Ekstern sensor

Sensur i Fagpersonweb - Ekstern sensor

Innlogging

Ekstern sensor benytter ID-porten (Bank-ID) dersom de har norsk fødselsnummer, ellers NMBU Feidebruker.

Prosessen

Kort oppsummert består sensurprosessen i Fagpersonweb av to steg:

 1. Gå til "Sensur" i toppmenyen øverst og velg aktuell vurdering
 2. Sett karakter ved å
  1. manuelt legge inn per kandidat i kandidatlisten
  2. importere resultater ved å trykke på "Vis karakterimport", laste ned Excel-mal for utfylling og importere igjen
 3. signer og overfør

Kommentarer er kun for egen bruk, men kan deles med medsensor. De kan ikke deles med studenter.

Én sensor kan registrere karakterer på vegne av hele kommisjonen (gruppen av medsensorer), men medsensorer må allikevel signere og godkjenne karakterene.

Sensur i WISEflow - Ekstern sensor

Innlogging

Ekstern sensor benytter ID-porten (Bank-ID) dersom de har norsk fødselsnummer, ellers NMBU Feidebruker.

Prosessen

Kort oppsummert består sensurprosessen i WISEflow av to steg:

 1. åpne besvarelsen og sett karakter i sensorverktøyet
 2. send inn karakterene i karakteroversikten

Om ønskelig er det også mulig å sette karakterene direkte i karakteroversikten. I dette bildet vil karakter vises:

 • i kolonnen "Vurdering" når den er satt
 • med hengelås når du, men ikke medsensor, har sendt inn
 • med rød varseltrekant ved diskrepans (da må sensorene komme til enighet og sende inn på nytt)
 • med grønn hake når alle sensorene har sendt inn sin vurdering.

For FLOWmulti med spørsmål som kan valideres automatisk bør man bruke karakteromregneren (grade scaler), se "Sette karakter i sensorverktøyet" under. Da justerer man grensene for hvilke karakterer som skal tilsvare poengsum, og kan deretter sette karakterene for alle kandidater i én operasjon. Dersom man har noen fritekstspørsmål må disse tildeles poeng manuelt først.

Assessment in Fagpersonweb - External examiner

Log in to Fagpersonweb

External examiners log in using the ID port (Bank-ID) if they have a Norwegian national identity number, otherwise their NMBU Feide log in.

If you have forgotten the username or password for your NMBU’s Feide-account, please contact IT support (it@nmbu.no, tel. 0048 67 23 05 55, working hours: 8 am to 3 pm Norwegian time).

How to assess in Fagpersonweb

 1. Log in to Fagpersonweb
 2. Choose language to the top right.
 3. Pick “grading” from the top menu and selct the right the course you want to grade. Be aware of the semester filter on to the right.
 4. Assess by
  1. Set grade by manually enter per candidate in the candidate list
  2.  import results by pressing "Show grade import", download excel template for filling and import again
 5. Choose “sign and transfer”

Comments are for your own use and can be shared with fellow examiners. Comments can not be shared with the students

One examiner can register marks on behalf of the whole commission (group of co-examiners), but co-examiners must still sign and approve the marks.

When in doubt or where there are any errors please contact sensur@nmbu.no (please include the course code).

Assessment in WISEflow - External examiner

Log in to WISEflow

External examiners log in using the ID port (Bank-ID) if they have a Norwegian national identity number, otherwise their NMBU Feide log in. 

The assessment process in WISEflow

 1. open the exam answers and set a grade in the assessment tool
 2. submit the grades in the grade overview

If desired, it is also possible to set the grades directly in the grade overview. In this image, character will appear:

 • in the "Rating" column
 • when set with a padlock when you, but not a co-examiner, have submitted
 • with a red warning triangle in the event of a discrepancy (then the sensors must come to an agreement and resubmit)
 • with a green tick when all the examiners have submitted their assessment.

For FLOWmulti with questions that can be validated automatically, you should use the grade scaler, see "Setting a grade in the sensor tool" below. You then adjust the limits for which grades should correspond to scores, and can then set the grades for all candidates in one operation. If you have any free text questions, these must be assigned points manually first.

Incorrect assessment

If you, after pressing the button for “Submit all”, see an error in the assessment you must contact the Department of Academic Affairs (sensur@nmbu.no) as soon as possible.

Blank answer or "not met"

 • If the student has submitted a blank answer, the mark must be F.
 • If the student has not submitted an answer, the Department of Academic Affairs will register “not met”.

Any questions?

Technical support: wiseflow@nmbu.no
Questions about assessment: sensur@nmbu.no

WISEflow Verktøy/Resources

Norsk

 

 

Published 17. mars 2021 - 9:18 - Updated 12. April 2023 - 13:56