Delprosjekt semesterstruktur

NB: Høringsfristen er endret fra 12. september 2021 til 1. november 2021

I forbindelse med fristforlengelsen er det sendt ut en kort oppsummering av prosjektet med særlig vekt på motivasjon for igangsetting av prosjektet. Dokumentet er lenket opp på slutten av denne siden.

Bakgrunn

Studieårets inndeling setter rammer for hvordan man planlegger undervisningen og legger til rette for læring. Dette prosjektet er et resultat av et behov for å se om en ny semesterinndeling, i større grad enn den eksisterende, kan fremme utviklingen av undervisningen i tråd med strategiske mål for NMBU (Strategi 2019-2023, Utviklingsavtalen 2019-2022, Læringsfilosofien, og Samfunns- og effektmålene for Samlokaliseringsprosjektet), samt for å svare på de forventninger som ligger til oss i vårt samfunnsoppdrag og i bærekraftsmålene.  

En rekke spørsmål har vært førende for dette prosjektet og for defineringen av gevinster ved en eventuell omlegging:

 •  Kan en ny struktur skape mer rom for variasjon og fleksibilitet i emne-/programdesign, læringsaktiviteter og vurderingsformer?
 • Kan en ny struktur legge til rette for bedre læring gjennom mer problem- og/eller prosjektbasert undervisning, for eksempel basert på bærekraftsutfordringene?
 • Kan en ny struktur legge til rette for mer tverrfaglighet?
 • Kan man sikre en mer effektiv emneadministrasjon, god utnyttelse av lokaler og infrastruktur og tidsbruk for ansatte og studenter med en ny struktur?
 • Kan en ny semesterstruktur legge mer til rette for sammenhengende forskningstid, tid til utvikling av undervisningsopplegg og/eller til kortere/lengre opphold utenfor campus?
 • Kanskje kan en ny struktur også åpne for mer mobilitet for studenter (utveksling, internships, praksis) og arbeidstakere (EVU/Læring hele livet)?
 • Kan en ny semesterstruktur bidra til å forenkle timeplanleggingen og den praktiske gjennomføringen av eksamen?

Disse spørsmålene reflekterer i større eller mindre grad også de utfordringer eller forbedringspunkter som ligger i dagens semesterstrukturmodell både med hensyn til videre studentvekst og de utviklingstrekk som vi ser innen utdanningen og som i stor grad er uttrykt i de strategiske mål som NMBU har satt.

Formålet med prosjektet er å utrede i hvilken grad både den nåværende semestermodellen og alternative modeller kan bidra til en transformasjon av utdanningene ved NMBU, som både bidrar til å nå de vedtatte strategiske mål og til en kvalitetshevning av utdanningene som kommer både studenter og ansatte til gode. Transformasjonsmålene er mer detaljert og utdypende beskrevet i prosjekts grunnlagsdokumentasjon (19/01337-1). Målene er beskrevet i et eget dokument som er vedlagt høringsinvitasjonen.

Transformasjon av utdanning - delprosjekt semesterstruktur, er forankret i et RLG vedtak fra 2019 om gjennomføringen av en utredning av ny semesterstruktur ved NMBU (19/01337-1). Forutgående var semesterstruktur tema på et felles utdanningsseminar med RLG og SU avholdt 12. og 13. mars 2019. En mere detaljert prosjektramme ble behandlet i RLG våren 2020 (19/05664-8) med etterfølgende behandlinger i januar 2021 (20/04761-3) og i mars 2021 (20/04761-9). Høringstidpunktet ble også annonsert på begge disse møtene samt ved en rekke andre anledninger i ulike utvalg og samlinger.

Prosjektgruppens arbeid frem til nå

Prosjektgruppen har foretatt en overordnet kartlegging av semestermodeller ved et større antall undervisningsinstitusjoner. Det har også vært avholdt innsiktsmøter med Wageningen University og Københavns universitet. Siden det praktiske arbeidet startet i mai 2020 har det også vært avholdt et større antall presentasjoner av prosjektet for å få innspill til ulike deler av prosjektet. Prosjektet har blant annet vært presentert to ganger i RLG, SU, IDF, studentenes arbeidsutvalg og Studenttinget samt i flere lokale samlinger på fakultetene.

Høringsdokumenter

Høringen inneholder fire dokumenter:

 1. Føringer for vurdering av semestermodeller. En arbeidsversjon av dokumentet ble behandlet av RLG i mars 2021 (20/04761-3). I forbindelse med prosjektgruppens utredning av semestermodellene er det foretatt flere endringer i dokumentet. Alle endringer er kommentert i endringsloggen.
 2. Utredningsdokumentet. Dokumentet inneholder prosjektgruppens utredning av de tre aktuelle modellene. Høringsinstitusjonenes kommentarer og vurderingene skal også skrives direkte inn i dette dokumentet.
 3. Pedagogisk vurdering. Prosjektgruppen har engasjert en pedagogisk gruppe på NMBU. Mandatet har vært å vurdere det forskningsmessige grunnlaget for de oppsatte vurderingskriteriene med pedagogisk betydning.
 4. Prosjektskisse. Prosjektskisse er grunnlagsdokumentet for prosjektet. De overordnede effektmålene er beskrevet i dette dokumentet.

Dokumenter: 

Published 9. juni 2021 - 12:46 - Updated 9. juni 2021 - 12:49

Sider