Administrativ infomasjon og ressurser
Rutiner ved mistanke om plagiering

Rutine for fakultetene ved mistanke om plagiering

Rutiner ved mistanke om plagiering

Rutiner ved fakultetet ved mistanke om plagiering

Forebygging av plagiering 

Studentene må trenes i akademisk skriving og vite hvordan de kan bruke kilder uten å plagiere, men det er studentens ansvar å forstå- og bruke korrekte henvisningsteknikker. NMBU forventer at studentene leser og forstår NMBUs informasjon om korrekt kildehenvisng og om hva som regnes som forsøk på plagiering og fusk.

Hva kan gjøres på fakultetene for å trene studentene i akademisk skriving:
 • Gi undervisning om akademisk skriving og korrekt kildebruk.
 • Trene studentene i metoder for korrekt gjengivelse av tekst og kildehenvisning.
 • Gi studentene selvstendige oppgaver der de får kritiske tilbakemeldinger på kildebruk. Når oppgaven ikke er tellende for sluttkarakteren i emnet kan de feile og lære av feilene sine uten at feil må meldes inn som mistanke om plagiering.
 • Emnebeskrivelser kan formuleres slik at metode for korrekt bruk av kilder i akademisk skriving inngår som en del av læringsmålene. Dette punktet er kanskje mest aktuelt på bachelornivå.
 • Vise til NMBUs online ressurser for akademisk skriving og korrekt koldebruk 

Kontroll av eksamen/studentarbeid 

Alle oppgaver som utgjør en del av emnenes vurdering (eller obligatorisk aktivitet) og som er levert i Canvas (eller Wiseflow) kan emneansvarlig  enkelt sjekke for plagiat ved bruk av verktøyet i URKUND: 
I Canvas velger du Urkund i boksen «Plagiarism review» når du oppretter en innlevering. Boksen dukker opp når du velger innlegging av tekst eller filinnleveringer. URKUND vil kjøre tekstgjenkjenning og leverer en rapporter til deg (hvis du er i tvil, spør en kollega eller studieveilder som kan vise deg hvordan dette gjøres). URKUND-rapporten inneholder en oversiktsrapport som viser den totale mengden tekstgjenkjenning, for eksempel 71 prosent. Oversiktsrapporten viser også alle kilder Urkund har funnet lik tekst i. Disse er oppført med prosenter og sammenlagt kan det bli mer enn 71 prosent, noe som indikerer at noen tekstfragmenter kan finnes i flere tekster, derav en overlapping av "kildetekster". Se også Urkunds guider for mer informasjon om Urkund rapporten. 

Dersom oppgaven er levert inn på annen måte enn i Canvas/Wiseflow kan den kontrolleres i Urkund på følgende måte beskrevet på NMBU support siden

Graden av plagiering må avklares, alle rapporter som viser gjenkjennelse bør kontrolleres grundig av emneansvarlig. Den kontekstuelle virkningen av dokumentert plagiat må vurderes. For eksempel, hvis konklusjonen i oppgaven er kopiert så er det alvorlig, men det vil kanskje bare være en mindre prosent av den totale teksten. Et annet eksempel er kopiering av en beskrivelse av en bedrift i en innledning, noe som kanskje ikke er så alvorlig. Ikke fokuser for mye på prosentandelen; snarere vurder alvorlighetsgrad av plagieringen.

Ved mistanke om plagiat i innleverte arbeider

Ved mistanke om plagiat i innleverte arbeider som er tellende for sluttkarakteren, må emneansvarlig rapportere saken til fakultetets leder for utdanning, FAK-SU leder eller annen avtalt leder. Følgende bør oversendes elektronisk:

 • En detaljert vurdering av URKUND rapporten. De enkelte punktene med tekstgjenkjenning i rapporten må kommenteres.
 • Link til URKUND-rapporten
 • Kopi av det innleverte studentarbeid.
 • En uttalelse som forklarer plagiatet, f. eks; kopiering av tekst, anførselstegn utelatt, kosmetiske endringer fra en annen students semesteroppgave. Egen oppgave som også er innlevert i annet emne (egenplagiering). Denne uttalelsen er viktig for tolkningen av alvorlighetsgraden av saken

Emneansvarlig og leder vurderer om forholdet det er mistanke om er så alvorlig at saken skal rapporteres til studiedirektøren ved NMBU.  Dersom man velger å rapportere saken videre, må saken forberedes for oversending til studiedirektøren ved NMBU. Studiedirektøren avgjøre så om saken skal oversendes til klagenemda ved NMBU. Ved en behandling av saken i klagenemnda må emneansvarlig og leder være forberedt på å møte i klagenemda. Videre saksgang i klagenemnda og henvisning til lovverk fremgår av Retningslinjer- behandling av mistanke om fusk eller annen uredelig opptreden ved NMBU. Leder formidler resultatet av behandling i klagenemda til emneansvarlig og utdanningsteamet.

Sensurering av oppgaven/eksamen

Studentens oppgave/arbeid/eksamen skal som hovedregel sensureres på lik linje med de andre besvarelsene i emnet, men studentens sensus vil holdes tilbake mens saken pågår. Studieavdelingen må varsles om å holde tilbake sensur, dersom sensur oversendes studieavdelingen før saken er oversendt studiedirektøren. 

Når saken er avgjort vil leder informere emneansvarlig om vedtaket. Studenten informeres av studieavdelingen sentralt og klagenemda hvis saken er behandlet der. Dersom saken blir avvist, må emneansvarlig utstede en karakter for studentarbeidet.

Rapportering til studiedirektøren ved NMBU

Når en sak er rapportert til studiedirektøren, følges NMBUs retningslinjer for dette arbeidet. For at studiedirektøren skal kunne vurdere hvorvidt saken om mistanke om plagiering/fusk skal videresendes NMBU klagenemnda må nødvendige dokumenter gjøres tilgjengelig i P360.

Fakultetet opprettes en skjermet sak i P360 med følgende dokumenter:

 1. Fakultetets redegjørelse for saken, som i tillegg til viktige punkter nevnt lenger ned, må inneholde:

- Studentnummer og studentens navn.
- Emnekode og navn.
- Navn på emneansvarlig.
- Beskrivelse av det innleverte studentarbeidet der det mistenkes palgiering/fusk (for eksempel semesteroppgave, hjemmeeksamen) og andel av sluttkarakter (for eksempel 30%). 

Redegjørelsen fra fakultetet bør/må inneholde:
 • Fakultetet må vurdere alvorlighetsgraden av plagieringen som er gjort.
 • Hvor i teksten er det plagiert - i innledningen, i diskusjon, i syntesen eller i sammenligning? Er det f. eks mangel på korrekt bruk av referanser i referanselisten, mangler anførselstegn i rundt sitater i teksten eller annet? 
 • Prosentandel gjenkjennelse (mulig plagiering) er ikke isolert sett viktig, men fakultetets vurdering sett i forhold til bla. hva og hvor i oppgaven det er plagiert, hvor i studieløpet studentene er. Selv en lav prosent av mulig plagiering kan være alvorlig nok, ut ifra hva som er plagiert, hvor i studieløpet studenten er osv.
 • Dokumentasjon av studentens opplæring i referanseteknikk, for eksempel egenerklæringsskjema om plagiering jfr. NMBUs studieforskrift § 31-2 (2). Og/eller dokumentasjon på bestått academic writing, eller andre emner der det oppgis i emnebeskrivelsen at det er studentens ansvar å kunne henvise riktig.
 • Vurdere hvorvidt det er sannsynlig at studenten kan ha misforstått hvordan man bruker referanser eller mangler opplæring i korrekt referansebruk? Her kan det ha betydning hvor i studieløpet en student er.
 • Kan fakultetet gjøre en vurdering på hvor god oppgaven hadde vært gitt at korrekt referering var gjort?

    2. All relevant dokumentasjon som er oversendt fra emneansvarlig legges i P360.

Forvaltningsloven

I henhold til forvaltningsloven skal studenten som er mistenkt for plagiering/fusk varsles og få anledning til å uttale seg før studiedirektøren beslutter om saken skal oversendes klagenemnda. Studiedirektøren påser at dette følges opp. 

Kontakt

Kontakt studieavdelingen ved Elin eller Bodil for spørsmål.

 

Published 18. mars 2020 - 13:54 - Updated 24. juni 2020 - 17:10