Periodisk evaluering program

Formålet med programevaluering

Formålet med evaluering av studieprogram er å legge til rette for kontinuerlig forbedring av programmene ved NMBU. Programevalueringen skal bidra til at studieprogrammets læringsmål er oppdaterte og relevante, og at emnene som inngår i programmet er utformet med læringsaktiviteter og evalueringsformer på en slik måte at studentene oppnår studiets læringsutbytter. Evalueringene skal også bidra til at programmene har en plass i NMBUs samfunnsoppdrag og har relevans for arbeidsmarked og samfunn generelt.

NMBU har to typer programevalueringer: årlig- og periodisk evaluering. Til sammen skal evalueringene gi et tilstrekkelig faglig, pedagogisk og strategisk grunnlag for beslutninger om utviklingstiltak og om opprettelser/nedleggelser av programmer. 

Kort om periodisk evaluering

Den periodiske evalueringen er et komplement til den årlige programevalueringen og skal bidra med et helhetlig og eksternt blikk på programmets form og innhold. Den skal på linje med den årlige evalueringen, være et redskap for fagmiljøene i deres arbeid med å utvikle programmet.

Den årlige evalueringen, som ligger til grunn for vurderingen av behovet for en periodisk evaluering, gjennomføres på høsten. Basert på vurderingen av programrapportene og fakultetets vurdering i kvalitetsrapporten, vedtar rektor i forbindelse med porteføljevurderingen hvilke programmer som skal gjennomføre periodisk programevaluering. 

Periodisk evaluering gjennomføres etter en syklus på 7-10 år. Det gis et tilskudd til fakultetet på 150.000 kroner til gjennomføringen. Resterende utgifter dekkes av fakultetet.

Den periodiske evalueringen gjennomføres i tre trinn:

  • fakultetets forarbeid - egenevaluering og forslag til evalueringskomite og rammer for gjennomføring av ekstern evaluering
  • ekstern komités evaluering som resulterer i en evalueringsrapport
  • fakultetets oppfølging av komiteens evalueringsrapport.

Fakultetets forarbeid - egenevalueringsrapport og forslag til rammer for ekstern evaluering

Formålet med fakultetets forarbeidet er å finne problemstillinger rundt programmet som krever en nærmere vurdering, identifiserer forslag til ekstern komitee og sette rammer for evalueringen. Det tas utgangspunkt i programrapportene for de siste fem årene og annen kunnskap fakultetet har om styrker og utfordringer i programmet.

Det nedsettes en prosjektgruppe ved det aktuelle fakultetet. Prosjektgruppen bør ha god forankring i fagmiljøet og organisasjonen rundt programmet og kan samsvare med programråd for programmet. Det skal være minst en studentrepresentant i gruppen.

Tidsplan for evalueringen settes.

Prosjektgruppen utarbeider et forslag til egenevalueringsrapport som danner grunnlaget for den eksterne komiteens evalueringsarbeid. Egenevalueringsrapporten skal ha informajon om og en vurdering av studieprogrammet, inneholde formål med evalueringen, relevante problemstillinger og temaer som evalueringskomiteen skal vurdering. Det er utarbeidet en veileder for egenevalueringsrapporten Veileder for egenevalueringsrapport ved periodisk programevaluering ved NMBU
Som vedlegg til egenevalueringsrapporten skal komiteen motta følgende: emne- og programbeskrivelser for programmet, beskrivelse av faglig og pedagogisk kompetanse hos de medvirkende i programmet, NMBUs visjon og strategi, NMBUs Læringsfilosofi, NMBUs sjekkliste med kvalitetskriterier for godkjenning av gradsprogrammer. Annen relevant informasjon om NMBU, fakultetet og programmet kan legges ved etter behov.

I tillegg til egenevalueringsrapporten leverer prosjektgruppen forslag til medlemmer av evalueringskomite, plan og budsjett for selve gjennomføringen av evalueringen og ønsket leveranse.

Den eksterne evalueringskomiteen skal ha en sammensetning som sikrer kvalitet i evalueringen både på det aktuelle fagområdet og innen pedagogikk/didaktikk. Om komiteen:

  • Minimum medvirkning fra én på professornivå og én på førsteamanuensisnivå samt fra én student. Samtlige innhentet eksternt.
  • Gjerne ha representanter fra arbeids- eller samfunnsliv. Hvis ikke må disse bidra inn i evalueringen på annen måte.
  • Kollegiale forhold som kan påvirke den objektive rollen til den eksterne komiteen skal unngås i både utvelgelse av komitémedlemmer og under besøket.

Prorektor for utdanning godkjenner fakultetetes egenevalueringsrapport samt komiteens sammensetning. Tilskuddet fakultetet mottar utbetales etter at dette er godkjent.

Ekstern komités arbeid

Etter godkjenning av fagmiljøets egenevalueringsrapport kan den eksterne komiteens evaluering iverksettes. Komiteens evalueringsarbeid skal være kriteriebasert, jf. veilederen krav til gradsprogrammer ved NMBU. Programmet skal også vurderes i lyset av NMBUs visjon, strategi og NMBUs Læringsfilosofi. Fokus for komiteens arbeid bør være fakultetets formål med evalueringen og problemstillinger, slik de fremkommer i egenevalueringen, men komiteen kan selvsagt finne andre fokusområder de gjennom sitt arbeid ser behov for å undersøke og belyse.

Hele eller deler av den eksterne komiteen kan besøke NMBU, for å utvide innhentingen av informasjon til også å omfatte intervjuer og møter.

Den eksterne evalueringskomiteen gjennomfører evalueringen og leverer innen en gitt frist en evalueringsrapport med konkrete forslag til tiltak. Rapporten skal ta utgangspunkt i de rammene for sluttprodukt, som ligger i grunnlaget for evalueringen. Det skal redegjøres for gode og svake sider ved programmet og foreslås konkrete tiltak.

Det anbefales at den eksterne komiteen presenterer sine funn for fakultetet/fagmiljøet når deres arbeid er ferdig.

Fakultetets oppfølging av komiteens evaluering

Fakultetet (fagmiljøet/prosjektgruppen) vurderer rapporten fra evalueringskomiteen og hvilke tiltak som skal følges opp og setter opp en tidsplan for dette. En oppfølgingsplan skal foreligge innen en gitt frist etter at rapporten er levert. Fakultetet og fagmiljøet har ansvaret for implementering av tiltak i etterkant av evalueringen. Det blir rapportert om implementeringen av planen i den årlige rapporteringen om programmet.

Prorektor for utdanning godkjenner oppfølgingsplanen.  

Ansvar og roller

Dekan/fakultetsstyre
har ansvar for at det gjennomføres periodiske evalueringer minimum hvert 7.-10. år og at det foreligger en oversikt/rullerende plan for evalueringene. Innstiller årlig til rektor hvilke programmer som skal evalueres.

Dekan/fakultet
Dekan har ansvar for at roller og ansvar i arbeidet med periodisk programevaluering plasseres i henhold til det som passer fakultetet. Har ansvar for at en tiltaksplan utarbeides og at denne følges opp.

Prosjektgruppe på fakultetet /programråd
Det nedsettes en prosjektgruppe ved det aktuelle fakultetet som står for gjennomføring av arbeidet med evalueringen på fakultetet. Prosjektgruppen utarbeider et forslag til egenevalueringsrapport. Vurderer rapport fra evalueringskomiteen og utarbeider forslag til oppfølgingsplan.
Prosjektgruppen bør ha god forankring i miljøet og organisasjonen rundt programmet og kan samsvare med programråde for programmet. Det skal være minst en studentrepresentant i gruppen. 

Prorektor for utdanning
Godkjenner fagmiljøets forslag til egenevalueringsrapport og evalueringskomite. Godkjenner oppfølgingsplanen.  

Ekstern evalueringskomite.
Utarbeider evalueringsrapport som redegjøres for gode og svake sider ved programmet og identifiserer konkrete tiltak.

Studentmedvirkning:
Det stilles krav til studentrepresentasjon i prosjektgruppe og evalueringskomite. For øvrig vises til den organiserte studentmedvirkningen som sikres ved den faste representasjonen av studenttillitsvalgte i fakultetsstyre og fakultetets studieutvalg. 

Spesielt om periodisk evaluering av veterinær- og dyrepleierutdanningen

Veterinærutdanningen og dyrepleierutdanningen følger rutinene for den periodiske evalueringen/akkrediteringen i regi av henholdsvis The European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) og ACOVENE (Accreditation committee for veterinary nurse education).

Published 5. november 2015 - 17:23 - Updated 22. september 2022 - 12:55