Utvikle nytt program

 

Rutinens formål

NMBUs studieprogram skal holde et høyt faglig og pedagogisk nivå og bidra til at NMBU oppfyller sitt samfunnsoppdrag og egne strategiske planer. Programmene skal oppfylle gjeldende norske lover og forskrifter og NMBUs studieforskrifter.

Følgende dokumenter hører til rutinen:

 • Veileder - Krav til gradsprogram ved NMBU
 • Mal for beskrivelse av studieprogram 
 • Retningslinjer for oppnevning av sakkyndige for programgodkjenning

Overordnet tidsplan

Bildet under viser overordnet tidsplan for opprettelse av nytt studieprogram. Utvikling og godkjenning av et nytt program tar lang tid. Det er derfor viktig at prosessen begynner tidlig nok.

Tidsplan nytt program. Klikk på bildet for å åpne PDF-fil med planen.
Foto
NMBU

Strategisk forankring og innledende vurderinger

Idéfase og forankring i fakultetsstyret
Etter en idéfase om opprettelse av nytt program på fakultetet, må planene forankres i fakultetsstyret før de kan meldes inn til studiedirektøren.

Innmelding av planer om nytt program
Fakultetet melder inn planer om opprettelse av nytt program til studiedirektøren i perioden mellom oktober og desember - nesten to år før planlagt oppstart av programmet. (Det er ikke utarbeidet noen mal for innmelding av planer.)

Fakultetet oppretter en sak i NMBUs arkivsystem ved innmelding av planer om opprettelse av nytt program. Saksnummeret skal følge hele saksprosessen.

Oppstartsmøte
Studiedirektøren innkaller til et oppstartsmøte med fakultetet og prorektor for utdanning. Målet med møtet er å avklare hva fakultetet må forberede til behandling i NMBUs studieutvalgs (NMBU-SU) programseminar (se under). Fra fakultetet deltar dekan, undervisningsleder, saksbehandler/administrativ støtte og programmiljøet. Det deltar også en saksbehandler fra studieavdelingen sentralt som vil være ansvarlig for saksbehandlingen inn mot NMBU-SU og universitetsstyret og som kan gi fakultetet råd om prosessen.

NMBU-SUs programseminar i januar/februar, diskusjon av skisse
NMBU-SUs programseminar arrangeres i januar/februar. Her vil ny skisse bli diskutert, og formålet med diskusjonen er

 • å øke samarbeidet på tvers av fakultetene når nye program utvikles
 • å ivareta at det blir gjort viktige avklaringer mellom involverte fakultet
 • å diskutere hvilke konsekvenser et eventuelt nytt program har for NMBUs totale studieprogramportefølje tidlig i prosessen
 • å gi råd til prorektor om videre prosess

På seminaret presenterer fakultetet skissen til nytt program og problemstillinger diskutert i oppstartsmøtet. Skissen oversendes utvalget i forkant av seminaret.

Skissen skal inneholde beskrivelse av:

 • Overordnet om programmet, inkludert overordnet forventet læringsutbytte/læringsmål
 • Studieprogrammets relevans for og samsvar med universitetets strategier, planer og samfunnsoppdrag, herunder hvordan programmet bidrar til økt kompetanse innen tverrfaglighet og bærekraft
 • Programmets relevans, rekrutteringsgrunnlag og arbeidsmarked, forventet antall studenter
 • Opptakskrav
 • Robusthet i fagmiljø, tverrfaglighet og utnyttelse av synergier med andre fagmiljø, kobling til forskning
 • Bidrag fra andre fakultet/interne programmiljø i utviklingen av nytt program
 • Eksterne samarbeidspartnere som man vil bruke i utviklingen av nytt program
 • Forhold til eksisterende program ved NMBU og i landet ellers
 • Konsekvenser av nytt program for undervisningsinfrastruktur, lokaler, kapasitet på innføringsemner og emner gitt av andre fakultet
 • Finansiering

På seminaret skal SU vurdere punktene som beskrives i skissen (se liste over) og blant annet særlig legge vekt på forhold til eksisterende program: Bør det foreslåtte programmet medføre sammenslåinger eller andre endringer i dagens portefølje, eller kan det opprettes som studieretning innenfor et eksisterende program. Unødig overlapp og konkurranse med andre program skal vurderes.

Seminaret skal resultere i en tilrådning om det skal jobbes videre med utvikling av programmet, hvilke personer/fagmiljø/administrative fra andre fakultet ved NMBU som skal være involvert i prosjektgruppen som utvikler programmet, samt om prosjektgruppen må avklare andre hensyn/konsekvenser underveis i arbeidet.

Klarsignal for videre utvikling
Prorektor gir etter programseminaret tilbakemelding til fakultetet om programutviklingsarbeidet kan starte og hvilke innspill fakultet må ta med seg fra NMBU-SUs programseminar (inkludert personer/fagmiljø/administrasjon fra andre fakultet som bør være involvert i prosjektgruppens arbeid). Kun program som bidrar vesentlig til at NMBU oppfyller sitt samfunnsoppdrag og strategiske planer vil bli gitt klarsignal.

Utvikling og kvalitetssikring på fakultetet

Utvikling og kvalitetssikring på fakultetet består av arbeidet i prosjektgruppen, ekstern medvirkning, behandling i FAK-SU, sakkyndig vurdering og fakultetsstyrebehandling.

Prosjektgruppen
Fakultetet nedsetter medlemmer til prosjektgruppen. Det anbefales å koble på saksbehandler ved fakultetet i arbeidet og at saksbehandler i studieavdelingen sentralt er koblet på arbeidet for å kunne gi råd underveis. Gruppen skal også inkludere personer/fagmiljø/administrasjon fra andre fakultet som NMBU-SU har foreslått.

Prosjektgruppen bør utarbeide en plan for arbeidet som bør avstemmes med saksbehandler på fakultetet og ev. sentralt for å sikre at man rekker de nødvendige behandlinger. Arbeidet foregår fra februar til 1. oktober.

Prosjektgruppen er ansvarlig for å utvikle programmet samt utarbeide programbeskrivelse med studieplan og søknad. Se

 • Mal for beskrivelse av studieprogram, som også viser krav som stilles til beskrivelse av studieprogram
 • Krav til gradsprogram ved NMBU som omtaler alle krav som stilles til gradsprogram ved NMBU. Denne er også mal for søknad om godkjenning av gradsprogram ved NMBU. Søknad om godkjenning av nytt program skal inneholde en vurdering av alle kriterier i dette dokumentet.

Tidlig i prosessen må prosjektgruppen

 • ta initiativ til å utrede behov for undervisningsinfrastruktur og lokaler i samarbeid med eiendomsavdelingen og studieavdelingen
 • involvere emneansvarlige for emner som inngår i det nye programmet slik at de er forberedt
 • vurdere om det må opprettes samarbeidsavtaler på tvers av fakultet på NMBU eller med andre institusjoner

Eksterne innspill
Fakultetet skal involvere eksterne samarbeidspartnere i planleggingen av det nye programmet. Medvirkningen skal beskrives i søknaden.

Status til NMBU-SU i mai/juni
I mai/juni skal status for arbeidet legges fram for NMBU-SU som en kvalitetskontroll og for å sikre god involvering av andre fakultet og eksterne i utarbeidelsen av programmet. Det er viktig at det gjøres rede for vurderinger av eventuelle konsekvenser av det nye programmet som prorektor har bedt fakultetet utrede (oppfølging av NMBU-SUs seminar i januar/februar).

FAK-SU før sakkyndig vurdering
FAK-SU bør være tett koblet på prosessen og bør gi innspill til søknaden både før og etter den sakkyndige vurderingen. Første utkast til søknad og programbeskrivelse bør være klart for oversendelse til sakkyndig vurdering i juni. Det anbefales at FAK-SU gjennomgår søknaden (vurderer den mot kriteriene) og bekrefter at den er klar til vurdering av sakkyndig(e) før den oversendes.

Sakkyndig vurdering
En eller to sakkyndige foreslås av fakultetet og oppnevnes av prorektor for utdanning. NOKUTs krav til sakkyndiges kompetanse brukes (se Retningslinjer for oppnevning av sakkyndige for programgodkjenning). Sakkyndig(e) skal gjennomgå søknaden inkludert programbeskrivelse og studieplan og gjøre en faglig vurdering av om hvert enkelt element oppfyller kravene i veilederen, Krav til gradsprogram ved NMBU.

Oppfølging etter sakkyndig vurdering
Den sakkyndige vurderingen behandles av prosjektgruppen, FAK-SU og fakultetsledelsen (dekan). Om nødvendig reviderer prosjektgruppen programbeskrivelse og søknad. Hvis kriteriene ikke er oppfylt eller det er behov for videreutvikling og utbedring, skal det utarbeides planer for videre arbeid. Planene skal gjengis i søknaden.

Endelig godkjenning i FAK-SU og fakultetsstyret
Endelig søknad og sakkyndig vurdering legges frem for FAK-SU. De vurderer om kriteriene for godkjenning er oppfylt og tilrår godkjenning av programmet. Fakultetsstyret tilrår endelig godkjenning på fakultetet samt fakultetets portefølje for neste studieår.

Både FAK-SU og fakultetsstyret kan ha innspill som krever justering av søknaden.

Oversendelse av søknad
Frist for endelig oversendelse av søknad (inkl. vedlegg) og fakultetets vedtak til studiedirektøren er 1. oktober. Dette gjøres i forbindelse med fakultetets årlige studiekvalitetsrapportering der innstilling til studieprogramporteføljen for kommende studieår inngår.

Godkjenning av kvalitetskriteriene og vedtak om opprettelse

Behandling i NMBU-SU og ULT
NMBU-SU vurderer om kvalitetskriteriene for godkjenning er oppfylt og vedtar tilråding om godkjenning av programmet etter kriteriene. Etter dette har universitetets lederteam (ULT) en strategisk diskusjon av porteføljen og gir råd til rektor om neste års studieprogramportefølje. Både SU og ULT kan gi merknader om punkter som må utbedres og tilrå at programmet blir midlertidig godkjent for en periode.

Endelig godkjenning i US
Universitetsstyret (US) vedtar opprettelse av nytt program i desember under den årlige fastsettingen av hvilke program som skal tilbys kommende studieår (egen saksrutine - «studieprogramporteføljesaken»). Bare studieprogram som er godkjent etter denne rutinen vurderes for å bli inkludert i NMBUs portefølje av gradsprogram.

Markedsføring, programinformasjon og opptak

Markedsføringsplan
Fakultetet må utarbeide en markedsføringsplan for programmet.

Programinformasjon på nettsider, Felles studentsystem (FS) og studiehåndboka
Kommunikasjonsavdelingen (KA) er behjelpelig med å opprette nettside. FS-hjelp oppretter programmet i FS. Fakultetet må registrere programinformasjon i FS innen ca. 15. november (samtidig med revidering av tekster om eksisterende program). Ved overholdelse av fristen publiseres informasjon om det nye programmet på utdanning.no, og på studyinnorway.no for engelskspråklige program. Fakultetet er ansvarlig for at den elektroniske versjonen av studiehåndboka/programregisteret til enhver tid er oppdatert for sine program.

Opptak
Fakultetet må sikre at opptakskontoret får informasjon om programmet slik at det kan åpnes for opptak. Ordinært opptak åpner i februar, med oppstart høsten etter.

Hvis fakultetet ønsker internasjonale søkere i opptaket på høsten, må dette avklares. NMBU tar da opp søkere med forbehold om at programmet blir godkjent. Internasjonalt opptak åpner 15. oktober. Opptakskontoret må informeres i god tid før og senest 1. oktober, og programinformasjon på nett og i FS må være på plass før 15. oktober.

Fornyet godkjenning

Ved vesentlig endring i studieprogram som følge av det kontinuerlige utviklingsarbeidet eller ekstern periodisk programevaluering, kan fornyet godkjenning av programmet være aktuelt (reakkreditering). Studiedirektøren vurderer om bruk av sakkyndige er nødvendig.

Published 15. september 2022 - 13:51 - Updated 16. september 2022 - 11:45