Porteføljebehandling

Utviklingen av studieprogramporteføljen er et kontinuerlig arbeid som skjer gjennom flere ulike prosesser i organisasjonen. Det dreier seg om fakultetenes årlige og periodiske evalueringer av studieprogrammene, vurdering av det enkelte fakultets portefølje i ulike fora på fakultetet, arbeid med utvikling og nedlegging av program, diskusjon av NMBUs helhetlige programportefølje på institusjonsnivå og diskusjon av årlige rapporter for utdanningskvalitet på ulike nivåer. Oversikten nedenfor viser sammenhengen mellom noen av de sentrale milepælene i disse og andre utdanningskvalitetsprosesser for et kalenderår.

Oversikt over noen sentrale milepæler i utdanningskvalitetsprosessene på bachelor- og masternivå

Klikk på bildet under for å åpne filen "Noen sentrale milepæler i utdanningskvalitetsprosessene".

Noen sentrale milepæler i utdanningskvalitetsprosessene, 2022.

Foto
NMBU

Studieprogramporteføljebehandlingen

Porteføljen skal svare til NMBUs strategi og samfunnsoppdrag, være i henhold til krav og forventninger og ha sitt utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap.

Behandlingen av studieprogramporteføljen baseres på de årlige kvalitets- og programrapportene fra fakultetene. Studiedirektøren sammenstiller materialet fra fakultetene samt forbereder rektoratets og lederteamets vurderinger av kvaliteten i porteføljen og behov for eventuelle endinger i porteføljen og forvaltningen av denne. En samlet vurdering av kvaliteten i porteføljen gjøres av studieutvalget/universitetets lederteam, før studieporteføljen for neste studieår legges frem for universitetsstyret.

NMBU har egne rutiner for opprettelse av nye studieprogram, jf. rutiner for godkjenning av nye studieprogram.

Vurdering av kvaliteten i porteføljen og tiltak for utvikling

NMBUs kvalitetsmelding for utdanning inkludert LMUs årsrapport

Kvalitetsmeldingen er rektors årlige informasjon til universitetsstyret om måloppnåelse og arbeid på studiekvalitetsområdet. Innholdet i meldingen bygger på fakultetenes rapportering samt innspill fra administrative avdelinger. Meldingen skal vise tiltak som er utført innen hvert av de seks kvalitetsområdene og tiltak som planlegges for å øke måloppnåelsen på utdanningsområdet. Det inngår vurdering av status for utvalgte nøkkeltall innen hvert kvalitetsområde. Tiltakene i kvalitetsmeldingen er forankret i NMBUs studieutvalg. Selve kvalitetssystemet blir også vurdert i meldingen, og endringer i systemet kan foreslås.

Læringsmiljøutvalget (LMU) vedtar årlig LMUs årsrapport. Rapporten gir status og vurderinger rundt fysisk og psykososialt læringsmiljø. Styret informeres om rapporten. Hovedfunnene i LMUs årsrapport gjengis i kvalitetsmeldingen.

Virksomhetsstyring

Fakultetenes kvalitetsrapportering og NMBUs kvalitetsmelding er basert på studieår, men opptak og oppstart påfølgende høst er inkludert for å sikre tettest mulig kobling til den interne virksomhetsstyringen. Kvalitetsmeldingen er grunnlaget for vurderinger på utdanningsområdet i årsrapporten. Årsrapporten er universitetets årlige melding til Kunnskapsdepartementet om NMBUs aktiviteter og resultater fra året, samt vurdering av NMBUs fremtidsutsikter. 

Det gjennomføres årlig styringsdialog mellom universitetets ledelse og fakultetene om oppnådde resultater, gjennomføringsplaner for året og mer langsiktige utviklingstrekk. Styringsdialogmøtene legges opp som en arena der man skal ha reell diskusjon om oppnådde resultater. I etterkant av styringsdialogmøtet utarbeider rektor en skriftlig oppsummering som sendes hvert fakultet. På utdanningsområdet er fakultetets kvalitetsrapport, programrapporter og årsplan viktige grunnlag for dialogen, i tillegg til datagrunnlag fra FS/DBH og større student-/kandidatundersøkelser.

Det holdes også kvalitetsdialogmøter om utdanning mellom prorektor for utdanning og fakultetene. Hovedtema for disse møtene er studieporteføljen og kvalitetsutvikling.

 

Published 8. juni 2016 - 23:06 - Updated 24. February 2022 - 12:59