Meny
Eksamen og vurdering
Endring av vurderingsform på grunn av koronavirus

Eksamen og vurdering i koronatiden

Grunnet situasjonen med korona-viruset vil gjennomføring av eksamen og vurdering i 2020/2021 bli annerledes på flere måter. Informasjonen på denne siden er rettet mot administrasjonen ved fakultetene og gir oversikt over hvilke rutiner som gjelder for gjennomføring av eksamen og vurdering. 

Endring av vurderingsform på grunn av koronavirus

 

Her finner studentene informasjon om eksamen

www.nmbu.no

Canvas 

Spesifikk informasjon om ordinær eksamen, vurdering og hjelpemiddelkode i et emne må legges inn i Canvasrommet, dette er den emneansvarliges ansvar.

StudentWeb

Studentene finner overordnet informasjon om vurderingsform og eksamenssystem i Studweb. For konteeksamen har Studieavdelingen i tillegg lagt inn mer detaljert informasjon om evt. endring i karakterregel, hjelpemiddelkode og om eksamen er hjemme eller på campus.

Direkte melding på epost eller SMS

 • Alle studenter som er oppmeldt i digital eksamen vil få en epost med informasjon i forkant av eksamen fra WISEflow.
 • Alle studenter som er meldt opp i konteeksamen har fått en egen e-post med informasjon om konte. 
 • Studenter kan også få email og SMS hvis det er spesiell informasjon som sendes direkte til studenter, feks påminnelse om frister etc.
 • Alle studenter oppfordres til å følge med på sin nmbu epost adresse.

Hvordan får studentene support under eksamen?

Support ved digital eksamen i WISEflow

 • FAQ Digital hjemmeeksamen – Studentene oppfordres til å sjekke om de får svar via denne siden først
 • Kontaktskjema for hjelp før, under og etter eksamen - Det er opprettet et nettskjema som studentene melder inn spørsmål på. Sakene følges opp av Studieavdelingen.
 • IT support – saker som gjelder problemer med PC eller nett vil besvares av IT. Kontakt it@nmbu.no eller tlf 67 23 05 55.
 • IT support og annen support vil være tilgjengelig mellom kl. 8 og kl. 18, eller så lenge eksamen varer,i eksamensperioden. Ved eksamen utenfor eksamensperioden er support tilgjengelig innenfor vanlig arbeidstid.

Support ved eksamen i Canvas

 • Problemer med PC og nett meldes til it@nmbu.no eller 67 23 05 55. IT support vil være tilgjengelig mellom kl. 8 og kl. 18 i eksamensperioden. Ved eksamen utenfor eksamensperioden er support tilgjengelig innenfor vanlig arbeidstid.
 • Tekniske problemer med Canvas: Kontakt din superbruker på fakultetet eller canvas@nmbu.no

Support ved muntlig eksamen

 • Problemer med PC og nett meldes til it@nmbu.no innenfor normal arbeidstid

Eksamensoppgaver og gjennomføring av eksamen i WISEflow

Lage eksamensoppgaver

Informasjon om hvordan du utformer eksamen i WISEflow (innleveringer/FLOWassign eller flervalgsprøver/FLOWmulti).  

Innsending av eksamensoppgaver til studieavdelingen

Innleveringsoppgave/FLOWassign i WISEflow: Ferdigstilt eksamensoppgavesett lagres som PDF-fil og legges inn på egen mappe på Y: som kun studieveileder og få andre har tilgang til (sikkerhetshensyn). Studieavdelingen sender liste med frister og rutine til fakultetene på studieveileder epost før eksamen. Det er fakultetets ansvar å sørge for at eksamensoppgave blir lagret på mappen på Y: minst 3 arbeidsdager før eksamensdag. 

Flervalgsoppgave/FLOWmulti i WISEflow: Etter at oppgavesettet er ferdigstilt i WISEflow, sender emneansvarlig referansekode til Studieavdelingen på wiseflow@nmbu.no minst 3 arbeidsdager før eksamen. Studieavdelingen kobler oppgavesettet mot eksamen. Kopier referansekoden ved å trykke på navnet til det publiserte oppgavesettet.

Under selve eksamen

Emneansvarlig eller annen kontaktperson skal være tilgjengelig under eksamensgjennomføringen. Studieavdelingen innhenter kontaktinformasjon fra fakultetet i forkant av eksamen. Ved digital hjemmeeksamen vil henvendelser gå via Studieavdelingen når studentene bruker kontaktskjema til å melde inn spørsmål (se pkt om support til studenter). Er det beskjeder som må gis til alle studenter under eksamen, legges dette ut i Canvasrommet av emneansvarlig. Studieavdelingen vil sende SMS til studenter å ber de sjekke Canvas i de tilfellene.

Tilgang til eksamensbesvarelsene i WISEflow

Både intern og ekstern sensor får tilgang til besvarelsene i WISEflow når vuderingsperioden begynner og inntil sensurfrist utgår. Det kreves at sensorer er registrert i kommisjon (se pkt. om sensur).
Ekstern sensor logger seg på med BankID, intern sensor med FEIDE. Dersom det er problem med tilgangen, ta kontakt med Studieavdelingen.

Eksamensgjennomføring i Canvas

Emneansvarlig er selv ansvarlig for gjennomføring av hjemmeeksamen via Canvas

Muntlig eksamen

Fakultetene organiserer selv gjennomføring av muntlig eksamen. Læringssenteret har utarbeidet veileder og sjekkliste for gjennomføring av muntlig eksamen i Zoom.

Eksamen med penn og papir

For eksamener med penn og papir, leveres oppgavene pakket i konvolutter (som tidligere) til studieavdelingen 3 virkedager før eksamen. Mer informasjon finner du på nettsidene: https://www.nmbu.no/ansatt/adm/larerportal/eksamen 
Ferdigstilt eksamensoppgavesett lagres også som PDF-fil og legges inn på egen mappe på Y: som kun studieveileder og få andre har tilgang til (sikkerhetshensyn). Studieavdelingen sender liste med frister og rutine til fakultetene på studieveileder epost før eksamen.

Tilrettelegging for studenter med spesielle behov

Studenter som har innvilget tilrettelegging i form av forlenget tid på eksamen, har også rett til å få dette på hjemmeeksamen. Innvilget forlenget tid som er registrert i FS oppdateres automatisk i WISEflow, og ved eksamensgjennomføring i WISEflow vil studentene automatisk få forlenget tid. Dersom studenter har eksamen på campus vil de også få forlenget tid automatisk. 

Ved andre type hjemmeeksamener enn WISEflow gjelder samme regler som ved langsgående prøver, dvs. at studenter som hovedregel selv må melde fra om forlenget tid til emneansvarlig. Hvilke regler som gjelder ved forlenget tid er spesifisert i Forskrift om studier ved NMBU § 36. Ta gjerne kontakt med Tilretteleggingskontoret (tilrettelegging@nmbu.no) ved spørsmål.

Ved forespørsler om andre tilretteleggingsbehov kan studenten henvises til Tilretteleggingskontoret (tilrettelegging@nmbu.no). Se også informasjonssiden for studenter om tilrettelegging.

Tillatte hjelpemidler og egenerklæring

NMBU har ikke mulighet til å kontrollere bruk av hjelpemidler når studenten avlegger eksamen hjemmefra, og ved skriftlig hjemmeeksamen bør eksamen utformes med utgangspunkt i at alle hjelpemidler er tilltatt. Hvis studentens besvarelse leveres som PDF-fil i WISEflow, vil filen automatisk bli kontrollert for plagiat. 

Dersom emneansvarlig ønsker at studentene bekrefter/erklærerer at de ikke har fusket, er det utarbeidet noen tekstalternativer som emneansvarlig kan legge inn i eksamensoppgaven. 

Det er utarbeidet huskeliste/sjekkliste for studenter som skal gjennomføre hjemmeeksamen:

Annen relevant informasjon: 

Regler for fravær fra vurdering og eksamen

NMBU tillater at studentene leverer egenmelding dersom de ikke kan gjennomføre eksamen.

Søknad om gyldig fravær må som vanlig senest fem (5) virkedager etter den aktuelle eksamen, men de trenger ikke legge ved dokumentasjon fra lege/ helsepersonell. 
Søknad om registrering av gyldig fravær 

Egenmeldingen gjelder både fravær knyttet til koronavirus og fravær som skyldes sykdom av andre årsaker. Egenmeldingen gir de samme rettigheter som fravær dokumentert med legeerklæring eller tilsvarende jf. midlertidig forskrift til forskrift om studier ved NMBU § 6 (2).

Sensur og obligatorisk aktivitet

Obligatorisk aktivitet

Det er fakultetets ansvar å sørge for at obligatorisk aktivitet er registrert før sensur registreres. Godkjent/ikke godkjent obligatorisk aktivitet registreres i Fagpersonweb før sensuren føres, og emneansvarlige/medvirkende lærere har tilgang til dette. Brukerveiledning for registrering av obligatorisk aktivitet i FagpersonWeb

Registrering av sensorer i kommisjon

Eksamensansvarlig fakultetet oppnevner sensorer. Sensorer, samt klagesensorer, må registreres i kommisjon i FS for at de kan utføre vurdering digitalt (i WISEflow) eller registrere karakterer i Fagpersonweb. Fakultetet/FS-ansvarlige registrerer sensorer/kommisjoner i FS. Veiledning opprette sensor på emne

Sensorveiledning

Det er ingen endring i krav til sensorveiledning, og det skal utarbeides skriftlig sensorveiledning til alle eksamener. Det er fakultetets ansvar å sørge for at sensorveiledning er utarbeid og offentliggjort for studenter. Sensorveiledning kan offentliggjøres både i Canvas eller i WISEflow. 

Gjennomføring og registrering av sensur

WISEflow - Sensur
For avsluttende eksamen som teller 100% gjennomført i WISEflow føres også sensur i WISEflow. Ved flervalgseksamen blir hverken oppgavesett eller vurdert besvarelse synlig for studenten etter eksamen. Ta kontakt med Studieavdelingen og du ønsker å slå på denne tilgangen. 

Dersom delprøve eller eksamen som ikke teller 100%, gjennomføres i WISEflow, ta kontakt med studieavdelingen for å avklare hvor den avsluttende sensuren skal føres.

Mer informasjon og veiledninger til sensur i Wiseflow.

Fagpersonweb - Sensur
For andre typer eksamen feks. i Canvas og muntlig eksamen føres sensur i Fagpersonweb. Vennligst informer fagpersoner om at ikke møtt/ikke levert må stå åpent i fagpersonweb, slik at studieavdelignen kan registrere "ikke møtt" Hvordan registrere sensur i Fagpersonweb

Frister for sensur

Sensurfrist vil som normalt settes til 3 uker etter eksamen/ siste undervisningsdag for emner og 6 uker etter innleveringsfrist for gradsoppgaver. Dekanene har gjennom midlertidig forskrift fått fullmakt til å godkjenne søknader om utsatt sensurfrist grunnet korona, og hovedregelen er at utsatt frist ikke skal overstige 2 uker. Utsatt sensurfrist må vedtas på emnenivå/individnivå.

Benytt nettskjema for Søknad om utsatt sensurfrist grunnet korona. Søknaden arkiveres på emnemappen i P360 og fordeles til fakultetets ufordelte liste i P360. Arkivansvarlig ved hvert fakultet må sørge for riktig fordeling av søknaden internt på fakultetet. Fakultetet må svare emneansvarlig på søknaden via email. Vedtak om utsatt frist må meldes Studieavdelingen til sensur@nmbu.no slik at ny frist blir oppdatert.

Søknader som ikke er grunnet korona bruker eksisterende skjema som mottas av Studieavdelingen og behandles av styret på vanlig måte.

Karakterregel - ved gjentak av eksamen

Noen emner har fått endret karakterregel, les mer om regler ved ny eksamen i et emne som allerede er bestått.

Klage på karakter

Published 29. April 2020 - 10:59 - Updated 7. desember 2020 - 11:36