Roller i KSU

Myndighet, ansvar og rollefordeling i NMBUs kvalitetssystem for utdanning er beskrevet under, med basis i NMBUs styringsreglement (som følger Universitets- og høyskoleloven), retningslinjer for NMBUs råd- og utvalg og stillingsbeskrivelser.

Alle – ledere, ansatte og studenter ved NMBU - har et ansvar for arbeidet med kvalitetsutvikling.

Beskrivelse av rollene:

Universitetsstyret
Rektor
Prorektor for utdanning 
Prorektor for forskning
Rektors ledergruppe (RLG)
Studieutvalg (NMBU-SU)
Studiedirektøren
Forskningsutvalg (NMBU-FU)
Forskningsdirektøren
Læringsmiljøutvalg (LMU)
Klagenemnda
Fakultetsstyre (FS)
Dekan
Fakultetets studieutvalg (FAK-SU)
Undervisningsleder
Programråd for bachelor-, master- og ph.d.-program
Program(råds)leder
Fakultetets forskningsutvalg (FAK-FU)
Forskningsleder
Emneansvarlig
Underviser
Studentene
Ph.d.-kandidatene
Forum for studiesaker

Aktør

Ansvar og rolle innen kvalitetsarbeid og kvalitetssikring

Universitetsstyret (US)

Har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og regler, og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet. Skal trekke opp strategien for institusjonens utdannings- og forskningsvirksomhet og annen faglig virksomhet og legge planer for den faglige utviklingen i samsvar med ovennevnte. Har dermed et overordnet ansvar for resultat­utviklingen på studiekvalitetsområdet og for at NMBU arbeider systematisk med utvikling av studiekvalitet og læringsmiljø.

Vedtar opprettelse og nedlegging av studieprogram på alle nivå og vedtar årlig studieprogramportefølje på bachelor- og masternivå. Behandler årlig Kvalitetsmelding på bachelor og masternivå og Årsrapport for forskerutdanningen. Gir overordnede føringer for arbeidet med studiekvalitet på bakgrunn av resultatrapporteringen.

Rektor

Er daglig leder for institusjonens faglige og administrative virksomhet. Rapporterer til universitetsstyret. Har overordnet ansvar for resultat­utviklingen på studiekvalitetsområdet, for at strategien følges opp og for at NMBU arbeider systematisk med utvikling av studiekvalitet og læringsmiljø.

Rapporterer på resultatoppnåelse til universitetsstyret via tertial­rapportering samt den årlige kvalitetsmeldingen og årsrapporten for forskerutdanningen. Konkretiserer universitetsstyrets føringer og velger ut satsingsområder innen studiekvalitet.

Prorektor for utdanning 

Har ansvar, delegert fra rektor, for resultatutviklingen på studiekvalitets­området og for at NMBU arbeider systematisk med utvikling av studiekvalitet på bachelor- og masternivå. Leder universitetets studieutvalg og har linjeansvar for Studieavdelingen. Har en sentral rolle i gjennom­føringen av periodisk programevaluering, i godkjenning av nye studieprogrammer og i oppfølging og kontroll med eksisterende studier.

Prorektor for forskning

Har ansvar, delegert fra rektor, for resultatutviklingen på forskningskvalitets­området og for at NMBU arbeider systematisk med utvikling av studiekvalitet på ph.d.-nivå. Leder universitetets forskningsutvalg og har linjeansvar for Forskningsavdelingen. Beslutter årlig, på fullmakt fra rektor, hvilket ph.d.-program som skal gjennomgå periodisk evaluering.

Rektors ledergruppe (RLG)

Gir råd til rektor og er forum for diskusjon av viktige saker på utdannings­området. Behandler opprettelse av nye program på bachelor- og masternivå (relevans for strategi), diskuterer studieprogramportefølje, opptaksrammer, kvalitetsmelding og årsrapport for forskerutdanningen.

Studieutvalg (NMBU-SU)

Er universitetets rådgivende utdanningspolitiske organ. Gir rektor råd og strategiske innspill i saker som gjelder utdanning. Utvikler og gir råd om systemer for kvalitetssikring av utdanningsaktivitetene på alle nivå. Medvirker til samordning av utdanningen og styrking av tverrfaglig samarbeid. Gir innspill til tiltak i kvalitetsmeldingen. Tilrår opprettelse og nedleggelse av studieprogram på bachelor- og masternivå.

Studiedirektøren

Har, som leder for Studieavdelingen, ansvar for administrative oppgaver knyttet til NMBUs utdanningsportefølje, herunder utvikling av felles administrative rutiner og systemer. Rapporterer til prorektor for utdanning.

Har det løpende ansvaret for kvalitetssystemets form og innhold, herunder rutiner for program- og emneevalueringer. Har sekretariatsoppgaver for NMBU-SU og rektoratet. Sammenstiller programrapportene slik at de danner grunnlag for vurdering av studieprogramporteføljen og utarbeider kvalitetsmeldingen på oppdrag for rektor.

Forskningsutvalg (NMBU-FU)

Er universitetets rådgivende forskningspolitiske organ. Gir rektor råd og strategiske innspill i saker som gjelder forskning, herunder forsker­utdanningen. Bidrar til å sikre at forskningen ved NMBU holder høy kvalitet og har et særlig ansvar for å initiere tiltak som hever kvaliteten på forskning, forskerutdanning og etter- og videreutdanning. Tilrår tiltak i årsrapport for forskerutdanningen.

Forskningsdirektøren

Har som leder av forsknings- og innovasjonsavdelingen ansvar for gjennomføring av NMBUs strategier for bl.a. forskning (herunder forskerutdanning), innovasjon, etter- og videreutdanning. Rapporterer til prorektor for forskning og innovasjon. Har sekretariatsoppgaver for NMBU-FU og rektoratet. Sammenstiller programrapportene og utarbeider årsrapport for forskerutdanningen på oppdrag for rektor.

Læringsmiljøutvalg (LMU)

Skal bidra til et godt studie- og læringsmiljø ved universitetet, og til at det fysiske og psykiske lærings- og arbeidsmiljøet er fullt ut forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensyn til studentenes helse, sikkerhet og velferd.
Utarbeider årsrapport som tar for seg status for læringsmiljøet og LMUs arbeid og tiltak for bedre læringsmiljø. Gir innspill til tiltak innen det psykososiale og fysiske lærings- og arbeidsmiljøet til kvalitetsmeldingen. 

Klagenemnda

Behandler og fatter vedtak eller gir uttalelse i saker som er tillagt klagenemnda etter universitetsloven med tillegg av sakstyper jf. universitetsloven § 5-1.

Fakultetsstyre (FS)

Fastsetter selv mål, prioriteringer og strategier for fakultetet. Vedtar årsplan og budsjett. Har ansvar for oppfølging gjennom godkjenning av opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling. Godkjenner fakultetets kvalitetsrapport inkludert studieprogramrapporter på bachelor- og masternivå, tilrår årlig studieprogram­porteføljen på bachelor- og masternivå, og tilrår opprettelse og nedleggelse av studieprogram ved fakultetet.

Dekan

 

Har som øverste linjeleder for fakultetet overordnet ansvar for kvaliteten i studieprogrammene, for arbeidet med studiekvalitet ved fakultetet, for personalledelse og kompetanseutvikling. Har ansvaret for årlige og periodiske programevalueringer ved fakultetet og for at fakultetets tiltak følges opp. Rapporterer årlig til rektor om status for studiekvalitet i fakultetets studiekvalitetsrapport (bachelor- og masternivå) og gjennom studieprogram­rapporter (alle nivå). Gir rektor råd om studie­programporteføljen. 

Fakultetets studieutvalg (FAK-SU)

Skal bidra til å styrke kvaliteten i utdanningen og skal gi dekanen råd i utdanningsfaglige spørsmål, både på program- og emnenivå. Behandler programrapportene (bachelor- og masternivå) og gir innspill til kvalitetsrapporten.

Undervisningsleder

Er leder av FAK-SU og medlem av NMBU-SU. Dekanen bestemmer mandat for undervisningsleder. Har ansvar for å følge opp og bidra å utvikle læringsmiljø og faglig og pedagogisk kvalitet i emner og studieprogram på bachelor- og masternivå. Er involvert i arbeid med evalueringer og fakultetets kvalitetsrapport.

Programråd for bachelor-, master- og ph.d.-program

Bidrar til god studiekvalitet, til faglig utvikling av studieprogram og emner som inngår. Gir råd til dekan i faglige spørsmål som faller inn under programrådets oppgaver. Sørger for aktiv dialog med fagansatte og studenter/ph.d.-kandidater. Dekanen bestemmer mandat for programrådet. Er involvert i arbeid med årlig programevaluering.

Program(råds)leder

Har ansvar for planlegging, koordinering, gjennomføring og utvikling av studieprogrammet. Leder for programrådet. Har ansvar for årlig programevaluering og programrapport.

Fakultetets forskningsutvalg (FAK-FU)

Skal bidra til å styrke kvaliteten i forskningen og skal gi dekanen råd i forskningsfaglige spørsmål.  Har, dersom det ikke er etablert eget ph.d.-programråd, det operative ansvaret for innhold og organisering av ph.d.-programmet, inkludert årlig rapportering og løpende kvalitetsarbeid.

Forskningsleder

Er leder av FAK-FU og medlem av NMBU-FU. Dekanen bestemmer mandat for forskningsleder. Koordinerer og samordner utviklingsarbeidet rundt ph.d.-programmet/-ene og arbeidet med oppfølging av tiltaks- og handlingsplaner.

Emneansvarlig

Har ansvar for planlegging, koordinering, gjennomføring og utvikling av emnet. Skal sørge for at sammenheng mellom læringsaktiviteter og vurderingsformer blir hensiktsmessige og bidrar til at studentene kan oppnå læringsutbyttet. Har ansvar for emneevalueringen og for emnerapport.

Underviser

Skal gjennomføre og utvikle undervisningstilbudet og bidra til at studenten oppnår læringsutbyttet. Gir løpende tilbakemeldinger til studentene om resultater av evalueringer og iverksatte tiltak i samarbeid med emneansvarlig.

Studentene

Har ansvar for å involvere seg i kvalitetsarbeidet, gi innspill i aktuelle fora, delta i evalueringer, og være aktive deltakere i læringsprosessen. Er representert i programråd, studieutvalg og fakultetsstyre, i NMBU-SU, LMU, rektors ledergruppe, Klagenemnda og i US. Har gjennom representasjonen mulighet for å bidra og bli hørt i prosesser på alle nivå. Dersom evalueringer ikke blir gjennomført eller fulgt opp, skal studentene ta dette opp med studenttil­lits­valgte eller ledelsen på fakultetet.

Ph.d.-kandidatene

Har ansvar for å involvere seg i kvalitetsarbeidet, gi innspill i aktuelle fora og å delta i evalueringer, og være aktive deltakere i forskningsarbeidet og læringsprosessen. Er representert i studieutvalg, forskningsutvalg, NMBU-SU, NMBU-FU, Klagenemnda og i US.

Forum for studiesaker

Er NMBUs forum for informasjons- og erfaringsutveksling om studierelaterte saker, mellom Studieavdelingen og studieveiledere ved fakultetene.

Ph.d.-forum

Er NMBUs forum for informasjons- og erfaringsutveksling om ph.d.-utdanningsrelaterte saker, mellom Forskningsavdelingen og ph.d.-rådgivere ved fakultetene.


[1] Adamstuen: Blokkansvarlig

Published 5. november 2015 - 17:53 - Updated 11. mars 2021 - 11:52