Studentevaluering av masteroppgavegjennomføring

Alle studenter som gjennomfører masteroppgaven gis mulighet til å besvare en større undersøkelse om hvordan de opplever gjennomføringen av oppgaven.

Masteroppgaveevaluering

Tema for undersøkelsen er: 

 • studentenes egen opplevelse av arbeidsinnsats, evne til selvstendig arbeid og hvor de største utfordringene i arbeidet har vært
 • studentens vurdering av veiledningen
 • studentens vurdering av rammer rundt arbeidet med oppgaven; informasjon, bibliotek, skrivesenteret

 • flere åpne tekstfelt gir mulighet for kontruktive tilbakemeldinger 

Studentene kan selv velge om de vil være anonyme når de besvarer undersøkelsen eller om de ønsker å gi informasjon som kan identifisere de. Ved å oppgi navn eller opplysninger om studieprogram kan oppfølging av det som fremkommer bli mer presis.

Studentene mottar undersøkelsen på registrert innleveringsdato.

Resultatene oversendes dekan og undervisningsleder på det fakultet hvor studenten gjennomfører masteroppgaven. Oversendelsen skjer etter sensur har falt. Oppfølging av resultatene skjer både på fakultetet men også sentralt for å identifisere nødvendige tiltak på institusjonsnivå.

 

Spørsmål som inngår:

Studentens vurdering av arbeidet med oppgaven:

 • Har du skrevet masteroppgaven sammen med en annen student
 • Når kom du igang med masteroppgaven
 • På en skala fra 1 til 6 hvordan vurderer du din egen innsats: i forberedelsesfasen, i utforming av problemstillingen, under skriveprosessen, i oppflging av tidsplanen, i forberedelser til møter med veileder, på laboratoriet/verksted/ferltarbeid/datainnsamling
 • Masteroppgaven skal være et selvstendig arbeid. Hvordan vil du vurdere din evne tilå arbeide selvstendig med oppgaven og være prosjektleder for egen oppgave? (skal 1-6)
 • Hvilke deler av arbeidet med masteroppgaven har vært mest utfordrende (kryss av inntil 3 punkter)? Litteratursøk,Formulering av problemstilling, Feltarbeid/datainnsamling, Arbeide selvstendig, Laboratorie/verkstedarbeid, Samarbeid med veileder(e), Samarbeid med andre, Metodebruk, Statistisk analyser, Skriveprosessen generelt, Strukturere arbeidsdagen, Følge tidsplanen, Holde kontakt med veileder
 • Utdyp og forklar gjerne hva som har vært mest vanskelig og eventuelt hvordan NMBU kunne bidratt for å hjelpe deg.
 • Hvilke forventninger hadde du til hvilken karakter du skulle greie å oppnå før du startet arbeidet
 • Hvilke forventninger har du til karakter når du nå har levert oppgaven?

Studentenes vurdering av veiledningen:

 • På en skala fra 1 til 6, hvordan vurderer du veilederens: evne til å veilede deg videre i prosessen, faglige kompetanse i forhold til oppgavens problemstilling, oppfølging av progresjon og fremdrift, evner til å gi veiledning i relevante analyser, evner til å gi veiledning i praktisk arbeid (lab/verksted/felt), evner til å gi  veiledning i akademisk skriving, tilgjengelighet, evne til motivasjon og samarbeid
 • Angi ca antall timer med veiledning du har fått (her inngår både møter, telefonsamtaler, mail-korrespondanse, lab/felt/datainnsamling o.l.):
 • Dersom du har kommentarer til veiledningen, ros, ris eller tips til forbedringer, så utdyp det gjerne her. Husk at alle tilbakemeldinger bør være konstruktive! Unngå personkarakteristikker av typen "...er dårlig/udugelig..." osv. Beskriv i stedet hva personer gjør eller ikke gjør som oppleves utfordrende eller positivt. 

Studentenes vurdering av andre elementer som har påvirket arbeidet med masteroppgaven

 • På en skala fra 1 til 6 hvordan vurderer du: informasjonsmøter på fakultetet, informasjon som ligger på fakultetets nettsider, informasjon for masterstudenter på NMBUs studentnettsider
 • På en skala fra 1 til 6 hvordan vurderer du følgende tilbud ved skrivesenteret og biblioteket: tilbudet om skriveveildedning via skrivesenteret, kurs i presentasjonsteknikk, statistikkhjelpen, diverse kurs i regi av biblioteket, bibliotekets hjelp og støtte til litteratursøk o.l., bibliotekets og skrivesenterets nettressurser
 • Utdyp og forklar gjerne hva som har vært bra med skrivesenteret og biblioteket, gi oss tips om noe du savnet eller hvordan vi kan forbedre oss.

Alt i alt:

 • Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med (skal 1 til 6): egen innsats, veiledningen du har fått
 • Alt-i-alt gi en kort vurdering av (tekstfelt): din egen innsats, din evne til å disponere tiden, informasjonen du fikk, laboratoriearbeid/feltarbeid/datainnsamling, resultatet (oppgaven du leverte), veiledningen du fikk 
 • Har du ytterligere kommentarer til gjennomføringen av din masteroppgave, både
  ris, ros og tips til forbedringer, så utdyp dette her. Vi ønsker å bruke dine kommentarer til å forbedre oss. Husk å være konstruktiv i dine tilbakemeldinger.
Published 8. august 2019 - 15:26 - Updated 3. september 2019 - 12:43