KSU system og rammer
Roller i KSU

Roller i kvalitetssikring av utdanning

Formelle strukturar og organ bidrar til eit sikkert rammeverk for kvalitetssikringsprosessar, men for å skapa kvalitetskultur må alle deltakarar føla eigarskap til kvalitet og at dei kan gi eit bidrag til å sikra ypperleg utdanning.

Roller i KSU

Styresmakt, ansvar og rollefordeling i NMBUs kvalitetssystem for utdanning er beskriven under, med basis i NMBUs styringsreglement (som følgjer Universitets- og høgskulelova), retningslinjer for NMBUs råd- og utval og stillingsskildringar.

Alle – leiarar, tilsette og studentar ved NMBU - har eit ansvar for arbeidet med kvalitetsutvikling.

Skildring av rollene:

Universitetsstyret
Rektor
Prorektor for utdanning 
Prorektor for forsking
Rektors leiargruppe (RLG)
Studieutval (NMBU-SU)
Studiedirektøren
Forskingsutval (NMBU-FU)
Forskingsdirektøren
Læringsmiljøutval (LMU)
Klagenemnda
Fakultetsstyre (FS)
Dekan
Fakultetets studieutval (FAK-SU)
Undervisingsleiar
Programråd for bachelor-, master- og ph.d.-program
Program(råds)leiar
Fakultetets forskingsutval (FAK-FU)
Forskingsleiar
Emneansvarleg
Undervisar
Studentane
Ph.d.-kandidatane
Forum for studiesaker

Aktør

Ansvar og rolle innan kvalitetsarbeid og kvalitetssikring

Universitetsstyret (US)

Har ansvar for at den faglege verksemda held høg kvalitet og for at institusjonen blir driven effektivt, tufta på gjeldande lover, forskrifter og reglar, og dei rammene og mål som blir gitte av overordna styresmakt. Skal trekka opp strategien for institusjonens utdannings- og forskingsverksemd og anna fagleg verksemd og legga planar for den faglege utviklinga i samsvar med ovannemnde. Har med det eit overordna ansvar for resultatutviklinga på studiekvalitetsområdet og for at NMBU arbeider systematisk med utvikling av studiekvalitet og læringsmiljø.

Vedtar skiping og nedlegging av studieprogram på alle nivå og vedtar årleg studieprogramportefølje på bachelor- og masternivå. Behandlar årleg Kvalitetsmelding på bachelor og masternivå og Årsrapport for forskarutdanninga. Gir overordna føringar for arbeidet med studiekvalitet på bakgrunn av resultatrapporteringa.

Rektor

Er dagleg leiar for institusjonens faglege og administrative verksemd. Rapporterer til universitetsstyret. Har overordna ansvar for resultatutviklinga på studiekvalitetsområdet, for at strategien blir følgd opp og for at NMBU arbeider systematisk med utvikling av studiekvalitet og læringsmiljø.

Rapporterer på resultatoppnåing til universitetsstyret via tertialrapportering og dessutan den årlege kvalitetsmeldinga og årsrapporten for forskarutdanninga. Konkretiserer føringane i universitetsstyret og vel ut satsingsområde innan studiekvalitet.

Prorektor for utdanning 

Har ansvar, delegert frå rektor, for resultatutviklinga på studiekvalitetsområdet og for at NMBU arbeider systematisk med utvikling av studiekvalitet på bachelor- og masternivå. Leiar studieutvalet åt universitetet og har linjeansvar for Studieavdelinga. Har ei sentral rolle i gjennomføringa av periodisk programevaluering, i godkjenning av nye studieprogram og i oppfølging og kontroll med eksisterande studiar.

Prorektor for forsking

Har ansvar, delegert frå rektor, for resultatutviklinga på forskingskvalitetsområdet og for at NMBU arbeider systematisk med utvikling av studiekvalitet på ph.d.-nivå. Leiar forskingsutvalet til universitetet og har linjeansvar for Forskingsavdelinga. Vedtar årleg, på fullmakt frå rektor, kva ph.d.-program som skal gjennomgå periodisk evaluering.

Rektors leiargruppe (RLG)

Gir råd til rektor og er forum for diskusjon av viktige saker på utdanningsområdet. Behandlar skiping av nye program på bachelor- og masternivå (relevans for strategi), diskuterer studieprogramportefølje, opptaksrammer, kvalitetsmelding og årsrapport for forskarutdanninga.

Studieutval (NMBU-SU)

Er dei rådgivande utdanningspolitiske organa åt universitetet. Gir rektor råd og strategiske innspel i saker som gjeld utdanning. Utviklar og gir råd om system for kvalitetssikring av utdanningsaktivitetane på alle nivå. Medverkar til samordning av utdanninga og styrking av tverrfagleg samarbeid. Gir innspel til tiltak i kvalitetsmeldinga. Tilrår skiping og nedlegging av studieprogram på bachelor- og masternivå.

Studiedirektøren

Har, som leiar for Studieavdelinga, ansvar for administrative oppgåver knytt til NMBUs utdanningsportefølje, herunder utvikling av felles administrative rutinar og system. Rapporterer til prorektor for utdanning.

Har det løypande ansvaret for forma og innhaldet i kvalitetssystemet, herunder rutinar for program- og emneevalueringar. Har sekretariatsoppgåver for NMBU-SU og rektoratet. Samanliknar programrapportane slik at dei dannar grunnlag for vurdering av studieprogramporteføljen og utarbeider kvalitetsmeldinga på oppdrag for rektor.

Forskingsutval (NMBU-FU)

Er universitetets rådgivande forskingspolitiske organ. Gir rektor råd og strategiske innspel i saker som gjeld forsking, herunder forskarutdanninga. Bidrar til å sikra at forskinga ved NMBU held høg kvalitet og har eit særleg ansvar for å initiera tiltak som hevar kvaliteten på forsking, forskarutdanning og etter- og vidareutdanning. Tilrår tiltak i årsrapport for forskarutdanninga.

Forskingsdirektøren

Har som leiar av forskings- og innovasjonsavdelinga ansvar for gjennomføring av NMBUs strategiar for m.a. forsking (herunder forskarutdanning), innovasjon, etter- og vidareutdanning. Rapporterer åt prorektor for forsking og innovasjon. Har sekretariatsoppgåver for NMBU-FU og rektoratet. Samanliknar programrapportane og utarbeider årsrapport for forskarutdanninga på oppdrag for rektor.

Læringsmiljøutval (LMU)

Skal bidra til eit godt studie- og læringsmiljø ved universitetet, og til at det fysiske og psykiske lærings- og arbeidsmiljøet er fullt ut forsvarleg ut frå ei samla vurdering av omsyn til helsa åt studentane, sikkerheit og velferd.
Utarbeider årsrapport som tek for seg status for læringsmiljøet og LMUs arbeid og tiltak for betre læringsmiljø. Gir innspel til tiltak innan det psykososiale og fysiske lærings- og arbeidsmiljøet til kvalitetsmeldinga.

Klagenemnda

Behandlar og fattar vedtak eller gir fråsegn i saker som er tillagt klagenemnda etter universitetslova med tillegg av sakstypar jf. universitetslova § 5-1.

Fakultetsstyre (FS)

Fastset sjølv mål, prioriteringar og strategiar for fakultetet. Vedtek årsplan og budsjett. Har ansvar for oppfølging gjennom godkjenning av opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling. Godkjenner kvalitetsrapporten frå fakultetet inkludert studieprogramrapportar på bachelor- og masternivå, tilrår årleg studieprogramporteføljen på bachelor- og masternivå, og tilrår skiping og nedlegging av studieprogram ved fakultetet.

Dekan

 

Har som øvste linjeleiar for fakultetet overordna ansvar for kvaliteten i studieprogramma, for arbeidet med studiekvalitet ved fakultetet, for personalleing og kompetanseutvikling. Har ansvaret for årlege og periodiske programevalueringar ved fakultetet og for at tiltaket til fakultetet blir fulgt opp. Rapporterer årleg til rektor om status for studiekvalitet i studiekvalitetsrapporten frå fakultetet (bachelor- og masternivå) og gjennom studieprogramrapportar (alle nivå). Gir rektor råd om studieprogramporteføljen.

Fakultetets studieutval (FAK-SU)

Skal bidra til å styrka kvaliteten i utdanninga og skal gi dekanen råd i utdanningsfaglege spørsmål, både på program- og emnenivå. Behandlar programrapportane (bachelor- og masternivå) og gir innspel til kvalitetsrapporten.

Undervisingsleiar

Er leiar av FAK-SU og medlem av NMBU-SU. Dekanen bestemmer mandat for undervisingsleiar. Har ansvar for å følgja opp og bidra å utvikla læringsmiljø og fagleg og pedagogisk kvalitet i emne og studieprogram på bachelor- og masternivå. Er involvert i arbeid med evalueringar og kvalitetsrapporten frå fakultetet.

Programråd for bachelor-, master- og ph.d.-program

Bidrar til god studiekvalitet, til fagleg utvikling av studieprogram og emne som inngår. Gir råd til dekan i faglege spørsmål som fell inn under oppgåvene i programrådet. Sørger for aktiv dialog med fagansatte og studentar/ph.d.-kandidatar. Dekanen bestemmer mandat for programrådet. Er involvert i arbeid med årleg programevaluering.

Program(råds)leiar

Har ansvar for planlegging, koordinering, gjennomføring og utvikling av studieprogrammet. Leiar for programrådet. Har ansvar for årleg programevaluering og programrapport.

Fakultetets forskingsutval (FAK-FU)

Skal bidra til å styrka kvaliteten i forskinga og skal gi dekanen råd i forskingsfaglege spørsmål. Har, dersom det ikkje er etablert eige ph.d.-programråd, det operative ansvaret for innhald og organisering av ph.d.-programmet, inkludert årleg rapportering og løypande kvalitetsarbeid.

Forskingsleiar

Er leiar av FAK-FU og medlem av NMBU-FU. Dekanen bestemmer mandat for forskingsleiar. Koordinerer og samordnar utviklingsarbeidet rundt ph.d.-programmet/-a og arbeidet med oppfølging av tiltaks- og handlingsplanar.

Emneansvarleg

Har ansvar for planlegging, koordinering, gjennomføring og utvikling av emnet. Skal sørga for at samanheng mellom læringsaktivitetar og vurderingsformer blir formålstenlege og bidrar til at studentane kan oppnå læringsutbyttet. Har ansvar for emneevalueringa og for emnerapport.

Undervisar

Skal gjennomføra og utvikla undervisingstilbodet og bidra til at studenten oppnår læringsutbyttet. Gir løypande tilbakemeldingar åt studentane om resultat av evalueringar og sette i verk tiltak i samarbeid med emneansvarleg.

Studentane

Har ansvar for å involvera seg i kvalitetsarbeidet, gi innspel i aktuelle forum, delta i evalueringar, og vera aktive deltakarar i læringsprosessen. Er representert i programråd, studieutval og fakultetsstyre, i NMBU-SU, LMU, i leiargruppa åt rektor, Klagenemnda og i US. Har gjennom representasjonen moglegheit for å bidra og bli høyrt i prosessar på alle nivå. Dersom evalueringar ikkje blir gjennomførte eller følgde opp, skal studentane ta dette opp med studenttillitsvalgte eller leiinga ved fakultetet.

Ph.d.-kandidatane

Har ansvar for å involvera seg i kvalitetsarbeidet, gi innspel i aktuelle forum og å delta i evalueringar, og vera aktive deltakarar i forskingsarbeidet og læringsprosessen. Er representerte i studieutval, forskingsutval, NMBU-SU, NMBU-FU, Klagenemnda og i US.

Forum for studiesaker

Er NMBUs forum for informasjons- og erfaringsutveksling om studierelaterte saker, mellom Studieavdelinga og studievegleiarar ved fakulteta.

Ph.d.-forum

Er NMBUs forum for informasjons- og erfaringsutveksling om ph.d.-utdanningsrelaterte saker, mellom Forskingsavdelinga og ph.d.-rådgivarar ved fakulteta.


[1] Adamstuen: Blokkansvarlig

Published 5. november 2015 - 17:53 - Updated 6. juli 2020 - 11:04