Informasjon om koronavirus til NMBU-ansatte

NYTT 08.04:

Regjeringen har innført de strengeste tiltakene for Viken (Covid-19 forskriften Kapittel 5A), som har ført til at campus er stengt. Regjeringen melder om en plan for gjenåpning i fire trinn. Det er smittesituasjonen som bestemmer fremdriften. For å ha nok data til å bestemme dato, må det gå om lag tre uker mellom hvert trinn.

Campus er dessverre stengt, og all undervisning er digital. Laboratorier etc er også stengt for studenter. Foreløpig er det ikke gjort noen unntak for dette i Viken, men ledelsen ved NMBU opptatt av at de få studentene som trenger tilgang til NMBUs lokaler for å opprettholde progresjon i utdanningen, skal ha mulighet til det under særdeles strengt smittevern. Dette er meldt inn til Kunnskapsdepartementet.

Jobb i størst mulig grad hjemmefra. Unntaket gjelder for ansatte som har jobber som absolutt krever fysisk tilstedeværelse, som for de som har ansvar for liv og helse, drift og virksomhetskritisk aktivitet mv. Snakk med din leder om hva som er riktig for din situasjon.

 Nye tiltak gjelder til og med 14. april.

Alle må ta smittevernkurset

 

 

NMBU har kun hatt et fåtall enkeltstående smittetilfeller totalt. Alle nærkontakter er kontaktet av kommuneoverlegen. Dersom du ikke er kontaktet, er du ikke nærkontakt og trenger ikke gå i karantene.  

 

Undervisning og eksamen

Undervisning skal være digital.

Campus vil være stengt. Unntaket er studenter i praksis (f.eks. ved Veterinærhøgskolen eller lektorstudenter).

Informasjon om eksamen og vurdering i koronatid.

Smittevernkurs

Før ansatte og studenter får adgang til lokalene, må de ha tatt smittevernkurs.

Smittevernkurs norsk
Training protective measures - smittevernkurs engelsk  
Informasjon til besøkende - korona - HMS smittevern (norsk/engelsk)

Arbeid på campus

Vi anmoder om å jobbe hjemmefra. Unntaket gjelder for ansatte som har jobber som krever fysisk tilstedeværelse, som for de som har ansvar for liv og helse, drift og virksomhetskritisk aktivitet mv. Snakk med din leder om hva som er riktig for din situasjon.

Faktorer vi må ta hensyn til når vi bruker campusene er:

 • Mulighet til å opprettholde to meter avstand mellom personer til enhver tid i løpet av arbeidsdagen.
 • Ansattes deltakelse i det forsterkede renholdsregimet. Det er utarbeidet sjekklister og plassert ut engangskluter på alle kjøkken som ansatte skal benytte til dette.

Kapasitet i undervisningsrom på campus Ås

Her er en oversikt over hvor mange det er plass til i de ulike undervisningsrommene på campus Ås våren 2021.

Undervisningsrom

Her er tilgang til timeplanen for kommende undervisningsperiode, og en oppskrift på hvordan du finner ledige undervisningsrom.

Renhold 

Med ekstra krav til renhold er det begrenset kapasitet, og renholdsenheten må prioritere strengt. Det betyr at ansatte og studenter må bidra til ekstra renhold. De må daglig tørke av overflater på egen kontorarbeidsplass, kjøkken må renholdes av ansatte, og det er begrensninger i bruken av fellesarealer som kjøkken, møterom mv. Se tiltakskort om vår nye hverdag med korona.

Hånddesinfeksjonsvæske er plassert ut ved inngangen til undervisningsarealene. Dette skal brukes både ved inngang og utgang. Det plassers ut våtservietter på hver benkerad i auditorier, læresaler mv. Studentene skal benytte disse til å tørke av kontaktflater på egen plass – bord, armlener mv. Underviser skal tørke av sin arbeidsplass, pc mv.

Det skal være plassert ut sjekklister for undervisere for hvilke tiltak som gjelder for bruk av undervisningsrommet. Det er den som er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av undervisningen som skal se til at dette er gjort/minne studentene på hva deres oppgaver er. Vi ber om at fakultetsledelsen opplyser om denne listen til underviserne. Sjekklisten finnes også på engelsk.

Etterfylling av våtservietter og hånddesinfeksjonssprit gjøres av renholder i forbindelse med det daglige renholdet. Hvis det likevel har gått tomt for renholdsartikler gi beskjed til Eiendomsavdelingen på epost eia@nmbu.no. Oppgi bygg og romnummer.

Servicetorget

Posten blir levert og sortert daglig på Servicetorget.

Hvis du har utgående post som haster eller du trenger et nytt adgangskort, ring Servicetorget på 67230000 for å gjøre avtale. Sentralbordet og Servicetorget er betjent fra klokken 8.00- 15.45. Servicetorget har nå flyttet til Hippocampus.

Arbeid hjemmefra 

Ledelsen ved NMBU anbefaler i tråd med regjeringens retningslinjer at ansatte jobber hjemmefra så langt det er mulig. Ledere ved NMBU må vurdere hva som må opprettholdes på campus og hva som må gjennomføres digitalt/hjemmefra med tanke på nødvendige driftsfunksjoner. Tilrettelegging for den enkelte avtales mellom leder og ansatt. 

Ved å benytte tjenestene listet opp under kan du jobbe sikkert og trygt utenfor campus.

 • Via HomeOffice får du tilgang til et virtuelt NMBU-skrivebord. Der får du tilgang på hjemmeområde, fellesområde, epost og administrative tjenester.
 • NMBU Portal får du tilgang til utvalgte NMBU-tjenester.
 • Hvis du er pålogget internett via ikke kjent nett, så anbefaler IT-avdelingen å benytte VPN.

Her kan du lese hvordan du går fram for å bruke Teams, og hvor du kan få hjelp og støtte.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet opplyser at det ikke er grunnlag for å permittere arbeidstakere i staten.

Gjeldene særavtale om fleksibel arbeidstid angir en ytre arbeidstid fra kl 06.00 til kl 21.00. Arbeidsmiljøloven (§ 10-11 (3)) åpner for at arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå individuell avtale om å arbeide mellom kl 21.00 og kl 23.00. Slik avtale kan inngås. Kravet til hviletid må opprettholdes.

Informasjon til ph.d.-stipendiater, spesialistkandidater og postdoktorer

Hvis du av ulike grunner ikke får arbeidet med doktorgrads- eller kvalifiseringsarbeidet, anbefaler vi sterkt at du registrerer og dokumenterer dette. En slik registrering og dokumentasjon kan være et grunnlag for å søke forlengelse av arbeidsavtalen. Det er veldig viktig at du har tett kontakt med fakultetet, veiledere og prosjektledere, slik at vi i fellesskap finner hensiktsmessige løsninger.

Rettigheter ved forsinkelser som følge av sykdom/ stengte barnehager/skoler grunnet korona.

Ofte stilte spørsmål - for NMBU-studenter.
Information in English.

NYTT 30.03: Møter, arrangementer og utferd

Ordinær møtevirksomhet i regi av NMBU skal holdes digitalt. Samlinger og konferanser må avlyses eller utsettes hvis de ikke holdes digitalt.

Her får du hjelp og rettledning til hvordan du kommer igang med digitale møter. Som resten av universitets- og høgskolesektoren benytter NMBU Uninett som leverandør til Zoom-tjenester.  Les mer om Zoom, personvern og sikkerhet.

 • Hvis du ønsker hjelp fra IT- eller AV-person under arrangementet, kan vi bistå med fjernhjelp (digitalt). Ta kontakt på it@nmbu.no.
 • Hvis det er behov for gjennomgang av fysisk utstyr som skal benyttes (studio, panel, etc) må det gjøres i forkant uten deltagere tilstede.

Gjennomføring av disputaser – se eget punkt.

Utferd

Dersom du skal arrangere en utferd, må du forholde deg til de regler som den lokale verten og transportselskapet har satt. Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning har laget et tiltakskort for transport, overnatting og aktiviteter på utferder. Det kan være en godt verktøy for å sikre smittevern.

Fravær og ferie

Fra 1. januar 2021 er fraværskodene for korona åpnet igjen.

Personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger

Egenmelding
Ved egenmelding grunnet koronasykdom eller karantene gjelder «vanlig praksis» for egenmelding.
I perioden 1. januar til 31. mars 2021 registreres egenmelding grunnet koronasykdom eller karantene på:
Kode 1012 – egenmelding Korona.

Sykemelding
Er du syk utover de 16 dagene du kan bruke egenmelding, må du ha en sykmelding fra lege. Informer leder om sykmeldingen.

Ved fravær med sykmelding som er koronarelatert må lønnsseksjonen ha informasjon om dette for å kunne søke om refusjon fra NAV og følgende skjema må fylles ut:

Skjema for koronarelatert sykdom

Dette skal sendes til: fravaer@nmbu.no
Nærmeste leder har ansvar for utfylling og innsending av meldeskjema som sendes til lønnsseksjonen.

Fravær med sykt barn
Foreldrenes kvote med omsorgspenger dobles i 2021. Unntaksreglene vedtas forlenget til og med 30. juni 2021.

Videre forlenges følgende særbestemmelser i unntaksforskriften. 

 • Rett til omsorgspenger når skole eller barnehage er stengt som følge av pandemien
 • Rett til omsorgspenger etter at kvoten er brukt opp dersom det er særlige smittevernhensyn i familien. Det særlige smittevernhensynet må dokumenteres av lege
 • Rett til omsorgspenger etter at kvoten er brukt opp dersom skolen eller barnehagen er stengt. Dette gjelder enten stengningen er lokalt eller nasjonalt besluttet.
 • Ved lokalt besluttet stengning skal det legges fram dokumentasjon på stengningen

 Antall dager omsorgspenger:

 • 1-2 barn går fra 10 til 20 dager i 2021
 • 3 barn eller flere går fra 15 til 30 dager i 2021
 • Kronisk syke barn + 10 går til + 20 i 2021

Alene om omsorgen:

 • 1-2 barn går fra 20 til 40
 • 3 barn eller flere går fra 30 til 60
 • Kroniske syke barn går fra + 20 til + 40 i 2021

Alt fravær som gjelder sykt barn eller barnepassers sykdom (omsorgsdager) skal føres på kode:
Kode 2010  - barn og/eller barnepassers sykdom

Ekstra dager kan overføres mellom foreldre etter behov. Dette gjøres ved å sende inn søknaden «Overføring av omsorgsdager på grunn av stengt barnehage eller skole» på NAV.no.

Ferie
I utgangspunktet skal oppsatt og planlagt ferie avvikles som normalt.

Utfyllende informasjon om fraværsregistrering finner du hos lønnsseksjonen.  

 

Tjenestereise og privat reise

NMBU forholder seg til sentrale myndigheters anbefalinger om reiser. På Utenriksdepartementets nettside finner du spørsmål og svar om reiseråd. 

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig. Alle bør tenke seg godt om før de eventuelt reiser. De som planlegger en reise må sette seg godt inn i restriksjoner og smittevernregler for det landet man planlegger å reise til.

Dersom ansatte drar til land som ikke anbefales av sentrale myndigheter, skal de i 10 dages karantene. Karantene innebærer at de skal holde seg hjemme, og ikke kan oppholde seg på campus. Arbeidsreiser skal avklares med nærmeste ledere. 

Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 24 timer til innreisetidspunkt.

Ved avbestillinger av hotell, seminarer, flyreiser mv
I utgangspunktet er Staten selvassurandør og den enkelte enhet må selv dekke eventuelle kostnader til avbestillinger av hotellrom, seminarer ol. i den grad dette ikke dekkes av avbestillingsforsikringer i kredittkort eller reiseforsikring. Økonomiavdelingen ber enhetene sørge for å holde oversikt over kostnader som påløper ekstraordinært på grunn av situasjonen med Covid-19 for på et senere tidspunkt eventuelt å kunne rette en henvendelse om kompensasjon til Kunnskapsdepartementet.

Privat reise 

NMBU følger regjeringens reiserestriksjoner. 

Se opp for svindel på nett  

IT-avdelingen ser en økning i antall virus og falske epost knyttet til koronaviruset. Vær på vakt og vær klar over at kriminelle ønsker å utnytte situasjonen. Dette kan også komme i form av falske SMS, feilinformasjon eller økonomisk svindel. Ta kontakt med IT-avdelingen hvis du er usikker på noe du har mottatt eller blitt utsatt for.

Gjennomføring av disputaser

NMBU følger til enhver tid de gjeldende nasjonale og lokale forskrifter og retningslinjer. Instruksjoner om hvordan Korona-pandemien skal håndteres endrer seg fra dag til dag. 

Information in English.

De reviderte retningslinjene for gjennomføring av disputas i korona-perioden  gjelder fra november 2020. Dekanen avgjør om disputas skal gjennomføres fysisk i et NMBU-lokale eller heldigitalt. For å sikre gjennomføring av disputasen, organiserer fakultetet den fysiske deltakelsen fra nødvendig administrativt og teknisk personale.

Krav om offentlighet

Det er ikke et krav at prøveforelesning er offentlig. En disputas må være offentlig for å være gyldig. Dette kravet kan ikke fravikes, men under følger beskrivelser av hvordan dette nå kan oppfylles.

Deltakelse

 • kandidaten, disputasleder og de tre medlemmene av bedømmelseskomiteen må som minimum delta i prøveforelesning og disputas.
 • Dersom NMBUs interne medlem ikke kan delta, oppnevner fakultetet et settemedlem (et nytt internt medlem) til bedømmelseskomiteen (jf. Ph.d.-forskriften § 14 (5) d. og § 14 (7)). Dersom et av de eksterne medlemmene av komiteen ikke kan delta, trer NMBUs interne medlem inn som stedfortreder og fyller opponentrollen.

Heldigital disputas kan gjennomføres

 • Disputas kan gjennomføres heldigitalt dersom fysisk tilstedeværelse er forhindret grunnet koronasituasjonen.
 • Tekniske konferanseløsninger kan være Teams eller Zoom.
 • Digitale presentasjoner må kunne deles med alle deltakere og publikum. Dette gjelder også tilgjengeliggjøring av den endelige og godkjente pdf-versjonen av ph.d.-avhandlingen.
 • Krav til offentlighet kan dekkes ved at publikum gis adgang til å følge disputasen via den digitale plattformen.
 • Spørsmål fra publikum (ex auditorio) må kunne stilles via den digitale plattformen eller via epost.
 • Det anbefales å spørre it@nmbu.no og learningcenter@nmbu.no, om det er nødvendig å begrense antallet deltakere i det digitale rommet som disputasen gjennomføres i. Dette for å redusere risiko for tekniske problemer.

Disputas med fysisk oppmøte i et disputaslokale

 • Antall personer med fysisk frammøte skal være et minimum. Det betyr: Kandidaten, disputasleder, komitémedlem(mer), veileder(e) og evt ektefelle/partner/samboer (i samme kohort som kandidat) og teknisk støttepersonell for digital overføring (strømming).
 • Publikum gis anledning til å delta via digital plattform (slik som beskrevet for heldigital disputas).
 • Eiendomsavdelingen skal ha beskjed om tid og sted for gjennomføring av disputas i god tid på forhånd.
 • Avstandskrav og andre smitteverntiltak må ivaretas. Deltakere gis kort informasjon om NMBUs smitteverntiltak
 • Ansvarlig arrangør må sikre at oversikt over deltakeres navn og kontaktinformasjon foreligger og kan overleveres til kommuneoverlegen ved behov for smittesporing ved evt. smittetilfeller.
 • Se tiltakskort for kontorarbeidsplasser punkt 12 ang. gjennomføring av møter.

Annonsering av disputas må inneholde:

 • Grunnet koronapandemien og medfølgende restriksjoner, er det begrensninger på fysisk deltakelse under disputasen (sett inn maks antall personer som kan delta).
 • Informasjon om digital tilgang til (prøveforelesning og) disputas, inkludert informasjon om den digitale plattformen som benyttes.
 • Hvordan man får tilgang til den godkjente avhandlingen. Dette kan for eksempel gjøres ved å sende pdf-versjon av godkjent avhandling per epost eller dele dokument via Office365 OneDrive med innmeldte deltakere.
 • Hvordan man kan opponere ex auditorio.
 • Hvem som kan besvare spørsmål i forkant av (prøveforelesning og) disputas.

Disputasen må avlyses dersom ett av følgende inntreffer:

 • NMBUs interne medlem/settemedlem i komiteen ikke kan delta.
 • Ett av de eksterne komitémedlemmene (eller internt medlem som er stedfortreder i opponentrollen) ikke kan delta i disputasen.

Kontaktpersoner:

Testing ved mistanke om smitte

Er du syk og tror du kan være smittet av korona, skal du ringe fastlegen din. Har du symptomer på korona, blir du da testet. Du skal melde fra til nærmeste leder hvis du er smittet.

Hvis en student i Ås mistenker covid-19 skal han/hun kontakte fastlege eller Ås kommunale fastlegekontor dersom de ikke har fastlege i Ås.

 

Om beredskapsgruppen

NMBU har nedsatt et beredskapsteam med ledelsen, sikkerhetsansvarlig, hovedverneombud med flere. Teamet møtes daglig og vurderer situasjonen fortløpende.

Oppdatert informasjon, veiledning, ofte stilte spørsmål mm finner du i HMS-håndboka. (intern lenke)

Rådgivende ressursgruppe
Rådgivende ressursgruppe består av medlemmer fra BIOVIT, MINA, KBM, SHF, Veterinærhøgskolen og representanter fra vernetjenesten og sentral HMS/beredskapsressurser. Medlemmene har kompetanse innen smittevern og HMS.

Følg også med på hva Ås kommune og Oslo kommune skriver om korona på sine nettsider. 

Published 11. mars 2020 - 14:31 - Updated 9. April 2021 - 10:32