Emnebeskrivelser

Kun emner godkjent i tråd med NMBUs kvalitetssikringsrutiner for godkjenning av emner og beskrevet i tråd med retningslinjer for emnebeskrivelser skal tilbys ved NMBU.  Alle emner som tilbys ved NMBU skal være korrekt beskrevet i Felles Studentsystem (FS), og den til en hver tid gjeldende emnebeskrivelsen publisert på nett. Fakultetene benytter Emneplanlegging på nett (EPN) til å fylle ut emnebeskrivelsen. Årlig åpnes emneregistrering på nett (EPN) for endringer, oppdatering eller nyregistrering av emnebeskrivelsene.

 

Emnebeskrivelse

Retningslinjer for emnebeskrivelse

Retninglinjer for emnebeskrivelse med krav til hvordan alle felt i emnebeskrivelsen skal beskrives.

Felter merket med * er felter som vises i nettversjonen av emnebeskrivelen.

Feltnavn Godkjenningskrav

*Emnenavn

Navnet på emnet skal oppgis på bokmål, nynorsk og engelsk. Forskrift om studier ved NMBU § 20-2 (3). Navnet skal være unikt og beskrivende.

Vil vises i studiehåndboka og FS. Vil stå på vitnemål og på Transcript of Records som følger Diploma Supplement
*Emnekode

Emnene skal ha emnekoder etter følgende modell: en kombinasjon av 3 eller 4 bokstaver og 3 tall. Første siffer viser nivå på emnet. Bokstavene bestemmes av fakultetene, og bør være logiske i forhold til faglig innhold.

Innlegging av nye emnekoder og ansvarlig fakultet skal gjøres av utnevnt ansvarlig ved fakultetet.

Forskrift om studier ved NMBU  § 20-2 (9)
Studienivå

Emnets studienivå må angis. 

Feltet brukes i FS og gir mulighet for å ta ut statistikk på ulike nivåer, samt at en kan begrense mulighetene til å legge inn emner i utdanningsplanene som ikke befinner seg på riktig nivå.

70-Ex.Phil

90-lavere grad, redskapskurs (emner som ligger på et lavere nivå enn 100 emner. F.eks. MATH010)

100-Grunnleggende emner, nivå I (Tilsvarer 100-emner)

200-Videregående emner, nivå II (Tilsvarer 200-emner)

350-Praktisk pedagogisk utdanning

500-Høyere grads nivå (Tilsvarer 300-emner)

800-Videreutdanning, lavere grad

850-Videreutdanning, høyere grad

900-Doktorgradsnivå

*Studie-
poeng

Antall studiepoeng skal være på minimum 5. Unntak gjelder emner på veterinær- og dyrepleierstudiet. Forskrift om studier ved NMBU § 20-2 (8)
*Vektings-reduksjon

Studenter som avlegger eksamen i emner ved NMBU som faglig overlapper hverandre helt eller delvis, får redusert sin samlede studiepoengsum for de aktuelle emnene. Forskrift om studier ved NMBU § 27-1.

Vektingsreduksjonsreglene må beskrives. Oppgi også eventuelle gamle emner som emnet har studiepoengsreduksjon mot. Omfanget av reduksjonen mot ulike emner vedtas av fakultetene etter forslag fra emneansvarlig fakultet.

*Overlapp

Overlapper emnet med andre emner ved NMBU? Hvis ja: gis det studiepoengsreduksjon som tilsvarer overlappingen for studenter som tar begge emner? Spesielt for nye emner: Oppgi også evt. gamle emner som emnet har studiepoengsreduksjon mot.

*Første og
siste undervis-ningstermin

Dersom det er et nytt emne, oppgi semester og år det er planlagt at emnet skal tilbys for første gang. Dersom emnet skal nedlegges, oppgi semester og år emnet skal gis for siste gang.

«Dersom et emne opphører eller legges om, har en student rett til å ta eksamen i samme versjon av emne. Slik eksamen avholdes normalt ved første tidspunkt for utsatt eksamen/ny prøve (konte) i den påfølgende høst-/vårparallellen, og ikke senere enn ett år etter siste ordinære eksamen i emnet.» Forskrift om studier ved NMBU  § 32-3.

Dersom tidspunktet er fram i tid, vil det vises i nettversjonen av studiehåndboka. Emner som er utgått, vil filtreres bort fra studiehåndboka på grunnlag av informasjonen som oppgis i dette feltet. Feltet benyttes også i FS for å angi at et emne er utgått, samt å hindre at studenter får meldt seg opp til eksamen i emner som ikke lenger tilbys

Første og siste eksamens-termin

Dersom det er et nytt emne, oppgi semester og år det er planlagt at emnet skal tilbys for første gang.

Dersom emnet skal nedlegges, oppgi semester og år emnet skal gis for siste gang. 

NUSkode (SSB)

https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/36

Studieprogram rapportering

Legg inn hvilket studieprogram emnet rapporteres under i NSD-systemet. Angi et primært studieprogram som brukes i rapporteringen til NSD (departement). Vær oppmerksom på at for rapportering er det emnets studieprogramtilknytning som er bestemmende for hvilken finansieringskategori studiepoengproduksjonen kommer i.

Se her for info om NSD-koder: Finansieringskategori DBH

*Tilknyttede studie-
program
Disse studieprogrammene har studierett på emnet
Fag sortering

Fagkode for "viktigste" fag emnet omfatter. Emne kan knyttes til flere fag, men i de sammenhenger emne må presenteres under et bestemt fag, så benyttes dette faget (for eksempel ved faggruppering på karakterutskrifter). Rapporteres til SSB

*Vurderings-kombinasjon/
ordning

Teksten som legges inn her vil bearbeides og danne grunnlag for informasjonen som legges i FS. Denne informasjonen er viktig for sensurregistrering, eksamensplanlegging m.m. Dersom emnet ikke er nytt skal du kun skrive noe i feltet dersom det er endringer fra foregående år. Opplysningene som legges inn her etterarbeides manuelt før de legges inn i FS.

Type vurderingsform:
S - Skriftlig avsluttende eksamen. Denne koden benyttes kun når studieavdelingen ved NMBU skal arrangere skriftlig avsluttende eksamen i emnet. (Romplassering, kandidatnummerering, eksamensvakter osv.)
Angi lengde på skriftlig eksamen. Dersom fakultetet selv skal arrangere den skriftlige eksamenen, må L velges.
M- Muntlig avsluttende eksamen (arrangeres alltid av emneansvarlig fakultet)
L - Langsgående vurdering *). Kan være en eller flere eksamener (arrangert av emneansvarlig fakultet), innleveringer, oppgaver osv.
O - Gradsoppgave

*) Dersom emnet har langsgående vurdering, men likevel skal ha en skriftlig eksamen som arrangeres i eksamensperioden, må varigheten av eksamen oppgis i dette feltet.

Dersom 20 studenter eller flere skal ha en prøve underveis i undervisningsperioden, kan om ønskelig studieavdelingen organisere eksamen Retningslinjer for gjennomføring av langsgåendeprøver i undervisningsperioden NMBU

Ved godkjenning av emner med langsgående vurdering skal emneansvarlig/fakultet fastsette hvordan delaktvitetene skal vurderes, om de må være bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Dette skal fremgå av emnebeskrivelsen og må derfor også stå i feltet «Eksamen i emnet». Delvurderingene skal bekjentgjøres ovenfor studentene av faglærer/fakultet. Vurderingsmåten, og eventuell tid og måte for bekjentgjøring av delaktivitetene, skal fremgå av emnebeskrivelsen for det enkelte emne.

*Innhold og oppbygging

Det faglige opplegget i emnet og tematisk oppbygging (studentens læringsaktiviteter) skal være beskrevet og skal være egnet til at studentene oppnår læringsutbytter og læringsmål.

For obligatorisk emner skal emnet være godt tilpasset resten av programmet når det gjelder sammenheng og progresjon. Emnefrekvens, undervisningsperiode og vurderingsperiode må angis.

Påmelding  Angi hvilke type påmelding som gjelder for emnet. Direktepåmelding er det vanligste
*Undetermin

For emner som kommer fra FS - i fritekstfeltet skal det kun skrives en eventuell endring fra de opprinnelige verdiene (hvis de finnes).

For emner som er nye i EpN, skal man beskrive en evt. mer komplisert struktur som ikke dekkes av de tilgjengelige valg. Opplysningene vil etterarbeides manuelt i FS. For emner som går over flere undervisningsperioder er det viktig å beskrive hvilken periode undervisningen starter, eventuelle hvilke andre perioder det er undervisning og når undervisningen avsluttes

Undervisningstermin vil vises i nettversjon av studiehåndboka og kan brukes som søkekriterium i nettversjonen for å finne alle emner i en bestemt periode.

*Undervis-
nings og vurderings-
periode

Eks: Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen,

*Emne
frekvens

Eks: Årlig, partallsår

*Personrolle

Emneansvarlig skal være tilsatt på NMBU og normal inneha vitenskapelig kompetanse på minimum amunuensisnivå.

Emneansvarlig: Legg inn ansvarlig for emnet. Velg fra nedtrekksmeny. Dersom ansvarlig for emnet ikke er tilgjengelig i nedtrekksmenyen, må studieavdelingen kontaktes. Det gjøres oppmerksom på at emneansvarlig må være ansatt ved NMBU.

Medvirkende: Utfylles kun dersom personen ikke finnes i nedtrekksmenyen på personroller under fanen undervisning. Feltet er kun til informasjon og må følges opp av fakultetet for å sørge for riktige tilganger (feks til Fronter)

*Lærings-
utbytte

Emnets læringsutbytte må angis.

Læringsutbyttet skal være korrekt beskrevet i hht. Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk (NKR). Læringsutbytte skal angi hva man forventer at studenten skal kunne og inneha av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse når emnet er avsluttet.

Læringsutbyttene skrives med et verb som forteller hva studenten kan gjøre som resultat av læringsaktivitetene i emnet. Læringsutbyttebeskrivelsen skal ikke fortelle noe om grad av oppnåelse av utbyttet, bare type utbytte (det er karakteren som angir i hvilken grad studenten har tilegnet seg læringsutbyttet).

Det er viktig med god sammenhengen mellom læringsutbytter og de valgte læringsaktiviteter og vurderingsformer. Vurder emnets læringsutbytte opp mot læringsutbyttene som er beskrevet på programnivå, slik at det er god sammenheng mellom programmets og emnets læringsmål slik at dette gjenspeiler den rollen emnet er tankt å ha i programmet. For obligatoriske emner skal det være en klar sammenheng mellom læringsutbytter til emne og program.

Emnet læringsutbytte skal ligge på riktig nivå (se NKR). Les mer om læringsutbyttebeskrivelser på https://www.nmbu.no/ansatt/laringssenteret/kurs-og-kompetanse/lub

I tråd med Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk (NKR) skal læringsutbyttene deles inn i tre grupper: kunnskap, faglige ferdigheter og generell kompetanse.

*Læring-saktiviteter Læringsopplegget skal være egnet til at studenten oppnå læringsutbyttene som er beskrevet for emnet. Det bør derfor gi studentene mulighet til å trene på den type behandling av læringsstoffet som målene sier de skal beherske. Studenten kan tilegne seg kunnskap, få ferdigheter og generelle kompetanser gjennom mange typer læringsaktiviteter. Bruk gjerne studentaktive læringsformer i tråd med NMBUs læringsfilosofi
*Vurderings- former/
Vurderings-opplegget

Vurderingsformene og hvordan disse er ment å bygge opp under studentens læringsutbyttene skal være beskrevet. Vurderingsformen og vurderingsmåten må henge sammen med læringsutbyttene, det vil si at de tester den type og nivå av utbytte som er angitt. Vurderingsformene bør også være i samsvar med læringsaktivitetene, ved at vurderingen krever samme slags form for problemløsning som det studentene har fått trene på gjennom undervisningen og læringsaktivitetene.

Beskrivelse av vurderingsopplegget skal klart og utvetydig formidle hva som inngår i vurderingen, vekting av ulike vurderinger og hvordan studentene blir vurdert.
Ved godkjenning av emner med langsgående vurdering skal emneansvarlig/fakultet fastsette hvordan delaktivitetene skal evalueres, om de må være bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Delvurderingene skal bekjentgjøres ovenfor studentene av faglærer/fakultet. Vurderingsmåten, og eventuell tid og måte for bekjentgjøring av delaktivitetene, skal fremgå av emnebeskrivelsen for det enkelte emne.  

*Obligatorisk aktivitet

Obligatoriske aktiviteter er aktiviteter som ikke er en del av karaktergrunnlaget, men som må være gjennomført før studenten kan gå opp til eksamen må angis. Forskrift om studier ved NMBU

Obligatoriske aktiviteter kan omfatte en eller flere deler, og kan eksempelvis være   ekskursjonsdeltakelse og ev. rapporter, laboratorieøvelser, objektsamlinger, obligatorisk frammøte, obligatoriske innleveringsoppgaver, praksis og ev. praksisrapporter, prosjektoppgaver og skriftlige eller muntlige prøver   arrangert lokalt. Obligatorisk praksis må registreres som eget emne i utdanningsplanen.

Obligatoriske aktiviteter er normalt gyldig til og med neste gang emnet tilbys. Emneansvarlig avgjør om de obligatoriske aktivitetene må gjentas ved fornyet prøve. For veterinær- og dyrepleierstudiene er det angitt i studieplanen om obligatoriske aktiviteter må gjentas ved fornyet prøve. Angi derfor hvor mange semestre en obligatorisk aktivitet kan brukes før en ny må gjennomføres.

*Forutsatte
og anbefalte for-
kunnskaper

Det skal fremkomme hvilke emner, i form av eksisterende emnekoder, som forutsettes tatt for å kunne ta emnet. Det er her snakk om hvilket nivå undervisningen starter på, eller hvilke emner et emne bygger på. Studenten kan ha oppnådd et tilstrekkelig kunnskapsnivå på en annen måte, og er derfor ikke utelukket fra å gå opp til eksamen. Dersom det er generelle kunnskaper som kreves så kan dette beskrives i tekstfeltet.

Angi også anbefalte forkunnskaper. Emner som anbefales gjennomført, og som vil gjøre det enklere for studenten å gjennomføre emnet, men hvor emnet ikke nødvendigvis bygger på et annet. Dersom det er generelle kunnskaper som anbefales, så kan dette beskrives.

*Forventet arbeids-mengde Normert arbeidsinnsats er 30 timer per studiepoeng.
Forventet timer med ulike strukturerte aktiviteter (f.eks. forelesning, øvinger, feltarbeid, seminar/kollokvia mm.) + egeninnsatsen (f.eks. oppgaveløsning, kollokvier, selvstudium)

*Lærings-
støtte

Beskriv hvordan studentenes læring støttes gjennom f.eks. tilgang til lærerne i deres kontortid, faglig veiledning, støtteundervisning med mer knyttet til emnet.
*Undervis- ningsspråk Angi hvilke språk det tilbys undervisning/vurdering

Norsk: undervisning går alltid på norsk. 
Engelsk: undervisning går alltid på engelsk. 
Norsk og Engelsk: undervisningen går på engelsk dersom minst én student ønsker det. 

Det gjøres oppmerksom på at dersom et emne skal gis på engelsk ved behov, må det ligge klart et opplegg for dette, da et slikt behov kan komme helt opp mot undervisningsstart.

Alt lærestoff må være tilgjengelig på engelsk og alle undervisere i emnet må beherske engelsk flytende eller tilnærmet flytende dersom et emne skal tilbys på engelsk.

*Emne-ansvarlig
og fakultet

Emneansvarlig skal være tilsatt på NMBU og normalt inneha vitenskapelig kompetanse på minimum amanuensisnivå.

Emnet vil bli knyttet til samme fakultet som den som registrerer emnet er tilknyttet.

Sensor Beskriv og begrunn hvordan sensor blir brukt for å kvalitetssikre vurderingsopplegget. Det vil også være et sensurskjema som skal følge vurderingsprotokollen for hvert enkelt emne, hvor lærere og sensor nærmere beskriver hvordan sensureringen til hver enkelt eksamen blir foretatt.
*Antalls- begrensning Feltet skal kun fylles ut dersom det er antallsbegrensning i emnet. Oppgi ev. minimum/maksimum antall studenter for at emnet tilbys og ev. delingstall for emnet eller aktiviteter som inngår i emnet (maks antall studenter for å gjennomføre en aktivitet i en gruppe, overstiges antallet må  aktiviteten gjennomføres i to eller flere grupper)
*Generell opptaks-informasjon Angi hvilket opptakskrav som gjelder ved opptak til dette emnet.
*Fortrinns-
rett
Oppgi studieprogrammer som har fortrinnsrett til opptak i emnet og eventuell antallsbegrensninger kan angis.
*Pensum Oppgi kilder og annen litteratur som brukes i emnet

Undervis-ningsin-
formasjon
for
timeplanen

Legg inn nyttig informasjon slik at timeplanlegger har informasjon nok til å legge timeplanen:

X timer undervisning pr uke, fordelt slik: 
Behov for spesialrom?
Antall grupper i øvingstimer? Osv.

Hjelpemidler

Hjelpemidler (hjelpemiddelkode) som tillates ved vurdering skal fremgå av emnebeskrivelsen og være i samsvar med reglene i NMBUs studieforskrift.

Emneansvarlig /fakultetet avgjør hvilke hjelpemidler som skal tillates under eksamen. Hjelpemidler som ikke har vært i vanlig bruk blant studentene i aktuelt emne, og som ikke kan stilles til disposisjon for alle under eksamen, skal ikke tillates under eksamen.

Tillatte hjelpemidler skal være i samsvar med følgende koder:
- A1: ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
- A2: ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
- B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
- B2: utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
- C1: alle typer kalkulatorer, spesifiserte andre hjelpemidler
- C2: alle typer kalkulatorer, alle andre skriftlige hjelpemidler.
- C3: alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale

Avlyse undervisning 

Undervisningen i et emne kan avlyses, hvis færre studenter er oppmeldt til et emne enn det som er oppgitt som krav i emnebeskrivelsen.

Ekskursjoner

Ekskursjoner kan settes opp som et selvstendig studiepoenggivende emne.

 

Published 22. oktober 2015 - 13:37 - Updated 27. august 2020 - 9:53