Eksamen og vurdering

WISEflow - digital eksamensgjennomføring

Alt om opprettelse og gjennomføring av digital eksamen i WISEflow

Sensurere eksamensopgaver WISEflow

Campusbasert eksamen - WISEflow eller papir

Utforming og maler eksamensoppgaver

Informasjon om utforming og innleveringsfrist av eksamensoppgaver, maler som benyttes, samt krav til språk og hjelpemidler til eksamensoppgaven finnes på 

Eksamen i WISEflow

 • NB: Påse at det leses grundig korrektur av både oppgaveteksten og informasjon om eksamen før oppgaven ferdigstilles for WISEflow!
 • Eksamenoppgaven må være klar og sendes eksamenskontoret ved studieavdelingen senest 3 arbeidsdager før eksamen
 • Dersom eksamensoppgaven er i PDF skal studieveileder sørge for at at eksamenskontoret får oppgaven. Er oppgaven laget i WISEflow må kode sendes til wiseflow@nmbu.no

FLOWlock

Som hovedregel benyttes FLOWlock verktøyet ved skriftlig eksamen eller eksamen med flervalgsoppgaver i WISEflow ved eksamen på campus. FLOWlock verktøyet sperrer studentenes maskinen slik at de under eksamen ikke får tilgang til innholdet på egen maskinen eller til f. eks internett. 

Eksamen på papir

 • Kopiering av eksamensoppgaven i rett antall kopier må gjøres på fakultetet
 • NB: Påse at det leses grundig korrektur av både oppgaveteksten og informasjon på oppgavens første side før oppgaven kopieres!
 • Husk å ta 5 ekstra kopier av eksamensoppgaven i tillegg til antallet studenter.
 • Emnekode, eksamensdato, antall kopier og hjelpemiddelkode påføres den enkelte konvolutten (en konvolutt pr eksamensrom) som oppgavene legges i.
 • Oppgavene skal leveres Studieavdelingen senest 3 arbeidsdager før eksamen.
 • Ferdigstilt eksamensoppgavesett lagres også som PDF-fil og legges inn på egen mappe på Y: som kun studieveileder og få andre har tilgang til (sikkerhetshensyn). Studieavdelingen sender liste med frister og rutine til fakultetene på studieveileder epost før eksamen.

Emneansvarligs tilgjengelighet under eksamen

Det er nødvendig at ansvarlig underviser er tilgjengelig på telefon under hele eksamens varighet – av hensyn til eventuelle uklarheter og spørsmål fra studentene om eksamensoppgaven. Dette gjelder både ved digital hjemmeeksamen og ved campusbasert eksamen.  Vær oppmerksom på at alle studenter som tar eksamen må få samme informasjon. Hvis man av en eller annen grunn ikke kan være tilgjengelig under eksamen, må det sørges for stedfortreder og gi beskjed til eksamenskontoret om stedfortreder. Ved campusbasert eksamen er det noen lærere tar en runde på eksamenssalene under eksamen, men dette er en frivillig ordning.

Utlevering av eksamensbesvarelser på papir

Ved campusbasert skriftlig eksamen i eksamensperioden rf. akademisk kalender. Eksamensbesvarelsene blir levert til fakultetene på formiddagen dagen etter eksamen. Dersom du har behov for å få tilgang til besvarelsene for ditt emne tidligere, må du kontakte eksamenskontoret i forkant av eksamen og gjøre en avtale. Av sikkerhetsmessige grunner kan besvarelsene ikke utleveres direkte fra eksamenssalene til underviser/sensor.

Canvas - Digital eksamensgjennomføring

Emneansvarlig er selv ansvarlig for gjennomføring av hjemmeeksamen via Canvas. Spesifikk informasjon om eksamen, vurdering og hjelpemiddelkode i et emne må legges inn i Canvasrommet. Emnebeskrivelsen på nett vil ikke alltid være oppdatert med endringer som er gjort grunnet korona.

Zoom - Muntlig eksamensgjennomføring

Fakultetene organiserer selv gjennomføring av muntlig eksamen. Læringssenteret har utarbeidet veileder og sjekkliste for gjennomføring av muntlig eksamen i Zoom.

Tillatte hjelpemidler og egenerklæring fusk/plagiering

NMBU har ikke mulighet til å kontrollere bruk av hjelpemidler når studenten avlegger eksamen hjemmefra, og ved skriftlig hjemmeeksamen bør eksamen utformes med utgangspunkt i at alle hjelpemidler er tilltatt. Hvis studentens besvarelse leveres som PDF-fil i WISEflow, vil filen automatisk bli kontrollert for plagiat i plagieringsverktøyet Uoriginal. 

Egenerklæring

Dersom emneansvarlig ønsker at studentene bekrefter/erklærerer at de ikke har fusket, er det utarbeidet noen tekstalternativer som emneansvarlig kan legge inn i eksamensoppgaven. 

Obligatorisk aktivitet - Fagpersonweb

Det er fakultetets ansvar å sørge for at obligatorisk aktivitet er registrert før sensur registreres. Godkjent/ikke godkjent obligatorisk aktivitet registreres i Fagpersonweb før sensuren føres, og emneansvarlige/medvirkende lærere har tilgang til dette. 

Time- og eksamensplaner

Studieavdelingen fastsetter dato og tidspunkt for skriftlige eksamen. Tidspunktet for eksamen fremkommer på siden for  time- og eksamensplaner.

 • Tidspunktet for eksamen fremkommer på siden for  time- og eksamensplaner.
 • Eksamensplanen settes opp på grunnlag av kollisjonsmatriser innmeldt fra instituttene.
 • Dato og tidspunkt for muntlige prøver og hjemmeoppgaver fastsettes av emneansvarlig fakultet i samarbeid med studentene.
 • Studentene får informasjon om eksamensrom for skriftlige eksamen på studentweb ca. 2 uker etter avmeldingsfristen. Emneansvarlig skal få denne informasjonen via de FS-ansvarlige på fakultetet.

Alternative vurderingsformer

Delprøver i undervisningsperioden

Sensur og sensorer

Bruksanvisninger:

Sensorveiledning - norsk and English

Begrunnelse og klage

For fakultetet:

For fagperson/sensor intern og ekstern:

Begrunnelse - Explanation

Klage - Appeal

Karakterbetegnelser og karakterregler

Karakterregel - ved gjentak av eksamen

Dersom emnet grunet korona har endret karakterregel fra karakterregel A-F til ny karakterregel Bestått – Ikke bestått, gjelder følgende ved gjentak av eksamen:

For studenter som tar opp en eksamen med tidligere bestått karakterregel A-F

 • Tidligere bokstavkarakter vil være gjeldende, men hvis den nye eksamen bestås kan karakteren endres til Bestått

For studenter som tar en eksamen for første gang, og hvor emnet nå har ekstraordinær karakterregel Bestått/Ikke bestått, men som på et senere tidspunkt velger å ta ny eksamen gjelder følgende:

 • Ved stryk på ny eksamen: Eventuell tidligere Bestått karakter blir gjeldende
 • Ved bestått på ny eksamen: Bokstavkarakter blir gjeldende

Endring og kollisjoner av eksamenstidspunkt 

Dersom tidspunkt for en skriftlig eksamen skal endres etter at eksamensplanen er publisert, må alle studenter som er meldt opp i aktuelt emne samtykke til endringen skriftlig. Kontakt FS-ansvarlig på fakultetet for liste over oppmeldte studenter i emnet. 

Emneansvarlig kontakter timeplanlegger i Studieavdelingen via timeplan@nmbu.no for å finne ut hvilke eksamensdager og tider det er mulige å flytte eksamen til. Ved campusbasert eksamen må det bla. tas hensyn til at det er tilgjengelig romkapasitet den dagen eksamen ønskes flyttet til. Timeplanlegger kan også være behjelpelig med å se om det kan være kollisjon med andre eksamener for studenter oppmeldt i  emnet. Dersom eksamenstidspunkt ønskes endret, må dette ordnes så snart studenten(e) er blitt klar over problemet. Endring av eksamenstidspunkt må senest skje innen avmeldingsfristen for emnet. Husk at nytt eksamenstidspunkt også må passe for emneansvarlig (se avsnitt om tilgjengelighet). 

Hvis det er studenter som er oppmeldt i emnet, men som av forskjellige årsaker ikke skal ta eksamen, må emneansvarlig bekrefte dette. 

Published 14. mai 2018 - 10:09 - Updated 8. April 2022 - 17:27