Behandling av klage på karakter

Mottak og registrering 

 1. Studenten sender inn klagen via et elektronisk skjema.
 2. Studenten mottar et automatisk svar som informerer generelt om videre saksgang.
 3. Arkivet registrerer klagen i P360 og fordeler den til Studieavdelingen.
 4. Studieavdelingen registrerer klagene i FS og omfordeler klager fortløpende til emneansvarlig fakultet via fakultets ufordeltliste i P360.

Behandling på fakultetet

Fakultetet er ansvarlig for videre behandling av klagesakene.

 1. Det anbefales at fakultetet oppnevner klagesensor på forhånd i de største emnene, eller i de emnene man av erfaring vet det vil komme klager.
 2. Fakultetet sørger for at klagesensorer får fortløpende tilgang til besvarelsene slik at de kan utføre ny vurdering.
 3. Klagebehandling i WISEflow (kun for avsluttende eksamen på vurderingskombinasjons topp-nivå):
  1. Fakultetet må registrere klagesensorer i klagekommisjon i FS slik at de har tilgang til besvarelsen (-er) i WISEflow.
   Hvordan registrere klagesensorer i klagekommisjon i FS
   - Én klagekommisjon per emne: sensorer får automatisk tilgang til besvarelsen (-er)
   - Flere klagekommisjoner per emne: 
   fakultetet må sende klagekommisjonsnummer til studieavdelingen (sensur@nmbu.no). Studieavdelingen registrerer klagekommisjon i klagesak etter fakultetets anvisning. 
  2. Fakultetet registrerer sensurfrist i WISEflow, sjekker at riktige klagesensorer har tilgang til besvarelse og informerer klagesensorer om klagesaker. Utfyllende veiledning om behandling av klage på karakter i WISEflow
  3. Dersom det var flere delprøver i WISEflow i emnet, ta kontakt med studieavdelingen (sensur@nmbu.no) for å avtale hvordan klagebehandling skal organiseres. Det samme gjelder hvis delprøvene ble gjennomført i WISEflow og i et annet eksamenssystem (f.eks. Canvas).
 4. Klagebehandling manuelt (alle andre eksamener og gradsoppgaver):
  1. Fakultetet etterspør aktuell besvarelse fra emneansvarlig og sender den sammen med oppgavetekst og sensorveiledning til klagesensorer.
  2. Kandidatnummer vil fremkomme på saken i P360 under feltet 'merknader'. Det kan også finnes ved å søke opp emnet i 'Begrunnelse og klage' (Vurdering -> Bilder -> Begrunnelse og klage) eller rapport FS579.001 i FS.
 5. Veiledning for sensorer ved NMBU
 6. Fakultetet er ansvarlig for at klagerens anonymitet sikres så langt det er mulig. Klagesensuren er blind – det vil si at klagekommisjon ikke skal ha kjennskap til det opprinnelig resultat.
 7. Fakultetet anbefales å bruke rapport FS579.001 for å holde oversikten over klagesaker ved fakultetet. Mer informasjon om rapporter om klagesaker finnes i brukerdokumentasjon for FS-system (se del: Rapporter).

Registrering av sensur etter ny vurdering

Sensur som følge av klage skal avgjøres uten ugrunnet opphold. Sensurfrist i klagesak: en måned (4 uker) etter klagen er mottatt.
Dersom klagen ikke behandles innen en måned (4 uker) etter at klagen er mottatt, skal fakultetet informere studenten om forsinkelsen og angi når man regner med å få klagen behandlet.

Digital registrering

 1. Klagesensorer må være registrert i kommisjonen i FS for å utføre sensur digitalt (i WISEflow). Hvordan registrere klagesensorer i klagekommisjon i FS
  Én klagekommisjon per emne: sensorer får automatisk tilgang til registrering av karakter (-er)
  Flere klagekommisjoner per emne: fakultetet må sende klagekommisjonsnummer til studieavdelingen (sensur@nmbu.no). Studieavdelingen registrerer klagekommisjon i klagesak etter fakultetets anvisning.
 2. Klagesensorer registrerer ny karakter i:
  WISEflow (kun for avsluttende eksamen på vurderingskombinasjons topp-nivå)
  Hvordan registrere karakterer i WISEflow
 3. Resultatet av ny sensur blir automatisk registrert i FS.
 4. Fakultetet avskriver klagesak i P360. Den omfordeles ikke til studieavdelingen.

Manuelt registrering - sensurprotokoll 

 1. Når ny sensur foreligger omfordeler fakultetet saken tilbake til Studieavdelingen (SAT) i P360.
 2. Ny sensurprotokoll scannes inn og lagres på saken, bruk dokumenttype 'Internt notat med oppfølging' og fordel til SAT. Sensurprotokoll for ny sensur etter klage.
 3. Studieavdelingen registrerer ny sensur i FS og avskriver klagesak i P360.

Dette gjelder særlig emner hvor endelig sensur er fastsatt på grunnlag av både skriftlig og muntlig prøve, f.eks. gradsoppgave. Dersom  en ny vurdering resulterer i endring til gunst eller ugunst for klager, må ny muntlig prøve holdes før fastsetting av endelig karakter. 

Avvik på to eller flere karakterer etter ny vurdering

Dersom karakteren ved ny sensur etter klage avviker med to eller flere karakterer fra opprinnelig sensur, skal NMBU foreta ytterligere en vurdering før endelig karakter fastsettes og publiseres. I et sånt tilfelle blir karakteren ikke publisert i Studentweb selv om sensur blir utført digitalt.

 1. Fakultetet må holde oversikt over klagesaker som krever en ny behandling. Det anbefales å bruke rapport FS579.001 (sett hake ved “Vis kun saker: Med ny behandling”).
 2. De involverte sensorene fra opprinnelig sensur og ny sensur vurderer klagersulatatet i fellesskap og kommer frem til en omforent endelig karakter, eventuelt også i samarbeid med fagansvarlig
 3. Dersom muntlig eksamen/diskusjon er en del av vurderingen (f.eks. for gradsoppgave), må den muntlige delen avventes til en ny vurdering av skriftlig del er utført.
 4. Sensurprotokoll for ny sensur etter klage med signaturer sendes til studieavdelingen (sensur@nmbu.no) for registrering av karakter uansett om klageresultat blir endret eller ei (ellers blir ikke klagesaken ferdigbehandlet).

Informasjon til studenten om klageresultat

Når klageresultat er registrert i FS (enten digitalt eller manuelt), mottar studenten en automatisk e-post om at klagesensur er registrert i studentweb. Studenten får også informasjon om frist for å be om begrunnelse for karakteren og at det ikke er klageadgang på karakter i klagesaker.

Published 2. mars 2017 - 9:02 - Updated 22. juni 2021 - 9:13