Oppdatert 13.10. kl. 08.30

Informasjon om koronavirus til NMBU-ansatte

 • Koronaviruset Dersom du tror du er smittet må du ta kontakt med fastlegen din (på telefon) eller telefonlegevakt 116117
  Foto
  Shutterstock

Oppdatert 13.10. kl. 08.30. Ny informasjon i kursiv.

Vi må fortsatt opprettholde smittevernet:

 • holde avstand
 • vaske hender
 • være hjemme hvis vi er syke

Informasjon om koronavirus til NMBU-ansatte

 Alle må ta smittevernkurset og sette seg inn i tiltakskort for kontorarbeidsplasser i HMS-håndboka

 

NYTT 13.10. Det har være fire koronasmittede studenter ved NMBU totalt, to på Ås og to på Adamstuen etter sommeren. Disse er ikke relatert til hverandre. I disse tilfellene har det har vært minimal nærkontakt med andre studenter og ansatte, og de som har hatt nærkontakt blir fulgt opp av kommuneoverlege. Pr. 13.10. er en student fortsatt i isolasjon.

 

 

Undervisning og eksamen

Tiltakskort for smittevern i undervisningsrom

Smittevernkurs

Før ansatte og studenter får adgang til lokalene, må de ha tatt smittevernkurs.

Smittevernkurs norsk
Training protective measures - smittevernkurs engelsk  
Informasjon til besøkende - korona - HMS smittevern (norsk/engelsk)

Arbeid på campus

For å få til en mest mulig normal arbeidshverdag med den dynamikken vi får når vi møtes fysisk, oppfordrer vi til å jobbe på campus så langt som mulig. Noen trenger å være på kontorarbeidsplassen mer enn andre, og for at alle skal få utført sine oppgaver, må noen av oss jobbe hjemmefra. For å bidra til mindre smitte skal terskelen for hjemmekontor være lav. Ledere er ansvarlig for å finne fleksible løsninger for hver enkelt ansatt. Gjør avtale i dialog med din leder om hvordan din arbeidssituasjon skal være fremover.

Faktorer vi må ta hensyn til når vi igjen bruker campusene er:

 • Mulighet til å opprettholde én meters avstand mellom personer til enhver tid i løpet av arbeidsdagen.
 • Ansattes deltakelse i det forsterkede renholdsregimet. Det er utarbeidet sjekklister og plassert ut engangskluter på alle kjøkken som ansatte skal benytte til dette.

Fra 15. juni tillater Helsedirektoratet samlinger på inntil 200 personer. Rommets beskaffenhet (areal, innganger med mer) må ligge til grunn for hvor mange som kan delta i en gruppe. Uavhengig av gruppestørrelse, så skal det foreligge en oversikt over deltakerne med kontaktinformasjon og ansvarlig arrangør. Dekaner og avdelingsdirektører fatter beslutninger for sitt fakultet eller sin avdeling. 

Kapasitet i møterom på campus Ås

Her er en oversikt over hvor mange det er plass til i de ulike møterommene på campus Ås.

Undervisningsrom

Her er tilgang til timeplanen for kommende undervisningsperiode, og en oppskrift på hvordan du finner ledige undervisningsrom.
Det er mulig å låe rom utenom arbeidstid. Servicetorget administrerer utlån av rom.

Gjester på campus

Alle besøkende skal gis informasjon om gjeldende smitteverntiltak.

Renhold 

Med ekstra krav til renhold er det begrenset kapasitet, og renholdsenheten må prioritere strengt. Det betyr at de enheter må bidra til ekstra renhold. De må daglig tørke av overflater på egen kontorarbeidsplass, kjøkken må renholdes av ansatte, og det er begrensninger i bruken av fellesarealer som kjøkken, møterom mv. Se tiltakskort om vår nye hverdag med korona.  

Hånddesinfeksjonsvæske er plassert ut ved inngangen til undervisningsarealene. Dette skal brukes både ved inngang og utgang. Det plassers ut våtservietter på hver benkerad i auditorier, læresaler mv. Studentene skal benytte disse til å tørke av kontaktflater på egen plass – bord, armlener mv. Underviser skal tørke av sin arbeidsplass, pc mv.

Det skal være plassert ut sjekklister for undervisere for hvilke tiltak som gjelder for bruk av undervisningsrommet. Det er den som er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av undervisningen som skal se til at dette er gjort/minne studentene på hva deres oppgaver er. Vi ber om at fakultetsledelsen opplyser om denne listen til underviserne. Sjekklisten listen finnes også på engelsk.

Etterfylling av våtservietter og hånddesinfeksjonssprit gjøres av renholder i forbindelse med det daglige renholdet. Hvis det likevel har gått tomt for renholdsartikler gi beskjed til Eiendomsavdelingen på epost eia@nmbu.no. Oppgi bygg og romnummer.

Servicetorget

Servicetorget har nå normal åpningstid mellom klokka 08.00 og 15.00. Inntil videre vil intern postrute kjøres på campus Ås tirsdag og fredag. Utgående post fra NMBU leveres PIB hver dag, denne må leveres før kl. 13.30 på Servicetorget de dagene de ikke kjører postruta. Har du spørsmål, ta kontakt med Servicetorget på 67 23 00 00, eller e-post servicetorget@nmbu.no.

 

Arbeid hjemmefra 

Ved å benytte tjenestene listet opp under kan du jobbe sikkert og trygt utenfor campus.

 • Via HomeOffice får du tilgang til et virtuelt NMBU-skrivebord. Der får du tilgang på hjemmeområde, fellesområde, epost og administrative tjenester.
 • NMBU Portal får du tilgang til utvalgte NMBU-tjenester.
 • Hvis du er pålogget internett via ikke kjent nett, så anbefaler IT-avdelingen å benytte VPN.

Her kan du lese hvordan du går fram for å bruke Teams, og hvor du kan få hjelp og støtte.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet opplyser at det ikke er grunnlag for å permittere arbeidstakere i staten.

Gjeldene særavtale om fleksibel arbeidstid angir en ytre arbeidstid fra kl 06.00 til kl 21.00. Arbeidsmiljøloven (§ 10-11 (3)) åpner for at arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå individuell avtale om å arbeide mellom kl 21.00 og kl 23.00. Slik avtale kan inngås. Kravet til hviletid må opprettholdes.

Velferdspermisjon med lønn etter hovedtariffavtalen § 22 kan innvilges. Ved omsorg for barn og pleie av nærstående i hjemmet, kan arbeidstaker ha rett til permisjon med lønn etter hovedtariffavtalen § 20.

Informasjon til ph.d.-stipendiater, spesialistkandidater og postdoktorer

Hvis du av ulike grunner ikke får arbeidet med doktorgrads- eller kvalifiseringsarbeidet, anbefaler vi sterkt at du registrerer og dokumenterer dette. En slik registrering og dokumentasjon kan være et grunnlag for å søke forlengelse av arbeidsavtalen. Det er veldig viktig at du har tett kontakt med fakultetet, veiledere og prosjektledere, slik at vi i fellesskap finner hensiktsmessige løsninger.

Rettigheter ved forsinkelser som følge av sykdom/ stengte barnehager/skoler grunnet korona.

Grunnlag og rutiner knyttet til eventuelle forlengelser for ph.d.-kandidater, postdoktorer og spesialistkandidater som følge av korona-situasjon – en veiledning

Ofte stilte spørsmål - for NMBU-studenter.
Information in English.

Møter, arrangementer og utferd

Fra 15. juni kan inntil 200 personer samles. Rommets areal, innganger med mer må ligge til grunn for hvor mange som kan delta i en gruppe. Uavhengig av gruppestørrelse, så skal det foreligge en oversikt over deltakerne med kontaktinformasjon og ansvarlig arrangør. Dekaner og avdelingsdirektører fatter beslutninger for sitt fakultet eller sin avdeling.

Det anbefales fortsatt at arrangementer for ansatte (samlinger, konferanser, møter o.l.) i størst mulig grad holdes i digitale kanaler. Her får du hjelp og rettledning på hvordan du kommer igang med digitale møter. Som resten av universitets- og høgskolesektoren benytter NMBU Uninett som leverandør til Zoom-tjenester.  Les mer om Zoom, personvern og sikkerhet.

Utferd

Dersom du skal arrangere en utferd, må du forholde deg til de regler som den lokale verten og transportselskapet har satt. Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning har laget et tiltakskort for transport, overnattig og aktiviteter på utferder. Det kan være en godt verktøy for å sikre smittevern.

Fravær og ferie

Sykefravær

Fra 1. juli er kodene for korona fjernet i henhold til nye regler fra regjeringen.

Endringer i egenmelding 
I forbindelse med koronakrisen innførte regjeringen en ubegrenset rett for arbeidstakere til å bruke egenmelding i arbeidsgiverperioden, altså den delen av sykefraværet arbeidsgiver betaler for. Forskriften skulle gjelde frem til nyttår, men nå har regjeringen varslet at de tar bort retten til ubegrenset egenmeldingsbruk fra 1. juni 2020. 

Dette vil si at vi tilbake til «vanlig praksis» når det gjelder egenmelding.

Egenmelding grunnet koronasykdom eller karantene: kode 1012 – egenmelding korona er sperret. Det er kun fravær før 1. juni som kan føres her.

Sykmelding
Er du syk utover de 16 dagene du kan bruke egenmelding, må du ha en sykmelding fra lege. Informer leder om sykmeldingen. Det skal sendes melding til Lønnseksjonen om legemeldt sykefravær som er relatert til koronaepidemien. Nærmeste leder har ansvar for utfylling og innsending av meldeskjema. Mer informasjon i personalhåndboka.

 

Fravær sykt barn, barnepassers sykdom og stengt barnehage/skole

NAV har endret antall omsorgsdager fra 1. juli 2020. Alle går tilbake til vanlig antall dager og starter på nytt med disse fra 1. juli 2020 – 31. desember 2020. Dette gjelder uavhengig av om du har brukt omsorgsdager tidligere i år eller ei.

Reglene for omsorgspenger har endret seg flere ganger på grunn av koronasituasjonen. Informasjonen på denne siden er oppdatert i forhold til regelendringene.

Kode som skal benyttes for å registrere fravær som gjelder før 1. juli er: 2012 Barn og/eller barnepassers sykdom (korona). Etter denne datoen skal kode 2010 benyttes.

Utfyllende informasjon om fraværsregistrering finner du hos lønnsseksjonen.  

Ferie

I utgangspunktet skal oppsatt og planlagt ferie avvikles som normalt.

Tjenestereise og privat reise

NMBU forholder seg til sentrale myndigheters anbefalinger om reiser. På Utenriksdepartementets nettside finner du spørsmål og svar om reiseråd. 

Utenriksdepartementet fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land som det ikke er gjort unntak for. Unntakene fra reiserådene er ikke en oppfordring til å reise. Alle bør tenke seg godt om før de eventuelt reiser. De som planlegger en reise må sette seg godt inn i restriksjoner og smittevernregler for det landet man planlegger å reise til. Smitteutviklingen i Europa er fortsatt uoversiktlig og kan endre seg raskt. Tiltak og restriksjoner i hvert land kan være annerledes og mer omfattende enn norske smittevernregler.

Dersom ansatte drar til land som ikke anbefales av sentrale myndigheter, skal de i 10 dages karantene. Karantene innebærer at de skal holde seg hjemme, og ikke kan oppholde seg på campus. Arbeidsreiser skal avklares med nærmeste ledere. 

Ved avbestillinger av hotell, seminarer, flyreiser mv
I utgangspunktet er Staten selvassurandør og den enkelte enhet må selv dekke eventuelle kostnader til avbestillinger av hotellrom, seminarer ol. i den grad dette ikke dekkes av avbestillingsforsikringer i kredittkort eller reiseforsikring. Økonomiavdelingen ber enhetene sørge for å holde oversikt over kostnader som påløper ekstraordinært på grunn av situasjonen med Covid-19 for på et senere tidspunkt eventuelt å kunne rette en henvendelse om kompensasjon til Kunnskapsdepartementet.

Privat reise 

NMBU følger regjeringens reiserestriksjoner. 

Se opp for svindel på nett  

IT-avdelingen ser en økning i antall virus og falske epost knyttet til koronaviruset. Vær på vakt og vær klar over at kriminelle ønsker å utnytte situasjonen. Dette kan også komme i form av falske SMS, feilinformasjon eller økonomisk svindel. Ta kontakt med IT-avdelingen hvis du er usikker på noe du har mottatt eller blitt utsatt for.

Gjennomføring av disputaser

Her er retningslinjer for gjennomføring av disputas ved NMBU når tiltak mot koronaviruset påvirker fysisk deltakelse. De reviderte Retningslinjene er godkjent av prorektor for forskning 6. august 2020 og gjelder fra dags dato og erstatter retningslinjene av 14. mai 2020.

Information in English.

Fra 15. juni tillater Helsedirektoratet samlinger på inntil 200 personer. Rommets beskaffenhet (areal, innganger med mer) må ligge til grunn for hvor mange som kan delta i en gruppe. Dette betyr at disputaser nå kan gjennomføres med fysisk deltakelse i disputaslokalet. Dekanen avgjør om disputas skal gjennomføres fysisk i et NMBU-lokale eller heldigitalt. For å sikre gjennomføring av disputasen, organiserer fakultetet den fysiske deltakelsen fra nødvendig administrativt og teknisk personale.

 Krav om offentlighet

Det er ikke et krav at prøveforelesning er offentlig. En disputas må være offentlig for å være gyldig. Dette kravet kan ikke fravikes, men under følger beskrivelser av hvordan dette nå kan oppfylles.

 Deltakelse

 • Ph.d.-kandidaten, disputasleder og de tre medlemmene av bedømmelseskomiteen må som minimum delta i prøveforelesning og disputas.
 • Dersom NMBUs interne medlem ikke kan delta oppnevner fakultetet et settemedlem (et nytt internt medlem) til bedømmelseskomiteen (jf. Ph.d.-forskriften § 14 (5) d. og § 14 (7)). Dersom et av de eksterne medlemmene av komiteen ikke kan delta, trer NMBUs interne medlem inn som stedfortreder og fyller opponentrollen.

NYTT INNHOLD 24.09: Heldigital disputas kan gjennomføres

 • Disputas kan gjennomføres heldigitalt dersom fysisk tilstedeværelse er forhindret grunnet Korona-situasjonen.
 • Tekniske konferanseløsninger kan være Teams eller Zoom, se https://www.nmbu.no/ansatt/laringssenteret/aktuelt/node/39876 for info om løsning og kontaktpersoner ved behov for hjelp. Se også IT-avdelingens Veiledning for digital disputas via Zoom.
 • Digitale presentasjoner må kunne deles med alle deltakere og publikum. Dette gjelder også tilgjengeliggjøring av den endelige og godkjente pdf-versjonen av ph.d.- avhandlingen.
 • Krav til offentlighet kan dekkes ved at publikum gis adgang til å følge disputasen via den digitale plattformen.
 • Spørsmål fra publikum (ex-auditorio) må kunne stilles via den digitale plattformen eller via e-post.
 • Det anbefales å spørre it@nmbu.no og learningcenter@nmbu.no, om det er nødvendig å begrense antallet deltakere i det digitale rommet som disputasen gjennomføres i. Dette for å redusere risiko for tekniske problemer.

 

Disputas med fysisk oppmøte i et disputaslokale

 • Ved disputaser med fysisk oppmøte skal gjeldende smitteverntiltak ivaretas, merk spesielt tiltakene i punkt 12 i NMBUs «Tiltakskort – korona – kontorarbeidsplasser smitteverntiltak» (https://cp.compendia.no/nmbu/hms-handbok/814223):
 • Det skal dokumenteres hvem som deltar og det skal være en definert person som er ansvarlig for møtet.
 • Avstand mellom hver deltaker skal være minst en meter. Fysisk oppmøte i et eventuelt disputaslokale ved NMBU skal begrenses til max 200 personer og personene skal sitte med et sete imellom hverandre. Setene der det kan sitte noen er merket. Da saler og rom på Campus varierer er det satt opp maks antall personer tillatt for hvert enkelt rom. Inntil oversikt er publisert vil antall tillatt per rom være oppført på døren til hvert rom. Festsalen på Campus Ås tar inntil 84 personer med dagens ordning. Ved spørsmål kontakt NMBUs sikkerhetsleder.
 • Møterommet ryddes, luftes og kontaktflater rengjøres av møtedeltakerne etter at møtet er avsluttet.
 • Servering av kaffe, te, vann: Engangsservise benyttes og kastes etter endt møte. Kanner og karafler rengjøres. Annen servering er ikke tillatt.
 • Eksterne gjester skal gis informasjon om gjeldende smitteverntiltak.

 

Annonsering av disputas må inneholde:

 • Grunnet Korona-epidemien og medfølgende restriksjoner, er det begrensninger på fysisk deltakelse under disputasen (sett inn max antall personer som kan delta).
 • Informasjon om digital tilgang til (prøveforelesning og) disputas, inkludert info om den digitale plattformen som benyttes.
 • Hvordan man får tilgang til den godkjente avhandlingen. Dette kan for eksempel gjøres ved å sende pdf-versjon av godkjent avhandling per e-post eller dele dokument via Office365 OneDrive med innmeldte deltakere.
 • Hvordan man kan opponere ex auditorio.
 • Hvem som kan besvare spørsmål i forkant av (prøveforelesning og) disputas.

Disputasen må avlyses dersom ett av følgende inntreffer:

 • NMBUs interne medlem/settemedlem i komiteen ikke kan delta.
 • Ett av de eksterne komitemedlemmene (eller internt medlem som er stedfortreder i opponentrollen) ikke kan delta i disputasen.

Kontaktpersoner:

Testing ved mistanke om smitte

Er du syk og tror du kan være smittet av korona, skal du ringe fastlegen din. Har du symptomer på korona, blir du da testet. Du skal melde fra til nærmeste leder hvis du er smittet.

Hvis en student i Ås mistenker Covid-19 skal han/hun først og fremst holde seg hjemme i to dager for å se om det går over. Har de ikke har fastlege i Ås, er det Ås kommunale fastlegekontor de kontakter for testing.

 

Om beredskapsgruppen

NMBU har nedsatt et beredskapsteam med ledelsen, sikkerhetsansvarlig, hovedverneombud med flere. Teamet møtes daglig og vurderer situasjonen fortløpende.

Oppdatert informasjon, veiledning, ofte stilte spørsmål mm finner du i HMS-håndboka. (intern lenke)

Rådgivende ressursgruppe
Rådgivende ressursgruppe består av medlemmer fra BIOVIT, MINA, KBM, SHF, Veterinærhøgskolen og representanter fra vernetjenesten og sentral HMS/beredskapsressurser. Medlemmene har kompetanse innen smittevern og HMS.

Følg også med på hva Ås kommune og Oslo kommune skriver om korona på sine nettsider. 

Published 11. mars 2020 - 14:31 - Updated 15. oktober 2020 - 11:35