikles som campusbasert eksamen, men dette er en frivillig ordning. Vær oppmerksom på at alle studenter som tar eksamen har rett til samme informasjon som eventuelt måtte gis til enkeltstudenter ved spørsmål fra salen. Hvis man av en eller annen grunn ikke kan være til stede eksamensdagen, sørg for stedfortreder og gi beskjed til studieavdelingen om stedfortreder.

 

Published 17. september 2021 - 13:33 - Updated 27. oktober 2021 - 10:21