Behandling av klage på karakter

 • Studenter har rett til å be om begrunnelse for karakterfastsetting og de kan klage på karakterfastsetting eller formelle feil ved eksamen. Klagen må fremsettes innen tre uker etter at karakteren er kunngjort. Har studenten bedt om begrunnelse innen fristen (én uke fra kunngjøring) løper klagefristen fra det tidspunkt han/ hun får begrunnelsen.
 • Ved klage på karakter skal det foretas ny sensur med nye sensorer oppnevnt av fakultetet. Sensur som følge av klage skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. forvaltningsloven § 11 a.
 • P360 skal benyttes til behandling av klagesaker, og sakene skal behandles forløpende. Merk at ny sensur på klagesaker ikke lenger sendes til sensur@nmbu.no
 • Klage på karakter og/eller formelle feil ved eksamen er regulert i Universitets- og høyskoleloven samt Forskrift om studier ved NMBU, Kapittel 43.
 • Nettside med informasjonen til studenter om begrunnelse og klage på karakter.

Behandling av klage på karakter

Rutiner for behandling av klager:

 • Mottak av klage på karakter

  1. Studenten sender inn klagen via et elektronisk skjema de finner på nmbu.no.
  2. Studenten mottar et automatisk svar som informerer generelt om videre saksgang.
  3. Arkivet registrerer klagen i P360 og fordeler den til Studieavdelingen.
 • Registrering av klager

  1. Studieavdelingen registrerer klagene i FS og omfordeler klager fortløpende til emneansvarlig fakultet i P360.
  2. Klagene omfordeles til fakultetets ufordelte liste i P360.
 • Fakultetet er ansvarlig for videre behandling av klagesakene.

  1. Klagen skal fortløpende oversendes til to nye sensorer. Det anbefales at man oppnevner klagesensor på forhånd i de største emnene, eller de emner man av erfaring vet det kommer klager på.
  2. Kandidatnummer vil fremkomme på saken I P360 under feltet 'merknader'. Det kan også finnes ved å søke opp emnet i 'Begrunnelse og klage' i FS.
  3. Kun eksamensbesvarelsen, oppgavetekst og sensorveiledning sendes til nye sensorer. Klagerens anonymitet skal sikres så langt det er mulig.
  4. Veiledning for sensorer ved NMBU.
  5. Sensur som følge av klage skal avgjøres uten ugrunnet opphold. Dersom klagen ikke behandles innen en måned etter klagen er mottatt, skal fakultetet informere studenten om forsinkelsen og angi når man regner med å få klagen behandlet.
  6. Fakultetet anbefales å sette på frist på hver klagesak i P360 (en måned etter klagen er mottatt). Da kan man enkelt kan følge med på hvilke saker som må følges opp mot studenten. (Det anbefales at så mye som mulig av korrespondanse rundt behandling av klagesakene lagres på saken i P360.)
 • Ny sensur

  1. Når ny sensur foreligger omfordeler fakultetet klagesaken tilbake til Studieavdelingen (SAT) i P360.
  2. Ny sensurprotokoll scannes inn og lagres på saken, bruk dokumenttype 'Internt notat med oppfølging' og fordel til SAT. Sensurprotokoll for ny sensur etter klage.
  3. Studieavdelingen registrerer ny sensur i FS og informerer studenten om utfallet.
Published 2. mars 2017 - 9:02 - Updated 7. juni 2018 - 9:20