KSU system og rammer
Roller i KSU

Roller i kvalitetssikring av utdanning

Formelle strukturer og organer bidrar til et sikkert rammeverk for kvalitetssikringsprosesser, men for å skape kvalitetskultur må alle deltagere føle eierskap til kvalitet og at de kan gi et bidrag til å sikre fremragende utdanning.

Roller i KSU

Alle – ledere, ansatte og studenter ved NMBU - har et ansvar for arbeidet med kvalitetsutvikling, men rollene er forskjellige;

  • Studentene har et ansvar for å være aktive i læringsaktiviteter, si fra og delta i studentevalueringer, studentorganisasjoner, utvalg og fora.
  • Ansatte må ha kjennskap til og følge de rutiner som ligger i systemet og komme med forslag til forbedringer
  • Lederne har et særlig ansvar for at kvalitetsutvikling er en integrert del i ledelsen av respektive enheter og at utviklingsarbeidet går i retning av mål og strategier bestemt fra departementet, universitetsstyret og rektorat.

Det er avgjørende for systemets robusthet og forutsigbarhet, at fordelingen av oppgaver og ansvar er tydelig beskrevet. I følgende tabell angis roller og ansvar i kvalitetssikring

Det gjøres oppmerksom på at nedenstående tabell er en overordnet beskrivelse av roller og ansvar ved NMBU. Fakultetene velger som nevnt selv hvordan de organiserer arbeidet med studiekvalitet og det kan derfor være variasjoner mellom fakultetene når det gjelder begrepsbruk og intern organisering.

AKTØR

ANSVAR OG   OPPGAVER

Universitetsstyret (US)

Har et overordnet ansvar for resultatutviklingen på studiekvalitetsområdet og for at NMBU arbeider systematisk med utvikling av studiekvalitet. Vedtar årlig studieprogramportefølje og kvalitetsmelding. Gir overordnede føringer for arbeidet med studiekvalitet på bakgrunn av resultatrapporteringen

Rektor

Har ansvar for resultatutviklingen på studiekvalitetsområdet og for at NMBU arbeider systematisk med utvikling av studiekvalitet. Rapporterer på resultatoppnåelse til universitetsstyret via tertialrapportering og den årlige kvalitetsmeldingen. Konkretiserer universitetsstyrets føringer og velger ut satsingsområder innen studiekvalitet

Prorektor for utdanning 

Har ansvar for resultatutviklingen på studiekvalitetsområdet og for at NMBU arbeider systematisk med utvikling av studiekvalitet. Leder for den sentrale studieadministrasjonen og for universitetets studieutvalg. Har en sentral rolle i gjennomføringen av periodisk programevaluering og i godkjenning av nye studieprogrammer. 

Universitetets studieutvalg (U-SU)

Rådgivende organ for rektor på studiekvalitetsområdet. Gir innspill til utkast til kvalitetsmeldingen og tilrår tiltak.

Universitetets forskningsutvalg (U-FU)

Rådgivende organ for rektor på studiekvalitetsområdet. Gir innspill til utkast til kvalitetsmeldingen og tilrår tiltak.

Læringsmiljøutvalg (LMU)

Rådgivende organ for rektor og styre på læringsmiljøområdet. Gir innspill til kvalitetsmeldingen vedrørende det psykososiale og fysiske læringsmiljøet.

Fakultetsstyre

Godkjenner fakultetets programrapporter, kvalitetsrapport og handlingsplan.

Dekan

 

Har et overordnet ansvar for kvaliteten i studieprogrammene og for arbeidet med studiekvalitet ved fakultetet. Rapporterer årlig til rektor i fakultetets årsrapport, studiekvalitetsrapport (inkl. studieprogramrapporter) og tilrådning om studieprogramporteføljen. Har ansvar for at fakultetets tiltak følges opp. 

Fakultetets studieutvalg (FAK-SU)

Gir råd og innspill til instituttledelsen i saker som gjelder utdanning, både på program- og emnenivå. Behandler programrapporter før den sendes til fakultetsstyret.

Undervisningsleder

Leder FAK-SU og sitter i U-SU

Programleder/-ansvarlig

Har ansvar for planlegging, koordinering, gjennomføring og utvikling av programmet. Leder for programråd. Har ansvar for programevaluering og skal levere programrapport til FAK-SU

Emneansvarlig

Har ansvar for planlegging, koordinering, gjennomføring og utvikling av emnet. Har ansvar for emneevalueringen og emnerapport. 

Underviser

Skal gjennomføre og utvikle undervisningstilbudet og bidra til at studenten oppnår læringsutbyttet. Gir løpende tilbakemeldinger til studentene om resultater av evalueringer og iverksatte tiltak.

Student

Har ansvar for å involvere seg i kvalitetsarbeidet, gi innspill i aktuelle fora og å delta i evalueringer. Hvert fakultet har et studentråd. Rådets studentene er representert i programråd/utvalg, FAK-SU, FS, U-SU, LMU og rektors ledergruppe.

Studieavdelingen i sentraladministrasjonen

Har det løpende ansvaret for kvalitetssikringssystemets form og innhold, herunder rutiner for program- og emneevalueringer. Har sekretariatsoppgaver for U-SU, prorektor og rektor. Utarbeider NMBUs kvalitetsmelding. 

Forum for studiesaker

Administrativt møte om studierelaterte saker. Informasjons- og   erfaringsutveksling på tvers av instituttene.[1] Adamstuen: Blokkansvarlig

Published 5. november 2015 - 17:53 - Updated 7. mars 2018 - 16:15