Underviser-WISEflow

 

Hjemmeeksamen  - Innlevering av fil

Hjemmeeksamen hvor studentene leverer inn et dokument som besvarelse på eksamen. Selve besvarelsen skrives utenfor WISEflow (f.eks. i Word, Excel eller en annet program). Ved innlevering må besvarelsen konverteres til PDF og lastet opp og leverer besvarelse inn i WISEflow innen slutt-tidspunkt for eksamen. Alle besvarelser levert som PDF blir automatisk kontrollert for plagiat.

Opprett informasjonsside til eksamen

En kan opprette informasjonsside om selve eksamen – merk at denne informasjonssiden forsvinner for studenter etter at oppgaven er startet. Ønsker at denne skal være tilgjengelig igjennom hele oppgaven må den legges inn som et spørsmål.  Dokumentasjon ligger hos WISEflow

Er det behov for at hovedbesvarelsen skal være av annen filtype enn PDF, kontakt studieavdelingen.

Utforming av eksamensoppgave

Eksamensoppgaven lages i mal for eksamensoppgaver, og etter at den er ferdig lagres oppgaven som PDF-fil. Der oppgavetekst skal forekomme å begge målformer, må dette slås sammen i èn PDF. PDF leveres til studieveileder på fakultetet.

Det er mulig å legge inn flere PDF-filer med oppgavesett, som fordeles tilfeldig til studentene.

Dersom du ønsker å legge inn en innledende tekst for å minne studentene om deres ansvar under eksamen (egenerklæring), kan du legge dette inn innledningsvis i oppgaven.

Jeg finner ikke forfattervalget i WISEflow

Ta kontakt med studieavdelingen wiseflow@nmbu.no – for å få tilgang som forfatter

Hjemmeeksamen - FLOWmulti/flervalgseksamen

‘Flervalgseksamen’ kan inneholde vanlige flervalgsspørsmål, men også mange andre typer oppgaver, f. eks tekstsvar eller filopplasting. Studentene gjennomfører eksamen i nettleseren, og svarene avgis direkte i WISEflow. Til tekstsvar kan det legges ved tegnigner eller bilder av tegninger/utregninger gjort på papir. Les mer om FLOWmulti hos WISEflow.

Lage oppgavesett til en flervalgseksamen 

Oppgavesettet utformes direkte i WISEflow, logg inn med din NMBU-feide brukerkonto. For å lage oppgavesett trenger du rollen 'Forfatter'. Ta kontakt med studieavdelingen om du mangler denne rollen. 

Etter oppgavesettet er ferdig, må det ferdigstilles. Oppgavesettet får en unik kode som må oversendes til wiseflow@nmbu.no  for å bli koblet opp til selve eksamenen.

Vi anbefaler at hvert spørsmål (evt. et lite antall spørsmål som henger tett sammen) legges på en egen side (seksjon) i oppgavesettet. Det blir lettere å navigere og mer oversiktlig for studentene når de skal svare på eksamen. Der oppgavetekst skal være på begge målformer, anbefaler vi at spørsmålstekst på begge målformer legges inn i samme spørsmål, skill målformene med for eksempel forskjellig farge eller kursiv.

For å hindre samarbeid under en flervalgseksamen, kan man randomisere rekkefølge på svaralternativ og rekkefølgen på selve spørsmålene. Man kan også sperre for navigering bakover i oppgavesettet, slik at man ikke vil ha mulighet til å gå tilbake å endre svar på en oppgave man allerede har gitt svar på.

Nyttige linker for å komme i gang med å lage oppgavesett i WISEflow:

Deling av oppgavesett med ekstern sensor

For godkjenning av ekstern sensor, kan oppgavesettet deles med med-sensor på tre måter:
  1. Hvordan dele oppgavesett eller spørsmål med andre - bruksanvisning OBS! Pass på å kun dele med de du ønsker å dele med - ikke del med alle. Ekstern sensor må ha bruker i WISEflow. Dersom du ikke finner personen du vil dele oppgavesettet med, ta kontakt med administrasjon på ditt fakultet eller studieavdelingen. 
  2. Skriv ut oppgavesett i PDF-fil og sende til medsensor på e-post (OBS! riktige svar kommer dessverre ikke fram på PDF-utskriften).
  3. Del skjerm med medsensorer og gå igjennom sammen.

Hvordan opprette spørsmål?

Vi anbefaler at hvert spørsmål (evt et lite antall spørsmål som henger tett sammen) legges på en egen side (seksjon) i oppgavesettet. Det blir mer oversiktlig for studentene når de skal svare på eksamen.

Du kan legge inn forskjellige typer spørsmål – side om forskjellige WISEflow spørsmålstyper

Skru av mulighet for å kunne gå tilbake i oppgavene

Det er mulig å fjerne muligheten til å navigere seg tilbake i oppgavesettet.

Valg om randomisering av spørsmål

En kan velge at spørsmålsrekkefølgen randomiseres

Innsending av eksamensoppgaver til studieavdelingen

Etter oppgavesettet er ferdig – velg «ferdigstill oppgavesett» Oppgaven får en unik kode som må oversendes wiseflow@nmbu.no  for å bli koblet opp til selve eksamenen.

Innleveringsoppgave/FLOWassign i WISEflow

Ferdigstilt eksamensoppgavesett lagres som PDF-fil og legges inn på egen mappe på Y: som kun studieveileder og få andre har tilgang til (sikkerhetshensyn). Studieavdelingen sender liste med frister og rutine til fakultetene på studieveileder epost før eksamen. Det er fakultetets ansvar å sørge for at eksamensoppgave blir lagret på mappen på Y: minst 3 arbeidsdager før eksamensdag. 

Flervalgsoppgave/FLOWmulti i WISEflow

Etter at oppgavesettet er ferdigstilt i WISEflow, sender emneansvarlig referansekode til Studieavdelingen på wiseflow@nmbu.no minst 3 arbeidsdager før eksamen. Studieavdelingen kobler oppgavesettet mot eksamen. Kopier referansekoden ved å trykke på navnet til det publiserte oppgavesettet.

Emneansvarlig må være tilgjengelig under eksamen

Emneansvarlig eller annen kontaktperson skal være tilgjengelig under eksamensgjennomføringen. Studieavdelingen innhenter kontaktinformasjon fra fakultetet i forkant av eksamen. Ved digital hjemmeeksamen vil henvendelser gå via Studieavdelingen når studentene bruker kontaktskjema (skjema for support under eksamen) til å melde inn spørsmål. 

Tilgang for sensor til eksamensbesvarelsene i WISEflow

Både intern og ekstern sensor får tilgang til besvarelsene i WISEflow når vuderingsperioden begynner og inntil sensurfrist utgår. Det kreves at sensorer er registrert i kommisjon (se pkt. om sensur).

Ekstern sensor logger seg på med BankID, intern sensor med FEIDE. Dersom det er problem med tilgangen, ta kontakt med Studieavdelingen.

Sensur i WISEflow

For gjennomføring av sensur i WISEflow, se informasjon for sensorer

Epost eller SMS til studentene om digital eksamen

  • Alle studenter som er oppmeldt i digital eksamen vil få en epost med informasjon i forkant av eksamen fra WISEflow.
  • Alle studenter som er meldt opp i konteeksamen får en egen e-post med informasjon om konte. 
  • Studenter kan også få email og SMS hvis det er spesiell informasjon som sendes direkte til studenter, feks påminnelse om frister etc.
  • Alle studenter oppfordres til å følge med på sin NMBU epost adresse.

Campusbasert eksamen i WISEflow 

De to typene som er vanligst i bruk ved eksamen er FLOWlock (langsvarseksamen) og FLOWmulti (flervalgseksamen).

FLOWlock/langsvarseksamen er en ‘vanlig’ skriftlig eksamen, hvor studentene skriver eksamensbesvarelsen sin i en teksteditor (som å skrive i Word). Foruten å skrive tekst, kan studentene tegne enkle figurer med musepekeren på PC, eller tegne og skrive utregninger på papir og ta bilde av tegningen med web-kamera på PC.

Eksamensoppgaven utarbeides vanligvis i Word, og konverteres til PDF for å kunne legge oppgaven inn i WISEflow. NB: Det tillates kun èn fil, så det er viktig at alle målformer oppgaveteksten skal være tilgjengelig på inngår i samme .pdf.

FLOWmulti/flervalgseksamen er en eksamen som gir studentene ett og ett spørsmål, hvor studentene svarer og går videre til neste spørsmål. ‘Flervalgseksamen’ er egentlig litt misvisende, siden det finnes mange spørsmålstyper som kan inngå i oppgavesettet i tillegg til ‘vanlige’ flervalgsspørsmål hvor studentene får et spørsmål og skal velge riktig svaralternativ.

Oppgavesettet lages i WISEflow. Oppgavesettet kan bestå av mange forskjellige spørsmålstyper, blant annet flervalg med ett eller flere riktige svaralternativ, sortering, rangering av bilder/begreper, grafer, markering av punkter på bilder, kjemiske og matematiske formler.  Emneansvarlig bruker rollen forfatter til å opprette oppgavesettet.

  • Dersom eksamensoppgavene skal være på begge målformer (bokmål og nynorsk), anbefaler vi at spørsmålstekst på begge målformer legges inn i samme spørsmål, skill målformene med for eksempel forskjellig farge eller kursiv.
  • Vi anbefaler at hvert spørsmål (evt et lite antall spørsmål som henger tett sammen) legges på en egen side (seksjon) i oppgavesettet. Det blir mer oversiktlig for studentene når de skal svare på eksamen.

Se gjerne WISEflow sine brukerveiledninger og tips til oppretting av oppgavesett.

For gjennomføring av sensur i WISEflow, se informasjon for sensorer

Published 6. mars 2017 - 14:10 - Updated 30. november 2021 - 10:36