Porteføljebehandling

Programevalueringer for bachelor- og masterprogrammer står sentralt i utviklingen av utdanningstilbudet ved NMBU. De utgjør også et viktig grunnlag for ledelsens overordnede vurdering av utdanningstilbudet ved universitetet og av helheten i studieprogramporteføljen. 

Studieprogramporteføljebehandlingen

Porteføljen skal svare til NMBUs strategi og samfunnsoppdrag, være i henhold til krav og forventninger og na sitt utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap.

Behandlingen av studieprogramporteføljen baseres på de årlige kvalitets- og programrapportene fra fakultetene. Studiedirektøren sammestiller materialet fra fakultetet og forbereder rektoratet og ledergruppens vurderinger av kvaliteteten i porteføljen og behov for institusjonsovergripende tiltak. En samlet vurdering av kvalitetene i porteføljen gjøres av rektors ledergruppe, før studieporteføljen for neste studieår legges frem for universitetsstyret.

For opprettelse av nye studieprogrammer har NMBU egne rutiner, jf. rutiner for godkjenning av nye studieprogrammer.

Tidsplan for porteføljesaken 2021/22 og NMBUs kvalitetsmelding 2020:

  • Juni: Bestilling av programrapporter og overordnet rapportering på tiltak
  • RLG august/september: Innledende drøfting av porteføljen
  • Studieutvalget september: Innledende drøfting av porteføljen
  • Fakultetene 1. oktober: Frist for fakultetene for å levere programrapporter og overordnet kvalitetsrapport
  • Studieutvalget 4.november: Vurdering av foreslåtte nye program og den samlede porteføljen. Behandling av utkast til NMBUs kvalitetsmelding og forslag til tiltak for 2021.
  • RLG 10. november: Behandling av portefølje
  • Universitetsstyret 3. desember: Behandling av porteføljesaken
  • Studieutvalget ca januar 2021: Vedtar NMBUs kvalitetsmelding
  • Universitetsstyret ca februar 2021: Behandling av NMBUs kvalitetsmelding

Vurdering av kvaliteten i porteføljen og tiltak for å utvikling

NMBUs kvalitetsmelding inkludert LMU årsrapport

Kvalitetsmeldingen er rektors årlige informasjon til universitetsstyret om måloppnåelse og arbeid på studiekvalitetsområdet. Innholdet i meldingen bygger på fakultetenes programrapportering. Meldingen skal vise tiltak som er utført og hva som planlegges av tiltak for å øke måloppnåelsen på utdanningsområdet. Tiltakene i kvalitetsmeldingen er forankret i NMBUs studieutvalg (SU). Kvalitetsmeldingen er delt opp i/strukturert etter i de mål, styringsparametere og ambisjoner for måloppnåelser som er forankret i styret via budsjett- og tiltaksplan.

Læringsmiljøutvalget (LMU) gir innspill til tiltak vedrørende fysisk og psykososialt læringsmiljø. Innspillene bygger på hovedfunn i LMUs årsrapport.

Kvalitetssystemet i seg selv blir også vurdert i meldingen og endringer til systemet kan foreslås.

Virksomhetsstyring

Mens fakultetenes kvalitetsrapportering er basert på studieår, er NMBUs kvalitetsmeldingen basert på kalenderår. Dette for å sikre en tettest mulig kobling til den interne virksomhetsstyringen. Kvalitetsmeldingen er grunnlaget for vurderinger på utdanningsområdet i NMBUs årsrapport. NNBUs årsrapport er universitetets årlige melding til kunnskapsdepartementet (KD) om NMBUs aktiviteter og resultater fra året samt vurdering av NMBUs fremtidsutsikter. 

Det gjennomføres årlig styringsdialog mellom universitetets ledelse og fakultetene om oppnådde resultater, gjennomføringsplaner for året, og de mer langsiktige utviklingstrekk. Styringsdialog- møtene legges opp som en arena der man skal ha reell diskusjon om oppnådde resultater. I etterkant av styringsdialogmøtet utarbeider rektor en skriftlig oppsummering som sendes hvert fakultet. På utdanningsområdet er fakultetets kvalitetsrapport og programrapporter et viktig grunnlag for dialogen, i tillegg til datagrunnlag fra FS/DBH og fra større student-/kandidatundersøkelser.

 

Published 8. juni 2016 - 23:06 - Updated 24. september 2020 - 15:59