Emnegodkjenning

NMBUs kvalitetsikringsrutiner for emner

Alle emner skal være godkjent i tråd med NMBUs kvalitetsikringsrutiner for godkjenning av emner og beskrevet i tråd med NMBUs retningslinjer for emnebeskrivelser. Krav til emner er beskrevet i Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning og i Forskrift om studier ved NMBU.

Beskrivelse av emnet

Fakultetene er ansvarlig for at emnet til en hver tid er korrekt beskrevet i henhold til lover og forskrifter, NMBUs retningslinjer og at emnet har en godkjent emnebeskrivelse. Alle emner som tilbys ved NMBU skal være korrekt beskrevet i Felles Studentsystem (FS), og den til en hver tid gjeldende versjonen av emnebeskrivelsen er publisert på nett.  Nettversjonen av emnebeskrivelsene vil alltid være den gjeldende.

Opprettelse og nedleggelse av emner

Kun emner som oppfyller kravene kan godkjennes og tilbys ved NMBU. Det er fakultetsstyret selv som oppretter og nedlegger emner etter tilråding fra fakultetets studieutvalg (FAK-SU). Fakultetsstyret har ansvaret for godkjenning av opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling (NMBUs studieforskrift § 20-1).

Opprettelse av emne

  1. Emneansvarlig må drøfte sin idé og få klarsignal til å gå videre med den i tråd med de rutinene fakultetsstyret har fastsatt.
  2. Når klarsignal er gitt, registrerer emneansvarlig emnet via Emneplanlegging på nett (EpN).
  3. Emneansvarlig sender emnet til godkjenning via EpN, og emnet opprettes formelt av den / det organ fakultetsstyret har bemyndiget til dette

Revidering og emneregistrering - Emneplanlegging på nett (EpN)

Emnebeskrivelser skal revideres årlig via Emneplanlegging på nett (EPN). Fakultetet utpeker den person eller personer som er ansvarlig for å utarbeide, revidere og kvalitetssikre emnebeskrivelsen og registrere denne i databasen via EPN. FAK-SU på fakultetet som tilbyr emnet, vurderer og godkjenner emnebeskrivelsen.

Hvert år åpnes emneregistrerng på nett (EPN) for endringer, oppdatering eller nyregistrering av emnebeskrivelsene. I slutten av januar sendes det ut informasjon om rutinene i forbindelse med innsamling og godkjenning av emner inkludert en tidsplan for arbeidet. EPN åpnes ca 1.februar og all emneinformasjon må være utfylt og godkjent av fakultetet innen fristen ca 1. april.

Studieavdelingen overfører emnet fra EpN til FS innen 1. juli og emnet blir søkbart på www.nmbu.no/emnesok. Hvis det er behov for endringer i EpN-registrering utenom perioden må fakultetet informere fs@nmbu.no.

Lover og forskrifter

Emnet skal være i overensstemmelse med Nasjonale lover og forskrifter og NMBUs forskrifter herunder:

Published 14. januar 2016 - 15:46 - Updated 22. oktober 2021 - 9:52