Krav til program

De samlede kravene som til enhver tid stilles til alle studieprogram ved NMBU er samlet i dokumentet Veileder - Krav til gradsprogram ved NMBU.
Veileder sammenstiller krav til studieprogram som fremkommer i lover, forskrifter og rammeverk (se liste nederst på siden) og de føringer og krav man finner i NMBUs strategi.

Veilederen Krav til gradsprogrammer ved NMBU gjelder for alle studietilbud, både nye og eksisterende, som fører fram til en grad ved NMBU. Alle kravene skal til enhver tid være oppfylt, og dette kontrolleres ved:

  • opprettelse av nye programmer,
  • årlig på høsten i forbindelse med programevaluering med programrapport og -registering og
  • i forbindelse med periodiske programevalueringer.

Utvikling av nytt studieprogram (akkreditering) 

Søknaden om opprettelse av nye gradsgivende studieprogram ved NMBU skal inneholde en vurdering av alle kravene som er beskrevet i veilederen Krav til gradsprogrammer ved NMBU. Fakultetet, ekstern sakkyndig og NMBUs studieutvalg skal vurdere om kriteriene er oppfylt.

Fakultetet må gjøre en vurdering av om kriteriene for alle punkt er oppfylt. Hvis det er krav der det fremkommer at det er behov for videreutvikling og utbedring, skal det utarbeides planer for arbeidet fremover. I søknaden gjengis fakultetets vurderinger og eventuelle planer for videreutvikling og utbedringer.

De sakkyndige skal gjøre en faglig vurdering av om kravene er oppfylt i hvert enkelt tilfelle basert på det fakultetet beskriver i søknaden og de kravene som angis i veilederen.

NMBUs studieutvalgt vurdere avslutningsvis også om programmet oppfyller kravene. Endelig godkjenning av programmet gjøres av universitetsstyret.

Årlig evaluering av studieprogram (inkludert årlig kontroll med at program oppfyller krav)

Den årlige programevalueringen er en egenevaluering som gir en mulighet for de programansvarlige til å gjennomgå og vurdere programmet og til å gjøre justeringer. Evalueringsarbeidet skal være kriteriebasert, jfr. Krav til gradsprogram ved NMBU.

Den årlige programevlaueringen resulterer i en programrapport, som beskriver status forestilles av rektor og som leveres i oktober. Som et resultat av den årlige evalueringen, gjennomføres også kontroll av om studieprogram oppfyller kriteriene. Det anbefales at sjekklisten i veilederen Krav til gradsprogrammer ved NMBU (side 3-6) benyttes. Gjennomført kontroll registreres i FS i sammenheng med revisjon av programbeskrivelsen for neste studieår.

Periodisk evaluering av studieprogram

Veileder - Krav til gradsprogram ved NMBU er et verktøy for fakultetet ved utarbeidelse av egenevalueringsrapport ved periodisk evaluering av studieprogram.

Den eksterne komiteens evalueringsarbeid skal være kriteriebasert, jf. veilederen krav til gradsprogrammer ved NMBU. 

 

Lover, forskrifter og rammeverk med krav til NMBUs studier

Dersom man ønsker å sette seg inn i hovedkravene til kvalitet i studieprogram finnes disse i KDs forskrift om kvalitet i høyere utdanning - kapittel 2 og 3, NOKUTs studietilsynsforskrift - kapittel 2 og i NMBUs studieforskrift - kapittel 19.

Published 9. januar 2018 - 14:26 - Updated 3. september 2019 - 14:50