Emneevaluering

Formåla med evalueringane er:

 • Bidra til utvikling av kvaliteten på det pedagogiske opplegget og faglege innhaldet i emnet
 • Bidra til auka læringsutbytte og aktiv deltaking i eiga læring for studentane.
 • Fungera som eit avgjerdsgrunnlag i arbeidet med emne- og programutvikling
 • Bidra til dokumentasjon av utviklingsarbeidet

Gjennomføring av emneevalueringar ved NMBU

Trinn 1 – Gjennomføring av formativ undervegsevaluering

Det blir gjennomført ei undervegsevaluering i alle emne, og kvar gong emna går. Emneansvarleg vel eigna metode og tidspunkt for evalueringa. Metoden skal vera tilpassa formåla med emneevalueringa og ha merksemd på kartlegging av opplevinga åt studentane av fagleg og pedagogisk innhald, læringsprosess og læringsutbytte. Evalueringa skal bidra til aktiv deltaking i eiga læring.

Følgjande sjekkliste kan brukast ved val av metode og tidspunkt for undervegsevalueringa:

 • Innhaldet i emnet, læringsmål og læringsutbytte
 • Samanhengen mellom læringsaktivitetar og læringsutbytte
 • Emnets plass i programmet
 • Studentgruppas storleik og samansetning
 • Representativitet 
 • Anonymitet
 • Emneansvarleg sitt behov for informasjon
 • Behovet åt program- og fakultetsleiinga for informasjon

Resultata skal komma fram av emnerapporten.

Trinn 2 – Gjennomføring av summativ sluttevaluering

Det vert gjennomført sluttevaluering i alle emner og kvar gong emnet går. For å sikra at studentar ikkje kan bli identifiserte (at svar ikkje kan føes tilbake til enkeltpersonar), går evalueringa berre til emne med minst 5 oppmelde. Undersøkinga går ut siste to veker av parallellane og siste veka av blokkene. Sluttevalueringa består av 7 spørsmål og to opne tekstefelt og vert sendt  ut sentralt av Studieavdelinga gjennom Canvas med verktøyet EvaluationKit. Denne evalueringa skal sjåast i samanheng med undervegsevalueringa. 

Spørsmåla i slutt evalueringa er:
På ein skala frå 1 til 6 der 6 er beste score:

 • Eg har hatt ei klar forståing av kva som var forventa at eg skulle læra i emnet
 • Emnet var godt strukturert og organisert
 • Forelesingene i emnet bidrog godt til læringsutbyttet mitt
 • Andre læringsaktivitetar (t.d. øvingar, lab, felt-arbeid, semesteroppgåver o.l.) bidrog godt til læringsutbyttet mitt
 • Eg er fornøgd med fagleg oppfølging, rettleiing og/eller tilbakemeldingar
 • Eg har lært mykje i emnet
 • Alt i alt, kor tilfreds er du med emnet?

 To uavhengige opne spørsmål m/tekstfelt:

 • Kva fungerte godt i emnet og bidrog mest til læringa di?
 • Kva synest du først og fremst bør forbetrast?

Undervisar og undervisingsleiar/instituttleiar/dekan kan finna resultat for emne via Canvas - Bruk menyen og klikk deg inn via 
Konto -> Profil -> Course Evaluations.
Dekan/undervisningsleder har tilgang til resultat for alle emner på sitt fakultet.

For emnar med mindre enn 6 svar, vil systemet ikkje visa fram resultat.

Resultatet skal gå fram av emnerapporten.

Trinn 3 – Gjennomføring av periodisk evaluering av emnet/emne ved eit fellesmøte

Det blir gjennomført ei periodisk evaluering av emnet/emne gjennom eit møte kvart 3.-6. år med deltaking av studentar, fagfellar og andre relevante representantar frå fagmiljøet. Evalueringa skal ha merksemd på heilskapen i emnet, samanhengar mellom emne og plassen åt emnet i studieprogrammet. Fagmiljøet står fritt til å utforma denne evalueringa på ein måte som tener utviklinga av emnet. Det kan gjennomførast periodisk evaluering av fleire emne samtidig viss formålstenleg.

Resultatet skal komma fram av emnerapporten.

Roller og ansvar

Emneevaluering er ansvaret til fakulteta og ein aktivitet som høyrer heime i fagmiljøene rundt programma. Fakulteta vel sjølv korleis dei organiserer arbeidet med evalueringa med utgangspunkt i følgjande:

Dekan har eit overordna ansvar for at trinn 1-3 i rutinen for emneevalueringar blir gjennomført innanfor gitte rammer og at oppfølging av resultata finn stad.

 

Emneansvarleg[1] har ansvar for:

 • at undervegsevaluering blir gjennomført i tråd med rutina.
 • at periodiske evalueringar blir gjennomførte i tråd med rutina.
 • at det blir gitt ei tilbakemelding åt studentane på resultata av emneevalueringane og eventuelle betringstiltak.
 • at emnerapporten blir utfylt kvar gong eit emne blir gitt og at han blir gjord tilgjengeleg. 

Studieutvalet til fakultetet (FAK-SU) og/eller programrådet behandlar emnerapportane på eigna tidspunkt og måte for fakultetet.

Studentane deltar aktivt i evalueringane i trinn 1-3. Ytterlegare studentmedverknad blir sikra gjennom studentrepresentasjon i dei faste foruma.

Studieavdelinga har ansvar for at sluttevaluering blir gjennomført mot slutten av kvar undervisingsperiode.

Læringssenteret har ei aktiv rolle i utarbeiding og vedlikehald av verktøykassa med metodar for undervegsevaluering, og dessutan gir råd og rettleiing rundt metodane.

Analyse av resultat og rapportering

Emneansvarleg gjer ei samla vurdering av resultata frå evalueringane og foreslår betringstiltak. Vurderingane blir nedfelte i emnerapporten. Emnerapporten gjort tilgjengeleg i eigna publiseringsverktøy, der dei er lesbare for alle tilsette og studentar.

 

GDPR-vurdering kommer

[1] Campus Adamstua: Blokkansvarleg

Published 1. oktober 2015 - 19:21 - Updated 25. november 2021 - 16:50