Rutiner ved mistanke om plagiering

Forebygge plagiering og fusk

Studentene må trenes i akademisk skriving og vite hvordan de kan bruke kilder uten å plagiere, men det er studentens ansvar å forstå- og bruke korrekte henvisningsteknikker. NMBU forventer at studentene leser og forstår NMBUs informasjon om korrekt kildehenvisng og om hva som regnes som forsøk på plagiering og fusk. 

Hva kan gjøres på fakultetene for å trene studentene i akademisk skriving:
 • Gi undervisning om akademisk skriving og korrekt kildebruk.
 • Trene studentene i metoder for korrekt gjengivelse av tekst og kildehenvisning.
 • Gi studentene selvstendige oppgaver der de får kritiske tilbakemeldinger på kildebruk. Når oppgaven ikke er tellende for sluttkarakteren i emnet kan de feile og lære av feilene sine uten at feil må meldes inn som mistanke om plagiering.
 • Emnebeskrivelser kan formuleres slik at metode for korrekt bruk av kilder i akademisk skriving inngår som en del av læringsmålene. Dette punktet er kanskje mest aktuelt på bachelornivå.
 • Vise til NMBUs online ressurser for akademisk skriving og korrekt koldebruk 

Kontroll av eksamen/studentarbeid via Ouriginal

Alle oppgaver som utgjør en del av emnenes vurdering (eller obligatorisk aktivitet) og som er levert i Canvas (eller WISEflow) kan emneansvarlig enkelt sjekke for plagiat ved bruk av verktøyet i Ouriginal/Urkund. Oppgaver kan også lastes opp direkte i Ouriginal/Urkund.

Ouriginal/Urkund – plagiatkontroll

NMBU har avtale med Ouriginal/Urkund om bruk av deres tjeneste for å sjekke studenters arbeid mot mulig plagiat.

Ouriginal/Urkund kan benyttes på 3 forskjellige måter:

 1. Gjennom læringsstøttesystemet Canvas 
 2. Gjennom digital eksamenssystemet WISEflow
 3. Direkte opplasting til Ouriginal/Urkund (velg NMBU fra nedtrekkslisten på høyre side i Ouriginal/Urkund): https://secure.urkund.com/account/en-US/auth/login

Bruksanvisning Canvas

I Canvas velger du Ouriginal/Urkund i boksen «Plagiarism review» når du oppretter en innlevering. Boksen dukker opp når du velger innlegging av tekst eller filinnleveringer. Ouriginal/Urkund vil kjøre tekstgjenkjenning og leverer en rapporter til deg (hvis du er i tvil, spør en kollega eller studieveilder som kan vise deg hvordan dette gjøres). Ouriginal/Urkund-rapporten inneholder en oversiktsrapport som viser den totale mengden tekstgjenkjenning, for eksempel 71 prosent. Oversiktsrapporten viser også alle kilder Ouriginal/Urkund har funnet lik tekst i. Disse er oppført med prosenter og sammenlagt kan det bli mer enn 71 prosent, noe som indikerer at noen tekstfragmenter kan finnes i flere tekster, derav en overlapping av "kildetekster". Se også Ouriginal/Urkund guider for mer informasjon om Ouriginal/Urkund rapporten. 

Bruksanvisning Wiseflow:

Grad av plagiering

Graden av plagiering må avklares, alle rapporter som viser gjenkjennelse bør kontrolleres grundig av emneansvarlig. Den kontekstuelle virkningen av dokumentert plagiat må vurderes. For eksempel, hvis konklusjonen i oppgaven er kopiert så er det alvorlig, men det vil kanskje bare være en mindre prosent av den totale teksten. Et annet eksempel er kopiering av en beskrivelse av en bedrift i en innledning, noe som kanskje ikke er så alvorlig. Ikke fokuser for mye på prosentandelen; snarere vurder alvorlighetsgrad av plagieringen.

Mistanke om plagiat eller fusk

Ved mistanke

Ved mistanke om plagiat/fusk i innleverte arbeider som er tellende for sluttkarakteren, må emneansvarlig rapportere saken og oversende følgende (elektronisk) til fakultetets leder for utdanning, FAK-SU leder eller annen avtalt leder:

 • En detaljert vurdering og forklaring av det som mistenkes er plagiert f. eks; kopiering av tekst, utelatt anførselstegn, kosmetiske endringer fra en annen students semesteroppgave, eller fusk f. eks i form av bruk av ulovlige hjelpemidler, samarbeid, gjenbruk av tekst fra studentens egen oppgave (egenplagiering) innlevert i annet emne eller ved annet studiested.
 • Tolkningen av alvorlighetsgraden av saken.
 • Dersom Ouriginal/Urkund rapport eksisterer må denne legges ved med en  vurderes. De enkelte punktene med tekstgjenkjenning i rapporten må kommenteres.
 • Det innleverte studentarbeidet.

Sensur må holdes tilbake

Så snart det fattes mistanke om mulig plagiat eller fusk ved et studentarbeid er det viktig at sensur for arbeidet ikke publisereres. Studieavdelingen ved sensur@nmbu.no må varsles om å sperre sensuren så raskt som mulig. Dette gjelder selv om det ikke er besluttet at saken skal oversende studiedirektøren.

Studentens oppgave/arbeid/eksamen skal som hovedregel sensureres på lik linje med de andre besvarelsene i emnet, men studentens sensur vil holdes tilbake mens saken pågår. 

Dersom saken blir avvist av klagenemnda, må emneansvarlig utstede en karakter for studentarbeidet.

Videre prosess

Emneansvarlig og leder vurderer om forholdet det er mistanke om er så alvorlig at saken skal rapporteres til studiedirektøren ved NMBU. Det er fakultetet som må foreta vurderingene og avgjøre om de går videre med en sak der det mistenkes fusk eller plagiering. Det er fakultetet som i hovedsak sitter med bevisbyrden i saker om mistanke om plagiat/fusk. 

Dersom man velger å rapportere saken videre, må saken forberedes for oversending til studiedirektøren ved NMBU.

Studiedirektøren og studieavdelingen må varsles før saken er klar 

Så snart det er tatt en beslutning om at saken skal oversendes studiedirektøren må studiedirektøren og studieavdelingen varsles om at en sak kommer.

Studiedirektøren/studieavdelingen tar gjerne et møte med fakultet før fakultetet skriver sin redegjørelse. Dette for å få belyst saken best mulig m.m. 

Det er studiedirektøren som avgjøre om saken skal oversendes til klagenemda ved NMBU. Ved en behandling av saken i klagenemnda må emneansvarlig og leder være forberedt på å møte i klagenemda for å gi utdypende forklaringer til saken. 

Saken oversendes studiedirektøren 

Når en sak er rapportert til studiedirektøren, følges NMBUs retningslinjer for dette arbeidet. For at studiedirektøren skal kunne vurdere hvorvidt saken om mistanke om plagiering/fusk skal videresendes NMBU klagenemnda må nødvendige dokumenter gjøres tilgjengelig i en skjermet sak i P360 med følgende dokumenter:

1. Fakultetets redegjørelse for saken som må inneholde:

 • Studentnummer og studentens navn.
 • Emnekode og navn.
 • Navn på emneansvarlig.
 • Beskrivelse av det innleverte studentarbeidet der det mistenkes palgiering/fusk (for eksempel semesteroppgave, hjemmeeksamen) og andel av sluttkarakter (for eksempel 30%). 
 • Vurdering alvorlighetsgraden av plagieringen som er gjort.
 • Hvor i besvarelsen/oppgaven er det plagiert - i innledningen, i diskusjon, i syntesen eller i sammenligning? Er det f. eks mangel på korrekt bruk av referanser i referanselisten, mangler anførselstegn i rundt sitater i teksten eller annet? 
 • Prosentandel gjenkjennelse (mulig plagiering) er ikke isolert sett viktig, men fakultetets vurdering sett i forhold til bla. hva og hvor i oppgaven det er plagiert, hvor i studieløpet studentene er. Selv en lav prosent av mulig plagiering kan være alvorlig nok, ut ifra hva som er plagiert, hvor i studieløpet studenten er osv.
 • Det må redgjøres for kommunikasjon med studentene/informasjon gitt studentene i Canvas/undervisningen eller annet angående eksamen og hjelpemidler. Dette er/kan være relevant for saken.
 • Dokumentasjon av studentens opplæring i referanseteknikk, for eksempel egenerklæringsskjema om plagiering. Og/eller dokumentasjon på bestått academic writing, eller andre emner der det oppgis i emnebeskrivelsen at det er studentens ansvar å kunne henvise riktig.
 • Vurdere hvorvidt det er sannsynlig at studenten kan ha misforstått hvordan man bruker referanser eller mangler opplæring i korrekt referansebruk? Her kan det ha betydning hvor i studieløpet en student er. 
 • Evt. en vurdering av kvaliteteten på besvarelsen gitt at plagiering/fusk ikke har forekommet.
 • Evt. andre relevante punkter for saken.

2. All relevant dokumentasjon for saken som er oversendt fra emneansvarlig til ledere (Ouriginal/Urkund rapport, emneansvarlig/sensors vurderinger m.m.).

Studentens rett til å uttale seg

I henhold til forvaltningsloven skal studenten som er mistenkt for plagiering/fusk varsles og få anledning til å uttale seg før studiedirektøren beslutter om saken skal oversendes klagenemnda. Studiedirektøren påser at dette følges opp. 

Studiedirektøren behandler saken 

Studiedirektøren vil på bakgrunn av fakultets oversending i P360, samt studentenes forklaring - som studiedirektøren innhenter, vurdere om saken skal oversendes klagenemnda for videre behandling. 

Klagenemnda

Dersom studiedirektøren beslutter og oversende sakene til NMBUs klagenemnd vil videre saksgang i klagenemnda fremgår av Retningslinjer- behandling av mistanke om fusk eller annen uredelig opptreden ved NMBU. Er klagenemnda i tvil om det har foregått plagiat eller fusk vil tvilen gå i universitetets disfavør.

Leder formidler resultatet av behandling i klagenemda til emneansvarlig og utdanningsteamet. Når saken er avgjort vil leder informere emneansvarlig om vedtaket. 

Kontakt studieavdelingen

Kontakt studieavdelingen ved Elin eller Bodil for spørsmål.

Published 18. mars 2020 - 13:54 - Updated 26. november 2021 - 13:47