Årlig evaluering og kontroll eksisterende studieprogram

NMBU har ansvar for kvaliteten i alle studier som tilbys ved universitetet. Universitetet er pålagt å ha et system for både å sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningene.

Kvaliteten i studieprogrammen vurderes gjennom den årlige prograevalueringen, og resultatene gjengis i programrapportene og fakultetets overordnede kvalitetsrapport. Samtidig kontrolleres at alle NMBUs studieprogram tilfredsstiller kvalitetskravene både i nasjonale lover, forskrifter, rammeplaner og krav NMBU selv setter til sine studier gjennom egne forskrifter og strategier. Rapportene inngår i vurdering av kvaliteten i porteføljen og behov for forbedringstiltak i forbindelse med studieporteføljebehandlingen og kvalitetsmeldingen.

Ansvaret for studieprogrammene ligger hos dekanene. Det er derfor dekanene som er ansvarlige for at evaluering og kontroll gjennomføres, at resultatet rapporteres og at eventuelle avvik følges opp. 

 

Årlig evaluering og kontroll program

Årlig programevaluering

Formålet med programevaluering

Formålet med evaluering av studieprogram er å legge til rette for kontinuerlig forbedring av programmene ved NMBU. Programevalueringen skal bidra til at studieprogrammets læringsmål er oppdaterte og relevante, og at emnene som inngår i programmet er utformet med læringsaktiviteter og evalueringsformer på en slik måte at studentene oppnår studiets læringsutbytter. Evalueringene skal også bidra til at programmene har en plass i NMBUs samfunnsoppdrag og har relevans for arbeidsmarked og samfunn generelt. Det legges til grunn at det er det kontinuerlige, faglige utviklingsarbeidet ved fakultetene som driver programutviklingen.

Den årlige evalueringen utgjør det viktigste grunnlaget for vurderinger av tiltak/endringer. Resultatene fra denne ligger til grunn for vurderingen av behovet for en periodisk evaluering, som er et komplement til den årlige evalueringen. Til sammen skal evalueringene gi et tilstrekkelig faglig, pedagogisk og strategisk grunnlag for beslutninger om utviklingstiltak og om opprettelser/nedleggelser av programmer. 

Årshjul for årlig programevaluering

På vegne av rektor sendes det hver vår ut en bestilling til fakultetetene av de årlige programrapportene. Denne rapporten er en del av fakultetenes kvalitetsrapportering. Rapporteringsmalen legger opp til en kortfattet og standardisert programrapport.

Fristen fremgår av bestillingen og er vanligvis første halvdel av oktober.

Om evalueringen

Den årlige programevalueringen er en egenevaluering som gir en mulighet for de programansvarlige til å gjennomgå og vurdere programmet og til å gjøre justeringer. Evalueringsarbeidet skjer i regi av dem som er tettest på gjennomføringen av programmet og er en del av den løpende prosessen med å utvikle programmet faglig og pedagogisk.

Evalueringsarbeidet skal være kriteriebasert, jfr. Krav til gradsprogram ved NMBU. Programmet skal også vurderes i lyset av NMBUs visjon og strategi og NMBUs Læringsfilosofi. 

Om fakultetets rapportering

Fakultetene rapporterer i den årlige programrapporten om evalueringsarbeidet. Rapporteringen har til hensikt å dokumentere og synliggjøre evalueringsarbeidet. Programrapporten utgjør et grunnlag for fakultetenes kvalitetsrapportering og er et innspill i den årlige vurderingen av universitets programportefølje og NMBUs kvalitetsmelding. Programrapporten er på denne måten en del av den årlige syklusen for kvalitetssikring ved NMBU. Programrapportene er også grunnlag for vurdering av hvilke program som skal gjennomgå periodisk programevaluering.

Fakultetene vurderer selv hvilke datakilder som brukes og hva som vektlegges, da det kan være variasjoner fra program til program og fra år til år. Det legges til grunn at det er vurderingene av grunnlagsdata/resultater som skal synligjøres i rapporten, ikke grunnlagsdataene eller resultatene i seg selv. 

Ansvar for evaluering og rapportering

Ansvaret for den årlige gjennomføring og oppfølgning av programevalueringen ligger hos fakultetene. Organiseringen av arbeidet med evalueringen springer ut av den organiseringen rundt programmene som fakultetene har valgt.

Studieprogramleder 
har en nøkkelrolle som koordinator og samordner av utviklingsarbeidet rundt programmet. Han/hun har ansvar for, i samarbeid med programråd eller andre viktige bidragsytere, å vurdere programmet og foreslå en handlingsplan. Disse vurderingene nedfelles i programrapporten. Studieprogramleder koordinerer også arbeidet med oppfølgning av handlingsplanen.

Fakultetets studieutvalg 
drøfter og godkjenner programrapporten og sender disse til fakultetsstyret for endelig godkjenning. 

Fakultetsstyret 
godkjenner programrapportene for samtlige programmer ved fakultetet.

Dekanen 
har ansvar for at fakultetets programevaluering finner sted i henhold til rutinene, og at fakultetets kvalitetsrapport og programrapporter sendes til rektor. Dekanen har videre det overordnede ansvaret for oppfølging av handlingsplanen. Fakultetetes kvalitetrapport med programrapportene er dekanens melding til rektor om kvaliteten i fakultetets studieprogram.

Rektors ledergruppe 
gjennomgår og drøfter programrapportene samlet. Det vedtas hvilke programmer som skal gjennomgå periodisk evaluering.

Studentmedvirkning 
sikres i utgangspunktet ved den faste representasjonen av studenttillitsvalgte i programutvalg/-råd, undervisningsutvalg og fakultetsstyre. I de tilfeller hvor det ikke er programutvalg/-råd, skal studentrådet sikre at studenter med forankring i programmet, har vurdert rapporten. Fakultetene kan også bruke andre egnede former for studentmedvirkning i for eksempel referansegrupper. De skal videre se hen til kilder som involverer innhenting av studentenes oppfattelser av kvaliteten i studieprogrammer, herunder for eksempel Studiebarometeret og egne/NMBUs/NIFUs kandidatundersøkelser. En viktig del av oppfølgningen av evalueringene er løpende tilbakemelding til studentene om resultater og eventuelle endringer.

 

Årlig kontroll av at alle NMBUs studieprogram tilfredsstiller kvalitetskravene

Den jevnlige kontrollen med at alle NMBUs studieprogram tilfredsstiller kvalitetskravene gjøres årlig i forbindelse med årlig programevaluering på høsten. Også periodiske programevalueringen bidrar til kontroll av at kravene er oppfylt.

Kvaliteteskravene er å finne i Veilederen Krav til gradsprogrammer ved NMBU, og til den årlige kontrollen anbefales det å bruke sjekklisten i veilederen for å skaffe en oversikt. 

Registering av gjennomført kontroll gjøres i FS i forbindelse med den allerede etablerte årlige studieprogramregistreringen. Dekan er ansvarlig for å følge opp eventuelle avvik.

Ansvar for kvalitetskontroll

Dekanene er ansvarlige for at kontrollen gjennomføres, at resultatet rapporteres og at eventuelle avvik følges opp. Det er opp til fakultetene hvordan de organiserer arbeidet med kontrollen, men det anbefales at programrådene kobles på denne prosessen.

 

 

Published 16. januar 2018 - 14:51 - Updated 5. juli 2019 - 8:51