KSU system og rammer
Statistikk og tallgrunnlag

Statistikk og talgrunnlag knytta til utdanning

For å følgja utviklinga på utdanningskvaliteten er NMBU avhengig av å kjenna utviklinga på ulike kvalitetsparametere knytta til utdanninga og universitetet.

Statistikk og tallgrunnlag

Tableau - Studiedata frå Felles Studentsystem
(bl.a. søking, fråfall, gjennomføring, utveksling)

Tableau er eit presentasjons- og rapporteringsverktøy for studiedata, som gjer data i Felles studentsystem (FS) enkelt tilgjengeleg også for dei som ikkje er brukarar av FS. Dette kan f.eks. vera gjennomførings- og fråfalldata, tal for utveksling og søking.  Løysinga er dynamisk, slik at ein til eikvar tid har tilgang på ferske data.  Tableau viser berre data for NMBU.

Alle NMBU-tilsette har no fått tilgang til Tableau. Pålogging til Tableau 

For dei som ønskjer å sjå data på programnivå, vert tilrådd:

Data på fakultetsnivå:

Ved spørsmål, bruk fs@nmbu.no.

DBH-tal for NMBU

Tabellen under viser aktuelle tal for NMBU slik dei er rapporterte til database for statistikk om høgre utdanning (DBH). DBH-data  som vert oppdatert to gongar årleg http://dbh.nsd.uib.no/.Tala er klikkbare slik at det er mogleg å finna tal for fakultet eller program som kan verta nytta i evalueringar og rapportar.

Opptaksrapportar

Samordna opptak: søkjartal og statistikk

Kandidatundersøkingar NMBU

Rapport - Kandidatundersøking 2015

Webrapport med detaljert informasjon på institutt- og programnivå er tilgjengeleggjort for fakulteta.

Emneevalueringar NMBU

Resultat frå emneevaluering:

Programrapportar NMBU

Alle tidlegare programrapportar er tilgjengelege i NMBUs arkiv, P360.

Studiebarometeret

Studiebarometeret er ei nasjonal studentundersøking som viser studentane sine oppfattingar om kvalitet i studieprogram ved norske høgskular og universitet.
Studiebarometeret - Studentundersøking: Kor nøgde er norske studentar med kvaliteten på studieprogramma sine?

Pålogging til studiebarometerrapportar for NMBU: http://www.results.dk (kontakt studieavdelinga ved behov for brukarnamn og passord). Fakulteta skal også ha motteke talmaterialet i Excel-format.

DBH - Database for statistikk om høgre utdanning

DBH er database for statistikk om høgre utdanning inneheld eit stort utval av informasjon om utdanninga i Noreg ved universitet, høgskular og fagskular. Link til DBH

Nasjonale styringsparametre for universitet og høgskular

Dei nasjonale styringsparametera vert  oppdaterte årleg 15. februar/1. mars. Styringsparameterane er tilgjengelege på nett (dbh.nsd.uib.no)

Published 22. oktober 2015 - 9:45 - Updated 21. juli 2020 - 10:07