Studiestartundersøkelsen

**Scroll down for English**

 

Formål og deltakere

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hvordan nye studenter opplever den første tiden på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og å følge studentenes akademiske utvikling mens de studerer på NMBU. Resultatene skal blant annet bidra til å videreutvikle studiestartstilbudene og utdanningstilbudet på universitetet.

Spørreundersøkelsen gjennomføres hvert år blant nye studenter som har fått opptak på et bachelor- eller masterprogram. Studentens svar på spørreundersøkelsen vil årlig i inntil 6 år bli oppdatert med utvalgte data fra universitetets studentsystem for å undersøke sammenhengene mellom studiestart og studieløp. Undersøkelsen gjennomføres som et forskningsprosjekt, og det er NMBU som er ansvarlig for prosjektet.

Hva innebærer deltakelse i undersøkelsen?

Deltakelse innebærer å besvare et kort spørreskjema. Det tar ca. 4-6 minutter å svare på undersøkelsen. Spørsmålene handler om studietiden og dine tanker rundt fremtiden. Dine svar fra spørreskjemaet blir registrert elektronisk.

Når du deltar i undersøkelsen, samtykker du også i at NMBU innhenter informasjon om deg fra NMBUs studentsystem til bruk i dataanalysen, frem til 1 år etter at du har oppnådd en grad eller maksimalt 6 år etter studiestart. Dette omfatter opplysninger om hvilket studieprogram du er aktiv på, opptaksgrunnlag til programmet, permisjoner, utveksling, deltids- eller heltidsstudent, studentstatus, studierettstatus, akademiske resultater samt tildelte grader. 

Det er frivillig å delta

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Ingen individuelle besvarelser vil bli videreformidlet. Aggregerte besvarelser for grupper anvendes kun under forutsetning av tilstrekkelig størrelse, slik at ingen enkeltpersoner kan identifiseres.

Det er kun prosjektgruppen ved NMBU som har tilgang til innsamlede data frem til de anonymiseres. Navnet og kontaktopplysningene dine vil bli erstattet med studentnummeret ditt når spørreundersøkelsen fullført. Denne koden blir slettet når datasettet anonymiseres. 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?

Opplysningene anonymiseres innen 1 år etter at du har sluttet som student på NMBU eller etter maksimalt 6 år.

Dine rettigheter

Inntil dine opplysninger anonymiseres, har du rett til:

 • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og å få utlevert en kopi av opplysningene
 • å få rettet personopplysninger om deg
 • å få slettet personopplysninger om deg
 • å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.

På oppdrag fra NMBU har Norsk senter for forskningsdata AS (NSD) vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Hvor kan jeg finne ut mer?

Hvis du har spørsmål til undersøkelsen, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

 • NMBU ved prosjektleder Ulrik Meisner: ulrik.meisner@nmbu.no
 • NMBUs personvernombud: personvernombud@nmbu.no

 Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med:

 •  NSD på epost (personverntjenester@nsd.no) eller på telefon: 55 58 21 17.

GDPR

NMBU er behandlingsansvarlig for alle innsamlede data, og alle henvendelser kan rettes direkte til NMBU. Vi bruker Surveygizmo/Alchemer som databehandler for å håndtere den tekniske løsningen for spørreundersøkelsen.

Behandlingsgrunnlag

NMBU behandler opplysninger med hjemmel i EUs personvernforordning (GDPR), artikkel 6.1e og artikkel 6.1a. (samtykke).

 

**English version**

Purpose and participants

The purpose of the survey is in part to map how new students find their first months at the Norwegian University of Life Sciences (NMBU) and in part to follow the students’ academic development during their studies. The results will enable us to further develop study start services and programmes at the university.

The questionnaire is performed every year among new students who have been admitted to a bachelor’s or master’s degree programme. The candidates’ answers to the survey will be updated every year for up to six years with select data from the university’s student system in order to investigate the links between the start and course of studies. The survey is performed as a research project, and NMBU is responsible for the project.

What does participation in the survey entail?

Participation entails answering a short questionnaire, which will take approximately 4 to 6 minutes to answer. The questions are about your first months as a student and your thoughts about the future. Your answers to the questionnaire will be registered electronically.

When you participate in the survey, you also consent to NMBU obtaining information about you from NMBU’s student system for use in the data analysis, until one year after you have completed your degree or a maximum of six years after you started your studies. This covers information about what study programme you are actively taking, admission data to the program, leaves of absence, exchanges, whether you are studying full or part-time, student status, study right status, academic results and conferred degrees.

Taking part is voluntary

Participation in the project is voluntary. If you choose to participate, you can withdraw your consent at any time without giving a reason. All your personal data will then be deleted. There will be no repercussions for you if you do not want to participate or subsequently decide to withdraw.

Your personal privacy – how we store and use your data

We only use your personal data for the purposes we have outlined in this document. The data are processed confidentially and in accordance with the personal data protection regulations. No individual answers will be forwarded. Aggregate answers for groups can only be used on the condition they are of sufficient size, to ensure it is not possible to identify individuals.

Only the project group at NMBU has access to the collected data until they are anonymised.

Your name and contact information will be replaced with your student number when the questionnaire is completed. This code will be deleted when the data set is anonymised.

What happens to your data when we conclude the research project?

The data will be anonymised within one year of you leaving NMBU as a student or after a maximum of six years.

Your rights

As long as you can be identified in the data material, you have the right to:

 • access the personal data registered about you, and to receive a copy of the data
 • have your personal data corrected
 • have your personal data erased, and
 • send a complaint to the Norwegian Data Protection Authority about the processing of your personal data

What gives us the right to process personal data about you?

We process data about you based on your consent.

 On assignment from NMBU, the Norwegian Centre for Research Data AS (NSD) has concluded that the processing of personal data in this project is in accordance with the data protection regulations.

Where can I find more information?

If you have any questions about the survey, or you would like to exercise your rights, please contact:

 • NMBU repr. by project manager Ulrik Meisner: ulrik.meisner@nmbu.no
 • NMBU’s data protection official: personvernombud@nmbu.no

 If you have questions related to NSD’s assessment of the project, you can contact:

 NSD by email (personverntjenester@nsd.no) or by phone: (+47) 55 58 21 17

GDPR

NMBU is the data controller for all the collected data, and all enquiries can be made directly to NMBU. Surveygizmo/Alchemer is the processor and handles the technical solution for the questionnaire.

Grounds for processing

NMBU's lawful basis for processing data is Articles 6(1)(e) and 6(1)(a) of the EU's General Data Protection Regulation (GDPR). (consent)

Published 3. november 2021 - 16:14 - Updated 17. januar 2022 - 18:51