Vurderingsordninger

Et emnes vurderingsordning reguleres av Forskrift om studier ved NMBU og tilhørende utfyllende retningslinjer (forskriften er under revidering)

Vurderingsordninger ved NMBU

Ements vurderingsordning beskriver hvordan vurderingen på emnet skal være, dvs. emnets toppnivå der det endelige resultatet som utløser studiepoeng ligger.

Emnets vurderingsform(er) vil si hvilke former for vurdering et emne har og beskriver der det faktisk skal gjøres en vurdering/sensurering.

Ved NMBU kan følgende vurderingsordninger benyttes for det enkelte emnet:

  • Hjemmeeksamen
  • Mappevurdering
  • Muntlig eksamen
  • Oppgave
  • Praksis
  • Praktisk prøve
  • Samlet vurdering
  • Skriftlig eksamen

Presisering av vurderingene

Hjemmeeksamen 

Hjemmeeksamen kan defineres som en gitt problemstilling som studentene skal løse over et gitt tidsrom. Hjemmeeksamen kan løses individuelt eller i mindre grupper. 

Mappevurdering

Mappevurdering er en vurdering av arbeid utført av studenten. Innholdet i mappen vurderes som en helhet og resulterer i en karakter. Et emnes mappevurdering kan bestå av et eller flere arbeid, som for eksempel (ikke uttømmende):

- prosjekt-/semesteroppgave
- innleveringsoppgave
- laboratorieøvelse
- muntlige presentasjoner
- objektsamling
- ekskursjonsdeltakelse og ev. rapport
- praksis og ev. rapport
- praktisk prøve
- skriftlig/muntlig vurdering i undervisningsperioden

Mappen kan bestå av alle eller noen av arbeidene studenten har gjort. Arbeidene i mappen vurderes som en helhet og resulterer i en karakter. Ved semesterstart må studentene informeres om hva slags form arbeidene i mappen skal ha (essays, resymeer osv.) og noe om hvilket omfang de enkelte delene skal ha. Studenter skal få tilbakemeldinger underveis ved mappevurdering, men altså ikke i form av en bokstavkarakter på de ulike delene. De ulike delene i en mappevurdering kan ikke påklages, kun helhetskarakteren.

Muntlig eksamen 

Muntlig eksamen, som også kan omfatte presentasjoner og lignende, gis enten som selvstendig vurderingsform, som en selvstendig vektet vurderingsdel med karakterfastsetting, eller som en justerende muntlig prøve ved skriftlige arbeider. På muntlig eksamen får studenten en eller flere oppgaver som skal besvares muntlig, som framleggelse eller som dialog med eksaminator. Eksamensformen kan gis individuelt eller i mindre grupper, og kan også inkludere for eksempel rollespill. Studenten kan gis tid til forberedelse eller det kan forutsettes at studenten skal besvare oppgavene/spørsmålene uten videre forberedelse. Muntlig eksamen gjennomføres med to sensorer til stede.

Oppgave 

En oppgave er et arbeid som studenten jobber med alene eller sammen med andre studenter og som skal vise studentens oppnådde læringsutbytte som samlet kompetanse på tvers av emnets krav til kunnskap og ferdigheter. Oppgave er en skriftlig oppgave som studentene arbeider med gjennom semesteret fram til en på forhånd angitt leveringsfrist. Oppgavens tema er oppgitt eller godkjent av emneansvarlig. Eksamensformen kan også omfatte blogg, prosjektarbeid, rapporter, refleksjonsnotat med flere, og kan både løses individuelt eller i mindre grupper.

Praksis 

Praksis er trening eller opplæring i yrkesutøvelse som studenten gjør alene, i par eller i gruppe. Praksisopplæringen skal være veiledet, vurdert og variert. Praktisk/klinisk eksamen avvikles i løpet av en nærmere fastsatt periode og studentene fordeles på aktuelle eksamenstidspunkt innen perioden. Under praktiske/kliniske eksamener avgjør dekan eller den dekan bemyndiger i samråd med sensor hvordan eksamen skal gjennomføres. 

Skriftlig eksamen 

Med skriftlig eksamen mener vi en skriftlig campusbasert eksamen. En "campusbasert" eksamen kan i noen tilfeller bli gjennomført hjemme. Skriftlig campusbasert eksamen er normalt en skriftlig prøve som avholdes i lokaler anvist av institusjonen, og under tilsyn av personer utpekt av institusjonen. Skriftlig campusbasert eksamen avvikles digitalt eller med penn og papir. Eksamensformen har ofte to eller flere spørsmål som studenten skal svare på og kan inkludere kortsvarsoppgaver, langsvarsoppgaver, flervalgsprøver med mer. Eksamens varighert skal normalt ikke overstige 3,5 timer.

Samlet vurdering

Samlet vurdering er en egen vurderingsordning, og benyttes når et emne består av flere vurderingsformer.  Hver vurderingsform som inngår i emnets samlede vurderingen skal ha en karakter, og det må fastsette hvor mye den skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Dette skal framgå av emnebeskrivelsen. Det er klageadgang på de ulike delkarakterene i en samlet vurdering. 

Obligatoriske aktiviteter

Obligatoriske aktiviteter er arbeider som skal godkjennes, men som ikke er karaktergivende, og som studenten har utført i løpet av emnets undervisningsperiode. Obligatorisk undervisning er undervisning som studenten må delta i, men som ikke er karaktergivende, og som krever deltakelse for å få emnet godkjent. Obligatoriske aktiviteter, kan omfatte en eller flere deler, som ikke er karaktergivende og kan eksempelvis være ekskursjonsdeltakelse, laboratorieøvelser, frammøte, praksis m.m.

Published 1. February 2021 - 18:54 - Updated 17. november 2022 - 8:39