Programbeskrivelse

Krav til beskrivelse av program

 

Programbeskrivelsen skal

  • være i overenskommelse med nasjonale lover og forskrifter og NMBUs forskrifter
  • programbeskrivelsen skal være i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR)
  • programbeskrivelsen skal bygge på den beskrivelsen som lå til grunn for godkjennelse av studieprogrammet

  • studieadministrative termer skal være brukt korrekt og i tråd med NMBUs definisjoner, forskrifter og vedtak

Beskrivelsen av program gjøres i Felles Studentsystem (FS). Alle studieprogram som tilbys ved NMBU skal til enhver tid være korrekt beskrevet i Felles Studentsystem (FS). Beskrivelsene i FS skal være den til enhver tid gjeldende beskrivelsen av et program og ligger til grunn for beskrivelsene av studietilbudet på www.nmbu.no/studier.  

Programbeskrivelsens felter skal være utfylt i hht. veiledningen under overskriften "Krav til beskrivelse av felter i programbeskrivelsen" lenger ned på siden. Ved søknad om opprettelse av nytt studieprogram, fylles det ut "Mal for beskrivelse av studieprogram". 

 

Utfylling av programbeskrivelse i Felles studentsystem (FS)

Slik ser bildet i FS ut som benyttes til utfylling av programbeskrivelsen. Det ligger ingen hjelpetekster i FS. 

Skjermbilde fra Felles Studentsystem, Studieprogram samlebilde, Info.

Foto
NMBU

 

Bruksanvisning (video) til hjelp for utfylling av programbeskrivelsen: 

Video som viser hvordan studieprograminformasjon skal registreres

(fra NMBU-support-sidene)

 

 

Krav til beskrivelse av felter i programbeskrivelsen.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke ligger hjelpetekster som angir krav eller retningslinjer i FS, men kun feltoverskrifter. Disse feltoverskriftene er tilsvarende overskriftene nedenfor. I parentes angis på hvilke språk feltet må fylles ut (minstekrav)

Navn på studieprogrammet
Studiet skal ha et dekkende navn. Studiet skal ha navn på bokmål, nynorsk og engelsk.

Grad (bokmål, nynorsk og engelsk)
Angi hvilken grad studieprogrammet fører til (full tittel på graden).

Hovedmål (bokmål og engelsk), SP-GOAL
Noen få setninger om det overordnede læringsutbyttet i programmet.

Faget er viktig for samfunnet fordi / Relevans (bokmål og engelsk), SP-SOCIAL
Programmets relevans for arbeidsliv, videre studier og for samfunnet for øvrig. Det må gjerne omtales hvilke konkrete utfordringer i samfunnet som studiet tar opp i seg og innenfor hvilke samfunnsområder utdannelsen kan anvendes. Beskrivelsen bør også ta for seg koblingen til NMBUs samfunnsoppdrag og profil.

Hva kan man bli? / Kvalifiserer til (bokmål og engelsk), SP-QUALIFI (under «Faglig programbeskrivelse» på NMBUs studieprogramsider)
Her beskrives den type videre utdanning og/eller arbeid som studiet kvalifiserer til etter fullført program. For de programmene hvor det er relevant, beskrives hvilke konkrete studieprogrammer studenten vil være kvalifisert til å søke til etter fullført program. Her kan også beskrives videre akademiske karriereveier.  
Alle generelle og spesielle krav for å bli tatt opp på programmet skal opplyses. 
Krav til opptak er gitt både i Forskrift om opptak til høgre utdanning og NMBUs studieforskrifter. Hvis det kreves politiattest eller andre attester, skal dette beskrives (hjemmel for kravet må da angis).
For mastergradsprogrammene presiseres hvilke bachelorgradsprogram eller hvilke faglige fordypninger på 80 studiepoeng i bachelorgraden, som kreves.

Kunnskap, ferdigheter og kompetanse etter utdanningen / Læringsutbytte (bokmål, nynorsk og engelsk), SP-OUTCOME (på vitnemål / Diploma Supplement, under «Faglig programbeskrivelse» på NMBUs studieprogramsider)
Programmet læringsutbytte skal være dekkende for punktene i NMBU-nøkkelen – beskrevet i programmets faglige sammenheng.
Beskrivelsen skal være samstemt med læringsutbytteskjemaet for programmet, som er en del av grunnlaget for programgodkjenning, men kan være en kortere versjon.
Læringsressurs for beskrivelse av læringsutbytte.

Læringsaktiviteter (bokmål og engelsk), SP-ACTIVIT (under «Faglig programbeskrivelse» på NMBUs studieprogramsider)
Her gis en overordnet beskrivelse av studentens læringsaktiviteter i studieprogrammet og hvordan disse henger sammen med læringsutbyttet studenten skal oppnå og vurderingsmetodene. Beskriv hvordan det legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen (jfr. NMUBs læringsfilosofi og tilsynsforskriften).
Eksempler på læringsaktiviteter er: forberedelse og deltakelse i forelesningstimer, deltakelse i seminar/kollokvium med lærere til stede, problemløsning, prosjektarbeid, lab/feltarbeid, selvstendig arbeid/oppgave, selvstendig studium, trening/øvelser etc. Bruk av spesielle IKT-verktøy/systemer må gjerne spesifiseres.
Beskrivelsen skal være samstemt med læringsutbytteskjemaet for programmet, men kan være en kortere versjon. 

Vurderingsform / Vurdering av studentenes læring, vurderingsformer (bokmål og engelsk), SP-EVALUAT (under «Faglig programbeskrivelse» på NMBUs studieprogramsider)
Beskrivelse av vurderings- og eksamensformene i programmet og hvordan disse bidrar til og vurderer ulike typer læringsutbytte i programmet. Beskrivelsen skal være samstemt med læringsutbytte-skjemaet for programmet, men kan være en kortere versjon. Balansen mellom summativ og formativ evaluering og tilbakemeldinger i programmet skal omtales. 

Innhold og oppbygging (bokmål og engelsk), SP-CONTENT (under «Faglig programbeskrivelse» på NMBUs studieprogramsider)
Beskrivelse av struktur og progresjon i programmet. Studieprogrammets innhold og oppbygging skal være tilpasset læringsutbyttet for studieprogrammet. Sammen med punktene om faglig fordypning (bachelor) og andre faglige krav, skal alle krav til å oppnå graden fremgå klart. Beskrivelsen skal være fagspesifikk og skal inkludere:
• Faglig bredde (område, nivå, omfang)
• Faglig dybde (område, nivå, omfang)
• Indre faglig sammenheng (progresjon og sammenheng i programmet over tid; hvordan studentenes kompetanse bygges over tid)
• Obligatoriske og valgfrie deler/emner 
• Krav/mulighet til spesialisering eller valg av studieretning
• Innføringsopplegg bachelor
• Fordypningskrav – bachelor (krav til 80 SP fordypning beskrives, det vil si hvilke emner som må tas og kan tas for å oppnår kravet til emnenes nivå mv.)
• Eventuelle progresjonskrav
• Andre krav (eventuelle andre krav som må oppfylles for å få tildelt graden)

Skikkethetsvurdering
Angi om utdanningen omfattes av skikkethetsvurdering etter lov om universiteter og høyskoler § 4-10 (liste finnes i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning)

Rammeplan
Angi eventuelle krav i gjeldende rammeplaner for studiet.

Samarbeid med andre institusjoner (bokmål og engelsk), SP-COOPER (under «Faglig programbeskrivelse» på NMBUs studieprogramsider)
Her beskrives eventuelt, systematisk samarbeid med andre institusjoner i Norge eller i utlandet. Det kan for eksempel dreie seg om at deler av studiet gis et annet sted enn ved NMBU eller at deler av studiet blir tilbudt i samarbeid med andre institusjoner.

Utvekslingsmuligheter (bokmål og engelsk), SP-ABROAD (under «Faglig programbeskrivelse» på NMBUs studieprogramsider)
Studieprogrammet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets nivå, omfang og egenart. Alle program, som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal studentutveksling, hvor innholdet i utvekslingen er faglig relevant.

Redegjør for hvordan studieprogrammet er lagt til rette for utveksling i minst ett semester hos en partnerinstitusjon. Det skal ikke redegjøres for utveksling underlagt de generelle avtalene. Disse er beskrevet her: www.nmbu.no/student/utveksling

Tilrettelegging, studenter, partneruniversitet (bokmål og engelsk), SP-ARRANGE (under «Faglig programbeskrivelse» på NMBUs studieprogramsider)
Redegjørelse for hvordan programmet er lagt til rette for mottak av studenter fra partneruniversiteter. Beskrivelse av hvor stor andel av undervisningen som kan være på engelsk og av hvordan grupper av emner kan settes sammen til semesterpakker.

Til vitnemål og DS –om studieprogrammet (bokmål, nynorsk og engelsk), SP-DIPLOMA (på vitnemål / Diploma Supplement)
Denne teksten vil bli benyttet til vitnemålets side 2, felt 2, med overskriften «Studieprogrammets målsetting, innhold og organisering. Den engelske teksten benyttes på vitnemål fra engelskspråklig studieprogram, samt på DS under punkt 4.2.

Til DS – Fag/studieretninger (engelsk), SP-FAG (på Diploma Supplement)
Denne teksten vil bli benyttet til punkt 2.2 i Diploma Supplement.  Oppgi hovedemnene i studiet. Med dette menes enten studieretning eller én til tre hovedområder/fordypninger i kvalifikasjonen. Generelt bør ikke hovedområder/fordypninger under 60 studiepoeng nevnes her. Studieretninger listes opp uavhengig av antall studiepoeng.

(Kort) introduksjon til søkere (bokmål), P-KORTINTR (på Utdanning.no)
Denne teksten skal være et utgangspunkt for å lage kortversjoner av programbeskrivelser til Studieguide, Utdanning.no og NMBUs hjemmeside. Formålet er markedsføring og rekruttering. Det skal derfor være en kortfattet tekst med et aktivt, lettfattelig og selgende språk. Teksten skal ha en kort ingress (2-3 setninger) og organiseres rundt følgende overskrifter (jf. Studieguiden):
• Hva blir jeg?
• Hva lærer jeg?
• Oppbygging av studiet

Søknadsfrist internasjonale studenter DIKU (engelsk), P-SIUDLINE (på Study in Norway)
Fast tekst:
Nordic applicants: June 1
EU applicants: June 1
Non EU-applicants: December 1

Programbeskrivelse (engelsk), P-SIUDESC (på Study in Norway)
Kort beskrivelse av programmet (på engelsk, gjerne lik tekst som på) programsiden

Formelle opptakskrav (engelsk), P-SIUPRREQ (på Study in Norway)
Fast tekst: “Higher Education Entrance Qualification and a completed bachelor's degree comparable to a Norwegian bachelor's degree included a specialization worth 80 ECTS. Documented proficiency in English in accordance with NMBU regulations”. Programspesifikk tekst, gjerne lik opptakskrav på nettsiden.

Published 1. oktober 2015 - 19:11 - Updated 26. oktober 2020 - 13:42