Egenerklæring i oppgaveteksten

Dersom du ønsker at studentene på en eller annen måte skal bekrefte at de kun har benyttet lovlige hjelpemidler og at de har arbeidet alene under hjemmeeksamen, har studieavdelingen utarbeidet noen forslag til tekster som kan legges inn i eksamensoppgaven hvis ønskelig. Det er mange ulike eksamensformer og løsninger denne våren, også gruppeoppgaver, så det er opp til den enkelte emneansvarlige om eksamensoppgaven skal inneholde en «egenerklæringstekst» (engelsk tekstforslag kommer). 

Eksamensoppgave i PDF

For eksamen som ikke er flervalgsoppgave, kan en egenerklæringstekst (kopier og rediger fra forslagene) legges inn i eksamensoppgaven, før spørsmålsteksten.

Flervalgsprøve

Dersom eksamen skal gjennomføre som flervalgsprøve i WISEflow, har man to muligheter (ingen av alternativene er 100% optimale):

 1. Legg inn en egenerklæringstekst som et første spørsmål i flervalgsprøven. MERK: Ved randomisering av spørsmålene vil egenerklæringen følge randomiseringen. Spørsmålet knyttet til egenerklæring kan derfor komme som siste spørsmål i oppgavesettet. 
 2. Velg Informasjonsside under Avanserte konfigurasjoner, og legg ut informasjonen her.   

Ulike teksforslag i kursiv (kopier og tilpass den enkelte eksamen)

Alternativ 1

 • Bokmål:
  Når jeg leverer inn min besvarelse på denne eksamen, bekrefter jeg samtidig at jeg kun har brukt lovlige hjelpemidler. Jeg bekrefter også at jeg har jobbet alene om min besvarelse og ikke på noen måte har samarbeidet med andre. Jeg er kjent med at bruk av ulovlige hjelpemidler og samarbeid med andre er å betrakte som forsøk på fusk/medvirkning til forsøk til fusk, og er kjent med hvilke konsekvenser fusk kan få for meg (Kap. 39 i forskrift om studier ved NMBU).
 • Engelsk: 
  When I submit my answer to this exam, I confirm that I have only used legal examination aids. I also confirm that I have worked alone on my answer and have in no way cooperated with others. I am aware that the use of illegal examination aids and cooperation with others is to be considered as attempts at cheating /contribution in attempts at cheating, and I am aware of the consequences that cheating can have for me (Chapter 39 Accademic regulations for NMBU).

Alternativ 2 (eksempel fra Landsam, jus-eksamen)

 • Bokmål:
  Tillatte hjelpemidler:
  C3. Lovdata Pro og øvrige læringsmidler er tillatt. Samarbeid med andre er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å sitere eller gjengi læringsmidler uten å oppgi kilde slik at andres tekst eller synspunkter fremstår som ens egne. Alle eksamensbesvarelser vil gjennomgå automatisk plagiatkontroll. Bruk av ulovlige hjelpemidler og samarbeid med andre er å betrakte som fusk, og kan føre til annullering av eksamen og eventuelt utestengning fra universitetet, jf. kap 39 i forskrift om studier ved NMBU.
 • Nynorsk:
  Tillatne læringsmiddel:
  C3. Lovdata Pro og andre læringsmiddel er tillatne. Samarbeid med andre er ikkje tillate. Det er ikkje tillate å sitera eller attgje læringsmiddel utan å gi opp kjelde slik at andre sin tekst eller synspunkt verkar som dine eigne. Alle eksamenssvar vil gå gjennom automatisk plagiatkontroll. Bruk av ulovlege hjelpemiddel og samarbeid med andre er å vurdera som fusk, og kan føra til annullering av eksamen og eventuelt utestenging frå universitetet, jf. kap. 39 i forskrift om studiar ved NMBU.
 • Engelsk:
  Allowed examination aids:
  C3. Lovdata Pro and other learning materials are allowed. Cooperation with others is not allowed. It is not allowed to quote or reproduce learning materials without providing a source, so that others' text or views appear as one's own. All exam answers will undergo an automatic plagiarism check. The use of illegal examination aids and cooperation with others is regarded as cheating, and may lead to the cancellation of the examination and possible exclusion from the university, cf. chapter 39 Accademic regulations for NMBU.

Alternativ 3 (tilpass og velg kulepunkter som er relevante)
Når jeg leverer inn min besvarelse på denne eksamen, bekrefter jeg at jeg ikke har utgitt andres arbeid som mitt eget i min besvarelse. Jeg bekrefter at:

 • Jeg har oppgitt alle referanser i litteraturlisten
 • Jeg ikke har brukt egne eller andres tidligere eksamensbesvarelser fra NMBU eller andre institusjoner uten å angi dette
 • Jeg ikke har referert til andres arbeid uten at dette er oppgitt
 • Jeg har vist god nettetikk
 • Jeg har oppgitt alle navn på alle gruppemedlemmer i alle samarbeidstekster
 • Alle gruppedeltakere har bidratt aktivt og likeverdig til de innleverte besvarelsene.

Jeg er kjent med at brudd på disse bestemmelsene er å betrakte som forsøk på fusk/medvirkning til forsøk på fusk og de konsekvenser dette kan få for meg (Kap. 39 i forskrift om studier ved NMBU).

 

 

 
 
 
Published 30. April 2020 - 10:52 - Updated 8. April 2021 - 16:10