Oppdatert 26.06. kl. 10.15

Informasjon om koronavirus til NMBU-ansatte

 • Koronaviruset Dersom du tror du er smittet må du ta kontakt med fastlegen din (på telefon) eller telefonlegevakt 116117
  Foto
  Shutterstock

Oppdatert 24.06. kl. 10.15. Endringer i kursiv. Campusene er nå åpne. Studenter har anledning til å bruke enkelte lesesaler på campus. Dersom sommeren forløper som nå, og det ikke blir større smitteutbrudd, blir oppmøte på kontorarbeidsplassene på campusene hovedregel fra august. Det vil være unntak, særlig for de som er i risikogrupper. Hjemmekontor vi fortsatt være en mulighet, og skal da avklares med leder. 

 

Informasjon om koronavirus til NMBU-ansatte

Vi må fortsatt opprettholde smittevernet: være hjemme hvis vi er syke, holde avstand og vaske hender. 

Alle må ta smittevernkurset og sette seg inn i tiltakskort for kontorarbeidsplasser i HMS-håndboka

 

 

 

Undervisning og eksamen

 

Smittevernkurs

Før ansatte og studenter får adgang til lokalene, må de ha tatt smittevernkurs.

Smittevernkurs norsk
Training protective measures - smittevernkurs engelsk  
Informasjon til besøkende - korona - HMS smittevern (norsk/engelsk)

NYTT 26.06: Aktivitet på campusene

Åpning av Urbygningen for studenter 

Enkelte lesesaler i 3. etasje i Urbygningen er åpne for studenter. Før studenter får adgang til lokalet, må de ha tatt smittevernkurs som er tilgjengelig i Canvas. Etter at kurset er gjennomført, kan de studentene som har behov, få adgang til lesesaler i Urbygningen. Studentenes informasjonstorg har oppsyn med lokalene, og at begrensningene som er satt overholdes. 

Adgang til campusene for ansatte 

Det er nå mulig å benytte kontorarbeidsplasser, og fra august går vi tilbake til normalen med oppmøte på kontorarbeidsplassene på campus som hovedregel. Begrensende faktorer som vi må ta hensyn til er:

 • Mulighet til å opprettholde én meters avstand mellom personer til enhver tid i løpet av arbeidsdagen. Ifølge Arbeidstilsynet skal det være minst en, helst to, meter mellom hver kontorarbeidsplass. 
 • Ansattes deltakelse i det forsterkede renholdsregimet. Det er utarbeidet sjekklister og plassert ut engangskluter på alle kjøkken som ansatte skal benytte til dette.

Det er lite smitte i Norge nå, og dermed lav risiko for smitte i bygningene på NMBU, så lenge smittevernbestemmelsene overholdes:

Holde seg hjemme ved symptomer på luftveisinfeksjon, én meter avstand og hyppig håndvask.

Fra 15. juni tillater Helsedirektoratet samlinger på inntil 200 personer. Rommets beskaffenhet (areal, innganger med mer) må ligge til grunn for hvor mange som kan delta i en gruppe. Uavhengig av gruppestørrelse, så skal det foreligge en oversikt over deltakerne med kontaktinformasjon og ansvarlig arrangør. Dekaner og avdelingsdirektører fatter beslutninger for sitt fakultet eller sin avdeling. 

Renhold 

Med ekstra krav til renhold er det begrenset kapasitet, og renholdsenheten må prioritere strengt. Det betyr at de enheter som velger å benytte egne lokaler, må bidra til ekstra renhold. De må daglig tørke av overflater på egen kontorarbeidsplass, kjøkken må renholdes av ansatte, og det er begrensninger i bruken av fellesarealer som kjøkken, møterom mv. Se tiltakskort for nærmere opplysninger om dette  

Alle ytterdørene er låst, så bruk adgangskort.

Stengt bibliotek – åpne bibliotektjenester

Biblioteket er tilbake i normal drift 10. august. Mange tjenester er fortsatt tilgjengelige, selv om biblioteket er stengt.

Post og pakker

Servicetorget vil fortsatt være betjent med en person, og vil være fysisk til stede mellom klokka 10.00 og 14.00. I dette tidsrommet kan de etter avtale ta imot pakker fra postbud som kommer med dør-til dør sendinger til ubetjente avdelinger med låste dører. Har du viktig post eller pakker som det haster med, så ta kontakt med Servicetorget på 67 23 00 00, eller e-post servicetorget@nmbu.no.

Arbeid hjemmefra 

Ved å benytte tjenestene listet opp under kan du jobbe sikkert og trygt utenfor campus.

 • Via HomeOffice får du tilgang til et virtuelt NMBU-skrivebord. Der får du tilgang på hjemmeområde, fellesområde, epost og administrative tjenester.
 • NMBU Portal får du tilgang til utvalgte NMBU-tjenester.
 • Hvis du er pålogget internett via ikke kjent nett, så anbefaler IT-avdelingen å benytte VPN.

Her kan du lese hvordan du går fram for å bruke Teams, og hvor du kan få hjelp og støtte.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet opplyser at det ikke er grunnlag for å permittere arbeidstakere i staten.

Gjeldene særavtale om fleksibel arbeidstid angir en ytre arbeidstid fra kl 06.00 til kl 21.00. Arbeidsmiljøloven (§ 10-11 (3)) åpner for at arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå individuell avtale om å arbeide mellom kl 21.00 og kl 23.00. Slik avtale kan inngås. Kravet til hviletid må opprettholdes.

Velferdspermisjon med lønn etter hovedtariffavtalen § 22 kan innvilges. Ved omsorg for barn og pleie av nærstående i hjemmet, kan arbeidstaker ha rett til permisjon med lønn etter hovedtariffavtalen § 20.

 

Informasjon til ph.d.-stipendiater, spesialistkandidater og postdoktorer

Hvis du av ulike grunner ikke får arbeidet med doktorgrads- eller kvalifiseringsarbeidet, anbefaler vi sterkt at du registrerer og dokumenterer dette. En slik registrering og dokumentasjon kan være et grunnlag for å søke forlengelse av arbeidsavtalen. Det er veldig viktig at du har tett kontakt med fakultetet, veiledere og prosjektledere, slik at vi i fellesskap finner hensiktsmessige løsninger.

Rettigheter ved forsinkelser som følge av sykdom/ stengte barnehager/skoler grunnet korona.

Grunnlag og rutiner knyttet til eventuelle forlengelser for ph.d.-kandidater, postdoktorer og spesialistkandidater som følge av korona-situasjon – en veiledning

Ofte stilte spørsmål - for NMBU-studenter.
Information in English.

 

Møter, arrangementer og utferd

Fra 15. juni kan inntil 200 personer samles. Rommets areal, innganger med mer må ligge til grunn for hvor mange som kan delta i en gruppe. Uavhengig av gruppestørrelse, så skal det foreligge en oversikt over deltakerne med kontaktinformasjon og ansvarlig arrangør. Dekaner og avdelingsdirektører fatter beslutninger for sitt fakultet eller sin avdeling.

Det anbefales fortsatt at arrangementer for ansatte (samlinger, konferanser, møter o.l.) i størst mulig grad holdes i digitale kanaler. Her får du hjelp og rettledning på hvordan du kommer igang med digitale møter. Som resten av universitets- og høgskolesektoren benytter NMBU Uninett som leverandør til Zoom-tjenester.  Les mer om Zoom, personvern og sikkerhet.

Utferd

Dersom du skal arrangere en utferd, må du forholde deg til de regler som den lokale verten og transportselskapet har satt. Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning har laget et tiltakskort for transport, overnattig og aktiviteter på utferder. Det kan være en godt verktøy for å sikre smittevern.

Fravær og ferie

Sykefravær

Merk at det er nye fraværskoder og rutiner for egenmelding, sykmelding og syke barn på grunn av korona. Fravær relatert til korona må registreres på egne koder for at NMBU skal få refusjon fra NAV.

Endringer i egenmelding 
I forbindelse med koronakrisen innførte regjeringen en ubegrenset rett for arbeidstakere til å bruke egenmelding i arbeidsgiverperioden, altså den delen av sykefraværet arbeidsgiver betaler for. Forskriften skulle gjelde frem til nyttår, men nå har regjeringen varslet at de tar bort retten til ubegrenset egenmeldingsbruk fra 1. juni 2020. 

Dette vil si at vi tilbake til «vanlig praksis» når det gjelder egenmelding.

Egenmelding grunnet koronasykdom eller karantene: kode 1012 – egenmelding korona.

Sykmelding
Er du syk utover de 16 dagene du kan bruke egenmelding, må du ha en sykmelding fra lege. Informer leder om sykmeldingen. Det skal sendes melding til Lønnseksjonen om legemeldt sykefravær som er relatert til koronaepidemien. Nærmeste leder har ansvar for utfylling og innsending av meldeskjema. Mer informasjon i personalhåndboka.

Fravær sykt barn, barnepassers sykdom og stengt barnehage/skole

Kode som skal benyttes for å registrere fravær som gjelder barn i UBW er: 2012 Barn og/eller barnepassers sykdom (korona). Denne koden skal benyttes på alt fravær som gjelder barn uansett årsak. Dette vil gjelde ut 2020.

Arbeids- og sosialdepartementet vedtok 13. mars en forskrift som gir foreldre rett til dobbelt antall omsorgspengedager ut 2020. Foreldre som må være hjemme med barna kan bruke av omsorgsdagene sine. De første tre dagene finansieres av arbeidsgiver, resten forskutteres av arbeidsgiver som kan søke refusjon fra NAV.

Antall dager omsorgspenger:

 • 1-2 barn går fra 10 til 20 dager i 2020
 • 3 barn eller flere går fra 15 til 30 dager i 2020
 • Kronisk syke barn + 10 går til + 20 i 2020

Alene om omsorgen

 • 1-2 barn går fra 20 til 40
 • 3 barn eller flere går fra 30 til 60
 • Kroniske syke barn går fra + 20 til + 40 i 2020

Ekstra dager kan overføres mellom foreldre etter behov. Dette gjøres ved å sende inn søknaden «Overføring av omsorgsdager på grunn av stengt barnehage eller skole» på NAV.no.

Utfyllende informasjon om fraværsregistrering finner du hos lønnsseksjonen.  

Ferie

I utgangspunktet skal oppsatt og planlagt ferie avvikles som normalt.

 

NYTT 26.06: Hva skjer til høsten? 

Kunnskapsdepartementet har som mål at semesterstart i høst skal gjennomføres med åpne læresteder. Vi tilrettelegger for å opprettholde studietilbudet til høsten, men tar høyde for at det trolig ikke vil være rom for like mange personer på campus samtidig som i en normalsituasjon. Mottak av nye studenter til høsten vil skje på en litt annen måte enn tidligere. Det en kombinasjon av felles digitalt mottak for alle nye studenter, og lokale, gruppevise mottak på fakultetene og i studieprogrammene i tråd med de gjeldende smittevernrådene. Digitale løsninger for informasjon, fadderopplegg og mottak er under planlegging sammen med de ulike bidragsyterne, som SiÅs, Samfunnet og Uka-styret.

 • Introduksjonsuke for de internasjonale studentene blir heldigital i år, og vil være i uke 32 som vanlig.  
 • Oppstart for studentene er 10. august.  
 • Immatrikuleringen blir heldigital. Den blir fredag 14. august, kl. 13.00 – 14.00, med undervisningsfri for studentene.  

For oss gjelder de samme anbefalingene som i arbeidslivet generelt. Vi skal iverksette nødvendige tiltak for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift. Vi håper på mest mulig campusbasert undervisning innenfor de smittereglene som vil gjelde, men planlegger for at det vil bli mye nettbasert undervisning til høsten.

Vi skal ha gode planer for studieprogresjon for studenter i risikogruppen. Det er også viktig at vi fortsetter utviklingen av digitale undervisningstilbud, slik at vi kan sikre studentene god studieprogresjon.  

Studiestart for VET, august 2020

Forsinkelse i byggeprosjektet gjør at studiestart høsten 2020 for Veterinærhøgskolen skjer på campus Adamstuen, og ikke campus Ås som planlagt.
Det går fram i en melding fra Statsbygg. På grunn av den generelle usikkerheten knyttet til koronapandemien, har vi foreløpig ikke fått noen ny dato for ferdigstillelse. 
Vi håper det lar seg gjennomføre å starte opp undervisning på Ås i januar 2021.

 

NYTT 26.06: Tjenestereise og privat reise

NYTT 26.06: NMBU forholder seg til sentrale myndigheters anbefalinger om reiser. På Utenriksdepartementets nettside finner du spørsmål og svar om reiseråd.

Dersom ansatte drar til land som ikke anbefales av sentrale myndigheter, skal de i 10 dages karantene. Karantene innebærer at de skal holde seg hjemme, og ikke kan oppholde seg på campus. Arbeidsreiser skal avklares med nærmeste ledere. 

Ved avbestillinger av hotell, seminarer, flyreiser mv
I utgangspunktet er Staten selvassurandør og den enkelte enhet må selv dekke eventuelle kostnader til avbestillinger av hotellrom, seminarer ol. i den grad dette ikke dekkes av avbestillingsforsikringer i kredittkort eller reiseforsikring. Økonomiavdelingen ber enhetene sørge for å holde oversikt over kostnader som påløper ekstraordinært på grunn av situasjonen med Covid-19 for på et senere tidspunkt eventuelt å kunne rette en henvendelse om kompensasjon til Kunnskapsdepartementet.

Privat reise 

NMBU følger regjeringens reiserestriksjoner.

 

Se opp for svindel på nett  

IT-avdelingen ser en økning i antall virus og falske epost knyttet til koronaviruset. Vær på vakt og vær klar over at kriminelle ønsker å utnytte situasjonen. Dette kan også komme i form av falske SMS, feilinformasjon eller økonomisk svindel. Ta kontakt med IT-avdelingen hvis du er usikker på noe du har mottatt eller blitt utsatt for.

Gjennomføring av disputaser

Her er retningslinjer for gjennomføring av disputas ved NMBU når tiltak mot koronaviruset påvirker fysisk deltakelse. Retningslinjene er godkjent av prorektor for forskning 14. mai 2020 og gjelder fra dags dato og erstatter retningslinjene av 19. mars 2020.

Information in English.

Fakultetet ved dekan avgjør etter en samlet vurdering om prøveforelesning og disputas skal gjennomføres eller utsettes. Det er ikke et krav at prøveforelesning er offentlig. En disputas må være offentlig for å være gyldig. Dette kravet kan ikke fravikes, men under følger beskrivelser av hvordan dette kan oppfylles.

Heldigital disputas kan gjennomføres

 • Disputas kan gjennomføres heldigitalt dersom fysisk tilstedeværelse er forhindret grunnet korona-situasjonen. Dekanen avgjør om disputas skal gjennomføres fysisk i et NMBU-lokale eller heldigitalt. Fakultetet organiserer og legger til rette for disputas.
 • Fysisk oppmøte i et eventuelt disputaslokale ved NMBU skal begrenses til inntil 20 personer (uten særskilt risikovurdering), og inntil 50 personer dersom særskilt risikovurdering er gjort og godkjenning er gitt av dekan. Ved spørsmål kontakt NMBUs sikkerhetsleder. For å sikre gjennomføring av disputasen, organiserer fakultetet den fysiske deltakelsen fra nødvendig administrativt og teknisk personale.
 • Dersom det skal benyttes et disputaslokale ved NMBU, skal Eiendomsavdelingen ha beskjed om tid og sted for gjennomføring av disputas i god tid på forhånd.

Hvis disputas arrangeres med fysisk oppmøte i et disputaslokale

Ved disputaser med fysisk oppmøte skal gjeldende smitteverntiltak ivaretas, merk spesielt tiltakene i punkt 12 i NMBUs «Tiltakskort – korona – kontorarbeidsplasser smitteverntiltak» (https://cp.compendia.no/nmbu/hms-handbok/814223):

 • Det skal dokumenteres hvem som deltar og det skal være en definert person som er ansvarlig for møtet.
 • Avstand mellom hver deltaker skal være minst en meter.
 • Møterommet ryddes, luftes og kontaktflater rengjøres av møtedeltakerne etter at møtet er avsluttet.
 • Servering av kaffe, te, vann: Engangsservise benyttes og kastes etter endt møte. Kanner og karafler rengjøres. Annen servering er ikke tillatt.

Deltakelse og presentasjoner

 • Kandidaten, disputasleder og de tre medlemmene av bedømmelseskomiteen må som minimum delta i prøveforelesning og disputas, digitalt eller fysisk (maks fem personer i samme rom).
 • Dersom NMBUs interne medlem ikke kan delta oppnevner fakultetet et settemedlem (et nytt internt medlem) til bedømmelseskomiteen (jf. Ph.d.-forskriften § 14 (5) d. og § 14 (7)). Dersom et av de eksterne medlemmene av komiteen ikke kan delta, trer NMBUs interne medlem inn som stedfortreder og fyller opponentrollen.
 • Digitale presentasjoner må kunne deles med alle deltakere og publikum. Dette gjelder også tilgjengeliggjøring av den endelige og godkjente pdf-versjonen av ph.d.-avhandlingen.

Krav om offentlig disputas

 • Krav til offentlighet kan dekkes ved at publikum gis adgang til å følge disputasen via den digitale plattformen.
 • Spørsmål fra publikum (ex-auditorio) må kunne stilles via den digitale plattformen eller via e-post.
 • Det anbefales å spørre it@nmbu.no og learningcenter@nmbu.no, om det er nødvendig å begrense antallet deltakere i det digitale rommet som disputasen gjennomføres i. Dette for å redusere risiko for tekniske problemer.

Digitale plattformer

Annonsering av disputas må inneholde

 • Grunnet korona-epidemien og medfølgende restriksjoner, er det begrensninger på fysisk deltakelse under disputasen.
 • Informasjon om digital tilgang til (prøveforelesning og) disputas, inkludert informasjon om den digitale plattformen som benyttes.
 • Hvordan man får tilgang til den godkjente avhandlingen. Dette kan for eksempel gjøres ved å sende pdf-versjon av godkjent avhandling per e-post eller dele dokument via Office365 OneDrive med innmeldte deltakere.
 • Hvordan man kan opponere ex auditorio.
 • Hvem som kan besvare spørsmål i forkant av (prøveforelesning og) disputas.

Disputasen må avlyses dersom ett av følgende inntreffer

 • NMBUs interne medlem/settemedlem i komiteen ikke kan delta.
 • Ett av de eksterne komitemedlemmene (eller internt medlem som er stedfortreder i opponentrollen) ikke kan delta i disputasen.

Kontaktpersoner:

 

Meld fra om smitte 

Du skal melde fra til nærmeste leder hvis du er smittet.

 

Om beredskapsgruppen

NMBU har nedsatt et beredskapsteam med ledelsen, sikkerhetsansvarlig, hovedverneombud med flere. Teamet møtes daglig og vurderer situasjonen fortløpende.

Oppdatert informasjon, veiledning, ofte stilte spørsmål mm finner du i HMS-håndboka. (intern lenke)

Rådgivende ressursgruppe
Rådgivende ressursgruppe består av medlemmer fra BIOVIT, MINA, KBM, SHF, Veterinærhøgskolen og representanter fra vernetjenesten og sentral HMS/beredskapsressurser. Medlemmene har kompetanse innen smittevern og HMS.

Følg også med på hva Ås kommune og Oslo kommune skriver om korona på sine nettsider. 

Published 11. mars 2020 - 14:31 - Updated 26. juni 2020 - 10:16