Pris for beste oppgave

Pris for beste oppgave ved NMBU

Formål: Formålet med prisen er å stimulere til og påskjønne gode oppgaver ved NMBU.

Prisen er en årlig pris som deles ut for beste oppgave i løpet av ett kalenderår. Prisen er på kr. 25 000,- og ledsages av et diplom med et sammendrag av begrunnelsen for tildelingen. Prisen deles ut på immatrikuleringen

Prisen skal gå til student(-er) som leverer oppgave på masternivå ved NMBU, og kan tildeles enkeltpersoner eller grupper av personer som leverer felles oppgave. Prisen kan tildeles for masteroppgaver eller prosjektoppgave ved veterinærstudiet, og oppgaver av både 30, 40 og 60 studiepoengs omfang kan nomineres. Oppgaven må være levert innen normert tid etter første gangs oppmelding. Dersom fakultetet har innvilget utsatt innleveringsfrist på maks tre måneder, vurderes oppgaven til å være levert innen normert tid.

Ansatte og studenter ved NMBU kan fremme forslag på kandidater. Begrunnet søknad og to eksemplar av oppgaven samt en digital versjon sendes til det fakultet oppgaven ble utarbeidet ved. Frist for oversendelse av forslag til fakultetene er 15. februar (for oppgaver levert sist kalenderår, dvs mellom 1. januar og 31. desember). Det er ikke et krav at oppgaver som foreslås skal være ferdig sensurert, men sensur må ha falt innen fakultetet nominerer eventuelle kandidater til studiedirektøren (15. mars). Hvert fakultet kan nominere en kandidat til prisen.

Universitetsstyret deler ut prisen etter innstilling fra en komité bestående av 5 personer, 4 vitenskapelig ansatte og en student på som studerer på masternivå. Komitémedlemmer må kunne norsk og engelsk. Ved vurderingen skal komiteen legge vekt på at oppgaven skal vise forståelse, selvstendighet, refleksjon, modenhet og analytisk evne. Videre skal det legges stor vekt på oppgavens faglige fordypning, studentens(-enes) evne til å identifisere problemer innenfor et fagområde samt studentens(-enes) evne til å presentere dette. Studiedirektøren koordinerer arbeidet og er sekretær for komiteen. 

Utfyllende bestemmelser:

Studentenes arbeidsutvalg oppnevner hvert år studentrepresentant til komiteen.

I oddetallsår (prisåret) har følgende fakulteter ansvar for å oppnevne en vitenskapelig ansatt til komiteen:

  • Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
  • Veterinærhøyskolen
  • Handelshøyskolen
  • Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

I partallsår (prisåret) har følgende fakulteter ansvar for å oppnevne en vitenskapelig ansatt til komiteen:

  • Fakultet for biovitenskap
  • Fakultet for landskap og samfunn
  • Fakultet for realfag og teknologi
  • Studiedirektøren oppnevner fra vilkårlig fakultet

Vedtekter vedtatt av rektor 10. april 2018.

Published 19. januar 2016 - 14:08 - Updated 17. august 2020 - 10:54