Rapporter/evalueringer

Kvalitetsmeldingen

Kvalitetsmeldingen er NMBUs rapport om utdanningskvaliteten og kvalitetsarbeidet. Rapporten svarer til kravet fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) om at høyere utdanningsinstitusjoners ledelse rapporterer årlig til styret om utdanningskvalitet og kvalitetsarbeid, med en helhetlig vurdering av utdanningskvaliteten, samt oversikt over prioriteringer og tiltak i kvalitetsarbeidet. 

Årsrapport for forskerutdanningen

Les om evaluering og rapportering om forskerutdanning og finn årsrapport for forskerutdanningen på 

Læringsmiljøutvalgets årsrapport

Årlig rapportere læringsmiljøutvalget ved NMBU om status og vurdering av læringsmiljøet ved universitetet. Store deler av rapporten omhandler universitetets fysiske læringsmiljø, men det gjøres også en vurdering av arbeidet med det psykososiale miljøet.

Læringsmiljøutvalgets årsrapporter

Kandidatundersøkelser

Jevnlige kandidatundersøkelser er en del av NMBUs kvalitetssikring av utdanningen og er et viktig bidrag i utviklingen av emner og program. Mange av programmene gjennomfører årlig eller periodisk egne kandidatundersøkelser om studentenes tilpasning til arbeidsmarkedet - omfang av sysselsetting, arbeidsledighet, hvor kandidatenen arbeider, type yrke, lønn, vurdering av utdanningens relevans og kvalitet. NMBU har som målsetning å gjennomføre jevnlige kandidatundersøkelser som omfatter alle kandidater fra universitetet.

NIFU gjennomfører årlig kandidatundersøkelse blant kandidater fra universiteter og høgskoler. NIFUS halvårsundersøkelser gjennomføres annet hver år og sier noe om kandidatenes plass i arbeidsmarkedet et halv år etter ferdig utdannelse. Undersøkelsen gir også en pekepinn på kandidatenes vurdering av utdanningen og lærestedet og studiets relevans. NIFUs spesialundersøkelser gjennomføres også annet hvert år, men foretas ofte lengre tid etter eksamen og fokuserer som regel på bestemte grupper.

Helse- og trivselsundersøkelser

Det gjennomføres jevnlig undersøkelser som omfatter spørsmål knyttet til studentenes fysiske og psykososiale læringsmiljø og trivsel. Undersøkelsene danner et viktig grunnlag for å sette mål og tiltak, samt avdekke eventuelle mangler ved læringsmiljøet. Det ble tidligere ved universitetet gjennomført undersøkelser i egen regi, men siden 2014 har NMBU/SiÅs deltatt i den nasjonale SHoT-undersøkelsen (Studentenes helse og trivselsundersøkelse). SHoT-undersøkelsen gjennomføres hvert 4. år og kartlegger studenters helse og trivsel.

Studiebarometeret

Studiebarometeret er en nasjonal studentundersøkelse startet opp i 2013 som omfatter 58 utdanningsinstitusjoner og rundt 60000 studenter. Undersøkelsen gjennomføres årlig og omhandler studentenes opplevelse av kvaliteten i det studieprogrammet de går på. Undersøkelsen sendes ut hver høst til alle 2. og 5.års studenter i Norge og omhandler: studie- og læringsmiljø, arbeidslivsrelevans, undervisning og veiledning, vurderingsformer, løæringsutbytte, motivasjon, studieinnsats, medvirkning og praksis. Studiebarometeret er ment å gi studentene en arena for å si sin mening og være med på å forbedre studiekvaliteteten, gi institusjonene nyttig informasjon om studentenes oppfatning om studiekvalitet slik at de kan forbedre denne og gi samfunnet ny kunnskap om tilstanden i norsk høyere utdanning. Portalen gir mulighet til å sammenligne ulike aspekter ved studiepårogram over hele landet.

Studiebarometeret - Studentundersøkelse: Hvor fornøyde er norske studenter med kvaliteten på studieprogrammene sine?

Resultater fra studiebarometeret på programnivå er enkelt tilgjengelig i Tableau. Pålogging til Tableau med brukernavn@nmbu.no og vanlig NMBU-passord.

Underviserundersøkelser

NOKUTs underviserundersøkelse - om undersøkelsen og hovedfunn.

Resultater for NMBU:

Studiestartsundersøkelsen

Høsten 2020 ble den første studiestartundersøkelsen ved NMBU gjennomført som en pilot. Undersøkelsen vil bli videreutviklet i 2021. Resultater er tilgjengelig i NMBU Innsikt eller ved å kontakte studieavdelingen. Mer om samtykke og personvern kan du lese her. 

Programevalueringer 

Årlige programrapporter bachelor og master:

De årlige programrapporterne er tilgjengelige i arkivsystemet P360:
- 2015: sak om Årlig programevaluering 2015 (Sak 15/02425)
- 2016: sak om Årlig programevaluering 2016 (Sak 16/02819) 
- 2017: sak om Årlig programevaluering 2017 (Sak 17/01022)
- 2018: sak om Årlig programevaluering 2018 (Sak 18/02599)
- 2019: sak om Årlig programevaluering 2019 (Sak 19/02733)
- 2020: sak om Årlig programevaluering 2020 (Sak 20/02401

Årlige programevalueringer ph.d.:

Det gjennomføres en årlig evaluering av hvert enkelt ph.d.-program ved NMBU. Dekanen har overordnet ansvar for den årlige programevalueringen. Evalueringen munner ut i en kortfattet programrapport basert på tilbakemeldinger fra ph.d.-kandidatene (via spørreundersøkelse), fakultetets Forskningsutvalg (Fakultet-FU), ph.d.-programutvalg o.a

Periodiske programevalueringer:

Rapporter for periodisk programevaluering er tilgjengelige i arkivsystemet P360. Ta kontakt med studieavdelingen.

Resultater fra årlige og periodiske programevalueringer inngår i vurderinger av portefølje og i de årlige rapportene på alle nivå (kvalitetsmelding, årsrapport for forskerutdanning)

Emnerapporter og emneevalueringsresultater

Emnerapporter - evaluerte emner med  emneansvarligs vurdering av emnets gjennomføring og emneevalueringsresultater (logg på med NMBU-bruker og -passord)

Emneevalueringsresultat: Resultater fra den sentralt utsendte sluttevalueringen

  • Undervisere: resultater tilgjengelig for alle som underviser i emnet via Canvas
  • Ledere: gis administrasjonstilgang og kan se alle emner på sitt fakultet. Pålogging via verktøyet EvaluationKit.

For hjelp benytt: emneevaluering@nmbu.no

Masteroppgaveevaluering

Undersøkelsen er satt på hold i påvente av GDPR-avklaringer og nytt verktøy for gjennomføring.

 

 

Published 8. oktober 2015 - 16:19 - Updated 10. oktober 2022 - 11:53