KSU system og rammer
Mindre Læringsmiljøtiltak

Mindre Læringsmiljøtiltak

Hvert år tildeler læringsmiljøutvalget midler til læringsmiljøtiltak. Midlene som lyses ut er sanksjonsmidler fra forsinket sensur foregående år. Her følger rutinebeskrivelse for saksgang, tildeling og gjennomføring av tiltakene. 

Mindre Læringsmiljøtiltak

 1. Studenttinget og studieavdelingen markedsfører utlysingen. Sum som lyses ut vil variere fra år til år avhengig av sanksjonsgebyrer ilagt instituttene. Årlig frist for å fremme søknader er normalt 1. mars. Dersom det ikke er tilstrekkelig med søknader kan det bli ny utlysning om høsten.
 2. Studenter, studentgrupper, studenttinget eller undervisningsutvalg ved NMBU kan fremme søknader om forslag til mindre læringsmiljøtiltak. Søknader sendes til studenttinget. Det er følgende kriterier for søknadene:
  1. Prosjektet skal fremme læringsmiljøet for alle eller for en gruppe studenter ved NMBU, for eksempel fysiske tiltak, ergonomiske tiltak, psykososiale tiltak m.m.
  2. Forslag om fysiske tiltak må være i bygninger eller utearealer tilknyttet NMBU på Campus Ås eller Campus Adamstuen (ikke for eksempel samfunnet, studentboliger eller arealer som tilhører frittliggende institusjoner)
  3. Dersom det søkes om tiltak som krever oppfølging i form av driftsmidler, vedlikehold eller renhold (for eksempel datamaskiner som skal driftes, programvare som krever årlige lisenser, hvitevarer som trenger renhold osv.), så må tiltaket være avklart mot de respektive enheter som følger opp tiltaket.
 3. Søknaden skal begrunnes og forventet effekt av tiltaket skal beskrives. Kostnad for tiltaket bør estimeres.
 4. Studenttinget foretar en rangering av søknadene sammen med tekniske etat og studieavdelingen, og sender dette til studiedirektøren som forbereder endelig sak for LMU.
 5. LMU vedtar endelig prioritering av søknadene og tildeler midlene med forutsetning at prosjektene gjennomføres etter en kvalitetssikring av studieavdelingen eller andre aktuelle enheter i administrasjonen/instituttene.

Vedtatt av LMU 06.10.2009. Sist justert 26.02.2015.

 

Følgende beregningsmodell ligger til grunn for beregning av gebyr:

 1. Modellen er basert på et trappetrinnsystem der det er arbeidsdager som telles.
 2. Gebyret fastsettes til 10 kr pr student pr arbeidsdag.
 3. Gebyr begynner å løpe fra sjette dag etter sensurfrist.
 4. Helligdager og arbeidsdager i romjulen eller påsken telles ikke som sensurdager eller telles i beregningsmodellen (tilsvarende slik ordningen er i dag).
 5. Gebyr beregnes for emner med skriftlig eksamen, langsgående eksamen og fornyet prøve (konte).
Published 19. januar 2016 - 14:19 - Updated 21. February 2019 - 13:49