Utvikle nytt program

 

Rutine for godkjenning av nye studieprogram ved NMBU, akkreditering.

Rutinen for godkjenning av nye studieprogram gjelder for alle program som fører fram til en bachelor- eller mastergrad ved NMBU. Prosessen med utvikling og godkjenning av et nytt studieprogram tar lang tid, det er viktig at prosessen begynner tidlig nok.

Formål med rutinen

NMBUs studieprogram skal holde et høyt faglig og pedagogisk nivå og bidra til at NMBU oppfyller sitt samfunnsoppdrag og egne strategiske planer. Programmene skal oppfylle gjeldende norske lover og forskrifter og NMBUs studieforskrifter.

Følgende dokumenter hører til rutinen:

  • Veileder - Krav til gradsprogram ved NMBU. 
  • Mal for beskrivelse av studieprogram 
  • Retningslinjer for oppnevning av sakkyndige for programgodkjenning

Strategisk forankring og igangsettelse av prosess med nytt studieprogram

For nye programmer skal fakultetet først sende en idéskisse til rektor med kopi til studiedirektør. Dette skal senest skje i forbindelse med behandling av porteføljen året før programmet ønskes tatt inn i porteføljebehandlingen (det betyr i realiteten høsten ca 2 år før man ønsker at programmet skal starte opp). Studieavdelingen ettspør denne informasjonen i forbindelse med fakultetenes studiekvalitetsrapportering, som har frist ca 1.oktober hvert år.

Ideskissen skal inneholde følgende overordnede vurderinger:

  • Studieprogrammets samsvar med universitetets og fakultetets strategi og samfunnsoppdrag, herunder også forskningsstrategier
  • Overordnet forventet læringsutbytte/læringsmål
  • Relevans, rekrutteringsgrunnlag og arbeidsmarked, forventet antall studenter
  • Robuste fagmiljø, tverrfaglighet og utnyttelse av synergier med andre fagmiljøer, kobling til forskning
  • Eksterne samarbeidspartnere som man vil bruke i utformingen av det nye programmet
  • Finansiering

Fakultetet oppretter en sak i NMBUs arkivsystem P360 der ideskissen arkiveres. Saksnummeret i P360 skal følge hele saksprosessen.

Prorektor for utdanning, i samarbeid med studiedirektøren, legger frem skissen for rektors lederteam og NMBUs studieutvalg (NMBU-SU), som vurderer skissen i forhold til eksisterende program ved NMBU og i landet for øvrig. Det bør også vurderes om det i forbindelse med opprettelsen kan foretas sammenslåinger eller andre omgjøringer i dagens portefølje eller om det planlagte programmet kan opprettes som studieretning innenfor et eksisterende program.

Rektor gir sin eventuelle tilslutning til at fakultetet fortsetter planarbeidet med sikte på å opprette programmet med utgangspunkt i om programmet bidrar vesentlig til at NMBU oppfyller sitt samfunnsoppdrag og strategiske planer. Rektor bes gi innspill til prosessen videre med tanke på utnytting av synergier, økonomisk bærekraft og bidrag til ekstern medvirkning i utviklingen.

Etter at rektor har gitt sin tilslutning, går fakultetet i gang med utredning, detaljplanlegging av programmet og søknad.

Planlegging av det nye programmet på fakultetet

Fakultetet involvere eksterne samarbeidspartnere under arbeidet med planlegging av studieprogrammene. Den eksterne medvirkningen skal beskrives i søknaden.

Fakultetet utvikler programmet og lager studieplan og programbeskrivelse i tråd med kravene til beskrivelse av studieprogram. Benytt Mal for beskrivelse av studieprogram til programbeskrivelsen (i malen finnes også krav til beskrivelse av studieprogram). Fakultetet går gjennom programbeskrivelsen og sjekker denne opp mot kvalitetskriteriene i Mal for beskrivelse av studieprogram eller Krav til gradsprogram ved NMBU . Det gjøres om nødvendig endringer i programbeskrivelsen for å oppfylle kriteriene.

Fakultetet skriver søknad om programgodkjenning i tråd med kriteriene for godkjenning av gradsprogram ved NMBU. Kriteriene finnes i Veilederen Krav til gradsprogram ved NMBU. Søknaden skal inneholde en vurdering av alle kriterier.  Hvis det forekommer elementer hvor kriteriene ikke er oppfylt eller hvor det er med behov for videreutvikling og utbedring, skal det utarbeides planer for arbeidet fremover. I søknaden gjengis disse vurderingene og eventuelle planer for videreutvikling og utbedringer. Studieutvalget ved fakultetet (Fak-SU) behandler søknaden og bekrefter at søknaden er klar til å sendes til sakkyndig for vurdering.

En eller to sakkyndige foreslås av fakultetet og oppnevnes av rektor. NMBU bruker samme krav til sakkyndiges kompetanse som NOKUT Retningslinjer for oppnevning av sakkyndige for programgodkjenning. Fakultetet oversender sakkyndige søknaden med programbeskrivelse. Sakkyndig gjennomgår søknaden, og gjøre en faglig vurdering av om kravene er oppfylt i hvert enkelt tilfelle basert på det fakultetet beskriver i søknaden og de kravene som angis i veilederen. Sakkyndig(e) sender sine vurderinger og konklusjoner til fakultetet. Om nødvendig reviderer fakultetet programbeskrivelse og søknad. 

Fakultetsstyret behandler til slutt søknaden sammen med vurderingen fra de sakkyndige. Fakultetsstyret gjør en vurdering av om kriteriene for godkjenning er oppfylt og vedtar en tilråding om godkjenning av programmet. 

 

Godkjenning av kvalitetskriteriene og vedtak om opprettelse

Fakultetet oversender søknaden (inklusive vedlegg) og fakultetets vedtak til studiedirektøren senest innen medio oktober for behandling i universitetets studieutvalget (NMBU-SU), rektors ledergruppe (RLG) og Universitetsstyret (US).

NMBU-SU vurderer om kvalitetskriteriene for godkjenning er oppfylt og gjør vedtak om tilråding til godkjenning av programmet etter kriteriene.

Etter at NMBU-SU har vurdert kriteriene for godkjenning behandler RLG søknaden fra fakultetet om opprettelse av det nye programmet.

Både NMBU-SU og RLG kan gjøre merknader om punkter som må utbedres og tilrå at programmet blir midlertidig godkjent for en periode.

US fastsetter hvert år hvilke studieprogram som skal tilbys kommende studieår i egen saksrutine («studieprogramporteføljesaken»). Bare studieprogrammer som er godkjent etter denne rutinen vurderes for å bli inkludert i NMBUs portefølje av gradsprogrammer.

Informasjon om det nye programmet i FS, på nettsider og markedsføring av programmet

Plan for markedsføring av programmet må på plass. Kommunikasjonsavdelingen (KA), opptak og FS-hjelp må involveres.

Nettside opprettes (KA er behjelpelig) og informasjon om programmet må registreres i FS (FS-hjelp oppretter programmet i FS).  Frister for dette er ca. 15.november (gjøre samtidig med at tekster om eksisterende program revideres). At fristen overholdes sikrer at informasjon om det nye programmet kommer ut på utdanning.no (og på studyinnorway.no for engelskspråklig program). Opptak trenger informasjon om programmet for å sikre at det åpnes for opptak. 

For program hvor man ønsker internasjonale søkere i opptaket på høsten, må dette avklares. Man tar da opp søkere med forbehold om at programmet blir godkjent. Dette avklaresInternasjonalt opptak åpner 15. oktober. Informasjon om programmet på nett og i FS må da være på plass før 15.oktober. Opptak må informeres i god tid før 15. oktober og aller senest 1. oktober.

Fakultetet er ansvarlig for at den elektroniske versjonen av studiehåndboka/programregisteret til enhver tid er oppdatert for sine program.

Fornyet godkjenning

Ved vesentlig endring i studieprogram som følge av det kontinuerlige utviklingsarbeidet eller som følge av ekstern periodisk programevaluering kan fornyet godkjenning av programmet være aktuelt (reakkreditering). Ved fornyet godkjenning gir studiedirektøren en vurdering av om bruk av sakkyndige er nødvendig.

Published 1. oktober 2015 - 19:13 - Updated 1. February 2022 - 9:05