Nøkkeltall, statistikk og tallgrunnlag

Nøkkeltall for utdanningskvalitet

Nøkkeltal for kvalitet i utdanninga skal bidra til å fortelja om universitetet rører seg i den retninga som strategien peikar. Dei er kopla til dei 6 kvalitetsområda.. Nøkkeltala blir brukte i den årlege rapporteringa og er tilgjengelege for alle leiarar (inkludert programleiarar) i :

NMBU Innsikt, nøkkeltall.

Studieutvalet innstilte i juni 2021 på følgjande nøkkeltal:

Inntak

 

Registerdata (a eller b avhengig av om det er opptak til programmet gjennom Samordna opptak eller ved lokalt opptak):

a)   Opptak gjennom Samordna opptak:

 • antall søkere per studieplass
 • nedre poenggrense

b)   Lokalt opptak:

 • antall kvalifiserte førsteprioritetssøkere per studieplass

Rammekvalitet

 

Studentperspektiv:

 • Studiebarometeret indeks, Studenttilfredshet med fysisk læringsmiljø og infrastruktur.
 • Studiebarometeret indeks, Studenttilfredshet med faglig og sosialt læringsmiljø.

Programdesign og -ledelse

 

Eksternt blikk:

 • Ekstern evaluering minst hvert 7.-10. år[1]

Studentperspektiv:

 • Studenttilfredshet fra studiebarometeret, alt i alt score

Læring

 

Studentperspektiv:

Studiebarometeret:

 • indeks undervisning
 • indeks tilbakemelding og veiledning
 • indeks bruk av digitale verktøy

Relevans (samfunn og arbeidsliv)

 

Kandidatenes vurdering:

 • NMBUs kandidatundersøkelse, andel i relevant arbeid innen 6 måneder
 • NMBUs kandidatundersøkelse, vurdering av tverrfaglig kompetanse
 • NMBUs kandidatundersøkelse, vurdering av kunnskap og ferdigheter relatert til bærekraft

Læringsutbytte

 

 Kandidatenes vurdering:

 • NMBUs kandidatundersøkelse, helhetlige vurdering av tilfredsheten med utdanningen

[1] Evt. internasjonal akkreditering.

Nøkkeltala vil bli vurdert før neste rapporteringsrunde.

 

NMBU Innsikt

Innsikt er et ledelsesinformasjonssystem som skal gi ledere ved NMBU enkel tilgang til og innsikt i styringsinformasjon på tvers av universitetets kildesystemer. Verktøyet skal underbygge NMBUs årshjul, og er et støtteverktøy for oppfølging av mål og tiltak basert på universitetets og fakultetenes strategi.

NMBU Innsikt

Her finnes blant annet utdaningstall for opptak, gjennomføring og studiepoengproduksjon, utveksling og tall fra studiebarometeret og studiestartsundersøkelsen 

Tableau - Studiedata frå Felles Studentsystem
(bl.a. søking, fråfall, gjennomføring, utveksling)

Tableau er eit presentasjons- og rapporteringsverktøy for studiedata, som gjer data i Felles studentsystem (FS) enkelt tilgjengeleg også for dei som ikkje er brukarar av FS. Dette kan f.eks. vera gjennomførings- og fråfalldata, tal for utveksling og søking.  Løysinga er dynamisk, slik at ein til eikvar tid har tilgang på ferske data.  Tableau viser berre data for NMBU.

Alle NMBU-tilsette har no fått tilgang til Tableau. Pålogging til Tableau 

For dei som ønskjer å sjå data på programnivå, vert tilrådd:

Data på fakultetsnivå:

Ved spørsmål, bruk fs@nmbu.no.

DBH - Database for statistikk om høgre utdanning

DBH er database for statistikk om høgre utdanning inneheld eit stort utval av informasjon om utdanninga i Noreg ved universitet, høgskular og fagskular.

Link til DBH.  http://dbh.nsd.uib.no/ NMBU rapporterar til  DBH to gongar årleg. Her finn du blant anna tal om studentar, tilsette, doktorgradar, vitenskapeleg produksjon, internasjonalisering og økonomi. Nokre av dataene fra DBH vert visa fram i NMBU Innsikt

Nasjonale styringsparametre for universitet og høgskular

Dei nasjonale styringsparametera vert  oppdaterte årleg 15. februar/1. mars. Styringsparameterane er tilgjengelege på nett (dbh.nsd.uib.no)

Studiebarometeret

Studiebarometeret er ei nasjonal studentundersøking som viser studentane sine oppfattingar om kvalitet i studieprogram ved norske høgskular og universitet.
Studiebarometeret - Studentundersøking: Kor nøgde er norske studentar med kvaliteten på studieprogramma sine?

Resultat frå NMBU og våre program: se Tableau eller NMBU Innsikt.
Pålogging til studiebarometerrapportar for NMBU: http://www.results.dk (kontakt studieavdelinga ved behov for brukarnamn og passord). 

Opptaksrapportar

Samordna opptak: søkjartal og statistikk

Rapporter og en rekke resultat frå ulike evalueringar

Se sida "Undersøkelser, evalueringer og rapporter"

(Yil dømes: Kandidatundersøkingar, programevalueringar, emneevalueringar, LMU-rapportar, Kvalitetsmeldingar)

Published 22. oktober 2015 - 9:45 - Updated 14. september 2021 - 8:45