Emnebeskrivelse

Retningslinjer for emnebeskrivelse

  • Alle emner som tilbys ved NMBU skal være korrekt beskrevet i Felles Studentsystem (FS), og den til en hver tid gjeldende emnebeskrivelsen publisert på nett.
  • Fakultetene benytter Emneplanlegging på nett (EPN) til å fylle ut emnebeskrivelsen.
  • Emneregistrering på nett (EPN) åpnes årlig for endringer, oppdatering eller nyregistrering av emnebeskrivelsene.

Retninglinjer for emnebeskrivelse med krav til hvordan alle felt i emnebeskrivelsen skal beskrives:

Felter merket med * er felter som vises i nettversjonen av emnebeskrivelen.

Feltnavn Godkjenningskrav

*Emnenavn

Navnet på emnet skal oppgis på bokmål, nynorsk og engelsk. Navnet skal være unikt og beskrivende.

Vil vises i emnebeskrivelen på nett og FS. Vil stå på vitnemål og på Transcript of Records som følger Diploma Supplement
*Emnekode

Emnene skal ha emnekoder etter følgende modell: en kombinasjon av 3 til 6 bokstaver og 3 tall. Første siffer viser nivå på emnet. Bokstavene bestemmes av fakultetene, og bør være logiske i forhold til faglig innhold.

Innlegging av nye emnekoder og ansvarlig fakultet skal gjøres av utnevnt ansvarlig ved fakultetet.

Studienivå

Emnets studienivå må angis. Feltet brukes i FS og gir mulighet for å ta ut statistikk på ulike nivåer, samt at en kan begrense mulighetene til å legge inn emner i utdanningsplanene som ikke befinner seg på riktig nivå. Tallene under representerer studienivåkoden som brukes i FS. 

70-Ex.Phil
90-Lavere grad, redskapskurs (emner som ligger på et lavere nivå enn 100 emner. F.eks. MATH010)
100-Grunnleggende emner, nivå I (Tilsvarer 100-emner). Begynnernivået i et universitetsstudium.
200-Videregående emner, nivå II (Tilsvarer 200-emner). Emne forutsetter kunnskaper fra tilsvarende emne(r) på 100 nivå. Nivået er andre års universitetsstudium innen fagområdet.
500-Høyere grads nivå (Tilsvarer 300-emner). Emne forutsetter kunnskaper fra tilsvarende emne(r) på 200 nivå. Nivået på studiet er faglig fordypning på mastergradsnivå.
800-Videreutdanning, lavere grad
850-Videreutdanning, høyere grad
900-Doktorgradsnivå (Tilsvarer 400-emner). Emne forutsetter kunnskaper fra tilsvarende emne(r) på 300 nivå.

*Studie-
poeng

Alle emner skal normalt være på minimum 5 studiepoeng. 
*Vektings-reduksjon

Studenter som avlegger eksamen i emner ved NMBU som faglig overlapper hverandre helt eller delvis, får redusert sin samlede studiepoengsum for de aktuelle emnene.

Vektingsreduksjonsreglene må beskrives. Oppgi også eventuelle gamle emner som emnet har studiepoengsreduksjon mot. Omfanget av reduksjonen mot ulike emner vedtas av fakultetene etter forslag fra emneansvarlig fakultet.

*Overlapp

Overlapper emnet med andre emner ved NMBU? Hvis ja: gis det studiepoengsreduksjon som tilsvarer overlappingen for studenter som tar begge emner? Spesielt for nye emner: Oppgi også evt. gamle emner som emnet har studiepoengsreduksjon mot.

*Første og
siste undervis-ningstermin

Dersom det er et nytt emne, oppgi semester og år det er planlagt at emnet skal tilbys for første gang. Dersom emnet skal nedlegges, oppgi semester og år emnet
skal gis for siste gang.

Dersom et emne med avsluttende skriftlig eller muntlig eksamensordning legges ned, har en student rett til å ta eksamen i samme versjon av emnet.
Slik eksamen avholdes normalt ved første tidspunkt for utsatt eksamen/ny prøve (konte) i den påfølgende høst-/vårparallellen, og ikke senere enn ett år etter siste ordinære eksamen i emnet.

Dersom tidspunktet er fram i tid, vil det vises i nettversjonen av studiehåndboka. Emner som er utgått, vil filtreres bort fra studiehåndboka på grunnlag av informasjonen som oppgis i dette feltet.
Feltet benyttes også i FS for å angi at et emne er utgått, samt å hindre at studenter får meldt seg opp til eksamen i emner som ikke lenger tilbys

Første og siste eksamens-termin

Dersom det er et nytt emne, oppgi semester og år det er planlagt at emnet skal tilbys for første gang.

Dersom emnet skal nedlegges, oppgi semester og år emnet skal gis for siste gang. 

NUSkode (SSB)

https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/36

Studieprogram rapportering

Legg inn hvilket studieprogram emnet rapporteres under i NSD-systemet. Angi et primært studieprogram som brukes i rapporteringen til NSD (departement). Vær oppmerksom på at for rapportering er det emnets studieprogramtilknytning som er bestemmende for hvilken finansieringskategori studiepoengproduksjonen kommer i.

Se her for info om NSD-koder: Finansieringskategori DBH

*Tilknyttede studie-
program
Disse studieprogrammene har studierett på emnet
Fag sortering

Fagkode for "viktigste" fag emnet omfatter. Emne kan knyttes til flere fag, men i de sammenhenger emne må presenteres under et bestemt fag, så benyttes dette faget (for eksempel ved faggruppering på karakterutskrifter). Rapporteres til SSB

*Emnets vurderings-
ordning

Teksten som legges inn her vil bearbeides manuelt før registrering i FS. Vurderingsinformasjonen er viktig for sensurregistrering, eksamensplanlegging m.m. Merk at dersom emnet tidligere er registrert med Langsgående vurdering må dette endres. Vurderingsordninger et emne kan ha: Mappevurdering, Skriftlig eksamen, Muntlig eksamen, Hjemmeeksamen, Oppgave, Praksis. Kombineres mer enn en vurderingsordning har emnet en Samlet vurdering (se under).

Dette skal registreres i feltet: Vurderingsordning, karakterregel, hvor mye hver del skal telle, varighet på evt. skriftlig eksamen og hvilken hjelpemiddelkode som skal gjelde ved skriftlig eksamen. To eksempler på mulige vurderingsordninger for et emne:

1. Skriftlig eksamen 3 timer i eksamensperioden, A-F.
2. Samlet vurdering: 1 times flervalgsprøve (30%) midt i semesteret og 3,5 timers skriftlig eksamen (70%) i eksamensperioden. A-F 

Ved NMBU kan et emne ha følgende vurderingsordning:
- Mappevurdering
- Skriftlig eksamen
- Muntlig eksamen
- Hjemmeeksamen
- Oppgave
- Praksis
- Praktisk prøve
- Samlet vurdering
Nærmere presisering av de forskjellige vurderingsordningene   

Samlet vurdering
Samlet vurdering er en egen vurderingsordning, og er når et emne består av minst to vurderingsformer (dvs. mappevurdering, skriftlig-, muntligeksamen, oppgave, praksis m.m.). Hver vurderingsform som inngår i emnets samlede vurderingen skal ha en karakter, og det må fastsette hvor mye den skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Dette skal framgå av emnebeskrivelsen. Det er klageadgang på de ulike delkarakterene i en samlet vurdering. 

Skriftlig avsluttende eksamen

Skal emnet ha en skriftlig campusbasert eksamen i eksamensperioden (enten som emnets eneste vurderingsordning eller som en av flere vurderinger)? I dette feltet i EpN skal det kun svares ja eller nei

*Innhold og oppbygging

Det faglige opplegget i emnet og tematisk oppbygging (studentens læringsaktiviteter) skal være beskrevet og skal være egnet til at studentene oppnår læringsutbytter og læringsmål.

For obligatorisk emner skal emnet være godt tilpasset resten av programmet når det gjelder sammenheng og progresjon. Emnefrekvens, undervisningsperiode og vurderingsperiode må angis.

Påmelding  Angi hvilke type påmelding som gjelder for emnet. Direktepåmelding er det vanligste
*Undervis-ningstermin

For emner som kommer fra FS - i fritekstfeltet skal det kun skrives en eventuell endring fra de opprinnelige verdiene (hvis de finnes).

For emner som er nye i EpN, skal man beskrive en evt. mer komplisert struktur som ikke dekkes av de tilgjengelige valg. Opplysningene vil etterarbeides manuelt i FS. For emner som går over flere undervisningsperioder er det viktig å beskrive hvilken periode undervisningen starter, eventuelle hvilke andre perioder det er undervisning og når undervisningen avsluttes

Undervisningstermin vil vises i nettversjon av studiehåndboka og kan brukes som søkekriterium i nettversjonen for å finne alle emner i en bestemt periode.

*Undervis-
nings og vurderings-
periode

Eks: Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen,

*Emne
frekvens

Eks: Årlig, partallsår

*Personrolle

Emneansvarlig skal være tilsatt på NMBU og normal inneha vitenskapelig kompetanse på minimum amunuensisnivå.

Emneansvarlig: Legg inn ansvarlig for emnet. Velg fra nedtrekksmeny. Dersom ansvarlig for emnet ikke er tilgjengelig i nedtrekksmenyen, må studieavdelingen kontaktes. Det gjøres oppmerksom på at emneansvarlig må være ansatt ved NMBU.

Medvirkende: Utfylles kun dersom personen ikke finnes i nedtrekksmenyen på personroller under fanen undervisning. Feltet er kun til informasjon og må følges opp av fakultetet for å sørge for riktige tilganger (feks til Canvas)

*Lærings-
utbytte

Læringsutbyttet skal være korrekt beskrevet i hht. Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk (NKR). Læringsutbytte skal angi hva man forventer at studenten skal kunne og inneha av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse når emnet er avsluttet.

Læringsutbyttene skrives med et verb som forteller hva studenten kan gjøre som resultat av læringsaktivitetene i emnet. Læringsutbyttebeskrivelsen skal ikke fortelle noe om grad av oppnåelse av utbyttet, bare type utbytte (det er karakteren som angir i hvilken grad studenten har tilegnet seg læringsutbyttet).

Det er viktig med god sammenhengen mellom læringsutbytter og de valgte læringsaktiviteter og vurderingsformer. Vurder emnets læringsutbytte opp mot læringsutbyttene som er beskrevet på programnivå, slik at det er god sammenheng mellom programmets og emnets læringsmål slik at dette gjenspeiler den rollen emnet er tankt å ha i programmet. For obligatoriske emner skal det være en klar sammenheng mellom læringsutbytter til emne og program.

Les mer om læringsutbyttebeskrivelser på https://www.nmbu.no/ansatt/laringssenteret/kurs-og-kompetanse/lub

*Læring-saktiviteter Læringsopplegget skal være egnet til at studenten oppnå læringsutbyttene som er beskrevet for emnet. Det bør derfor gi studentene mulighet til å trene på den type behandling av læringsstoffet som målene sier de skal beherske. Studenten kan tilegne seg kunnskap, få ferdigheter og generelle kompetanser gjennom mange typer læringsaktiviteter. Bruk gjerne studentaktive læringsformer i tråd med NMBUs læringsfilosofi

* Vurderings-ordning for emnet

Denne bekrivelsen vil være synlig for alle under Vurderingsordning på nettversjonen av emnets emnebeskrivelse: Vurderingsordningen og hvordan disse er ment å bygge opp under studentens læringsutbyttene skal være beskrevet. Vurderingsordningene og vurderingsmåten må henge sammen med læringsutbyttene, det vil si at de tester den type og nivå av utbytte som er angitt. Vurderingsformene bør også være i samsvar med læringsaktivitetene, ved at vurderingen krever samme slags form for problemløsning som det studentene har fått trene på gjennom undervisningen og læringsaktivitetene.

Beskrivelse av vurderingsopplegget skal klart og utvetydig formidle hva som inngår i vurderingen, vekting av ulike vurderinger og hvordan studentene blir vurdert.
Ved godkjenning av emner med samlet vurdering skal emneansvarlig/fakultet fastsette hvor mye den enkelte vurdering skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. 

Eksempel på beskrivelse: "Skriftlig eksamen 3 timer i eksamensperioden, A-F." - "Langsgående vurdering: 1 times flervalgsprøve (30%) midt i semesteret og 3,5 timers skriftlig eksamen (70%) i eksamensperioden. A-F"

*Obligatorisk aktivitet

Obligatoriske aktiviteter er arbeider som skal godkjennes, men som ikke er karaktergivende, og som studenten har utført i løpet av emnets undervisningsperiode. Obligatorisk undervisning er undervisning som studenten må delta i, men som ikke er karaktergivende, og som krever deltakelse for å få emnet godkjent.

Obligatoriske aktiviteter kan omfatte en eller flere deler, som ikke er karaktergivende og kan eksempelvis være ekskursjonsdeltakelse, laboratorieøvelser, frammøte, praksis m.m.

Hvis ikke annet er beskrevet i emnets emnebeskrivelse, er obligatoriske aktiviteter normalt gyldig til og med neste gang emnet tilbys. Emneansvarlig avgjør om de obligatoriske aktivitetene må gjentas ved fornyet prøve. For veterinær- og dyrepleierstudiene er det angitt i studieplanen om obligatoriske aktiviteter må gjentas ved fornyet prøve. 

*Forutsatte
og anbefalte for-
kunnskaper

Det skal fremkomme hvilke emner, i form av eksisterende emnekoder, som forutsettes tatt for å kunne ta emnet. Det er her snakk om hvilket nivå undervisningen starter på, eller hvilke emner et emne bygger på. Studenten kan ha oppnådd et tilstrekkelig kunnskapsnivå på en annen måte, og er derfor ikke utelukket fra å gå opp til eksamen. Dersom det er generelle kunnskaper som kreves så kan dette beskrives i tekstfeltet.

Angi også anbefalte forkunnskaper. Emner som anbefales gjennomført, og som vil gjøre det enklere for studenten å gjennomføre emnet, men hvor emnet ikke nødvendigvis bygger på et annet. Dersom det er generelle kunnskaper som anbefales, så kan dette beskrives.

*Forventet arbeids-mengde Normert arbeidsinnsats er 25 timer per studiepoeng.
Forventet timer med ulike strukturerte aktiviteter (f.eks. forelesning, øvinger, feltarbeid, seminar/kollokvia mm.) + egeninnsatsen (f.eks. oppgaveløsning, kollokvier, selvstudium)

*Lærings-
støtte

Beskriv hvordan studentenes læring støttes gjennom f.eks. tilgang til lærerne i deres kontortid, faglig veiledning, støtteundervisning med mer knyttet til emnet.
*Undervis- ningsspråk Angi hvilke språk det tilbys undervisning/vurdering

Norsk: undervisning går alltid på norsk. 
Engelsk: undervisning går alltid på engelsk. 
Norsk og Engelsk: undervisningen går på engelsk dersom minst én student ønsker det. 

Det gjøres oppmerksom på at dersom et emne skal gis på engelsk ved behov, må det ligge klart et opplegg for dette, da et slikt behov kan komme helt opp mot undervisningsstart.

Alt lærestoff må være tilgjengelig på engelsk og alle undervisere i emnet må beherske engelsk flytende eller tilnærmet flytende dersom et emne skal tilbys på engelsk.

*Emne-ansvarlig
og fakultet

Emneansvarlig skal være tilsatt på NMBU og normalt inneha vitenskapelig kompetanse på minimum amanuensisnivå.

Emnet vil bli knyttet til samme fakultet som den som registrerer emnet er tilknyttet.

Sensor Beskriv og begrunn hvordan ekstern sensor blir brukt for å kvalitetssikre vurderingsopplegget. Det skal utarbeides skriftlig sensorveiledning for hvert enkelt emne, hvor lærere og sensor nærmere beskriver hvordan sensureringen til hver enkelt eksamen blir foretatt. Emneansvarlig kan være intern sensor.
*Antalls- begrensning Feltet skal kun fylles ut dersom det er antallsbegrensning i emnet. Oppgi ev. minimum/maksimum antall studenter for at emnet tilbys og ev. delingstall for emnet eller aktiviteter som inngår i emnet (maks antall studenter for å gjennomføre en aktivitet i en gruppe, overstiges antallet må  aktiviteten gjennomføres i to eller flere grupper)
*Generell opptaks-informasjon Angi hvilket opptakskrav som gjelder ved opptak til dette emnet. Skriv inn GSK hvis emnet kun forutsetter generell studiekompetanse. Skriv REALFAG dersom emnet forutsetter at man har realfagskompetanse fra før. (informatikk- realfag- natur- og miljøemner)
*Fortrinns-
rett
Oppgi studieprogrammer som har fortrinnsrett til opptak i emnet og eventuell antallsbegrensninger kan angis.
*Pensum Oppgi kilder og annen litteratur som brukes i emnet

Undervis-ningsin-
formasjon
for
timeplanen

Legg inn nyttig informasjon slik at timeplanlegger i studieavdelingen har informasjon nok til å legge timeplanen:

X timer undervisning pr uke, fordelt slik: 
Behov for spesialrom?
Antall grupper i øvingstimer? Osv.

*Hjelpemidler

Hjelpemidler (hjelpemiddelkode) som tillates ved vurdering skal fremgå av emnebeskrivelsen og være i samsvar med reglene i NMBUs studieforskrift.

Emneansvarlig /fakultetet avgjør hvilke hjelpemidler som skal tillates under eksamen. Tillatte hjelpemidler for det enkelte emnet skal være angitt i emnebeskrivelsen. Nettversjonen av emnebeskrivelsene vil alltid være den gjeldende.

Tillatte hjelpemidler skal være i samsvar med følgende koder:
- A1: ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
- A2: ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
- B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
- B2: utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
- C1: alle typer kalkulatorer, spesifiserte andre hjelpemidler
- C2: alle typer kalkulatorer, alle andre skriftlige hjelpemidler.
- C3: alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale

Avlyse undervisning 

Undervisningen i et emne kan avlyses, hvis færre studenter er oppmeldt til et emne enn det som er oppgitt som krav i emnebeskrivelsen.

Ekskursjoner

Ekskursjoner kan settes opp som et selvstendig studiepoenggivende emne.

 

Published 22. oktober 2015 - 13:37 - Updated 23. september 2022 - 10:16