Emneevaluering - rutine

Rutinebeskrivelse av gjennomføring og oppfølging av emneevaluering

Emneevaluering på NMBU har en sentral rolle i arbeidet med utvikling av kvaliteten i både emner og program. Evalueringen er en integrert del i emneansvarligs løpende arbeid rundt emnet og skal bidra til aktiv deltakelse i egen læring for studentene (jf. NMBUs Læringsfilosofi).

Evalueringen gjennomføres i tre trinn.

 

Emneevaluering

Formålene med evalueringene er:

 • Bidra til utvikling av kvaliteten på det pedagogiske opplegget og faglige innholdet i emnet
 • Bidra til økt læringsutbytte og aktiv deltakelse i egen læring for studentene.
 • Fungere som et beslutningsgrunnlag i arbeidet med emne- og programutvikling.
 • Bidra til dokumentasjon av utviklingsarbeidet.

Gjennomføring av emneevalueringer ved NMBU

Trinn 1 – Gjennomføring av formativ underveisevaluering

Det gjennomføres en underveisevaluering i alle emner, og hver gang emnet går. Emneansvarlig velger egnet metode og tidspunkt for evalueringen. Metoden skal være tilpasset formålene med emneevalueringen og ha oppmerksomhet på kartlegging av studentenes opplevelse av faglig og pedagogisk innhold, læringsprosess og læringsutbytte. Evalueringen skal bidra til aktiv deltakelse i egen læring.

Følgende sjekkliste kan brukes ved valg av metode og tidspunkt for underveisevalueringen:

 • Emnets innhold, læringsmål og læringsutbytte
 • Sammenhengen mellom læringsaktiviteter og læringsutbytte
 • Emnets plass i programmet
 • Studentgruppens størrelse og sammensetning
 • Representativitet 
 • Anonymitet
 • Emneansvarliges behov for informasjon
 • Program- og fakultetsledelsens behov for informasjon

Resultatene skal fremgå av emnerapporten.

Trinn 2 – Gjennomføring av summativ sluttevaluering

Det gjennomføres sluttevaluering i alle emner og hver gang emnet går. Undersøkelsen går ut siste to uker av parallellene og siste uken av blokkene. Sluttevalueringen består av 7 spørsmål og to åpne tekstefelt og sendes ut sentralt av Studieavdelingen gjennom Canvas med verktøyet EvaluationKit. Denne evalueringen skal sees i sammenheng med underveisevalueringen.

Resultatet skal fremgå av emnerapporten.

Trinn 3 – Gjennomføring av periodisk evaluering av emnet/emner ved et fellesmøte

Det gjennomføres en periodisk evaluering av emnet/emner gjennom et møte hvert 3.-6. år med deltakelse av studenter, fagfeller og andre relevante representanter fra fagmiljøet. Evalueringen skal ha oppmerksomhet på helheten i emnet, sammenhenger mellom emner og emnets plass i studieprogrammet. Fagmiljøet står fritt til å utforme denne evalueringen på en måte som tjener utviklingen av emnet. Det kan gjennomføres periodisk evaluering av flere emner samtidig hvis hensiktsmessig.

Resultatet skal fremgå av emnerapporten.

Roller og ansvar

Emneevaluering er fakultetenes ansvar og en aktivitet som hører hjemme i fagmiljøene rundt programmene. Fakultetene velger selv hvordan de organiserer arbeidet med evalueringen med utgangspunkt i følgende:

Dekan har et overordnet ansvar for at trinn 1-3 i rutinen for emneevalueringer gjennomføres innenfor gitte rammer og at oppfølging av resultatene finner sted.

Emneansvarlig[1] har ansvar for:

 • at underveisevaluering blir gjennomført i tråd med rutinen.
 • at periodiske evaluering blir gjennomført i tråd med rutinen.
 • at det gis en tilbakemelding til studentene på resultatene av emneevalueringene og eventuelle forbedringstiltak.
 • at emnerapporten utfylles hver gang et emne gis og at den gjøres tilgjengelig. 

Fakultetets studieutvalg (FAK-SU) og/eller programrådet behandler emnerapportene på egnet tidspunkt og måte for fakultetet.

Studentene deltar aktivt i evalueringene i trinn 1-3. Ytterligere studentmedvirkning sikres gjennom studentrepresentasjon i de faste fora.

Studieavdelingen har ansvar for at sluttevaluering blir gjennomført mot slutten av hver undervisningsperiode.

Læringssenteret har en aktiv rolle i utarbeidelse og vedlikehold av verktøykassen med metoder for underveisevaluering, samt gir råd og veiledning rundt metodene.

Analyse av resultater og rapportering

Emneansvarlig gjør en samlet vurdering av resultatene fra evalueringene og foreslår forbedringstiltak. Vurderingene nedfelles i emnerapporten. Emnerapporten tilgjengeliggjøres i egnet publiseringsverktøy, hvor de er lesbare for alle ansatte og studenter.


[1] Campus Adamstuen: Blokkansvarlig

 

 

 

 

 

Published 1. oktober 2015 - 19:21 - Updated 27. February 2020 - 11:03