Informasjon om koronavirus til NMBU-ansatte

NMBU anbefaler at vi fortsatt har som hovedregel at de som kan jobbe hjemmefra gjør det.  Disse anbefalingene gjelder til og med søndag 8. august.

 

 

Undervisning og eksamen

Vi prioriterer studenters mulighet til å bruke campus til høsten. Campus vil være åpen, og undervisningslokaler er innredet for å kunne holde en meter avstand til andre. Undervisningen til høsten vil foregå både digitalt og fysisk. Hva som gjelder for hvert enkelt emne må informeres om i Canvas.

Studenter må registrere seg med QR-kode når de bruker lokalene.

Smittevernkurs

Før ansatte og studenter får adgang til lokalene, må de ha tatt smittevernkurs.

Smittevernkurs norsk
Training protective measures - smittevernkurs engelsk  
Informasjon til besøkende - korona - HMS smittevern (norsk/engelsk)

Arbeid på campus og hjemmefra

NMBU følger regjeringens anbefaling om økt tilstedeværelse på arbeidsplassen. Vi ønsker å legge til rette for fleksible løsninger for at alle ansatte kan arbeide fra campus eller hjemmefra. Dette forutsetter at dekan/avdelingsdirektør planlegger og avtaler praktisk gjennomføring med sine ansatte. Tilstedeværelsen på campus må være i henhold til smittevernsreglene. Munnbind er ikke påbudt, men om det ikke er mulig å holde minst en meter avstand anbefales det å bruke munnbind.

Ved evt. behov for prioriteringer, gis følgende grupper prioritet:

 • Ansatte som ivaretar virksomhetskritiske oppgaver.
 • Ansatte som har studentnære og forskningsrelaterte oppgaver. 
 • Ansatte hvor fysiske og psykososiale forhold gjør det vanskelig å jobbe hjemmefra.
 • Nyansatte.

Kapasitet i undervisningsrom på campus Ås

Her er en oversikt over hvor mange det er plass til i de ulike undervisningsrommene på campus Ås våren 2021.

Undervisningsrom

Her er tilgang til timeplanen for kommende undervisningsperiode, og en oppskrift på hvordan du finner ledige undervisningsrom.

Arbeid hjemmefra

Ved å benytte tjenestene listet opp under kan du jobbe sikkert og trygt utenfor campus.

 • Via HomeOffice får du tilgang til et virtuelt NMBU-skrivebord. Der får du tilgang på hjemmeområde, fellesområde, epost og administrative tjenester.
 • NMBU Portal får du tilgang til utvalgte NMBU-tjenester.
 • Hvis du er pålogget internett via ikke kjent nett, så anbefaler IT-avdelingen å benytte VPN.

Renhold 

Du kan bidra til ekstra renhold ved å tørke av overflater på egen kontorarbeidsplass, kjøkken og møterom mv. Se tiltakskort om vår nye hverdag med korona.

Hånddesinfeksjonsvæske er plassert ut ved inngangen til undervisningsarealene. Dette skal brukes både ved inngang og utgang. Det plassers ut våtservietter på hver benkerad i auditorier, læresaler mv. Studentene skal benytte disse til å tørke av kontaktflater på egen plass – bord, armlener mv. Underviser skal tørke av sin arbeidsplass, pc mv. Etterfylling av våtservietter og hånddesinfeksjonssprit gjøres av renholder i forbindelse med det daglige renholdet. Hvis det likevel har gått tomt for renholdsartikler gi beskjed til Eiendomsavdelingen på epost eia@nmbu.no. Oppgi bygg og romnummer.

Sjekklister for undervisere gjelder for bruk av undervisningsrommet. Det er den som er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av undervisningen som skal se til at dette er gjort. Sjekklisten finnes også på engelsk.

Informasjon til ph.d.-stipendiater, spesialistkandidater og postdoktorer

Hvis du av ulike grunner ikke får arbeidet med doktorgrads- eller kvalifiseringsarbeidet, anbefaler vi sterkt at du registrerer og dokumenterer dette. En slik registrering og dokumentasjon kan være et grunnlag for å søke forlengelse av arbeidsavtalen. Det er veldig viktig at du har tett kontakt med fakultetet, veiledere og prosjektledere, slik at vi i fellesskap finner hensiktsmessige løsninger.

Ofte stilte spørsmål - for NMBU-studenter.
Information in English.

Møter, arrangementer og utferd

Se Ås kommunes regler for arrangementer mm.

Her får du hjelp og rettledning til hvordan du kommer igang med digitale møter. Som resten av universitets- og høgskolesektoren benytter NMBU Uninett som leverandør til Zoom-tjenester.  Les mer om Zoom, personvern og sikkerhet.

 • Hvis du ønsker hjelp fra IT- eller AV-person under arrangementet, ta kontakt med it@nmbu.no.
 • Hvis det er behov for gjennomgang av fysisk utstyr som skal benyttes (studio, panel, etc) må det gjøres i forkant uten deltagere tilstede.

Gjennomføring av disputaser – se eget punkt.

Utferd

Dersom du skal arrangere en utferd, må du forholde deg til de regler som den lokale verten og transportselskapet har satt. Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning har laget et tiltakskort for transport, overnatting og aktiviteter på utferder. Det kan være en godt verktøy for å sikre smittevern.

Fravær og ferie

Fra 1. januar 2021 er fraværskodene for korona åpnet igjen.

Personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger

Egenmelding
Ved egenmelding grunnet koronasykdom eller karantene gjelder «vanlig praksis» for egenmelding.
I perioden 1. januar til 31. mars 2021 registreres egenmelding grunnet koronasykdom eller karantene på:
Kode 1012 – egenmelding Korona.

Sykemelding
Er du syk utover de 16 dagene du kan bruke egenmelding, må du ha en sykmelding fra lege. Informer leder om sykmeldingen.

Ved fravær med sykmelding som er koronarelatert må lønnsseksjonen ha informasjon om dette for å kunne søke om refusjon fra NAV og følgende skjema må fylles ut:

Skjema for koronarelatert sykdom

Dette skal sendes til: fravaer@nmbu.no
Nærmeste leder har ansvar for utfylling og innsending av meldeskjema som sendes til lønnsseksjonen.

Fravær med sykt barn
Foreldrenes kvote med omsorgspenger dobles i 2021. Unntaksreglene vedtas forlenget til og med 30. juni 2021.

Videre forlenges følgende særbestemmelser i unntaksforskriften. 

 • Rett til omsorgspenger når skole eller barnehage er stengt som følge av pandemien
 • Rett til omsorgspenger etter at kvoten er brukt opp dersom det er særlige smittevernhensyn i familien. Det særlige smittevernhensynet må dokumenteres av lege
 • Rett til omsorgspenger etter at kvoten er brukt opp dersom skolen eller barnehagen er stengt. Dette gjelder enten stengningen er lokalt eller nasjonalt besluttet.
 • Ved lokalt besluttet stengning skal det legges fram dokumentasjon på stengningen

Alt fravær som gjelder sykt barn eller barnepassers sykdom (omsorgsdager) skal føres på kode:
Kode 2010  - barn og/eller barnepassers sykdom

Ekstra dager kan overføres mellom foreldre etter behov. Dette gjøres ved å sende inn søknaden «Overføring av omsorgsdager på grunn av stengt barnehage eller skole» på NAV.no.

Ferie
I utgangspunktet skal oppsatt og planlagt ferie avvikles som normalt.

Utfyllende informasjon om fraværsregistrering finner du hos lønnsseksjonen.  

 

Tjenestereise og privat reise

Regjeringen har meldt at norske studenter som kommer hjem fra utlandet, ikke trenger å betale egenandel for karantenehotell. Ordningen gjelder bare norske studenter som har studert i utlandet. For å slippe å betale egenandel, må du kunne vise dokumentasjon på hvor du har studert. 

NMBU forholder seg til sentrale myndigheters anbefalinger om reiser. På Utenriksdepartementets nettside finner du spørsmål og svar om reiseråd. Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig. Alle bør tenke seg godt om før de eventuelt reiser. De som planlegger en reise må sette seg godt inn i restriksjoner og smittevernregler for det landet man planlegger å reise til.

Dersom ansatte drar til land som ikke anbefales av sentrale myndigheter, skal de i 10 dages karantene. Karantene innebærer at de skal holde seg hjemme, og ikke kan oppholde seg på campus. Arbeidsreiser skal avklares med nærmeste ledere. 

Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge.

Personer som reiser til kommuner i Norge med mindre strenge tiltak, bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Anbefalingen gjelder ikke personer som er beskyttet.

Ved avbestillinger av hotell, seminarer, flyreiser mv
I utgangspunktet er Staten selvassurandør og den enkelte enhet må selv dekke eventuelle kostnader til avbestillinger av hotellrom, seminarer ol. i den grad dette ikke dekkes av avbestillingsforsikringer i kredittkort eller reiseforsikring. Økonomiavdelingen ber enhetene sørge for å holde oversikt over kostnader som påløper ekstraordinært på grunn av situasjonen med Covid-19 for på et senere tidspunkt eventuelt å kunne rette en henvendelse om kompensasjon til Kunnskapsdepartementet.

Privat reise 

NMBU følger regjeringens reiserestriksjoner. 

Gjennomføring av disputaser

Information in English.

Reviderte retningslinjer for gjennomføring av disputas i korona-perioden (versjon 08. juni 2021)
Dekanen avgjør om disputas skal gjennomføres fysisk i et NMBU-lokale eller heldigitalt. For å sikre gjennomføring av disputasen, organiserer fakultetet den fysiske deltakelsen fra nødvendig administrativt og teknisk personale.

Krav om offentlighet
Det er ikke et krav at prøveforelesning er offentlig. En disputas må være offentlig for å være gyldig. Dette kravet kan ikke fravikes, men under følger beskrivelser av hvordan dette nå kan oppfylles.

Hvem må delta på prøveforelesning og disputas?

 • d.-kandidaten, disputasleder og de tre medlemmene av bedømmelseskomiteen må som minimum delta i prøveforelesning og disputas.
 • Dersom NMBUs interne medlem ikke kan delta oppnevner fakultetet et settemedlem (et nytt internt medlem) til bedømmelseskomiteen (jf. Ph.d.-forskriften § 14 (5) d. og § 14 (7)). Dersom et av de eksterne medlemmene av komiteen ikke kan delta, trer NMBUs interne medlem inn som stedfortreder og fyller opponentrollen.

Heldigital disputas kan gjennomføres

 • Disputas kan gjennomføres heldigitalt dersom fysisk tilstedeværelse er forhindret grunnet Korona-situasjonen.
 • Tekniske konferanseløsninger kan være Teams eller Zoom, se https://www.nmbu.no/ansatt/laringssenteret/aktuelt/node/39876 for info om løsning og kontaktpersoner ved behov for hjelp.
 • Digitale presentasjoner må kunne deles med alle deltakere og publikum. Dette gjelder også tilgjengeliggjøring av den endelige og godkjente pdf-versjonen av ph.d.- avhandlingen.
 • Krav til offentlighet kan dekkes ved at publikum gis adgang til å følge disputasen via den digitale plattformen.
 • Spørsmål fra publikum (ex-auditorio) må kunne stilles via den digitale plattformen eller via e-post.
 • Det anbefales å spørre it@nmbu.no og learningcenter@nmbu.no, om det er nødvendig å begrense antallet deltakere i det digitale rommet som disputasen gjennomføres i. Dette for å redusere risiko for tekniske problemer.

Disputas med fysisk oppmøte i et disputaslokale

 • For antall til stede ved en disputas må de til enhver tids gjeldende regler for smittevern følges. Det må legges til rette for at situasjonen kan endre seg på kort varsel. Se avsnitt Møter, arrangementer og utferd på denne siden: https://www.nmbu.no/aktuelt/node/39873
 • Nasjonale regler er styrende, og det er også er reglene for hjemstedskommunen for hver enkelt deltaker til stede som er styrende, og det er alltid regler fra den strengeste kommunen som skal følges. Dette må fremkomme tydelig ved annonsering, og legges til rette for.
 • Antall personer med fysisk frammøte skal de til enhver tids gjeldende regler for smittevern følges. Det må legges til rette for at situasjonen kan endre seg på kort varsel. I de tilfeller tilstedeværelse skal være minimum betyr dette: Kandidaten, disputasleder, komité-medlem(mer), veileder(e) og ev ektefelle/partner/samboer (i samme kohort som kandidat) og teknisk støttepersonell for digital overføring (strømming).
 • Publikum gis anledning til å delta via digital plattform (slik som beskrevet for heldigital disputas).
 • Eiendomsavdelingen skal ha beskjed om tid og sted for gjennomføring av disputas i god tid på forhånd.
 • Avstandskrav og andre smitteverntiltak må ivaretas. Deltakere gis kort informasjon om NMBUs smitteverntiltak
 • Ansvarlig arrangør må sikre at oversikt over deltakeres navn og kontaktinformasjon foreligger og kan overleveres til kommuneoverlegen ved behov for smittesporing ved ev. smittetilfeller.
 • Se tiltakskort for kontorarbeidsplasser punkt 12 ang. gjennomføring av møter.

Annonsering av disputas må inneholde:

 • Grunnet Korona-pandemien og medfølgende restriksjoner, er det begrensninger på fysisk deltakelse under disputasen (sett inn max antall personer som kan delta).
 • Informasjon om digital tilgang til (prøveforelesning og) disputas, inkludert info om den digitale plattformen som benyttes.
 • Hvordan man får tilgang til den godkjente avhandlingen. Dette kan for eksempel gjøres ved å sende pdf-versjon av godkjent avhandling per e-post eller dele dokument via Office365 OneDrive med innmeldte deltakere.
 • Hvordan man kan opponere ex auditorio.
 • Hvem som kan besvare spørsmål i forkant av (prøveforelesning og) disputas.

Disputasen må avlyses dersom ett av følgende inntreffer:

 • NMBUs interne medlem/settemedlem i komiteen ikke kan delta.
 • Ett av de eksterne komitemedlemmene (eller internt medlem som er stedfortreder i opponentrollen) ikke kan delta i disputasen.

 

Testing ved mistanke om smitte

Er du syk og tror du kan være smittet av korona, skal du ringe fastlegen din. Har du symptomer på korona, blir du da testet. Du skal melde fra til nærmeste leder hvis du er smittet.

Hvis en student i Ås mistenker covid-19 skal han/hun kontakte fastlege eller Ås kommunale fastlegekontor dersom de ikke har fastlege i Ås.

 

Om beredskapsgruppen

NMBU har nedsatt et beredskapsteam med ledelsen, sikkerhetsansvarlig, hovedverneombud med flere. Teamet møtes ukentlig.

Oppdatert informasjon, veiledning, ofte stilte spørsmål mm finner du i HMS-håndboka. (intern lenke)

Rådgivende ressursgruppe
Rådgivende ressursgruppe består av medlemmer fra BIOVIT, MINA, KBM, SHF, Veterinærhøgskolen og representanter fra vernetjenesten og sentral HMS/beredskapsressurser. Medlemmene har kompetanse innen smittevern og HMS.

Følg også med på hva Ås kommune skriver om korona på sine nettsider. 

Published 11. mars 2020 - 14:31 - Updated 29. juni 2021 - 11:00