Utdanningsprisen

Vedtekter

Vedtatt av Universitetsstyret 12.12.2014 Utdanningsprisen (US-sak 158/2014). Justerte vedtekter vedtatt av rektor 10.08.2018, 13.10.2020 og 27.12.2021.

 1. Formålet med Utdanningsprisen er å belønne enkeltpersoner/fagmiljøer ved universitetet for et systematisk arbeid med å utvikle kvaliteten i utdanningene ved NMBU.
 2. Prisen kan gå til en person eller en gruppe personer fra ett eller flere fakulteter ved NMBU, og kan tildeles tiltak innenfor ett eller flere områder.
 3. Følgende kriterier ligger til grunn for tildeling av prisen:
  • Tiltaket bør være nyskapende og av vedvarende karakter. Det bør også bidra vesentlig til utvikling av utdanningen, inkludert til helhetlig studieprogramtankegang.
  • Tiltaket skal være forankret i NMBUs strategi og læringsfilosofi.
  • Tiltaket skal være gjennomført i kollegialt samarbeid og i et aktivt samarbeid med studenter.
  • Tiltaket skal ha overføringsverdi til andre fagmiljøer ved NMBU.
 4. Prisen tildeles av universitetsstyret etter innstilling fra en komité på seks medlemmer. Rektor oppnevner komitéen som skal bestå av to studenter og fire vitenskapelig ansatte, hvorav minst én har utdanningsvitenskapelig kompetanse. Komitéen oppnevnes når prisen utlyses, og oppnevnes kun for én tildeling. Studiedirektøren er sekretær for komitéen.
 5. Prisen er på kr 100 000,-. Pengepremien tildeles prisvinneren og skal benyttes til videreutvikling av studiekvalitet. Prisen ledsages av et diplom med et sammendrag av en begrunnelse for tildelingen. Fakultetet/fakultetene som tildeles prisen skal rapportere om tildeling og bruk av pengepremien i sine årsrapporter.
 6. Prisen tildeles hvert andre år, vekselvis med forskningsprisen, under forutsetning av at nominerte kandidater er kvalifiserte.
 7. Så vel tilsatte som studenter ved NMBU kan foreslå kandidater til prisen.
 8. Nominasjonene skal beskrive hvordan tiltaket oppfyller kriteriene og hvilke planer som foreligger for videreutvikling av prosjektet. Eget søknadsskjema benyttes. Det skal vedlegges en anbefaling fra dekan.
 9. Frist for innlevering av nominasjoner er 2. mai. Prisen deles ut på NMBUs årlige Læringsfestival eller ved annen passende anledning.
 10. Mangelfulle søknader blir ikke behandlet.
Published 19. januar 2016 - 14:01 - Updated 24. januar 2022 - 15:25