sakkyndig programgodkjenning

Ved godkjenning av nye gradsprogrammer ved NMBU oppnevnes 1-2 sakkyndige av rektor etter forslag fra instituttet.

De/den sakkyndige:

 • Skal ha kompetanse i og erfaring fra gjennomføring av tilsvarende eller beslektet studium
 • Skal ha formell kompetanse på et høyere nivå enn det studieprogrammet som søker godkjenning.
 • Ved godkjenning av nye program på ph.d.-nivå kreves faglig kompetanse på professornivå for sakkyndige.
 • Ved godkjenning av program på mastergradsnivå kreves faglig kompetanse minst på førstestillingsnivå.
 • For bachelorgrader bør de sakkyndige ha kompetanse tilsvarende høgskolelektor eller høyere.
 • Sakkyndige for programmer på masternivå eller høyere må ha relevant internasjonal kompetanse og bør gjerne hentes fra en institusjon i utlandet.
 • Sakkyndig bør ha kompetanse innenfor evaluering/kvalitetssikring.
 • Sakkyndige kan ikke ha oppgaver ved fakultetet som tilbyr programmet eller ha andre tilknytninger som medfører inhabilitet.

Sakkyndiges oppdrag:

De sakkyndige skal gjøre en faglig vurdering av søknaden med programbeskrivelse opp mot kvalitetskriteriene i kravspesifikasjonen. De sakkyndige skal gi sine vurderinger til fakultetet og konkludere med om de anbefaler opprettelse av det nye programmet eller ikke. De sakkyndige bes vurdere alle krav og komme med påpekninger der fakultetet har behov for endringer eller utbedringer eller der kravet ikke er oppfylt.


Dokumentasjon som oversendes sakkyndig

 • Velkomstbrev med beskrivelse av sakkyndigs oppgave og avtalt honorar for arbeidet.
 • Fakultetets søknad med programbeskrivelse
 • NMBUs sjekkliste med kvalitetskriterier for godkjenning av gradsprogrammer (Veileder -krav til gradsprogrammer ved NMBU).
 • Annen relevant informasjon om NMBU, fakultetet og programmet kan legges ved etter behov.

 

Published 10. september 2020 - 8:37 - Updated 10. september 2020 - 9:10