Kvalitetssikring av studieprogram

Studieprogrammene er kjernen i NMBUs utdanningsvirksomhet. NMBU har som selvakkrediterende institusjon, mulighet for selv å opprette nye studieprogram og har ansvar for løpende å sikre og utvikle kvaliteten i studieprogrammene, avdekke sviktende kvalitet og sørge for dokumentasjon av arbeidet. 

KSU program

Kvalitetssikringsrutinene for studieprogram:

NMBUs rutiner på programnivå skal bidra til at NMBUs mål og strategi oppnås og sørge for hensiktsmessige prosedyrer slik at institusjonen oppfyller sitt ansvar i forhold til krav i lover og forskrifter. Rutinene gir rammer for arbeidet med å etablerer, vedlikeholde, kontrollerer og videreutvikle studietilbudet.

Rutienene sørger for at ansvar og roller i prosessene beskrives og at det utarbeides dokumentasjon som gir god flyt av informasjon/beslutningsgrunnlag gjennom hele organisasjonen. 

Krav til studieprogram

Samler alle krav til studieprogram ved NMBU og er et verktøy til vurdering som benytte i prosessene for utvikling og godkjenning av nytt studieprogram og evaluering og kontroll av eksisterende program.

Godkjenning av studieprogramporteføljen

Årlige prosess for godkjenning av studieprogramporteføljen på bachelor- og masternivå samt en vurdering av kvaliteteten i porteføljen og behov for tiltak. Nye studieprogram kan i denne prosessen innlemmes i porteføljen og eksisterende program legges ned.

Utvikling og godkjenning av nytt studieprogram 

Prosess for utvikling av nytt studieprogram og sikring av kvaliteten i det nye programmet.

Årlig evaluering av studieprogram(inkludert årlig kontroll med at program oppfyller krav)

Årlig prosess for vurdering av kvalitet i program. Gir grunnlag for vurderinger av gjennomførte og behov for nye tiltak/endringer (angis programrapport), vurderingen av behovet for en periodisk evaluering. Resulterer i kontrollere av om program oppfyller alle krav.

Periodisk evaluering av studieprogram

Komplement til den årlige evalueringen og gir mulighet til en ekstern fagfellevurdering av programmet. 

Rutiner for kvalitetssikring av ph.d.-utdanningen

 Omhandler årlig og periodisk evaluering av ph.d.-utdanningen. 

Programråd

Det er det kontinuerlige, faglige utviklingsarbeidet i programmiljøene, som driver programutviklingen fremover ved universitetet. Dette arbeidet skjer i et samspill mellom forskning og utdanning, hvor oppbygningen av programmene og sammenhengene mellom lærings- og vurderingsformer og læringsutbytte løpende vurderes. Det stilles krav til at alle studieprogrammer skal ha programråd, og dette rådet er det naturlige organisatoriske navet for utviklingsarbeidet. Programrådet er også vesentlig for god gjennomføring og resultat av årlig og peridiske systematiske prosesser.

Mandat for programrådene utarbeides av fakultetene og godkjennes av dekan. Det kan defor være forskjeller i hvordan fakultetene organiserer arbeidet med programutvikling. I følge NMBUs styringsreglement skal programrådene bidra til god studiekvalitet og rådgi dekan i faglige spørsmål som faller inn under rådets oppgaver. Dekan bestemmer sammensteningen av programrådet og utnevner programrådsleder. Studenene og doktorgradsstudenenetens representasjon ska sikres i programrådene. Ekstern medvirkning i programutvikling kan sikres gjennom programråd. Ett programråd kan ha ansvar for flere program.

Støtte til programutviklingsarbeidet

Det er opprettet et eget Canvas-rom med informasjons- og opplæringsmoduler for programlederer, programråd, og alle som arbeider med studieprogram på bachelog- og masternivå. Her forkklares og utdypes krav til studieprogram og årlige og periodiske prosesser.

Læringssenteret kan bidra med opplæring og støtte i arbeidet med utvikling av læringsutbyttebeskrivelser.

Published 12. august 2015 - 8:43 - Updated 5. desember 2019 - 15:04