KSU program

Kvalitetssikringsrutinene for studieprogram:

NMBUs rutiner på programnivå skal bidra til at NMBUs mål og strategi oppnås og sørga for hensiktsmessige prosedyrer slik at institusjonen oppfyller sitt ansvar i forhold til krav i lover og forskrifter. Rutinene gir rammer for arbeidet med å etablera, vedlikehalda, kontrollera og vidareutvikla studietilbodet.

Rutienene sørger for at ansvar og roller i prosessane blir beskrivne og at det blir utarbeidd dokumentasjon som gir god flyt av informasjon/avgjerdsgrunnlag gjennom heile organisasjonen.

Krav til studieprogram

Samlar alle krav til studieprogram ved NMBU og er eit verktøy til vurdering som nytta i prosessane for utvikling og godkjenning av nytt studieprogram og evaluering og kontroll av eksisterande program.

Godkjenning og vurdering av studieprogramporteføljen

Årleg prosess for godkjenning av studieprogramporteføljen på bachelor- og masternivå og dessutan ei vurdering av kvaliteteten i porteføljen og behov for tiltak. Nye studieprogram kan i denne prosessen innlemmast i porteføljen og eksisterande program blir lagd ned.

Utvikling og godkjenning av nytt studieprogram 

Beskriv prosessen for utvikling av nytt studieprogram og sikring av kvaliteten i det nye programmet.

Årleg evaluering av studieprogram (inkludert årleg kontroll med at program oppfyller krav)

Årleg prosess for vurdering av kvalitet i program. Gir grunnlag for vurderingar av gjennomførde og behov for nye tiltak/endringar, vurderinga av behovet for ei periodisk evaluering. Resulterer i kontrollar av om program oppfyller alle krav. Hovedtrekk blir angitt i programrapport.

Periodisk evaluering av studieprogram

Komplement til den årlege evalueringa og gir moglegheit til ei ekstern fagfellevurdering av programmet. 

 

Oversikt over noen sentrale milepæler i utdanningskvalitetsprosessene på bachelor- og masternivå

Klikk på bildet under for å åpne filen "Noen sentrale milepæler i utdanningskvalitetsprosessene"

Noen sentrale miepæler i utdanningskvalitetsprosessene, 2022.

Foto
NMBU

Rutiner for kvalitetssikring av ph.d.-utdanning

Omhandler årleg og periodisk evaluering av ph.d.-utdanninga.

 

Programråd

Det er det kontinuerlege, faglege utviklingsarbeidet i programmiljøa, som driv programutviklinga framover ved universitetet. Dette arbeidet skjer i eit samspel mellom forsking og utdanning, der oppbygginga av programma og samanhengane mellom lærings- og vurderingsformer og læringsutbytte løypande blir vurdert. Det blir stilt krav til at alle studieprogram skal ha programråd, og dette rådet er det naturlege organisatoriske navet for utviklingsarbeidet. Programrådet er òg vesentleg for god gjennomføring og resultat av årleg og periodiske systematiske prosessar. 

Mandat for programråda blir utarbeidde av fakulteta og blir godkjente av dekan. Det kan defor vera forskjellar i korleis fakulteta organiserer arbeidet med programutvikling. I følgje NMBUs styringsreglement skal programråda bidra til god studiekvalitet og rådgi dekan i faglege spørsmål som fell inn under oppgåvene i rådet. Dekan bestemmer samansettinga av programrådet og utnemner programrådsleiar. Studentane og doktorgradsstudentane sin representasjon skal sikrast i programråda. Ekstern medverknad i programutvikling kan sikrast gjennom programråd. Eitt programråd kan ha ansvar for fleire program.

Støtte til programutviklingsarbeidet

Det er oppretta eit eiga Canvas-rom med informasjons- og opplæringsmodular for programleiarar, programråd, og alle som arbeider med studieprogram på bachelor og- og masternivå. Her vert krav åt studieprogram og årlege og periodiske prosessar forklart og utdjupa.

Læringssenteret kan bidra med opplæring og støtte i arbeidet med utvikling av læringsutbytteskildringar.

Published 12. august 2015 - 8:43 - Updated 25. januar 2022 - 12:56