KSU program

Det er det kontinuerlige, faglige utviklingsarbeidet i programmiljøene, som driver programutviklingen fremover ved universitetet. Dette arbeidet skjer i et samspill mellom forskning og utdanning, hvor oppbygningen av programmene og sammenhengene mellom lærings- og vurderingsformer og læringsutbytte løpende vurderes. Programrådene er det organisatoriske navet for dette arbeidet.

Kvalitetssikringsrutinene skal danne en felles ramme for universitetets arbeid med å sikre kvalitet og legge til rette for systematikk. Rutinene skal generere dokumentasjon og sørge for god flyt av informasjon/beslutningsgrunnlag gjennom hele organisasjonen.

Kvalitetssikringen på programnivå står på tre bein: akkreditering (rutiner for oppretting av nye studieprogrammer), utvikling (rutiner for årlig og periodisk evaluering på programnivå) og kontroll (gjennomgang av at studieprogrammene tilfredsstiller kravene i lov/forskrifter i forbindelse med den årlige godkjenningen).

Kvalitetssikring av studieprogrammer ved NMBU.

Kvalitetssikring av studieprogrammer ved NMBU.

Foto
Katarina Klaren

De ulike rutinene skal støtte opp om hverandre og danne et helhetlig bilde av status for kvaliteten i programmene. Dette bildet utgjør vesentlig styringsinformasjon, som går inn i universitetsledelsens årlige vurdering kvaliteten i både studieprogram og studieprogramportefølje. Denne vurderingen ligger igjen til grunn for universitetsstyrets årlige vedtak om studieprogramporteføljen. Linker til rutinene:

I tillegg til kvalitetssikringsrutinene har NMBU andre, felles rammer for programutviklingsarbeidet, som skal bidra til utvikling og deling av kunnskap og erfaringer. Det stilles krav om at alle studieprogrammer skal ha programråd, noe som skal bidra til økt systematikk. I tillegg arbeides det med en opplæringsmodul for programledere og en fast støtte i arbeidet med utvikling av læringsutbyttebeskrivelser, begge deler i regi av Læringssenteret.

Published 12. august 2015 - 8:43 - Updated 9. januar 2018 - 10:58