Programbeskrivelse

 Innhold:

 

Registrering i Drupal: Informasjon til NMBUs nettsider

Registrering i FS: Informasjon til info-felter

Revisjon av studieprogrammenes infotekster gjennomføres fra høsten 2022 i EPN

Det gjøres oppmerksom på at det ikke ligger hjelpetekster som angir krav eller retningslinjer i EPN, men kun feltoverskrifter. Disse feltoverskriftene er tilsvarende overskriftene nedenfor. Det angis også på hvilke språk feltet må fylles ut (minstekrav) og hva skal tekster brukes til. Liste over felter og krav til disse 

Info-felter og vitnemålstekster 

Tekster som registreres i feltene SP-DIPLOMA, SP-OUTCOME og SP-FAG brukes til vitnemål og Diploma Supplement:

  • SP-DIPLOMA vil bli benyttet til vitnemålets side 2, felt 2 med overskriften «Studieprogrammets målsetting, innhold og organisering». Den engelske teksten benyttes på vitnemål fra engelskspråklig studieprogram, samt på DS under punkt 4.2.  
  • SP-OUTCOME vil bli benyttet til vitnemålets side 2, felt 3, med overskriften «Kandidatens læringsutbytte». Den engelske teksten benyttes på vitnemål fra engelskspråklig studieprogram, samt på DS under punkt 4.2.  
  • SP-FAG vil bli benyttet til punkt 2.2 i Diploma Supplement. 

Norskspråklig studieprogram: SP-DIPLOMA og SP-OUTCOME må være på bokmål, nynorsk og engelsk
Engelskspråklig studieprogram: SP-DIPLOMA og SP-OUTCOME kan være kun på engelsk 
Eventuelle endringer som kommer opp etter revisjonen må meldes inn på e-post (vitnemal@nmbu.no). 

GODKJENT: Godkjent av / dato

Viser hvem og når har godkjent beskrivelser

Språk: bokmål, engelsk
Arkiveringsverdig

SP-GOAL: Hovedmål

Noen få setninger om det overordnede læringsutbyttet i programmet.

Språk: bokmål, engelsk
Arkiveringsverdig

SP-SOCIAL: Faget er viktig for samfunnet fordi / Relevans

Programmets relevans for arbeidsliv, videre studier og for samfunnet for øvrig. Det må gjerne omtales hvilke konkrete utfordringer i samfunnet som studiet tar opp i seg og innenfor hvilke samfunnsområder utdannelsen kan anvendes. Beskrivelsen bør også ta for seg koblingen til NMBUs samfunnsoppdrag og profil.

Språk: bokmål og engelsk
Vises under «Faglig programbeskrivelse» på NMBUs studieprogramsider

SP-QUALIFI: Hva kan man bli? / Kvalifiserer til

Her beskrives den type videre utdanning og/eller arbeid som studiet kvalifiserer til etter fullført program. For de programmene hvor det er relevant, beskrives hvilke konkrete studieprogrammer studenten vil være kvalifisert til å søke til etter fullført program. Her kan også beskrives videre akademiske karriereveier.  
Alle generelle og spesielle krav for å bli tatt opp på programmet skal opplyses. 
Krav til opptak er gitt både i Forskrift om opptak til høgre utdanning og NMBUs studieforskrifter. Hvis det kreves politiattest eller andre attester, skal dette beskrives (hjemmel for kravet må da angis).
For mastergradsprogrammene presiseres hvilke bachelorgradsprogram eller hvilke faglige fordypninger på 80 studiepoeng i bachelorgraden, som kreves.

OBS! Det anbefales at innholdet i dette feltet i FS skal stemme overens med feltet «Hva blir du» på NMBUs studieprogramsider (Drupal).

Språk: bokmål og engelsk
Arkiveringsveridig

SP-DIPLOMA: Til vitnemål og DS – Målsetting, innhold og organisering

Denne teksten vil bli benyttet til vitnemålets side 2, felt 2, med overskriften «Studieprogrammets målsetting, innhold og organisering. Den engelske teksten benyttes på vitnemål fra engelskspråklig studieprogram, samt på DS under punkt 4.2.

Språk: bokmål, nynorsk og engelsk
Vises på vitnemål / Diploma Supplement

SP-OUTCOME: Kunnskap, ferdigheter og kompetanse etter utdanningen / Læringsutbytte

Programmet læringsutbytte skal være dekkende for punktene i NMBU-nøkkelen – beskrevet i programmets faglige sammenheng.
Beskrivelsen skal være samstemt med læringsutbytteskjemaet for programmet, som er en del av grunnlaget for programgodkjenning, men kan være en kortere versjon.

Språk: bokmål, nynorsk og engelsk
Vises på vitnemål / Diploma Supplement og under «Faglig programbeskrivelse» på NMBUs studieprogramsider

SP-FAG: Til DS – Fag/studieretninger

Denne teksten vil bli benyttet til punkt 2.2 i Diploma Supplement.  Oppgi hovedemnene i studiet. Med dette menes enten studieretning eller én til tre hovedområder/fordypninger i kvalifikasjonen. Generelt bør ikke hovedområder/fordypninger under 60 studiepoeng nevnes her. Studieretninger listes opp uavhengig av antall studiepoeng (utfyllende informasjon på FS support side).  

Språk: engelsk
Vises på Diploma Supplement

SP-CONTENT: Innhold og oppbygging

Beskrivelse av struktur og progresjon i programmet. Studieprogrammets innhold og oppbygging skal være tilpasset læringsutbyttet for studieprogrammet. Sammen med punktene om faglig fordypning (bachelor) og andre faglige krav, skal alle krav til å oppnå graden fremgå klart. Beskrivelsen skal være fagspesifikk og skal inkludere:
• Faglig bredde (område, nivå, omfang)
• Faglig dybde (område, nivå, omfang)
• Indre faglig sammenheng (progresjon og sammenheng i programmet over tid; hvordan studentenes kompetanse bygges over tid)
• Obligatoriske og valgfrie deler/emner 
• Krav/mulighet til spesialisering eller valg av studieretning
• Innføringsopplegg bachelor
• Fordypningskrav – bachelor (krav til 80 SP fordypning beskrives, det vil si hvilke emner som må tas og kan tas for å oppnår kravet til emnenes nivå mv.)
• Eventuelle progresjonskrav
• Andre krav (eventuelle andre krav som må oppfylles for å få tildelt graden)

Språk: bokmål, engelsk
Vises under «Faglig programbeskrivelse» på NMBUs studieprogramsider

SP-ACTIVIT: Læringsaktiviteter

Her gis en overordnet beskrivelse av studentens læringsaktiviteter i studieprogrammet og hvordan disse henger sammen med læringsutbyttet studenten skal oppnå og vurderingsmetodene. Beskriv hvordan det legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen (jfr. NMUBs læringsfilosofi og tilsynsforskriften).
Eksempler på læringsaktiviteter er: forberedelse og deltakelse i forelesningstimer, deltakelse i seminar/kollokvium med lærere til stede, problemløsning, prosjektarbeid, lab/feltarbeid, selvstendig arbeid/oppgave, selvstendig studium, trening/øvelser etc. Bruk av spesielle IKT-verktøy/systemer må gjerne spesifiseres.
Beskrivelsen skal være samstemt med læringsutbytteskjemaet for programmet, men kan være en kortere versjon. 

Språk: bokmål, engelsk
Vises under «Faglig programbeskrivelse» på NMBUs studieprogramsider

SP-EVALUAT: Vurderingsform / Vurdering av studentenes læring, vurderingsformer

Beskrivelse av vurderings- og eksamensformene i programmet og hvordan disse bidrar til og vurderer ulike typer læringsutbytte i programmet. Beskrivelsen skal være samstemt med læringsutbytte-skjemaet for programmet, men kan være en kortere versjon. Balansen mellom summativ og formativ evaluering og tilbakemeldinger i programmet skal omtales. 

Språk: bokmål, engelsk
Vises under «Faglig programbeskrivelse» på NMBUs studieprogramsider

SP-ADM-REQ: Opptakskrav

Alle generelle og spesielle krav for å bli tatt opp på programmet skal opplyses. For mastergradsprogrammene presiseres hvilke bachelorgradsprogram eller hvilke faglige fordypninger på 80 studiepoeng i bachelorgraden, som kreves.

Språk: bokmål, engelsk
Vises under «Faglig programbeskrivelse» på NMBUs studieprogramsider

 SP-ABROAD: Utvekslingsmuligheter

 Studieprogrammet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets nivå, omfang og egenart. Alle program, som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal studentutveksling, hvor innholdet i utvekslingen er faglig relevant.
Redegjør for hvordan studieprogrammet er lagt til rette for utveksling i minst ett semester hos en partnerinstitusjon. Det skal ikke redegjøres for utveksling underlagt de generelle avtalene. Disse er beskrevet her: www.nmbu.no/student/utveksling

OBS! Det anbefales at innholdet i dette feltet i FS skal stemme overens med feltet "Utvekslingsmuligheter" på NMBUs studieprogramsider (Drupal).

Språk: bokmål, engelsk
Arkiveringsverdig

SP-COOPER: Samarbeid med andre institusjoner

Her beskrives eventuelt, systematisk samarbeid med andre institusjoner i Norge eller i utlandet. Det kan for eksempel dreie seg om at deler av studiet gis et annet sted enn ved NMBU eller at deler av studiet blir tilbudt i samarbeid med andre institusjoner.

Språk: bokmål, engelsk
Vises under «Faglig programbeskrivelse» på NMBUs studieprogramsider

SP-ARRANGE: Tilrettelegging, studenter, partneruniversitet

Redegjørelse for hvordan programmet er lagt til rette for mottak av studenter fra partneruniversiteter. Beskrivelse av hvor stor andel av undervisningen som kan være på engelsk og av hvordan grupper av emner kan settes sammen til semesterpakker.

Språk: bokmål, engelsk
Vises under «Faglig programbeskrivelse» på NMBUs studieprogramsider

SP-UTDNO: Programmet skal publiseres på utdanning.no

Feltet styrer om informasjon om studieprogram skal vises på utdanning.no. Skriv:
 "J", hvis programmet skal publiseres
"N", hvis programmet ikke skal publiseres

P-KORTINTR: (Kort) introduksjon til søkere (utdanning.no)

Formålet er markedsføring og rekruttering. Det skal derfor være en kortfattet tekst med et aktivt, lettfattelig og selgende språk. Teksten skal ha en kort ingress (2-3 setninger) og organiseres rundt følgende overskrifter (jf. Studieguiden):
• Hva blir jeg?
• Hva lærer jeg?
• Oppbygging av studiet

OBS! Det anbefales at innholdet i dette feltet i FS skal stemme overens med ingress og felter "Hva blir du?" og "Hva lærer du?" på NMBUs studieprogramsider (Drupal).

Språk: bokmål
Vises på Utdanning.no

SP-STINNO: Programmet skal publiseres på studyinnorway.no

Feltet styrer om informasjon om studieprogram skal vises på Study in Noway. Skriv:
"J", hvis programmet skal publiseres
"N", hvis programmet ikke skal publiseres
OBS! Dersom man velger å publisere programmet, må det velges å publisere det på utdanning.no

P-SIUDLINE: Søknadsfrist internasjonale studenter DIKU (Study in Norway)

Fast tekst:
Nordic applicants: June 1
EU applicants: June 1
Non EU-applicants: December 1

Språk: engelsk
Vises på Study in Norway

P-SIUDESC: Programbeskrivelse (Study in Norway)

Kort beskrivelse av programmet (på engelsk, gjerne lik tekst som på) programsiden.

Språk: engelsk
Vises på Study in Norway

P-SIUPRREQ: Formelle opptakskrav (Study in Norway)

Fast tekst: “Higher Education Entrance Qualification and a completed bachelor's degree comparable to a Norwegian bachelor's degree included a specialization worth 80 ECTS. Documented proficiency in English in accordance with NMBU regulations”. Programspesifikk tekst, gjerne lik opptakskrav på nettsiden.

Språk: engelsk
Vises på Study in Norway 

SP-URL: URL til studieprogrammet på nmbu.no

Link til informasjonsside på nett om studieprogrammet.
Brukes på Study in Norway og utdanning.no
Published 1. oktober 2015 - 19:11 - Updated 18. oktober 2022 - 12:23