KSU system og rammer
Rapporter/evalueringer

Undersøkelser, evalueringer og rapporter

Hvert år gjennomføres det evaluering av emner og program ved NMBU, samt en vurdering av den overordnede studiekvaliteten ved institusjonen (Kvalitetsmeldingen). I tillegg gjennomføres det i egen eller andres regi en rekke evalueringer, som inkluderer våre studieprogram, studenter eller kandidater, og som gir universitetet viktig kunnskap om kvaliteten i våre studier og rammene rundt studiene.

Rapporter/evalueringer

Kvalitetsmeldingen

Kvalitetsmeldingen er NMBUs rapport om utdanningskvaliteten og kvalitetsarbeidet. Rapporten svarer til kravet fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) om at høyere utdanningsinstitusjoners ledelse rapporterer årlig til styret om utdanningskvalitet og kvalitetsarbeid, med en helhetlig vurdering av utdanningskvaliteten, samt oversikt over prioriteringer og tiltak i kvalitetsarbeidet.

Læringsmiljøutvalgets årsrapport

Årlig rapportere læringsmiljøutvalget ved NMBU om status og vurdering av læringsmiljøet ved universitetet. Store deler av rapporten omhandler universitetets fysiske læringsmiljø, men det gjøres også en vurdering av arbeidet med det psykososiale miljøet.

Læringsmiljøutvalgets årsrapporter

Kandidatundersøkelser

Jevnlige kandidatundersøkelser er en del av NMBUs kvalitetssikring av utdanningen og er et viktig bidrag i utviklingen av emner og program. Mange av programmene gjennomfører årlig eller periodisk egne kandidatundersøkelser om studentenes tilpasning til arbeidsmarkedet - omfang av sysselsetting, arbeidsledighet, hvor kandidatenen arbeider, type yrke, lønn, vurdering av utdanningens relevans og kvalitet. NMBU har som målsetning å gjennomføre jevnlige kandidatundersøkelser som omfatter alle kandidater fra universitetet.

Resultater fra kandidatundersøkelse UMB 2010

NIFU gjennomfører årlig kandidatundersøkelse blant kandidater fra universiteter og høgskoler. NIFUS halvårsundersøkelser gjennomføres annet hver år og sier noe om kandidatenes plass i arbeidsmarkedet et halv år etter ferdig utdannelse. Undersøkelsen gir også en pekepinn på kandidatenes vurdering av utdanningen og lærestedet og studiets relevans. NIFUs spesialundersøkelser gjennomføres også annet hvert år, men foretas ofte lengre tid etter eksamen og fokuserer som regel på bestemte grupper.

Læringsmiljø-/trivselsundersøkelser

Det gjennomføres jevnlig undersøkelser som omfatter spørsmål knyttet til studentenes fysiske og psykososiale læringsmiljø og trivsel. Undersøkelsene danner et viktig grunnlag for å sette mål og tiltak, samt avdekke eventuelle mangler ved læringsmiljøet. Det ble tidligere ved universitetet gjennomført undersøkelser i egen regi, men siden 2014 har NMBU/SiÅs deltatt i den nasjonale SHoT-undersøkelsen (Studentenes helse og trivselsundersøkelse). SHoT-undersøkelsen kartlegger studenters helse og trivsel.

Studiebarometeret

Studiebarometeret er en nasjonal studentundersøkelse startet opp i 2013 som omfatter 58 utdanningsinstitusjoner og rundt 60000 studenter. Undersøkelsen gjennomføres årlig og omhandler studentenes opplevelse av kvaliteten i det studieprogrammet de går på. Undersøkelsen sendes ut hver høst til alle 2. og 5.års studenter i Norge og omhandler: studie- og læringsmiljø, arbeidslivsrelevans, undervisning og veiledning, vurderingsformer, løæringsutbytte, motivasjon, studieinnsats, medvirkning og praksis. Studiebarometeret er ment å gi studentene en arena for å si sin mening og være med på å forbedre studiekvaliteteten, gi institusjonene nyttig informasjon om studentenes oppfatning om studiekvalitet slik at de kan forbedre denne og gi samfunnet ny kunnskap om tilstanden i norsk høyere utdanning. Portalen gir mulighet til å sammenligne ulike aspekter ved studiepårogram over hele landet.

 www.studiebarometeret.no

Underviserundersøkelser

NOKUTs underviserundersøkelse - om undersøkelsen og hovedfunn.

Resultater for NMBU:

Programevalueringer

Årlige programrapporter:

Link til rapportregister med årlige programrapporter (kommer). Rapportene finnes foreløpig kun i P360:
- 2015: sak om Årlig programevaluering 2015 (Sak 15/02425) 
- 2016: sak om Årlig programevaluering 2016 (Sak 16/02819) 
- 2017: sak om Årlig programevaluering 2017 (Sak 17/01022)

Periodiske programevalueringer:

Link til rapporter for periodiske programevalueringer (kommer). Rapporter finnes foreløpig kun i P360. 
- 2015: Sak 15/01039 (M-IR, M-IDS, M-IES)
- 2016: Sak 16/00893
- 2017: Sak 17/02022

Emnerapporter

Register for emnerapporter (logg på med NMBU-bruker og -passord)

Tidligere emneevalueringer (gamle UMB og for NMBU campus Ås frem til og med studieåret 2015/16)

 

Published 8. oktober 2015 - 16:19 - Updated 13. February 2019 - 14:21