Begrunnelse og klage

Lov og regelverk

Begrunnelse

 • Studenter har rett til å be om begrunnelse for karakterfastsetting. Krav om begrunnelse rettes til emneansvarlig lærer. Dersom læreren ikke er tilgjengelig rettes begrunnelsen til emneansvarlig fakultet.
 • Studenten kan be om begrunnelse innen én uke fra karakteren ble publisert i Studentweb. NB! Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter, må krav om slik begrunnelse framsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt.
 • Begrunnelsen skal normalt være gitt innen to uker etter at studenten har bedt om dette. Det er sensorens valg om begrunnelsen gis muntlig eller skriftlig.
 • Har studenten bedt om begrunnelse innen fristen (én uke fra kunngjøring), løper klagefristen (klage på karakter) fra det tidspunkt han/hun får begrunnelsen.

Klage på karakter

 • Klagen på karakter må studenten fremsette innen tre uker etter at karakteren er kunngjort eller begrunneelse er oppgitt. Studenten kan trekke klagen på karakter inntil ny sensur er kunngjort via Studentweb.
 • Det er fakultetet som er ansvarlig for oppnevning av klagesensorer og behandling av klagesaker.
 • Utfyllende informasjon om behandling av klage på karakter

Klage over formelle feil

 • Studenten må sende skriftlig klage på formelle feil ved avvikling av eksamen. Klagen kan sendes som epost til post@nmbu.no. Klagen må sendes innen tre uker etter at studenten ble kjent med det forhold som begrunner klagen.
 • Studieavdelingen oversender klage over formelle feil til fakultetet for vurdering. Avhengig av fakultetets vurdering kan noen saker bli oversendt NMBUs klagenemd for videre vurdering.
 • Retten til å klage over karakter opprettholdes inntil eventuell klage over formelle feil er avgjort.
 • Sensor vurderer kun en eksamensbesvarelse ut ifra hva som faktisk står i besvarelsen. Sensor kan ikke vurdere hva som kunne vært skrevet i en besvarelse gitt at forholdene, under f. eks eksamen, hadde vært annerledes.

 

Published 11. April 2019 - 11:34 - Updated 26. April 2021 - 18:43